Типова форма договору купівлі-продажу акцій

Договір
купівлі-продажу акцій

 

м. Полтава                                     "___"_______20__р.

 

 

_______ (назва підприємства, акції якого продаються) ____ (місце укладення Договору) ______ (число, місяць, рік - літерами) _______(назва та місцезнаходження органу приватизації), в особі ______, (посада, прізвище, ім'я та по батькові), що діє на підставі _______ (назва документа), надалі — Продавець, та _______ (назва підприємства) в особі ________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові), що діє на підставі _____ (назва документа), надалі — Покупець (надалі — сторони), уклали цей Договір про викладене нижче:

 

1. Предмет Договору

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю акції (надалі — об’єкт приватизації) відкритого акціонерного товариства _________, (повна назва акціонерного товариства, код ЄДРПОУ) що знаходиться за адресою: ______ (надалі - Товариство), на підставі плану приватизації ____, (повна назва підприємства) затвердженого наказом _____ (повна назва органу приватизації) від "___" ____ 200_р. № __, а Покупець зобов'язується прийняти акції Товариства та оплатити їх вартість у порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Вид акцій: прості іменні.

1.3. Кількість акцій: ____ (_______) шт.(кількість цифрами і літерами)

1.4. Ціна об’єкта приватизації, що продається за цим Договором, становить ____ (______) (сума цифрами і літерами) гривень.

1.5. Номінальна вартість однієї акції ____ (______) гривень. (сума цифрами і літерами)

 

2. Передача об’єкта приватизації та право власності

2.1. Передача об’єкта приватизації здійснюється Продавцем Покупцеві в десятиденний термін з дня укладення цього Договору шляхом підписання акта приймання-передання.

Акт приймання-передання є невід’ємною частиною цього Договору.

2.2. Право власності на об’єкт приватизації переходить до Покупця з моменту підписання акта приймання-передання.

 

3. Порядок розрахунків за придбаний об’єкт приватизації

3.1. Покупець зобов’язаний внести _____ (________) гривень за придбаний об'єкт (сума цифрами та літерами) приватизації протягом _____ (_____) (термін сплати за об’єкт приватизації) з моменту підписання цього Договору.

Плата за об’єкт приватизації вноситься на підставі цього Договору.

3.2. Розрахунки за об’єкт приватизації згідно з цим Договором здійснюються за грошові кошти Покупця в сумі ___ (______) гривень, які перераховуються (сума цифрами та літерами) відповідно до платіжного доручення з рахунка Покупця ______ (номер розрахункового рахунку та найменування банківської установи) на рахунок Продавця ________. (номер розрахункового рахунку та найменування банківської установи)

 

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у виконанні її обов’язків.

4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

4.3. Сторона, яка порушила зобов’язання цього Договору, повинна усунути ці порушення.

 

5. Обов’язки Покупця

5.1. В установлені цим Договором терміни сплатити в повному обсязі ціну продажу об’єкта приватизації.

5.2. В установлені цим Договором терміни прийняти об’єкт приватизації.

5.3. Надавати Продавцю необхідні відомості, документи тощо про виконання умов цього Договору.

 

6. Обов’язки Продавця

6.1. Передати Покупцю об’єкт приватизації відповідно до установлених у Договорі термінів.

6.2. Повідомляти Покупця про несвоєчасне внесення платежів за об’єкт приватизації.

 

7. Відповідальність Покупця

7.1. У разі порушення термінів оплати за об’єкт приватизації, визначених у п. 3.1 цього Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,1 відсотка від несплаченої суми за кожний день прострочення.

7.2. Продавець має право у порядку, встановленому чинним законодавством України, розірвати Договір, якщо:

7.2.1. Протягом 60 днів із моменту завершення згідно з п. 3.1 цього Договору терміну платежу та після одержання письмового повідомлення Покупець не внесе цього платежу.

7.2.2. Покупець відмовиться прийняти придбаний об’єкт приватизації.

7.3. У такому випадку Покупець повертає Продавцю об’єкт приватизації, що був переданий йому згідно з актом приймання-передання майна.

 

8. Додаткові умови

8.1. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв’язку з тлумаченням його пунктів, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Якщо сторони протягом 20 днів не досягнули домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.3. Усі витрати, пов’язані з укладенням цього Договору та виконанням його умов, несе Покупець.

 

9. Зміни умов Договору та його розірвання

9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін.

9.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмовій формі.

Договір складено в 4 примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник Договору зберігається у справах ________, (назва органу нотаріату) а інші видаються сторонам.

 

Реквізити сторін

Скачати документ «Типова форма договору купівлі-продажу акцій» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Типова форма договору купівлі-продажу акцій», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Типова форма договору купівлі-продажу акцій»

Коментарів поки немає


Знайдені документи за темою «порядок підписання договору купівлі-продажу 2016»

 1. Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  Ценные бумаги и акции, эмиссия → Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  ... право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця з моменту підписання акта приймання-передання. 3. порядок розрахунків за придбаний об’єкт приватизації 3.1. покупець зобов’язаний внести () гривень за придбаний об'є...
 2. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  ...переплануванням) нерухомого майна, не демонтувати й не заміняти деталі й елементи, що є невід'ємною його частиною на момент підписання даного договору; в) не робити інші дії, що впливають на вартість нерухомого майна; г) надати на момент підписання дог...
 3. Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
  Договор купли-продажи недвижимости → Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
  ...ьому договорі об'єкт незавершеного будівництва продано з урахуванням пдв за гривень (сума цифрами та прописом) 2. порядок розрахунків за придбаний об'єкт незавершеного будівництва 2.1. покупець зобов'язаний внести (сума цифрами та пропис...
 4. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 5. Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  ...давець", і , іменований в подальшому "покупець", на підставі склали даний договір про таке: 1. предмет договору 1.1. продавець продав, а покупець купив земельну ділянку площею га (кв. м). 1.2. місце розташування земельної ділянки ...
 6. Договір купівлі-продажу типовий
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу типовий
  ...рту й базис поставки . 2.3. упакування (тара) і маркування (опис або посилання на стандарт, ту) . 2.4. строк, порядок і форма розрахунків . 2.4.1. строк оплати днів від дня . 2.4.2. порядок оплати (попередня оплата, наступна, у момент од...
 7. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  ...авцем, таким чином, щоб виключити псування або знищення його, на період від передачі до прийняття товару покупцем. 3. порядок передачі товару 3.1. продавець зобов’язаний: - передати товар покупцю у повному обсязі протягом днів з моменту оп...
 8. Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  ...продавцеві неустойку в розмірі % несплаченої суми за кожний день прострочки. 4. взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регулюватимуться чинним законодавством. 5. договір складено в трьох оригінальних примірниках, по одному для продавця, по...
 9. Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  ...розрахуватися і прийняти транспортний засіб (номерний агрегат) та документи на нього не пізніше "" 20 р. 3. порядок розрахунків оплата вартості транспортного засобу (номерного агрегата) відбувається за ціною домовленості шляхом ...
 10. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  ...я зобов'язуюсь сплатити пеню у розмірі від простроченої суми за кожний день затримки. у разі розірвання трудового договору з підприємством (установою, організацією) або відчислення з навчального закладу я зобов’язуюсь чергові платежі вносити у...
 11. Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  ...і , іменований в подальшому "покупець", на підставі склали даний договір про таке: 1. предмет договору 1.1. продавець продав, а покупець купив право на земельну частку (пай), посвідчене сертифікатом, площею умовних ка...
 12. Договор купли-продажи
  Договір купівлі-продажу майна → Договор купли-продажи
  ...документация. 3.6. приемка товара по количеству и качеству производится покупателем при получении товара от продавца. 4.порядок расчетов 4.1. покупатель обязуется оплатить товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в течении ...
 13. Зразок довіреності на затвердження та підписання змін до установчих документів товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на затвердження та підписання змін до установчих документів товариства
  ...рганах пенсійного фонду, фондах соціального страхування, центрі зайнятості, органах статистики тощо, з питань затвердження, підписання, змін, доповнень до установчих документів, нових редакцій установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю &laqu...
 14. Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  ...банківських днів з моменту одержання від клієнта документа, що підтверджує факт розірвання вищезгаданого договору. 5. порядок вирішення спорів всі розбіжності за даним договором вирішуються шляхом переговорів або відповідно до діючого законодавства....
 15. Зразок довіреності на продаж квартири
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на продаж квартири
  ... імені заяви, в тому числі заяви про належність майна на праві особистої приватної власності тощо; підписувати відповідні договори, в тому числі попередній договір купівлі-продажу квартири, договір купівлі-продажу квартири, інші необхідні документи, правочи...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 79
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
не в мережі
Фото користувача
Макаров Сергей
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 29
Телефон: предоставляется по согласию
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 22
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380638665952


Загрузка
Наверх