Військова служба за контрактом

В госпіталі поставили діагноз Бронхіальна астма 2 ступеня, синусова тахікардія, двостулковий аортальний клапан з регугітрацією незначного ступеня. В госпіталі у виписці написали направити на ВЛК, вже більше місяця це ігнорують, і не надають ніякого звільнення за станом здоров'я. Рапорт на ВЛК написаний, але відповіді немає

Скажіть як попасти на ВЛК і чи можу я проходити влк під час відпустки

Ваш коментар *

Відповіді юристів

Для того, щоб реалізувати своє законне право на проходження Військово-лікарської експертизи (ВЛЕ) через загострення захворювання, що трапилось з військовослужбовцем під час військової служби (в тому числі і «за контрактом» та навіть і в зоні АТО) – необхідно в законному порядку потрапити до Військово-лікарської комісії (ВЛК).

2. Штатні ВЛК є військово-медичними установами. Вони мають гербову печатку, кутовий штамп та утримуються за окремим штатом. До штатних ВЛК належать в порядку ієрархії (зверху – до низу):

- Центральна військово-лікарська комісія (далі - ЦВЛК);

- ВЛК регіону;

- ВЛК евакуаційного пункту;

- ВЛК пересувної госпітальної бази (гарнізонну).

3. Направлення на медичний огляд військовослужбовців, що проходять військову службу (строкову, по мобілізації, за контрактом), проводиться:

- прямими начальниками (від командира окремої частини, йому рівних та вище);

- органами управління та підрозділами Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

- прокуратурою;

- судом;

- штатними ВЛК (Військово-лікарськими комісіями);

- іншими військовими лікувальними закладами за місцем лікування;

- начальниками гарнізонів;

- військовими комендантами гарнізонів;

- військовими комісарами.

4. На військовослужбовців, які направляються на медичний огляд ВЛК у мирний час, подаються:

- направлення із зазначенням військового звання, прізвища, імені та по батькові, дати народження, місяця та року призову (прийняття) на військову службу, військового комісаріату, яким призваний у Збройні Сили України (колишнього СРСР), попереднього діагнозу та мети огляду; направлення на огляд може бути підписане начальником штабу (від начальника штабу полку та вище) або начальником кадрового органу (від начальника управління роботи з особовим складом об'єднання та вище) із посиланням на рішення відповідного командира (начальника). Зразок направлення наведено в додатку 14. Направлення на медичний огляд ВЛК, видане військовослужбовцю, обов'язкове до виконання;

- медична книжка;

- посвідчення особи (військовий квиток);

- фотокартка 3 х 4 см без головного убору - при амбулаторному огляді;

- службова характеристика для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією (зразок заповнення якої наведено нижче в додатку 15). У тексті характеристики наводиться інформація щодо освіти військовослужбовця, який ВВНЗ (навчальний заклад) і коли закінчив, навчання в інших навчальних закладах, у тому числі закордонних, особливостей проходження військової служби, служби за кордоном, у складі миротворчого персоналу, миротворчого контингенту, військових місіях, участі у бойових діях тощо, обов'язково зазначається думка командування військової частини щодо фізичного стану, фактичної працездатності військовослужбовця, виконання ним своїх службових обов'язків за станом здоров'я та можливість подальшого проходження ним військової служби на займаній посаді, призначення на посаду з меншим обсягом обов'язків, на нижчу посаду тощо;

- медична характеристика (у медичній характеристиці обов'язково зазначають інформацію про захворюваність військовослужбовця, результати медичних оглядів ВЛК (при вступі у ВВНЗ, відрядженні за кордон, у миротворчі місії, під час служби у спецспорудах тощо), втрату працездатності за станом здоров'я за останні три роки та думку начальника медичної служби військової частини щодо можливості подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на займаній посаді за станом здоров'я).

ПРИМІТКА. Службова та медична характеристики обов'язково надаються у мирний час у разі направлення військовослужбовця на медичний огляд командиром військової частини за місцем проходження ним військової служби, в інших випадках надання службової та медичної характеристик не обов'язкове.

5. Для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або звільненні від виконання службових обов'язків (у тому числі і повторно) військовослужбовець може направлятися на медичний огляд начальником відділення або профільним головним (провідним) фахівцем військового лікувального закладу, у якому він знаходиться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, про що робиться запис в історії хвороби (медичній книжці), який завіряється підписом відповідної посадової особи.

6. Військовослужбовців оглядають ВЛК у військових лікувальних закладах за територіальним принципом. Військовослужбовців, крім того, оглядають ВЛК за місцем лікування, навчання, перебування у відрядженні, за місцем проведення відпустки.

7. У разі коли є незаперечні дані, що здатність до проходження військової служби за станом здоров'я не відновиться, постанова ВЛК про потребу військовослужбовців у відпустці за станом здоров'я не приймається, а по суті вирішується питання про придатність їх до військової служби.

8. Відпустка за станом здоров'я військовослужбовцям у мирний час надається на 30 календарних днів. За медичними показаннями після травм (поранень, контузій) або оперативного лікування ВЛК приймає постанову про потребу у відпустці за станом здоров'я на 45 або 60 календарних днів. За наявності медичних показань відпустка за станом здоров'я ВЛК продовжується на 30 календарних днів, а в окремих випадках - на 45 або на 60 календарних днів .

Відпустка за станом здоров'я надається військовослужбовцю командиром військової частини (закладу), де він проходить службу, на підставі постанови ВЛК.

Після закінчення відпустки за станом здоров'я військовослужбовці за рішенням військових комісарів, начальників гарнізонів або органів управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України можуть пройти повторний медичний огляд за місцем проведення відпустки для визначення придатності їх до військової служби.

9. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби постанова про потребу їх у відпустці за станом здоров'я ВЛК не приймається.

У разі коли ці особи визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку і в період оформлення звільнення з військової служби не можуть за станом здоров'я виконувати службові обов'язки, ВЛК одночасно з постановою про непридатність приймає постанову про звільнення від виконання службових обов'язків до 30 діб.

10. ВЛК можуть приймати постанову про перевезення того, хто пройшов медичний огляд, повітряним, морським (річковим), залізничним, автомобільним транспортом залежно від стану його здоров'я і необхідності надання останньому невідкладної медичної допомоги.

11. Свідоцтво (а не постанова!) про хворобу складається на всіх військовослужбовців, визнаних:

- непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

- непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час;

- обмежено придатними до військової служби.

Свідоцтво про хворобу у мирний час складається та подається у штатну ВЛК на розгляд та затвердження: у чотирьох примірниках: на військовослужбовців, членів сімей військовослужбовців.

- перший примірник свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) на всі категорії оглянутих зберігається у штатній ВЛК терміном п'ять років з подальшим здаванням у Галузевий державний архів Міністерства оборони України встановленим порядком;

- другий та третій примірники на військовослужбовців за контрактом підшиваються до їх особових справ;

- четвертий примірник видається військовослужбовцю на руки командиром військової частини для проходження МСЕК.

Другий примірник свідоцтва про хворобу на військовослужбовців строкової військової служби зберігається у військовій частині як підстава для звільнення їх з військової служби за станом здоров'я; третій та четвертий примірники командиром військової частини поштою надсилаються до військового комісаріату за місцем обліку звільненого військовослужбовця, один з яких військовий комісар видає колишньому військовослужбовцю на руки для проходження МСЕК.

12. Різні ступені придатності (не придатності) до військової служби визначаються ВЛК на підставі вимог, зазначених в детальному Додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, який має назву: "РОЗКЛАД хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби" (який тут не приводиться, оскільки його текст великий, а для фахової оцінки ситуації необхідні спеціальні медичні знання, підготовка, а/або також юридичні знання).

1. Для того щоб потрапити на ВЛК пересувної госпітальної бази (гарнізонну чи яка наявна) необхідно не усно звертатись, а запастись аркушами паперу та терпінням та вчинити наступне:

а) рішуче та неодноразово письмово звернутись з відповідними рапортами до безпосереднього командира в/частини (чи його виконувача обов’язків) [ВЗІРЕЦЬ РАПОРТА ДОДАЄТЬСЯ НИЖЧЕ ПО ТЕКСТУ], причому не просто звертатись, а подбати щоб «на руках» залишились документальні докази таких неодноразових звернень (письмових рапортів).

Для цього необхідно подавати Рапорти в двох примірниках і вимагати його реєстрації в канцелярії командира в/частини з проставленням на своєму (другому примірнику) дати прийняття та відмітки з підписом особи, яка прийняла такий Рапорт. А свій «другий» примірник з відміткою про його реєстрацію канцелярією, тобто прийняття до розгляду – зберігати як документальний доказ звернення з даною проблемою. Це пригодиться потім при оскарженні незаконних відмов командування.

Інший варіант (якщо є можливість) – надсилати такий Рапорт поштою рекомендованим листом (можна з оформленням поштового зворотнього повідомлення про вручення) і теж зберігати всі поштові чеки, квитанції для підтвердження факту та дати надсилання. Але відправляти таке "поштове відправлення" слід безпосередньо з найближчого поштового відділення (а не з в/частини, бо тоді втратиться ефект доказовості).

Тобто необхідно обрати доступний варіант з двох можливих.

б) якщо перший спосіб не призведе до отримання направлення на ВЛК, тоді прийдеться набратись ще більше рішучості (або можна для прискорення результативності все це виконувати одночасно, тобто паралельно, СТАВШИ ВПЕВНЕНО НА ЗАХИСТ СВОЇХ ЗАКОННИХ ПРАВ!!) та аналогічно звернутись з такими ж Рапортами, але в в їх «шапці» вже звертатись відповідно до:

- органу (підрозділу) Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

- військової прокуратури;

- начальника гарнізону;

- найближчої штатної ВЛК (якщо вдасться до неї добратись якимось чином);

- найближчого військового лікувального закладу;

- військового коменданта гарнізону.

[ВЗІРЦІ ТАКИХ РАПОРТІВ ДОДАЮТЬСЯ НИЖЧЕ ПО ТЕКСТУ, але потрібно взнати повні назви цих органів та їх точні адреси, що треба буде дописати, оскільки ці дані не є відомі в даний час]

в) якщо і це не призведе до отримання направлення на ВЛК, то тоді (як крайня міра) прийдеться звертатись з позовом до суду, але це окрема розмова і в такому разі краще заручитись допомогою професійного адвоката. Однак видається, що запропонованих позасудових методів повинно бути достатньо.

2. Отримавши «НАПРАВЛЕННЯ на медичний огляд військово-лікарською комісією з метою встановлення непридатності до військової служби» (взірець якого приведено вище по тексту) та інші необхідні документи для проходження ВЛК (їх перелік теж див. вище по тексту) та потрапивши до ВЛК на медичний огляд – необхідно бути готовим та добре знати симптоми загострення свого захворювання, не встидаючись вказувати на них, наполягати медикам, лікарям на прийнятті адекватних мір у зв'язку з загостренням цієї хвороби (чи хвороб). Крім того, варто було б мати ще й медичні "цивільні" документи, які підтверджували б наявність цих хвороб у минулому. При цьому, краще оперувати копіями, оскільки оригінали в руках зацікавлених військових медиків можуть "загубитись" чи "пропасти".

Можливо необхідно буде проявити характер (проявити себе належним чином!) та знайти спосіб як законно але наполегливо умовити, повпливати на лікарів (особливо на профільних щодо наяівної хвороби) з єдиною метою – принудити їх (його) звернути реальну увагу на загострення хвороби, а не «замилювати» ситуацію, що ніби-то все гаразд. Наполягати, що неможливо виконувати обов’язки військової служби, про постійні наявні болі, ще більш прогресуюче погіршення та все таке інше. Домагатись щоб лікар записав всі скарги до медичного документу, особисто це перевірити, запам'ятати назву медичного документу, історії хвороби, амбулаторної карти, журналу тощо. А також забезпечити щоб лікар все це врахував у своєму документі та прийшов до законного висновку про повну «непридатність до військової служби», а ніяк не вживав інші "м'ягкіші" формулювання. Адже все що приведено в даному тексті – взято з чинного нормативного акту – «ПОЛОЖЕННЯ про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», затверджене Наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 р. N 402 в останній діючій редакції (зі сучасними змінами та доповненнями).

Доцільно демонструвати знання своїх юридичних прав, зокрема, наголосити, що якщо ВЛК необ’єктивно прийме рішення, то її результати будуть оскаржувались до ВЛК регіону, а якщо і це не допоможе, то і до Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК), що знаходиться за адресою; м. Київ, ул. Госпітальна, 16. Наголошувати що в такому разі вищими посадовцями можуть послідувати відповідні «організаційні висновки» щодо осіб, які неналежно віднеслись до забезпечення права на справедливий розгляд скарг на стан здоров'я.

Таким чином, за результатом ВЛК повинна бути прийнята не постанова, а Свідоцтво про хворобу (його зразок приведено вище по тексту).

Якщо все так і трапиться, то все інше буде вже вирішуватись автоматично і коментарів не потребує.

3. А якщо так не трапиться, як повинно бути по закону та справедливості, то необхідно буде задіювати таки варіант оскарження незаконного рішення цієї ВЛК спочатку до ВЛК регіону, а надалі і до ЦВЛК у м. Києві. А також має готуватись позов до суду теж про незаконні дії всіх виновних військових та медичних посадових осіб – але то буде окрема розмова, бо то вже інша набагато юридично складніша «історія».

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5329 5720 0051 2468
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 39
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Your Protect
м. Миколаїв
відповідей за тиждень: 9
Телефон: 0964989772

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх