Пошук по фразі «Стаття 137 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 137. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  137.1. податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною статтею 136 цього кодексу, від бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 135 цього кодексу. 137.2. податок, що підлягає сплаті...
 3. Стаття 137. Зміна позовних вимог
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...х вимог повинна відповідати вимогам, які встановлені цим кодексом для позовних заяв. у разі невідповідності такої заяви вимогам статті 106 цього кодексу суд своєю ухвалою повертає її позивачу. ухвала суду, прийнята за результатами розгляду питання про прийняття...
 4. Стаття 137. Зміст повістки про виклик
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ання приводу, та здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження; {пункт 8 частини першої статті 137 із змінами, внесеними згідно із законом № 1689-vii від 07.10.2014} 9) передбачені цим кодексом поважні причини, через які ...
 5. Стаття 137. Витребування доказів
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...ідомостей про неможливість отримання таких доказів особисто стороною або іншою особою, яка бере участь у справі. {частина перша статті 137 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень верховного суду украї...
 6. Стаття 137. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на повітряному транспорті
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... на повітряному транспорті, - тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 137 із змінами, внесеними згідно із законом № 55/97-вр від 07.02.97}
 7. Стаття 137. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ід його майнового стану, за винятком випадків, коли шкода заподіяна злочинними діями працівника, вчиненими з корисливою метою. {стаття 137 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 1616-09 від 24.12.76}
 8. Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. {абзац другий частини першої статті 137 в редакції закону № 2556-vi від 23.09.2010} 2. ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі ...
 9. Стаття 137. Право оперативного управління
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ченням. 3. право оперативного управління захищається законом відповідно до положень, встановлених для захисту права власності. {статтю 138 виключено на підставі закону № 2424-iv від 04.02.2005}
 10. Стаття 137. Докази приймання вантажу до перевезення
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...т складається на підставі підписаного відправником документа, в якому, зокрема, повинні міститися дані, зазначені в пунктах 4-8 статті 138 цього кодексу. відправник відповідає перед перевізником за всі наслідки, що виникли в результаті неправильності або неповн...
 11. Стаття 137. Представництво в міжнародних організаціях з питань цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Представництво України в міжнародних організаціях з питань цивільного захисту здійснюється центральним органом виконавчої вла
 12. Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:
  Конституція України
  1) сільського господарства і лісів; 2) меліорації і кар'єрів; 3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва; 4) міс
 13. Стаття 137. Права та обов'язки вкладника командитного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...ереважно перед третіми особами набувати відчужувану частку (її частину) в складеному капіталі товариства відповідно до положень статті 147 цього кодексу. якщо бажання викупити частку (її частину) виявили декілька вкладників, зазначена частка розподіляється між ...
 14. Стаття 137. Порядок організації і діяльності житлово-будівельних кооперативів
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Житлово-будівельні кооперативи організуються при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах, устано
 15. Стаття 137. Завершення митного режиму вільної митної зони
  Митний кодекс України (МКУ)
  ..., поміщених у цей митний режим, або поміщення їх у інший митний режим, а також у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті. 2. для реекспорту іноземних товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони відповідно до частини четвертої статті 132 ...
 16. Стаття 137. Порядок стягнення матеріальних збитків, заподіяних засудженими до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. Матеріальні збитки, заподіяні державі засудженими під час відбування покарання, стягуються з їхнього заробітку за постановою
 17. Стаття 137. Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Якщо той, хто записаний батьком дитини, помер до народження дитини, оспорити його батьківство мають право його спадкоємці, за
 18. Стаття 137. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...о проведення торгів передає, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на лот, зазначені у частині четвертій статті 136 цього кодексу. 2. документація щодо кожного лота оформляється виконавцем земельних торгів в окрему справу і після закінчен...
 19. Стаття 149. Податкова база
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... податковою базою для цілей цього розділу визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього кодексу, з урахуванням положень статей 135-137 та 138-143 цього кодексу.
 20. Стаття 134. Передача права власності на товари, поміщені у митний режим вільної митної зони
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...оварів надається органу доходів і зборів під час поміщення зазначених товарів в інший митний режим відповідно до частини першої статті 137 цього кодексу.
 21. Стаття 144. Об'єкти амортизації
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...рацівникам, які були зайняті на виготовленні (створенні) основних засобів та нематеріальних активів; {абзац третій пункту 144.1 статті 144 із змінами, внесеними згідно із законом № 4834-vi від 24.05.2012} витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізац...
 22. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 23. Стаття 15. Компетенція виконавчих комітетів районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...ї району, міста, району в місті: 1) здійснюють державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30); 2) керують житловим господарством, забезпечують належний технічний стан, капітальний і поточний ремонт житлового фонду, щ...
 24. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 25. Стаття 138. Встановлення результатів торгів
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...но здійснені витрати на підготовку до їх проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною шостою статті 135 цього кодексу, а виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше...
 26. Стаття 135. Земельні торги
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...нди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього кодексу. на земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі. продаж земельних ділянок державної вл...
 27. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 28. Про здійснення державних закупівель
  ...правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону. 3. внести зміни до таких законодавчих актів україни: 1) у статті 164-14 кодексу україни про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (відомості верховної ради урср, 1984 р., додаток до n 5...
 29. Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...рської продукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій), у тому числі визначених пунктом 133.4 статті 133 цього кодексу, та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річ...
 30. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 31. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ання, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати. {підпункт 153.1.2 пункту 153.1 статті 153 із змінами, внесеними згідно із законом № 3609-vi від 07.07.2011 - застосовується при визначенні податкових зобов'язань з ...
 32. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 41
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Your Protect
м. Миколаїв
відповідей за тиждень: 9
Телефон: (050) 105-33-11

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх