Колективний договір підприємства

Колективний договір
підприємства "_______" на 200_ - 200_ рр .

 

м. Київ                                               “__” ___ 200__р.

З метою регулювання трудових відносин і соціально-економічних інтересів власників і працівників підприемства______, Сторони:

уповноваженній представник власників в особі директора _____, з однієї сторони

і трудовий колектив _______, в особі вибраного і уповноваженого _____(представника ради трудового колективу, його посада, ПІБ), с другої сторони,

підписали цей договір про подані нижче взаємні обов`язки.

 

1. Загальні положення

1.1. Цей колективний договір складений відповідно до закону України „Про колективні договори і угоди” та визначає взаємні виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між власниками підприємства/ їх уповноваженими особами (надалі - Адміністрація) і працівниками підприємства.

1.2. Умови цього колективного договору є обов`язковими для Сторін, що його підписали. Ці умови у випадку будь яких спорів і расходжень не можуть трактуватися як погіршуючи положення працівників порівняно з діючим законодавством України.

1.3. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства і є обов`язковими як для власників і управлінського персоналу, так і для кожного члену трудового колективу.

1.4. Жодна із Сторін, що підписала колективний договір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.

1.5. Цей колективний договір чинний у випадку зміни складу, структури і найменування підприємства, а у випадку його реорганізації він може бути переглянутий за згодою Сторін. У випадку зміни власника підприємства дія колективного договору зберігається не більше року.

У цей період сторони повинні розпочати переговори про підписання нового чи зміну діючого колективного договору.

1.6. Положення цього колективного договору діє до підписання нового договору...

 

2. Організація виробництва, праці, забезпечення зайнятості

2.1. Жодний інший трудовий договір (контракт), що підписується підприємством з працівниками, не може суперечити цьому колективному договору таким чином, щоб порівняно з останнім права та інтереси працівника в трудовому договорі (контракті) були якимось чином обмежені. У випадку виникнення такого протиріччя відповідні положення трудового договору (контракту) визнаються недійсними.

2.2. Адміністрація не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовими договорами (контрактами). Підприємство зобов`язане передбачити в контракті, або розробити та затвердити для кожного працівника його функціональні обов`язки, ознайомити з ними працівника і вимагати лише їх виконання. В цих функціональних обов`язках чи в контракті може бути передбачено виконання одним з працівників обов`язків іншого лише у випадках тимчасової відсутності останнього у зв`язку з хворобою, відпусткою чи з інших важливих причин, причому такі обов`язки можуть покладатися на іншого працівника лише за додаткову плату і з урахуванням його реальної можливості виконувати їх, тобто з врахуванням його професійної підготовки і зайнятості при виконанні безпосередніх обов`язків.

2.3. Кожний працівник зобов’язаний добросовісно і якісно виконувати свої обов`язки, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, дотримуватися трудової та технологічної дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитись до майна власника, на запит адміністрації підприємства надавати звіти про виконання своїх конкретних обов`язків.

2.4. Працівники можуть бути звільнені з підприємства у випадку змін в організації виробництва, при скороченні численності штату. У цих випадках вони персонально попереджаються Адміністрацією про майбутнє звільнення не пізніше ніж за два місяці. При цьому підприємство надає працівнику іншу роботу по спеціальності, а у випадку неможливості або відмови працівника від неї останній працевлаштовується самостійно. При звільнені працівника за підставою вказаною в цьому пункті, йому виплачується заробітна плата за весь період подальшого працевлаштування, але не більш ніж за три місяці від дати звільнення.

2.5. Звільнення працівників допускається лише після використання всіх наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві.

 

3. Нормування і оплата праці, встановлення норми, системи, розмірів заробітної плати й інших видів трудових виплат

3.1. Заробітна плата виплачується 11, 12 числа кожного місяця, а у випадку, якщо день заробітної плати збігається з вихідним днем, - напередодні цього дня.

3.2. Відомості про оплату праці працівників надаються іншим органам і особам лише у випадках, передбачених законодавством.

3.3. При підписанні трудового договору (контракту) Адміністрація доводить до відома працівників розмір, порядок і термін виплати заробітної плати, умови згідно з якими можуть здійснюватися утримання із заробітної плати.

3.4. Структура заробітної плати складається з основної і додаткової зарплати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна платня є обов`язковою винагородою працівнику за виконану їм роботу згідно посадовими обов’язками та установленими нормами праці (норми виробітку, обслуговування) і встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і договірних розцінок для робочих і посадових окладів для службовців. Основна заробітна плата не може бути меншою встановленого законодавством України розміру мінімальної заробітної плати.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені норми, за роботу в понадурочний час, за трудові успіхи і винахідливість, особливі умови праці; вона включає доплати, надбавки, компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, доплати за виконання обов`язків тимчасово відсутнього працівника, компенсації при службових відрядженнях, компенсації за знос інструментів, що належать працівникам, тощо.

3.5. Конкретні розміри тарифних ставок (договірних розцінок) робочих і посадових окладів службовців визначаються у межах наявних коштів на оплату праці у відповідності з професіями та кваліфікацією працівників, складністю та умовами роботи і встановлюються у кожному випадку в окремому трудовому договорі (контракті) з працівником.

3.6. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, а також в понадурочний час оплачується у подвійному розмірі. При вирішені питань оплати праці власник (орган, що його представляє) керується положеннями статей КЗпП і Закону України „Про оплату праці”.

 

4. Встановлення гарантій, компенсацій і пільг

4.1. Підприємством встановлюються такі додаткові (не передбачені законодавством) гарантії, компенсації і пільги:________________________ (компенсація за використання особистого транспорту, гарантії забезпечення засобами індивідуального захисту працівників служб охорони і безпеки, додаткові пільги для окремих категорій працівників, тощо).

4.2. Працівникам надаються компенсації при службових відрядженнях, при переїзді на роботу в сільську місцевість і в інших випадках, передбачених законодавством.

 

5. Режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку

5.1. На підприємстві встановлюється такий режим роботи, який зобов`язуються виконувати всі працівники: початок роботи – 8-00, закінчення роботи – 17-00, перерва для відпочинку і харчування – з 12-00 до 13-00, субота і неділя – вихідні дні.

5.2. У будь-якому випадку тривалість робочого часу працівників не може перевищувати встановлену законодавством України: 40 годин у тиждень.

5.3. На передодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.4. Тривалість щорічної відпустки для працівників підприємства встановлюється не менше 24 календарних днів.

5.5. Графік чергових щорічних відпусток затверджується Адміністрацію підприємства до 1 січня поточного року, для чого не пізніше 3-х днів до цього строку надається їй трудовим колективом. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника.

5.6. Працівникам за їх заявами можуть бути надані короткотермінові відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження заробітної платні на термін, обумовлений між працівником і Адміністрацією підприємства, тривалістю не більше 15 календарних днів. У випадку простою з незалежних від підприємства причин Адміністрація може надати працівникам відпустку без збереження заробітної плати тривалістю не більше 100 календарних днів за рік.

 

6. Прийом і звільнення працівників

6.1. Форми і умови трудового договору (контракту), включаючи звільнення, непередбачені законодавством, підлягають узгодженню з Адміністрацією.

6.2. Кожний прийнятий працівник зобов`язаний ознайомитися з умовами колективного договору під розписку.

6.3. Не допускається звільнення працівника у зв`язку з ліквідацією робочого місця, якщо до досягнення пенсійного віку йому необхідно пропрацювати 1,5 років.

6.4. Контрактна форми підписання трудового договору встановлюється для (наприклад, заступників директора, начальників підрозділів, служб, провідних спеціалістів ін.).

 

7. Умови і охорона праці

7.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов`язком власника підприємства (уповноваженого ним органу), який має забезпечити умови праці на кожному робочому місці у відповідності із санітарно-побутовими нормативними актами з охорони праці, безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, обладнання, інших засобів виробництва, наявність засобів захисту.

7.2. Працівники мають право відмовитись від дорученої роботи при якої створюється ситуація, небезпечна для їх життя і здоров`я, а також для життя і здоров`я інших людей та навколишнього середовища ( якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами)).

7.3. Працівники зобов`язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поведінки з машинами, механізмами, обладнанням, іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, проходити обов`язкові медичні огляди (можуть бути передбачені і інші обов`язки працівників).

7.4. Власник (уповноважений ним орган) зобов`язаний відшкодувати працівникам фізичні збитки, завдані пошкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням трудових обов`язків, а також моральні збитки, завдані в наслідок небезпечних або шкідливих умов праці, на умовах і в порядку, передбачених статтями 173, 173-1 КЗпП України, Законом України „Про охорону праці”, Правилами відшкодування власником підприємства, установи і організації чи уповноваженим ним органу збитків, завданих пошкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням ним трудових обов`язків, затвердженими постановою КМУ від 23 червня 1993 р. № 472 та іншими законодавчими актами.

7.5. Працівники зобов`язуються використовувати надані їм у користування транспортні засоби, техніку та інше майно власника лише у службових цілях.

 

8. Соціальні пільги і гарантії.

8.1. Власник (Адміністрація) підприємства гарантує надання працівникам вільного часу для проходження медичних оглядів, отримання медичної допомоги, відвідування державних органів для вирішення необхідних житлово-побутових проблем працівників без здійснення будь-яких стягнень із заробітної плати чи інших безпідставних санкцій.

8.2. За рахунок підприємства видавати безпроцентні позики працівникам.

8.3. Надавати допомогу багатодітним і малозабезпеченим сім`ям у вигляді___________ (наприклад, кожнорічної додаткової одноразової допомоги на кожну дитину у розмірі ____грн.).

8.4. Виділяти щомісячно грошові кошти за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, на здешевлення вартості харчування в їдальні у розмірі ____грн.. на кожного працівника.

8.5. Виділяти грошові кошти на перевезення працівників на місце роботи автотранспортом.

 

9.Гарантії діяльності представницьких організацій працівників

9.1. Підприємство гарантує свободу організації діяльності профспілкової організації, ради трудового колективу, проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

 

10.Відповідальність Сторін, вирішення спорів.

10.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов`язків, передбачених цим договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

10.3. Суперечки між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

10.4. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності не виключає цивільної, матеріальної чи інших видів відповідальності винних осіб.

 

11. Прикінцеві положення

11.1. Строк дії цього договору ____ до ___ 200 _ р.

11.2. Зміни і доповнення до цього договору протягом його дії можуть вноситися лише за взаємною згодою сторін.

11.3. Контроль за виконанням договору здійснюється безпосередньо Сторонами чи уповноваженими ними представниками за обумовленою Сторонами згодою (в письмовій або усній формі).

11.4. Сторони, які підписали цей колективний договір, щорічно, не пізніше ______ (наприклад, 15 січня), звітують про його виконання.

________ (підпис власника або уповноваженої ним особи)

________ (підпис представника ради трудового колективу)

Скачати документ «Колективний договір підприємства» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Колективний договір підприємства», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Колективний договір підприємства»

Войтенко Оксана
20.01.2016 в 09:51:45

корисний, але потрібно трохи підганять

Сирожа
31.03.2016 в 15:44:35

так

Андрій
26.04.2016 в 12:39:45

Дякуємо Вам!

Вася
18.05.2016 в 09:43:28

супер

Перевозник Євген
16.06.2016 в 12:58:50

Корисний

Олег
07.07.2016 в 17:06:56

Корисний

5
света
16.07.2016 в 17:58:55

дякую

Тетяна
08.08.2016 в 14:42:59

Дякуємо вам

Едуард
19.08.2016 в 20:08:44

так

юрий
08.09.2016 в 10:22:45

супер сайт спасибо ВАМ

5
v
04.10.2016 в 12:48:07

преглянула, корисний документ перелік основних розділів згідно закону. а підганяти в будь якому випадку під себе потрібно трішки.

ОКСАНА
20.10.2016 в 15:30:54

КОРИСНИЙ

Анатолий
02.11.2016 в 09:48:23

Положение о премировании должно быть неотемлемой частью договора?

5
Марина
07.11.2016 в 19:28:49

корисний

Тетяна
11.11.2016 в 09:09:03

Дякую! Зразочок як раз може стати основою, для розроблення колективного договору.

Олена
28.11.2016 в 15:30:10

Хороший, але трохи коригую

мейсон
28.11.2016 в 23:56:28

супер

Сергій
01.12.2016 в 16:56:50

Дякую, корисний

Галина
25.12.2016 в 23:04:14

корисний. але потрібно ще над ним попрацювати

Сергій
11.01.2017 в 10:57:46

Дякую, виявився корисний.

5
НАТАЛІЯ
13.01.2017 в 10:48:32

дякую за швидку допомогу!

олена
18.01.2017 в 16:34:04

так, дякую.

5
мар"яна
20.01.2017 в 14:30:34

так, дякую!

5
Ірина
25.01.2017 в 13:55:07

Дуже корисний документ

5
Кадровик-юрист
08.02.2017 в 15:17:40

Не поганий зразок, можна брати як за основу

4
08.02.2017 в 15:36:24

хороший

Олена
18.02.2017 в 05:03:12

Дуже корисна інформація

Галина
20.02.2017 в 11:41:43

Дякуємо, за надану інформацію.

Аліна
21.02.2017 в 05:58:44

ЧУдовий дякую дуже допомогли

Оксана
22.02.2017 в 12:46:16

дякую, корисний документ

5
Олена
25.02.2017 в 21:59:12

корисний,дякую!

Елена
27.02.2017 в 13:57:58

так, корисний

Миша
08.03.2017 в 12:00:13

супер

сергій
15.03.2017 в 13:53:29

корисно, відмінно

5
Людмила
16.03.2017 в 10:13:02

Документ корисний. Але коригувати необхідно під діяльність нашого підприємства. Дякуємо!

Надія
16.03.2017 в 16:48:30

дякую, корисний

Есаул
19.03.2017 в 18:27:21

Дякую.

5
Володимир
21.03.2017 в 11:05:22

Дякую!

5
Руслановна
26.04.2017 в 11:25:17

Спасибо. То что нужно!

5
Ірина
27.04.2017 в 15:18:48

дякуємо

5
Максим
03.05.2017 в 01:11:55

Так. Дякую!

Світлана
08.05.2017 в 13:25:53

Корисна основа для договору

Дмитро
16.05.2017 в 15:23:17

Дякую

Олена
25.05.2017 в 10:26:16

Так, дякую

Наталья
25.05.2017 в 12:14:26

Підкажіть будь ласка, як відобразити гнучкий графік роботи в кол. договорі. (Якщо де хто працює з 10.00 до 19.00 а де хто з 8.00 до 17,00.

Тетяна
08.06.2017 в 11:24:15

Дякую, документ "Колективний договір" виявився корисним зразком.

Дякую.

5
Хльорко
12.06.2017 в 14:22:43

Корисний документ!

5
Василина
16.06.2017 в 14:16:33

Дякую, текст колективного договору мені дуже сподобався, те, що треба.

5
Валентина
27.06.2017 в 21:09:33

Я Вам дуже вдячна!!!Я давно шукала неперевершений Колективний договір і нарешті знайшла!!!Дякуююю!!!

Милга
18.07.2017 в 11:35:59

спасибо за информацию

5
Тетяна
27.07.2017 в 12:42:38

Величезне дякую! Дійсно зразок достойний. Його можна використовувати як базу для створення свого договору.

Ще раз ДЯКУЮ!!! Натхнення та творчих успіхів!

5
Євген
15.08.2017 в 17:13:17

Дуже гарний зразок

Оксана
27.08.2017 в 18:30:16

Відмінно

5
Юлія
10.09.2017 в 09:54:28

Корисний!

Юлія
10.09.2017 в 09:54:42

Корисний!

виола
26.09.2017 в 07:40:12

супер

Денис
04.10.2017 в 09:46:14

Дякую Вам!

Людмила
11.10.2017 в 12:03:18

корисний

ПП
27.10.2017 в 08:44:00

іще не читав.

5
Наталія
27.11.2017 в 18:19:05

ДЯКУЮ за допомогу

Наталія
27.11.2017 в 18:19:16

ДЯКУЮ за допомогу

5
Заг
04.12.2017 в 00:32:24

Дякую за найдоцільніший зразок трудового договору

4
Оксана
08.12.2017 в 14:26:21

Як основа - дуже корисний.

Оксана
08.12.2017 в 14:26:44

Як основа - дуже корисний.

5
михайло
21.12.2017 в 14:05:17

який змІст антикорупцІйного застереження ? чому його нема в договорІ?

михайло
21.12.2017 в 14:05:54

який змІст антикорупцІйного застереження ? чому його нема в договорІ?

Валерій
06.01.2018 в 12:56:40

відміно

Галина
12.01.2018 в 15:06:05

Дякую.Дуже добре.

5
Лика
17.01.2018 в 10:57:01

Дякую.

Статус: Клієнт
31.01.2018 в 11:26:21

Добрий день, як правильно вказати в трудовому договорі про проходження працівниками закладу медичного обстеження? Так як керівник закладу вимагає проходження особистих медичних книжок під час відпусток.

Татьяна
01.02.2018 в 19:35:47

основная канва - то, что надо! Все предусмотрено по пунктам. Осталось подработать под свое предприятие. Спасибо большое за то, что поделились!

Ірина
20.02.2018 в 15:57:19

корисний,треба трішки змінити

Наталія
15.03.2018 в 17:07:12

Дякую. Корисно.

Любов
22.03.2018 в 12:28:37

Дякую .Корисно і сучасно. Відповідає чинному законодавству.

fgbogdan@i.ua
22.03.2018 в 13:57:54

Добрий день. На яку статтю закону можна спертися відповідно до ваших слів - "У випадку простою з незалежних від підприємства причин Адміністрація може надати працівникам відпустку без збереження заробітної плати тривалістю не більше 100 календарних днів за рік."

Анна
23.03.2018 в 11:14:40

дякую за допомогу

ірина
27.03.2018 в 11:28:39

корисний

Галина
26.04.2018 в 19:38:54

Дуже дякую!

Галина
08.05.2018 в 10:20:38

Дякую.Скористалась деякими положеннями.

Людмила
21.05.2018 в 13:17:50

Корисно! Дякую!

5
СВІТЛАНА
14.06.2018 в 16:04:45

КОРИСНИЙ

5
Олександр
14.06.2018 в 16:21:03

нормально

Олена
26.06.2018 в 19:27:31

Дякую

3
Гриет
09.08.2018 в 22:38:43

Містить відсилки до нечинних документів.

Гриет
09.08.2018 в 22:39:25

Містить відсилки до нечинних документів.

5
Оксана
16.08.2018 в 17:01:19

отлично!

Виктория
20.08.2018 в 17:40:33

Дякую

Лучія
08.09.2018 в 09:53:40

Документ хороший як основа. Чи потрібні додатки до нього? Чи має право відділ праці при управлінні держпраці вимагати штатний розклад з деталізацією посадових окладів до такого колективного договору?

Наталія
27.09.2018 в 15:15:54

супер, спасибо

Олександра
09.10.2018 в 10:03:16

корисний, потрібно коректувати

5
Виктория
12.10.2018 в 15:04:01

Корисний

Марія
19.10.2018 в 09:43:28

корисний

Леся
22.10.2018 в 11:15:11

Дякую

Ната
22.10.2018 в 14:45:12

Дякую

Ольга
25.10.2018 в 12:21:16

Дуже хороший договір

Оксана
26.10.2018 в 10:57:02

Як Шаблон - дуже гарний, стислий, зрозумілий. Без зайвої "води".

Кожен може допрацювати, як йому треба.

Автору - Вельми дякуємо!

Анатолій
29.10.2018 в 10:00:51

Дякую

4
я
29.10.2018 в 18:43:59

дякую

Ирина
01.11.2018 в 15:02:01

Гарний договір,прекрасно складенний

Ирина
01.11.2018 в 15:02:38

Гарно складений

Валентин
22.11.2018 в 08:42:00

А де гендерні питання та дискримінація?

Валентин
22.11.2018 в 08:45:00 відповідь для Лучія

Де гендерні питання та дискримінація?

4
Светлана
27.11.2018 в 19:49:35

Корисний

Марина
29.11.2018 в 07:02:17

Дякую ...як зразок

Андрей
10.12.2018 в 10:33:36

супер

Ольга
12.02.2019 в 14:01:08

Дякую.

Андрій
03.05.2019 в 13:06:17

Корисний!!!

юрій
02.07.2019 в 11:52:28

Можна брати за основу

5
Христина
04.09.2019 в 18:39:57

Дякую, дуже допоміг

Христина
04.09.2019 в 18:40:04

Дякую, дуже допоміг

Віктор
18.11.2019 в 14:31:07

дякую

5
Галина
25.12.2019 в 08:58:31

Корисний

Микола
04.02.2020 в 17:01:09

нічого немає на той випадок коли працівник не згідний з деякими пунктами колективного договору, як оформити заперечення

5
tom shark
07.02.2020 в 09:06:29

ATTENTION ARE YOU IN NEED OF PERSONAL LOAN/INVESTMENT LOAN/BUSINESS FUNDING???Email: goodnewsloancompany7@gmail.com

We have provided over $30 Billion in business loans to over 50,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don't know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? LoansNow international financial company is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $700 million Dollars. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. Give us a try and be free from financial problems by Phone Contact: ++1 (860)866-4085 Email: goodnewsloancompany7@gmail.com In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable Email us via: goodnewsloancompany7@gmail.com

Our services include the following below

______________________________________________________

*Personal loans *Truck & Car Loans *Debt consolidation loans

*Student Loans *Home & Hotel Loans *Marriage & Celebration Loans

*Agricultural & Farm Loans *Real Estate & Construction Loans

*Business Start-up Loans or Business Expansion Loans. We offer all types of loans

We are a financial consultants that handles international finances for any amount of banking instruments. We have the access/contacts to raise from $10 thousand to $700 Million Dollars. We have brought ailing industries back to life and we back good business ideas by providing funds for their up start. We have network of Investors that are willing to provide funds of whatever amount to individuals and organizations to start business and operations. Our company has recorded a lot of breakthroughs in the provision of first class financial services to our clients, especially in the area of Loan syndication and capital provision for individuals and companies. We offer loan to individual and public sector that are in need of financial Assistance in a low interest rate of 2%. Bad credit acceptable,The Terms and Conditions are very simple and considerate, We are a group of energetic and experienced loan professionals with thorough knowledge of financial markets, we are committed in providing our customers and suppliers with simple and competitive forms of finance solutions for all business users. I believe you might be interested in starting up a new business in need of funding or expanding the scope of your already existing businesses, our investors are also interested in funding / partnering and ready to invest large sum on traders who are ready to proof their expertise in the new industry with our reliable loan company and other TOP PRIME AAA BANKS like Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Loans and many more. You will never regret anything in this loan transaction because i will make you happy via email {goodnewsloancompany7@gmail.com} getting a loan from this company is 100% assured and guaranteed contact by email goodnewsloancompany7@gmail.com

Regards

Goodnewsloancompany

Phone Contact: +1 (860)866-4085

Email: goodnewsloancompany7@gmail.com

Статус: Клієнт
07.02.2020 в 09:07:07

ATTENTION ARE YOU IN NEED OF PERSONAL LOAN/INVESTMENT LOAN/BUSINESS FUNDING???Email: goodnewsloancompany7@gmail.com

світлана
07.03.2020 в 13:59:26

так дякуєм вам

5
Валерий
10.04.2020 в 21:05:17

Супер

Оля
14.05.2020 в 13:50:31

Дякую, договір супер!

Таня
28.05.2020 в 12:33:55

Класс, дякую!!!!!

5
Mr Lake
28.05.2020 в 18:42:30

Свидетельство того, как я прекращаю свои финансовые заботы

Добрый день всем, мы предоставляем кредиты частным лицам, компаниям и сотрудничающим учреждениям. Я миссис Кэсси Сион. Я живу в Огайо и сегодня я счастливая мать, я хочу поблагодарить мистера Лэйка Белла за предложения о кредите, богобоязненный человек . связаться с ним по адресу: lakebell256@gmail.com

С наилучшими пожеланиями

Testimony how I end my financial worries

Gooday Everyone, We provide loans to private individuals, companies and cooperating institutions I'm Mrs. Cassie Zion .I live in Ohio and I am a happy mother today, I want to thank Mr. Lake Bell for the loan offers, a God fearing man contact him via: lakebell256@gmail.com

Best regard

Mr Lake
28.05.2020 в 18:43:16

Свидетельство того, как я прекращаю свои финансовые заботы

Добрый день всем, мы предоставляем кредиты частным лицам, компаниям и сотрудничающим учреждениям. Я миссис Кэсси Сион. Я живу в Огайо и сегодня я счастливая мать, я хочу поблагодарить мистера Лэйка Белла за предложения о кредите, богобоязненный человек . связаться с ним по адресу: lakebell256@gmail.com

С наилучшими пожеланиями

Testimony how I end my financial worries

Gooday Everyone, We provide loans to private individuals, companies and cooperating institutions I'm Mrs. Cassie Zion .I live in Ohio and I am a happy mother today, I want to thank Mr. Lake Bell for the loan offers, a God fearing man contact him via: lakebell256@gmail.com

Best regard

5
Юлия
13.07.2020 в 19:50:12

дуже дякуємо

катерина
24.07.2020 в 15:02:12

Так. дякуємо Вам.

Тетяна
09.09.2020 в 11:49:16

корисно

Тетяна
09.09.2020 в 11:49:53

корисно

гость
15.10.2020 в 10:15:15

дякую

Марія
16.11.2020 в 16:21:07

Дякую

Лариса Леонідівна
18.03.2021 в 15:57:57

Грамотно складений.Дякую

А
25.03.2021 в 13:47:39

555Знайдені документи за темою «колективний договір 2016 рік зразок»

 1. Колективний договір підприємства
  Трудовой договор, контракт → Колективний договір підприємства
  колективний договір підприємства "" на 200 - 200 рр . м. київ “” 200р. з метою регулювання трудових...
 2. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 3. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 4. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 5. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 6. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 7. Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  Договор управления средствами и имуществом → Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  договір довірчого управління майном м. ""20р. підприємство, іменоване надалі "установник управлінн...
 8. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 9. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 10. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...
 11. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  договір бартеру м. ""20р. (найменування підприємства) і (найменування підприємства іншої сторони), імено...
 12. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  договір комерційної концесії (франчайзинг) м. ""20 р. (найменування підприємства - правоволодільця) іменован...
 13. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 14. Зразок. Договір комісії
  Договор комиссии на покупку и продажу → Зразок. Договір комісії
  договір комісії м. ""20 р. (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі комісіонер, в ...
 15. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 5
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх