Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею

Типова форма
трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею

 

 

м. Київ                             "___" ____________ 201_ р.

 

Підприємство, установа, організація _________ (повна назва підприємства, установи, організації) в особі власника або уповноваженого ним органу ________ (посада) _______ (прізвище, ім'я, по батькові) іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин _________ (прізвище, ім'я, по батькові) іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей договір про таке:

Працівник ____________ (прізвище, ім'я, по батькові) приймається на роботу ____________ (найменування структурного підрозділу, ____________ підприємства, установи, організації: цех, відділ, лабораторія тощо) за професією (посадою) ____________ (повне найменування професії, посади) кваліфікацією ____________ (розряд, кваліфікаційна категорія)

Працівнику (не) встановлюється строк випробування (непотрібне викреслити) ____________ (тривалість строку випробування)

 

Загальні положення

1. Цей договір є (потрібне підкреслити):

безстроковим, що укладається на невизначений строк:

на визначений строк, встановлений за погодженням сторін ____________ (вказати строк, погоджений сторонами) - таким, що укладається на час виконання певної роботи ____________ (вказати роботи, які передбачається виконувати) На підставі цього договору виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією (потрібне підкреслити). 2. Терміном "сторони" в цьому договорі позначаються роботодавець і працівник.

 

Обов'язки сторін

3. Працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим договором, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов'язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормативних завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо): ____________

Крім того, відповідно до Закону України "Про державну таємницю" працівник зобов'язується:

повідомляти кадровому апарату та режимно-секретному органу достовірні відомості про себе, своєчасно повідомляти про зміну анкетних та автобіографічних даних, які можуть впливати на надання допуску до державної таємниці;

не допускати розголошення будь-яким способом державної таємниці, яка йому буде довірена або стане відомою у зв'язку з виконанням службових обов'язків;

не брати участі в об'єднаннях громадян, діяльність яких не підлягає легалізації відповідно до законодавства або заборонена в судовому порядку;

не брати участі у протиправній діяльності органів іноземних держав та іноземних організацій;

виконувати вимоги встановленого чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами України режиму секретності;

повідомляти посадових осіб, які надали допуск до державної таємниці, про обставини, що перешкоджають збереженню довіреної йому державної таємниці.

У зв'язку з допуском до державної таємниці працівник дає згоду на передбачене законодавством обмеження у праві виїзду на постійне проживання в іноземну державу (крім держав, з якими Україна має угоди про взаємну охорону державних таємниць або інші міжнародні угоди, які передбачають такий виїзд) до розсекречування відповідної інформації, до якої він має чи мав доступ, але не більш як на п'ять років з часу скасування допуску до державної таємниці. Він також згоден на обмеження свободи інформаційної діяльності, що випливають з Законів України "Про інформацію" та "Про державну таємницю".

На час роботи, пов'язаної з державною таємницею, в разі поїздки за кордон в особистих справах (туристичні поїздки, на лікування, відпочинок, за запрошенням і таке інше) зобов'язується своєчасно повідомляти про це посадових осіб, які надали допуск до державної таємниці.

Працівник ознайомлений з вимогами статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" щодо обов'язку здачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон на зберігання до органів внутрішніх справ за місцем проживання.

Працівник попереджений, що за розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, втрату документів, які містять державну таємницю, а так само предметів, відомості про які становлять державну таємницю, він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, за інші порушення режиму секретності - до дисциплінарної відповідальності.

5. Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці та про забезпечення режиму секретності (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнанню робочого місця, підготовки та підвищенню кваліфікації працівника, забезпеченню інших умов праці тощо).

6. Обов'язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:

 

Робочий час

7. Працівник зобов'язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо): ____________ (вказати необхідне)

 

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

9. За виконання обов'язків, передбачених договором, працівнику встановлюється:

посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі _____ на місяць або у розмірі _____ за 1 годину роботи:

надбавка (доплата та інші виплати) ____________ (вказати види доплат, надбавок тощо) у розмірі ____________ (у % до тарифної ставки, посадового окладу).

10. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю: основна _______ днів, додаткова _________ днів. До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі ______________.

11. Працівнику, який згідно з номенклатурою посад, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, має працювати з відомостями, що становлять державну таємницю, надається компенсація, види, розміри і порядок надання якої встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 414, а саме: ____________

 

Відповідальність сторін, вирішення спорів

12. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

13. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

14. Інші умови: ____________ (за необхідністю вказати інші умови, передбачені чинним законодавством)

 

Зміни, припинення та розірвання договору

15. Цей договір припиняється або може бути розірваним:

а) після закінчення строку дії договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії договору у випадках, передбачених законодавством (статті 40, 41 КЗпП України);

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії договору у випадках, передбачених законодавством (статті 38, 39 КЗпП України);

д) з інших підстав, передбачених статтями 36, 37 КЗпП та іншим чинним законодавством України.

16. Додаткові підстави припинення та розірвання договору:

виникнення або виявлення перелічених в пункті 4 цього договору обставин, що перешкоджають збереженню державної таємниці.

17. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин роботодавець повинен розірвати договір у строк, про який просить працівник.

18. За два місяці до закінчення строку чинності договору він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший строк.

19. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами або ____________.

20. Умови цього договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

21. Цей договір укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до договору: ____________ (вказується перелік додатків, якщо вони є)

22. Інші умови договору, пов'язані зі специфікою праці: ____________

Адреси сторін

23. Відомості про роботодавця:

Повна назва підприємства, установи, організації _______

Адреса ____________

Розрахунковий рахунок № _______ в ______

24. Відомості про працівника:

Домашня адреса ___________

Домашній телефон __________

Службовий телефон _________

Паспорт: серія ____________ № _________

виданий "___" ____________ 19__ р. ________ (вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг ____________ (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави) ____________

РОБОТОДАВЕЦЬ ПРАЦІВНИК

____________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) ____________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) " ___" ____________ 19__ р. "___" ____________ 19__ р.

М. П.

Скачати документ «Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею»

яна
24.02.2017 в 16:14:38

чудово

Милга
18.07.2017 в 11:39:27

Полезная информация. Спасибо

5
Наталія
27.11.2017 в 18:33:22

ДЯКУЮ

Наталія
27.11.2017 в 18:33:28

ДЯКУЮ

5
Дмитро
09.01.2018 в 18:32:19

Корисна інформація у договорі!

5
Володимир
07.03.2018 в 17:34:49

думаю використати ...

Я
24.10.2018 в 00:25:58

ок !

tyujtr78u
17.04.2019 в 12:21:06

ujtyuiytiyuouipijopio

Олександр
03.06.2019 в 17:24:02

Корисна інформація для підготовки договору. По державному підприємсту є питання. Дякую

Оксана
14.03.2020 в 13:12:14

Корисина інформація. ДякуюЗнайдені документи за темою «зразок трудового договору з працівником 2016»

 1. Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  Трудовой договор, контракт → Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею м. київ "" 201 р. ...
 2. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 3. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 4. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 5. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 6. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...ивень готівкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період ...
 7. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 8. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 9. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...у орендар, в особі (п.і.б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. орендодавець зобов'язується надати за цим договором орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розт...
 10. Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  ...обслуговування та ремонту, страхових компаніях тощо з питань технічного обслуговування, ремонту автомобіля, з питання укладення договору страхування автомобіля, страхування цивільної відповідальності третіх осіб тощо, отримання страхового відшкодування, укладення...
 11. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цив...
 12. Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  трудовий договір між працівником і фізичною особою місто « » 200 р. прізвище ім'я по...
 13. Типова форма контракту з працівником
  Трудовой договор, контракт → Типова форма контракту з працівником
  ...овлюється ) строк випробування тривалість строку випробування загальні положення 1. цей контракт є строковим трудовим договором. на підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та гр...
 14. Типова форма контракту з працівником
  Трудовой договор, контракт → Типова форма контракту з працівником
 15. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  ... платежів я зобов'язуюсь сплатити пеню у розмірі від простроченої суми за кожний день затримки. у разі розірвання трудового договору з підприємством (установою, організацією) або відчислення з навчального закладу я зобов’язуюсь чергові плат...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 5
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх