Пошук по фразі «Стаття 769 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 769. Права третіх осіб на річ, передану у найм
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Передання речі у найм не припиняє та не змінює прав на неї третіх осіб, зокрема права застави. 2. При укладенні договору найм
 3. Стаття 28. Придбання акцій
  Про господарські товариства
  ...ядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством. { частина друга статті 28 в редакції закону n 769/97-вр від 23.12.97 } { офіційне тлумачення положень частини другої статті 28 див. в рішенні констит...
 4. Стаття 171. Клопотання про арешт майна
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... позивач. 2. у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) д...
 5. Стаття 45. Періодичність скликання загальних зборів акціонерів. Позачергові збори
  Про господарські товариства
  ...ових зборів з порядком денним, запропонованим наглядовою радою акціонерного товариства або ревізійною комісією. { частина третя статті 45 в редакції закону n 769/97-вр від 23.12.97 } акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають пр...
 6. Стаття 23. Органи управління товариством та їх посадові особи
  Про господарські товариства
  ...аженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства. { частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із законом n 769/97-вр від 23.12.97; в редакції закону n 191-viii ( 191-19 ) від 12.02.2015 } ...
 7. Стаття 30. Відкрита підписка на акції
  Про господарські товариства
  ...цій, зміст та порядок реєстрації якої встановлюються національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. { частина друга статті 30 в редакції закону n 769/97-вр від 23.12.97 } строк відкритої підписки на акції не може перевищувати шести місяців. { частин...
 8. Стаття 38. Порядок збільшення розміру статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства
  Про господарські товариства
  ...атутний (складений) капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної. { частина перша статті 38 із змінами, внесеними згідно із законом n 997-v ( 997-16 ) від 27.04.2007 } збільшення статутного (складеного) капіталу зді...
 9. Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ба, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього кодексу. {абзац перший частини першої статті 173 із змінами, внесеними згідно із законом № 769-viii від 10.11.2015} ...
 10. Стаття 44. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів
  Про господарські товариства
  голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос. { частина перша статті 44 із змінами, внесеними згідно із законом n 769/97-вр від 23.12.97 } представник може бути постійним або призначеним на певни...
 11. Стаття 37. Зміст статуту акціонерного товариства
  Про господарські товариства
  статут акціонерного товариства, крім відомостей, вказаних у статті 4 цього закону, повинен містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних...
 12. Стаття 43. Порядок скликання загальних зборів акціонерів
  Про господарські товариства
  ...іну статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація, передбачена статтею 40 цього закону. повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів. у разі необхідності ...
 13. Стаття 27. Випуск акціонерним товариством цінних паперів
  Про господарські товариства
  ... акцій усі договори купівлі-продажу акцій додаткового випуску вважаються недійсними з наслідками, передбаченими частиною п'ятою статті 30 цього закону. не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації випуску акцій акціонерне товариство зобов'язано видати ак...
 14. Стаття 10. Права учасників товариства
  Про господарські товариства
  ...і кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів; { пункт "б" частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із законом n 769/97-вр від 23.12.97 } в) вийти в установленому порядку з товариства; г) одержу...
 15. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 16. Стаття 46. Наглядова рада акціонерного товариства
  Про господарські товариства
  ...загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу. { частина перша статті 46 із змінами, внесеними згідно із законом n 997-v ( 997-16 ) від 27.04.2007 } у роботі наглядової ради акціонерного товариств...
 17. Стаття 49. Ревізійна комісія акціонерного товариства
  Про господарські товариства
  ...в. членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління, наглядової ради акціонерного товариства та інші посадові особи. { статтю 49 доповнено частиною другою згідно із законом n 769/97-вр від 23.12.97 } порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісн...
 18. Стаття 75. Поняття командитного товариства
  Про господарські товариства
  ...ість яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не беруть участі в діяльності товариства. { частина перша статті 75 в редакції закону n 769/97-вр від 23.12.97; із змінами, внесеними згідно із законом n 997-v ( 997-16 ) від 27.04.2007 } якщ...
 19. Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ба, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті. 7. при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми...
 20. Стаття 297-1. Загальні положення спеціального досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...е досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п’ятою статті 191 (у випадку зловживання служб...
 21. Стаття 172. Розгляд клопотання про арешт майна
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ..., щодо якої здійснюється провадження. неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. {частина перша статті 172 із змінами, внесеними згідно із законом № 314-vii від 23.05.2013} 2. клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача п...
 22. Стаття 41. Вищий орган акціонерного товариства
  Про господарські товариства
  ...а або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. цей реєстр підписується головою та секретарем зборів. { частина перша статті 41 із змінами, внесеними згідно із законом n 997-v ( 997-16 ) від 27.04.2007 } реєстрація акціонерів - власників акцій на пред...
 23. Стаття 170. Накладення арешту на майно
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...д вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті кримінального кодексу україни, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до пі...
 24. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 25. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 59
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 5
Телефон: kasanovn535@gmail.com
не в мережі
Фото користувача
Boychenko Lyudmila
м. Кіровоград
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +380932302047

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 067 6307735
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх