Типовий депозитарний договір

Типовий депозитарний договір 

 

м. Суми                                         "___" ______ 199_ р.

 

 

_____ (далі - Зберігач), що здійснює діяльність на підставі Дозволу на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача № _____, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____ 199_ р., в особі _____, (прізвище, ім'я та по батькові) який (яка) діє на підставі ______ (Статуту, або Статуту та доручення, ______, з одного боку, і або Статуту та договору-доручення) ______ (далі - Депозитарій), що (повне найменування юридичної особи) здійснює діяльність на підставі Дозволу на здійснення професійної депозитарної діяльності Депозитарія цінних паперів № _____, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____ 199_ р., в особі ________ який (яка) діє на підставі ________ (Статуту та доручення або Статуту та договору-доручення) з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Зберігач доручає, а Депозитарій зобов’язується надавати Зберігачу послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Зберігачу та його депонентам цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів з цінних паперів на викладених нижче умовах, відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 року № 61, регламенту Депозитарія, чинного законодавства України та на підставі розпоряджень Зберігача.

1.2. Надання послуг Депозитарієм Зберігачу згідно з п.1.1. розпочинається тільки після підписання Сторонами акта про технічну та функціональну готовність Зберігача здійснювати депозитарну діяльність відповідно до регламенту Депозитарія.

 

2. Обов’язки сторін

2.1. Депозитарій зобов’язаний:

а) відкрити Зберігачу рахунок у цінних паперах протягом _____ ______ (_______________) робочих днів після подання Зберігачем документів, згідно з чинним законодавством України;

б) здійснювати зберігання та облік тих цінних паперів Зберігача та його депонентів, які знаходяться в колективному зберіганні у Депозитарія;

в) здійснювати облік цінних паперів Зберігача на рахунку у цінних паперах окремо від цінних паперів його депонентів;

г) здійснювати ведення рахунку у цінних паперах шляхом виконання операцій згідно з порядком, у термін, що обумовлений регламентом Депозитарія, якщо порядок здійснення цих операцій не суперечить чинному законодавству України;

д) відображати на рахунку у цінних паперах Зберігача наслідки операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, які обліковуються на рахунку Зберігача;

е) за запитом Зберігача готувати та передавати йому:

виписку та/або довідку про стан рахунку у цінних паперах щодо цінних паперів Зберігача та цінних паперів його депонентів;

виписку та/або довідку за операціями по рахунку у цінних паперах Зберігача за термін _____ (кількість днів (місяців, кварталів або інше) у термін _______ - (кількість днів (місяців, кварталів або інше) _______ (інші виписки та/або інформаційні довідки, звіти згідно з Положенням про депозитарну діяльність).

є) періодично готувати та передавати Зберігачу:

у термін ____ - виписку (щоденно (щомісячно, щоквартально або інше) про стан рахунку у цінних паперах щодо цінних паперів Зберігача та цінних паперів його депонентів;

у термін _______ - (щоденно (щомісячно, щоквартально або інше) довідку за операціями по його рахунку у цінних паперах за період ________;(кількість днів (місяців, кварталів або інше) у термін ___ - звіти згідно з Положенням про депозитарну діяльність)

ж) у випадку отримання інформації від Емітента, випуск цінних паперів якого обслуговує Депозитарій на підставі договору про обслуговування емісії, або від реєстроутримувача стосовно цінних паперів, які обліковуються на рахунку у цінних паперах Зберігача та по яких Зберігач є номінальним утримувачем, — передавати цю інформацію Зберігачу у термін не пізніше _____ (___________) робочих днів;

з) на підставі документів, визначених Положенням про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 року № 60 (vr060312-98), Положенням про депозитарну діяльність та цим Договором, — реєструватись як номінальний утримувач у реєстрі власників іменних цінних паперів та виконувати зазначені функції відповідно до регламенту Депозитарія та чинного законодавства України;

и) не здійснювати операції з цінними паперами Зберігача та/або його Депонентів — якщо виявлено порушення вимог щодо подання, заповнення розпоряджень та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарієм, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України;

і) не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, належних Зберігачу або його депонентам, або щодо самого Зберігача без відповідних розпоряджень Зберігача, крім випадків, прямо передбачених законодавством України;

й) у термін _____ (__________) робочих днів з моменту отримання доходів по цінних паперах Зберігача або його депонентів у грошових коштах - зарахувати зазначені доходи на рахунок ______ Зберігача. Ці доходи не є доходами Депозитарія;

к) надати Зберігачу тарифи та регламент Депозитарія, що є чинними на час підписання цього Договору, та в подальшому надавати йому зміни і доповнення до регламенту і тарифів Депозитарія в термін не пізніш як за _____ (_________) робочих днів до початку застосування цих змін.

2.2. Депозитарій має право:

а) надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон’юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Зберігачу для реалізації своїх прав та обов’язків;

б) надавати інші послуги, пов’язані з переміщенням цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть надаватися Депозитарієм Зберігачу.

2.3. Зберігач зобов’язаний:

а) дотримуватись регламенту Депозитарія щодо взаємовідносин Зберігача та Депозитарія;

б) оплачувати послуги Депозитарія згідно з розцінками, умовами та строками, передбаченими цим Договором та тарифами Депозитарія;

в) подавати до Депозитарія інформацію та/або документи, що передбачені законодавством як обов’язкові для подання або необхідні йому для виконання дій, передбачених умовами цього Договору;

г) на запит Депозитарія — відповідно до чинного законодавства надавати обліковий реєстр власників цінних паперів щодо іменних цінних паперів та цінних паперів у бездокументарній формі, які обліковані на рахунку у цінних паперах Зберігача у Депозитарії, у термін не більш як _____ (______) з моменту отримання запиту;

д) у термін не більш як ____ (_______) робочих днів з моменту внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що потрібні для відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, подавати інформацію про ці зміни до Депозитарію.

2.4. Зберігач має право:

а) призначити керуючого або керуючих рахунком у цінних паперах;

б) надавати Депозитарію повноваження щодо власних іменних цінних паперів Зберігача або цінних паперів його депонентів щодо занесення Депозитарія як номінального утримувача до реєстру власників іменних цінних паперів.

 

3. Вартість робіт та послуг і розрахунки

3.1. Зберігач оплачує послуги Депозитарія згідно з цим Договором відповідно до затверджених тарифів Депозитарія, які є невід’ємною частиною цього Договору. Тарифи Депозитарія не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

3.2. Плата вноситься

Зберігачем ______ до ____ (______) числа ________.

 

4. Взаємні обов’язки сторін

4.1. Кожна Сторона зобов’язується виконувати свої обов’язки належним чином та сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

4.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом ____.

4.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Зберігача способом _____.

 

5. Виконання умов договору

5.1. Вид, кількість, форма випуску цінних паперів та інші умови ведення рахунку у цінних паперах Зберігача визначаються розпорядженнями Зберігача, договорами-дорученнями або додатками до цього Договору.

5.2. Одностороння відмова Сторони від виконання Договору або одностороння зміна його умов є неприпустимою.

5.3. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.

 

6. Відповідальність сторін

6.1. В разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов’язань, передбачених Положенням про депозитарну діяльність, цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

6.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, взяті на себе за цим Договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3. Сторони несуть відповідальність:

_______ (перелік дій, за які несуть відповідальність Сторони)

6.4. Сторона, яка порушила Договір (крім випадків порушення п.2.1 “б") під час виконання своїх зобов’язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок впливу непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов’язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

6.5. У разі невиконання умов цього Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні неустойку у розмірі ___ (вказати умови Договору та порядок розрахунків за невиконання цих умов, розмір штрафу, порядок нарахування пені)

6.6. Прострочення платежу більш як на _____ (_________) днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим винна Сторона, крім пені, повинна сплатити іншій Стороні також і штраф у розмірі ____ (________).

6.7. Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання обов’язків згідно з Договором.

 

7. Термін дії договору.

Умови розірвання договору та закриття рахунків

7.1. Цей Договір укладений на невизначений строк і набуває чинності з моменту його підписання.

7.2. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності цінних паперів на рахунку у цінних паперах Зберігача з наступним закриттям рахунку у цінних паперах Зберігача у випадку:

а) нездатності іншої сторони виконувати зобов’язання за цим Договором, якщо така нездатність не була виправлена протягом _____ (____) днів з моменту письмового повідомлення іншої Сторони про порушення;

б) визнання іншої Сторони банкрутом та призначення органу, уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами товариства;

в) реорганізації іншої Сторони шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення чи перетворення;

г) інших випадків, які затверджуються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

8. Порядок вирішення спорів.

8.1. Усі спори, якщо такі виникатимуть в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

9. Заключні положення

9.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному — Зберігачеві та Депозитарію.

 

Місцезнаходження та банківські реквізити:

Скачати документ «Типовий депозитарний договір» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Типовий депозитарний договір», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Типовий депозитарний договір»

5
ллл
15.04.2016 в 14:08:57

Зразок мав користь для мене.

Віталій
19.06.2018 в 19:02:44

Скільки буде стоїти обслуговування акціонера у депозитарній установі за рік я що дивіденди 12 грн або їх нема.

vital5171@ukr.netЗнайдені документи за темою «типовий депозитарний договір приклад»

 1. Типовий депозитарний договір
  Договор банковского и депозитного вклада → Типовий депозитарний договір
  типовий депозитарний договір м. суми "" 199 р. (далі - зберігач), що здійснює діяльність на під...
 2. Депозитний договір (приклад)
  Договор банковского и депозитного вклада → Депозитний договір (приклад)
  депозитний договір № м. "" 20р. (повне найменування банку) іменований надалі "банк", в особі (п.і.п., посад...
 3. Договір оренди будівлі. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди будівлі. Приклад
  договір оренди будівлі м. "" 20 р. ,(найменування підприємства, що передає будинок) іменоване надалі "ор...
 4. Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  Договор аренды жилого помещения → Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  договір суборенди не житлового приміщення м. "" 20 р. (назва організації), іменуємо надалі "суборендар",...
 5. Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  договір на оренду приміщень під офіс м. "" 20 р. (найменування підприємства, організації), іменуємо в ...
 6. Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  договір купівлі-продажу майнового паю с.маківці, пнівського району, львівської області "" 200 р. власни...
 7. Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  договір купівлі-продажу земельної ділянки м. київ ""20 р. ми, що нижче підписалися, , іменований в пода...
 8. Договір купівлі-продажу типовий
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу типовий
  договір купівлі-продажу м. "" 200р. (найменування підприємства, кооперативу, організації), іменоване надалі ...
 9. Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  договір купівлі-продажу транспортного засобу м. полтава "" 20р. власник транспортного засобу (номерного...
 10. Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  Договор управления средствами и имуществом → Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  договір довірчого управління майном м. ""20р. підприємство, іменоване надалі "установник управлінн...
 11. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприє...
 12. Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом м. львів ""20р. ми, що ниж...
 13. Типовий договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України
  Договор страхования, перестрахования → Типовий договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України
  типовий договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян україни, що мають у власності чи іншому законно...
 14. Типовий договір на централізовану охорону квартир громадян підрозділами державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір на централізовану охорону квартир громадян підрозділами державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ
  типовий договір на централізовану охорону квартир громадян підрозділами державної служби охорони при міністерстві внутрішніх спра...
 15. Типова форма контракту з працівником
  Трудовой договор, контракт → Типова форма контракту з працівником

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх