Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу

Примірний договір
купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва,
що підлягає продажу шляхом викупу

 

м. Полтава                                                 "___"_________20__р.

 

Ми, що нижче підписалися _________________ (назва та місцезнаходження органу приватизації) в особі ______________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові), яка діє на підставі ____________ (назва документа), (далі - Продавець), з однієї сторони, та___________ (назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові громадянина), яка(е) зареєстрована(е) __________________ (орган реєстрації, дата та реєстраційний номер) в особі____________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові), яка діє на підставі ________________ (назва документа), (далі - Покупець), з іншої сторони (Покупець та Продавець або сторони) уклали цей Договір про нижчевикладене:

 

1. Мета та предмет цього Договору

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві об'єкт незавершеного будівництва ______________ (повна назва об'єкта приватизації), який розташовується за адресою_________________ на земельній ділянці___________ (розмір земельної ділянки) __________ підстави для надання права користування чи права власності), а Покупець зобов'язується прийняти об'єкт незавершеного будівництва і сплатити за нього ціну відповідно до умов, що визначені в цьому Договорі.

1.2. Право власності на об'єкт незавершеного будівництва виникає у Покупця з моменту підписання акта приймання-передачі.

1.3. Відповідно до акта оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництва (висновку про вартість майна) , який затверджений __________ (ким та коли затверджений) ціна продажу об'єкта незавершеного будівництва шляхом викупу без ПДВ становить _________________ гривень. (сума цифрами та прописом).

Відповідно до пункту 6.1 Закону України "Про податок на додану вартість" податок на додану вартість нараховується у розмірі 20% бази оподаткування, що становить ____________ гривень (сума цифрами та прописом)

Вартість об'єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ складає __________ гривень (сума цифрами та прописом)

1.4. Указаний в цьому Договорі об'єкт незавершеного будівництва продано з урахуванням ПДВ за________ гривень (сума цифрами та прописом)

 

2. Порядок розрахунків за придбаний об'єкт незавершеного будівництва

2.1. Покупець зобов'язаний внести __________ (сума цифрами та прописом) гривень, у тому числі ПДВ _______ (сума цифрами та прописом) гривень, за придбаний об'єкт незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору. Строк оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за умови внесення Покупцем не менше 50 відсотків від ціни продажу об'єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ.

2.2. Розрахунки за придбаний об'єкт незавершеного будівництва здійснюються покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Покупця __________ (номер рахунка та найменування банківської установи) на рахунок Продавця ____________ (номер рахунка та найменування банківської установи). Плата за об'єкт незавершеного будівництва вноситься на підставі цього Договору.

2.3. (Вноситься, якщо об'єкт незавершеного будівництва продається Продавцем Покупцю з умовою надання розстрочки платежу) При сплаті протягом 30 календарних днів 50 відсотків ціни об'єкта (30 відсотків для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення) Покупцю надається право на розстрочку платежу строком на ____ років від дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору. Сплата здійснюється щоквартально (щорічно) рівним долями з урахуванням індексу інфляції (нижче додається графік сплати). При цьому Покупець зобов'язаний не пізніше 10 календарних днів з моменту підписання акта приймання-передачі сплатити ПДВ на суму платежу, яка надається в розстрочку (без урахування індексу інфляції).

 

3. Передача об'єкта незавершеного будівництва

3.1. Передача об'єкта незавершеного будівництва здійснюється Продавцем Покупцю у 5-денний термін після оплати Покупцем повної вартості об'єкта незавершеного будівництва, а в разі надання розстрочки платежу - 50 відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) вартості цього об'єкта незавершеного будівництва.

3.2. Передача об'єкта незавершеного будівництва Продавцем і прийняття об'єкта незавершеного будівництва Покупцем здійснюється за актом приймання-передачі, який підписується сторонами.

 

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків.

4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

 

5. Обов'язки Покупця

5.1. В установлений цим Договором термін сплатити ціну продажу об'єкта незавершеного будівництва.

5.2. В установлений цим Договором термін прийняти об'єкт незавершеного будівництва.

5.3. У ___________ термін з моменту підписання цього Договору підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об'єкт незавершеного будівництва (у разі продажу об'єкта незавершеного будівництва за умови закінчення його будівництва).

5.4. Завершити будівництво об'єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію (завершити розбирання - у разі продажу під розбирання) у встановлений строк.

5.5. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об'єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію (у разі продажу під розбирання - під час розбирання).

5.6. У разі продажу під розбирання - додержуватись умов здавання земельної ділянки органам місцевого самоврядування, якщо покупець відмовляється від права придбання земельної ділянки.

5.7. На вимогу Продавця Покупець зобов'язаний протягом добудови до моменту введення об'єкта незавершеного будівництва в експлуатацію (у разі продажу під розбирання - до моменту закінчення розбирання) та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов цього Договору надавати Продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов цього Договору.

5.8. Не здійснювати відчуження об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, до моменту завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію (у разі продажу під розбирання - до закінчення розбирання).

 

6. Обов'язки Продавця

6.1. Продавець зобов'язаний:

6.1.1. Передати Покупцю об'єкт незавершеного будівництва у встановлений в цьому Договорі термін;

6.1.2. Контролювати виконання умов цього Договору.

 

7. Відповідальність

7.1. У разі порушення терміну оплати за об'єкт незавершеного будівництва Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення платежу.

7.2. У разі, якщо Покупець протягом 60 днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору не сплатить повну суму за об'єкт незавершеного будівництва, то він зобов'язаний сплатити Продавцю неустойку у розмірі 20 відсотків від вартості купленого об'єкта незавершеного будівництва.

7.3. У разі невиконання Покупцем умов цього Договору Продавець має право у встановленому порядку на розірвання цього Договору та повернення об'єкта незавершеного будівництва у державну власність за рішенням суду.

7.4. Сплата штрафів не звільняє Покупця від обов'язків виконання договірних зобов'язань в період дії умов цього Договору.

 

8. Гарантії та претензії

8.1. Продавець гарантує, що об'єкт незавершеного будівництва не входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, не перебуває під арештом, судових справ щодо нього немає.

8.2. Перелік проданого майна повинен відповідати акту обстеження будівельного майданчика.

 

9. Ризик випадкової загибелі об'єкта незавершеного будівництва

Ризик випадкової загибелі або випадкового псування об'єкта незавершеного будівництва несе Покупець з моменту переходу до нього права власності.

 

10. Вирішення спорів

Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

11. Зміни умов цього Договору та його розірвання

11.1. Зміни умов цього Договору здійснюються за погодженням сторін згідно з законодавством України.

11.2. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він може бути розірваний на вимогу іншої сторони за рішенням суду або господарського суду, а об'єкт незавершеного будівництва повернутий у державну власність.

 

12. Витрати

Усі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, реєстрацією та виконанням, бере на себе Покупець.

 

13. Додаткові вимоги

13.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, державній реєстрації та реєстрації у відповідному органі місцевої Ради народних депутатів.

13.2. Цей Договір складений у 3 примірниках, які мають однакову юридичну силу.

13.3. Один примірник цього Договору зберігається у справах ______________ (назва органу нотаріату), а інші видаються сторонам.

 

Реквізити сторін

Скачати документ «Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу»

БОГДАН
24.02.2018 в 15:08:26

ДУЖЕ ДЯКУЮ ФАЙНО

БОГДАН
24.02.2018 в 15:11:59

ВашДЯКУЮ ДУЖЕ ФАЙНО

комментарий

5
Дмитро
03.12.2019 в 12:00:47

Корисний примірник. дякую

Дмитро
03.12.2019 в 12:00:59

Корисний примірник. дякую

Тетяна
05.02.2020 в 15:59:28

дуже корисно, дякуюЗнайдені документи за темою «пдв при продажі незавершеного будівництва відповідно до ПКУ»

 1. Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
  Договор купли-продажи недвижимости → Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
  ...ість майна) , який затверджений (ким та коли затверджений) ціна продажу об'єкта незавершеного будівництва шляхом викупу без пдв становить гривень. (сума цифрами та прописом). відповідно до пункту 6.1 закону україни "про податок на додану вартість...
 2. Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  Агентский договор и соглашение → Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  агентський договір про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку ...
 3. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  договір про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (аб...
 4. Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  Договор займа → Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  договір про припинення зобов'язання угодою сторін про заміну одного зобов'язання іншим, а також його виконанням м. "...
 5. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  договір між роботодавцем і творцем про винагороду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу у...
 6. Договір про дилерські послуги
  Договор оказания услуг, работ → Договір про дилерські послуги
  договір про дилерські послуги м. " " 200 р. , (найменування організації, підприємства, кооперативу) іменоване надалі...
 7. Договір про завдаток (між фізичними особами)
  Соглашение и договор о задатке → Договір про завдаток (між фізичними особами)
  договір про завдаток (між фізичними особами) м. «» р. , паспорт громадянина україни: серія n , виданий м. ...
 8. Договір про надання посередницьких послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання посередницьких послуг
  договір на посередницькі послуги м. ""200р. (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу), іменоване надалі замовник, в особі (п.і.б., посада), що діє на підставі з однієї с...
 9. Договір про переведення боргу
  Договор долга, кредита → Договір про переведення боргу
  договір про переведення боргу м. київ “” 200р. сторони: первісний боржник (повна назва юридичної...
 10. Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  трудовий договір про роботу за сумісництвом м. "" 200 р. (вказати найменування сторони) (надалі іменується "роб...
 11. Розписка про отримання позики
  Договор займа → Розписка про отримання позики
  розписка про отримання позики м. "" 20 р. я, , "" 19 р. народження, ідентифікаційний номер, паспорт...
 12. Договір про відступлення права вимоги
  Договор об уступке права требования → Договір про відступлення права вимоги
  договір про відступлення права вимоги м. київ “” 200р. сторони: первісний кредитор (повна назва юридич...
 13. Договір про надання юридичних послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання юридичних послуг
  ...quot; 200 р. (найменування юридичної фірми, консультації, фоп), іменуємо далі "юрконсультація", в особі (посада, прізвище, ім'я, по батькові) , що діє на підставі (статуту, положення), з однієї сторони, і (найменування організації), іменує...
 14. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприємствоі...
 15. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  розписка м. "" 20 р. я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 6
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25


Загрузка
Наверх