Типові договориБланки договорівДоговір дарування

Договір
дарування

 

 

м. Київ                                                          “__” ___ 200__р.

Сторони:

Дарувальник ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ), діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, Обдаровуваний ___________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ) , діючого на підставі ______ (статуту, довіреності, положення) з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

  

1. Предмет договору.

1.1. Дарувальник зобов’язується безоплатно передати Обдаровуваному майно у власність, склад якого, а також порядок та умови передачі визначаються цим Договором.

1.2. Предметом дарування за цим Договором є наступне майно_________.

1.3. Дарувальник гарантує, що предмет дарування належить йому по праву приватної власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, а також не обтяжений будь-яким іншим способом, передбаченим чинним в Україні законодавством.

1.4. Право власності на предмет дарування належить Дарувальнику на підставі________ .

1.5. Сторони визначають вартість предмета дарування у сумі__________.

 

2. Строк, порядок передачі та прийняття предмета дарування. 

2.1. Дарувальник зобов’язаний передати предмет дарування протягом ____ днів з моменту укладення цього Договору.

2.2. Передача предмета дарування здійснюється наступним чином___________.

2.3. Витрати пов’язані з передачею предмета дарування несе Дарувальник (Обдаровуваний).

2.4. Право власності в Обдаровуваного на предмет дарування виникає в момент його прийняття (нотаріального посвідчення, державної реєстрації цього Договору).

 

3. Права та обов’язки сторін...

3.1. Обов’язки Дарувальника:

3.1.1. Передати Обдаровуваному предмет дарування в порядку та на умовах визначених в цьому Договорі.

3.1.2. Повідомити Обдаровуваного про всі відомі йому недоліки предмета дарування, або особливі властивості, які можуть біти небезпечними для життя, здоров’я, майна Обдаровуваного або інших осіб.

3.1.3. Відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування предметом дарування, у тому разі якщо він не повідомив про відомі йому недоліки або особливі властивості предмета дарування.

3.2. Права Дарувальника:

3.2.1. Відмовитись від передання предмета дарування в майбутньому, якщо після укладення цього Договору його майновий стан значно погіршився.

3.3. Права Обдаровуваного:

3.3.1. Уразі настання строку передачі предмета дарування, вимагати від Дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості.

3.3.2. Вимагати відшкодування шкоди завданої майну, та шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування предметом дарування, в разі коли Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості предмета дарування, не повідомив про них Обдаровуваного.

 

4. Відповідальність сторін. 

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

 

5. Строк дії Договору та інші умови.

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до__ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

5.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

5.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

5.4. Даний Договор укладено у двох (трьох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

5.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Скачати документ «Договір дарування» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір дарування», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір дарування»

Коментарів поки немає


Знайдені документи за темою «податок+договір+дарування 2016»

 1. Договір дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір дарування
  Договір дарування м. Київ “” 200р. Сторони: Дарувальник (повна назва юридичної чи ПІБ ф
 2. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  ДОГОВІР дарування частини квартири м. "" 20 р. Ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові
 3. Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  ДОГОВІР дарування акцій м. "" 20 р. (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі ДАРУВАЛ
 4. Зразок. Договір дарування житлового будинку
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування житлового будинку
  ДОГОВIР дарування житлового будинку м. «»20 р. Ми, що нижче зазначені Сторона1, паспорт сер
 5. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  УГОДА про розірвання договору дарування м. "" 200 р. Ми, (П.І.П), що проживає за адресою: і (
 6. Договір пожертви
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір пожертви
  Договір пожертви м. Полтава "" 200р. Сторони: Пожертвувач (повна назва
 7. Договір міни житла (квартир)
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (квартир)
  Договір міни житла (квартир) м. "" 20 р. Ми, гр. , паспорт: серія Nо. , виданий , гр. , паспо
 8. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  ДОГОВІР МІНИ іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "Фірма", в особі
 9. Договір купівлі-продажу типовий
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу типовий
  ДОГОВІР купівлі-продажу м. "" 200р. (найменування підприємства, кооперативу, організації), іменова
 10. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 11. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  Договір позики м. (дата прописом) Гр. (П.І.П), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменовани
 12. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  Договір суборенди м. Полтава "" 200р. Сторони: , в особі , що діє на підставі , наз
 13. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) Ми,
 14. Договір застави житлового будинку
  Договор залога и заклада → Договір застави житлового будинку
  Договір застави житлового будинку м. Київ ""20р. Ми, що підписалися нижче: громад
 15. Договір відповідального зберігання
  Договор управления средствами и имуществом → Договір відповідального зберігання
  Договір відповідального зберігання м. Київ “” 200р. Сторони: , названий у подальшому Депонент

Схожі документи

Загрузка
Наверх