Типова форма договору купівлі-продажу акцій

Договір
купівлі-продажу акцій

 

м. Полтава                                     "___"_______20__р.

 

 

_______ (назва підприємства, акції якого продаються) ____ (місце укладення Договору) ______ (число, місяць, рік - літерами) _______(назва та місцезнаходження органу приватизації), в особі ______, (посада, прізвище, ім'я та по батькові), що діє на підставі _______ (назва документа), надалі — Продавець, та _______ (назва підприємства) в особі ________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові), що діє на підставі _____ (назва документа), надалі — Покупець (надалі — сторони), уклали цей Договір про викладене нижче:

 

1. Предмет Договору

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю акції (надалі — об’єкт приватизації) відкритого акціонерного товариства _________, (повна назва акціонерного товариства, код ЄДРПОУ) що знаходиться за адресою: ______ (надалі - Товариство), на підставі плану приватизації ____, (повна назва підприємства) затвердженого наказом _____ (повна назва органу приватизації) від "___" ____ 200_р. № __, а Покупець зобов'язується прийняти акції Товариства та оплатити їх вартість у порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Вид акцій: прості іменні.

1.3. Кількість акцій: ____ (_______) шт.(кількість цифрами і літерами)

1.4. Ціна об’єкта приватизації, що продається за цим Договором, становить ____ (______) (сума цифрами і літерами) гривень.

1.5. Номінальна вартість однієї акції ____ (______) гривень. (сума цифрами і літерами)

 

2. Передача об’єкта приватизації та право власності

2.1. Передача об’єкта приватизації здійснюється Продавцем Покупцеві в десятиденний термін з дня укладення цього Договору шляхом підписання акта приймання-передання.

Акт приймання-передання є невід’ємною частиною цього Договору.

2.2. Право власності на об’єкт приватизації переходить до Покупця з моменту підписання акта приймання-передання.

 

3. Порядок розрахунків за придбаний об’єкт приватизації

3.1. Покупець зобов’язаний внести _____ (________) гривень за придбаний об'єкт (сума цифрами та літерами) приватизації протягом _____ (_____) (термін сплати за об’єкт приватизації) з моменту підписання цього Договору.

Плата за об’єкт приватизації вноситься на підставі цього Договору.

3.2. Розрахунки за об’єкт приватизації згідно з цим Договором здійснюються за грошові кошти Покупця в сумі ___ (______) гривень, які перераховуються (сума цифрами та літерами) відповідно до платіжного доручення з рахунка Покупця ______ (номер розрахункового рахунку та найменування банківської установи) на рахунок Продавця ________. (номер розрахункового рахунку та найменування банківської установи)

 

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у виконанні її обов’язків.

4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

4.3. Сторона, яка порушила зобов’язання цього Договору, повинна усунути ці порушення.

 

5. Обов’язки Покупця

5.1. В установлені цим Договором терміни сплатити в повному обсязі ціну продажу об’єкта приватизації.

5.2. В установлені цим Договором терміни прийняти об’єкт приватизації.

5.3. Надавати Продавцю необхідні відомості, документи тощо про виконання умов цього Договору.

 

6. Обов’язки Продавця

6.1. Передати Покупцю об’єкт приватизації відповідно до установлених у Договорі термінів.

6.2. Повідомляти Покупця про несвоєчасне внесення платежів за об’єкт приватизації.

 

7. Відповідальність Покупця

7.1. У разі порушення термінів оплати за об’єкт приватизації, визначених у п. 3.1 цього Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,1 відсотка від несплаченої суми за кожний день прострочення.

7.2. Продавець має право у порядку, встановленому чинним законодавством України, розірвати Договір, якщо:

7.2.1. Протягом 60 днів із моменту завершення згідно з п. 3.1 цього Договору терміну платежу та після одержання письмового повідомлення Покупець не внесе цього платежу.

7.2.2. Покупець відмовиться прийняти придбаний об’єкт приватизації.

7.3. У такому випадку Покупець повертає Продавцю об’єкт приватизації, що був переданий йому згідно з актом приймання-передання майна.

 

8. Додаткові умови

8.1. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв’язку з тлумаченням його пунктів, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Якщо сторони протягом 20 днів не досягнули домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.3. Усі витрати, пов’язані з укладенням цього Договору та виконанням його умов, несе Покупець.

 

9. Зміни умов Договору та його розірвання

9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін.

9.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмовій формі.

Договір складено в 4 примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник Договору зберігається у справах ________, (назва органу нотаріату) а інші видаються сторонам.

 

Реквізити сторін

Скачати документ «Типова форма договору купівлі-продажу акцій» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Типова форма договору купівлі-продажу акцій», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Типова форма договору купівлі-продажу акцій»

Коментарів поки немає


Знайдені документи за темою «Типовий договір купівлі продажу акцій по малій приватизації»

 1. Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  Ценные бумаги и акции, эмиссия → Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  договір купівлі-продажу акцій м. полтава ""20р. (назва підприємства, акції якого продаються) (мі...
 2. Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  договір купівлі-продажу земельної ділянки м. київ ""20 р. ми, що нижче підписалися, , іменований в пода...
 3. Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  договір купівлі-продажу майнового паю с.маківці, пнівського району, львівської області "" 200 р. власни...
 4. Договір купівлі-продажу типовий
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу типовий
  договір купівлі-продажу м. "" 200р. (найменування підприємства, кооперативу, організації), іменоване надалі ...
 5. Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  договір купівлі-продажу транспортного засобу м. полтава "" 20р. власник транспортного засобу (номерного...
 6. Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом м. львів ""20р. ми, що ниж...
 7. Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
  Договор купли-продажи недвижимости → Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
  примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу м. полтава ""2...
 8. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 9. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 10. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  договір купівлі-продажу товарів у розстрочку м. полтава "" 200.р. мною, громадянином (прізвище, ім'...
 11. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку м. полтава «» 200 р. ...
 12. Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  договір дарування акцій м. "" 20 р. (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі дарувальник, з од...
 13. Типовий депозитарний договір
  Договор банковского и депозитного вклада → Типовий депозитарний договір
  типовий депозитарний договір м. суми "" 199 р. (далі - зберігач), що здійснює діяльність на під...
 14. Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  Договор управления средствами и имуществом → Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  договір довірчого управління майном м. ""20р. підприємство, іменоване надалі "установник управлінн...
 15. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприє...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх