Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою

ДОГОВІР
про правове обслуговування підприємства юридичною службою

 

м._____________________     "___"_________200__р.

 

_____________________________ (найменування підприємства), іменуємо______ надалі  Довіритель, в особі ___________________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі __________________________ (Статуту, положення, іншого документа), з одного боку, і _________________________ (найменування юридичної служби), іменуємо____ надалі  Юрслужба, в особі _________________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі ______________________ (Статуту, положення, іншого документа), з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1. Довіритель доручає, а Юрслужба приймає на себе обов'язки надавати юридичну допомогу в обсязі й на умовах, передбачених даним договором.

 

2. Обов'язки Юрслужби

2. Юрслужба приймає на себе виконання наступної правової роботи:

а) перевіряє відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів Довірителя, візує їх, надає допомогу Довірителеві в підготовці й правильному оформленні зазначених документів;

б) бере участь у підготовці й укладенні різного роду договорів, що укладаються Довірителем з іншими підприємствами й громадянами, візує їх, надає допомогу в організації контролю за виконанням цих договорів, стежить за застосуванням передбачених законом і договором санкцій відносно  контрагентів, що не виконують договірні зобов'язання;

в) організує й веде претензійну роботу з матеріалів, підготовленими бухгалтерією, надає методичну допомогу в цій роботі, якщо вона ведеться іншими підрозділами Довірителя;

г) бере участь у розгляді питань про об’єкти, які значаться на балансі, дебіторської й кредиторської заборгованості і приймає разом з іншими підрозділами міри до ліквідації цієї заборгованості;

д) надає допомогу в організації й здійсненні контролю за дотриманням Довірителем установленого чинним законодавством порядку продажу й приймання продукції й товарів по кількості і якості, проводить інструктаж працівників, що відають відправленням і прийманням товарно-матеріальних цінностей, про порядок оформлення цих операцій і актування у випадку недостачі, некомплектності, псування товарів і вантажів, дає висновок про законність списання матеріальних цінностей;

е) представляє у встановленому порядку інтереси Довірителя в суді, а також в інших органах при розгляді правових питань;

ж) узагальнює й аналізує розгляд судових, інших справ і разом з іншими підрозділами Довірителя – за результатами претензій, практикою укладення й виконання договорів, представляє Довірителеві пропозиції про усунення виявлених недоліків;

з) дає консультації, висновки, довідки по правових питаннях, що виникають в діяльності Довірителя, надає необхідну допомогу у своєчасному й законному вирішенні Довірителем пропозицій, заяв і скарг громадян;

і) з доручення Довірителя бере участь у засіданні балансової комісії й розробці пропозицій за підсумками фінансово-господарської діяльності;

к) підготовляє з доручення Довірителя матеріали про розкрадання, розтратах, недостачах, випуску недоброякісної і нестандартної продукції й про інші правопорушення для передачі слідчим, судовим органам, а також вживає заходів до відшкодування збитку, заподіяного Довірителеві;

л) організує систематичний облік і зберігання отриманих Довірителем і виданих ним нормативних актів, створює бібліотеку юридичної літератури;

м) інформує Довірителя про нове законодавство, організує разом з іншими підрозділами вивчення керівниками  й фахівцями Довірителя нормативних актів, що відносяться до їхньої діяльності, регулярно проводить особистий прийом працівників Довірителя й консультує їх по правових питаннях.

3. При виконанні зазначених у п.2 обов'язків Юрслужба керується чинним законодавством і даним договором.

4. Для виконання доручень, зазначених у п.2 даного договору Юрслужба призначає _________________ (посада, П.І.П.).

 

3. Обов'язки Довірителя

5. Довіритель зобов'язується:

а) вчасно забезпечувати Юрслужбу всім необхідним для виконання даних їй доручень, передбачених даним договором, у тому числі документами в необхідній кількості екземплярів, нормативними актами, що регулюють діяльність Довірителя, канцелярськими приналежностями, робочим місцем, транспортними засобами;

б) оплачувати витрати, необхідні для виконання його доручень;

в) оплачувати послуги Юрслужби.

 

4. Порядок оплати послуг Юрслужби

6. За роботу, виконану Юрслужбою, Довіритель щомісяця перераховує ____________ гривень.

7. Розрахунки за виконану роботу здійснюються Довірителем не пізніше _________ числа кожного місяця.

 

5. Заключні положення

8. Даний договір укладений на строк до ________________ і набуває чинності  з моменту його підписання. Договір може бути розірваний кожною із сторін достроково, з попередженням іншої сторони за один місяць. Після закінчення терміну дії договору, якщо сторони продовжують виконувати його умови, договір вважається укладеним на невизначений строк, але кожна зі сторін вправі припинити його дію, попередивши про це іншу сторону за один місяць. Даний договір складений у двох екземплярах: по одному для кожної сторони.

 

9. Юридичні адреси й розрахункові рахунки сторін.

Довірителя:______________________________ (повне найменування, поштовий і телеграфний індекс, адреса).

Розрахунковий рахунок № _________ в ________________________________

 

Юрслужби:_______________________________ (повне найменування, поштовий і телеграфний індекс, адреса).

Розрахунковий рахунок № _________ в ________________________________

 

          Довіритель                               Юрслужба

_______________________ ________________________

              М.П.                                      М.П.

 

Даний договір прийняв до виконання ___________________________ (посада, прізвище, ініціали)

 

"____"_________200__ р.

Скачати документ «Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою»

Коментарів поки немає


Знайдені документи за темою «договір про абонентське обслуговування підприємств»

 1. Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою
  Договор оказания услуг, работ → Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою
  договір про правове обслуговування підприємства юридичною службою м. ""200р. (найменування підприємств...
 2. Договір на брокерське обслуговування
  Договор оказания услуг, работ → Договір на брокерське обслуговування
  договір на брокерське обслуговування м. "" 200р. брокерська контора , іменована надалі "брокер&quo...
 3. Колективний договір підприємства
  Трудовой договор, контракт → Колективний договір підприємства
  колективний договір підприємства "" на 200 - 200 рр . м. київ “” 200р. з метою регулювання трудових відносин ...
 4. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  договір про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків ...
 5. Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  Договор займа → Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  договір про припинення зобов'язання угодою сторін про заміну одного зобов'язання іншим, а також його виконанням м. ...
 6. Договір про надання посередницьких послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання посередницьких послуг
  договір на посередницькі послуги м. ""200р. (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу),...
 7. Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  трудовий договір про роботу за сумісництвом м. "" 200 р. (вказати найменування сторони) (надалі іменується "...
 8. Договір про дилерські послуги
  Договор оказания услуг, работ → Договір про дилерські послуги
  договір про дилерські послуги м. " " 200 р. , (найменування організації, підприємства, кооперативу) іменоване н...
 9. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....
 10. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприємства, що ...
 11. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...
 12. Договір про виконання маркетингових досліджень (робіт)
  Договор оказания услуг, работ → Договір про виконання маркетингових досліджень (робіт)
  договір про виконання маркетингових досліджень м. "" 200 р. (найменування підприємства), іменуємо в подальшо...
 13. Договір про відступлення права вимоги
  Договор об уступке права требования → Договір про відступлення права вимоги
  договір про відступлення права вимоги м. київ “” 200р. сторони: первісний кредитор (повна назва ю...
 14. Договір про переведення боргу
  Договор долга, кредита → Договір про переведення боргу
  договір про переведення боргу м. київ “” 200р. сторони: первісний боржник (повна назва юрид...
 15. Договір про завдаток (між фізичними особами)
  Соглашение и договор о задатке → Договір про завдаток (між фізичними особами)
  договір про завдаток (між фізичними особами) м. «» р. , паспорт громадянина україни: серія n , видани...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 3
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 0637323860


Загрузка
Наверх