Зразок. Типовий договір довірчого управління майном

Договір
довірчого управління майном

 

м.____________ "__"___________20__р.

 

Підприємство____________, іменоване надалі  "Установник управління", в особі директора__________, з одного боку, і підприємство________________, іменоване надалі  "Управитель", в особі директора____________, що діють на підставі Статутів своїх підприємств, керуючись чинним законодавством, у тому числі нормами глави 70 Цивільного кодексу України, уклали даний договір про нижченаведене:

1. Установник управління передає Управителю на строк 1 рік технологічне обладнання, іменоване надалі  - "Майно", а Управитель зобов'язується здійснювати управління цим Майном в інтересах Установника управління.

2. Передача Майна в довірче управління не тягне переходу права власності на нього до Управителя.

3. Управитель вправі робити у відношенні переданого в управління Майна будь-які юридичні і фактичні дії в інтересах Установника управління.

4. Угоди з переданим в управління Майном Управитель здійснює від свого імені, вказуючи при цьому, що він діє як довірчий управитель, за допомогою відмітки в письмових документах після імені або найменування Управителя "Д.У.".

5. Розмір винагороди Управителя становить ___% від суми вигоди (доходу, прибутку), отриманої в результаті виробничої діяльності з використанням переданого Майна.

6. Майно, передане в довірче управління, відображається в Управителя на окремому балансі й по ньому ведеться самостійний облік.

7. Для розрахунків по діяльності, пов'язаної з довірчим управлінням, відкривається окремий банківський рахунок.

8. Права, здобуті Управителем у результаті дій по довірчому керуванню Майном, включаються до складу переданого в довірче управління Майна. Обов'язки, що виникли в результаті таких дій Управителя, виконуються за рахунок цього Майна.

9. Для захисту прав на Майно, що перебуває в довірчому управлінні, Управитель вправі вимагати всякого усунення порушення його прав у відповідності із статтями Цивільного кодексу України.

10. Управитель представляє Установникові управління звіт про свою діяльність у наступний термін і в наступному порядку: _______________.

11. Управитель має право на відшкодування понесених ним витрат за рахунок вигоди (доходів, прибутку) від використання Майна (зменшеної на розмір винагороди, передбаченого п.5 даного договору).

12. Управитель, що не виявив належної дбайливості про інтереси Установника управління, відшкодовує Установнику управління збитки, заподіяні втратою або ушкодженням Майна, із врахуванням його природного зношування, а також упущену вигоду.

13. Управитель відповідає за  заподіяні збитки, якщо не доведе, що ці збитки відбулися внаслідок непереборної сили або дій Установника управління.

14. Борги по зобов'язаннях, що виникло у зв'язку з довірчим управлінням Майном, погашаються за рахунок цього Майна. У випадку недостатності цього Майна стягнення може бути звернене на майно Управителя, а при недостатності і його майна - на майно Установника управління, не переданого в довірче управління.

15. Строк укладання договору - з моменту підписання до ___________.

16. При відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення даного договору по закінченню терміну дії він буде вважатися продовженим на той же строк і на тих же умовах.

17. При відмові однієї Сторони від даного договору інша Сторона повинна бути сповіщена про це за три місяці до припинення договору.

18. При припиненні даного договору Майно, що перебуває

в довірчому управлінні, передається Установнику управління.

 

Реквізити сторін:

 

Підписи сторін:

Скачати документ «Зразок. Типовий договір довірчого управління майном» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок. Типовий договір довірчого управління майном», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок. Типовий договір довірчого управління майном»

таня
15.10.2017 в 21:43:56

круто

Анна
15.09.2018 в 09:42:42

не плохо

1
Анастасія
08.10.2018 в 11:21:48

Мгош

5
ю
02.12.2019 в 16:17:15

!

ю
02.12.2019 в 16:17:20

!

5
вікторія
16.06.2020 в 22:15:04

супер

Віктор
14.07.2020 в 13:12:55

Дуже зручно.Знайдені документи за темою «договори довірчого управління»

 1. Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  Договор управления средствами и имуществом → Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  ...м витрат за рахунок вигоди (доходів, прибутку) від використання майна (зменшеної на розмір винагороди, передбаченого п.5 даного договору). 12. управитель, що не виявив належної дбайливості про інтереси установника управління, відшкодовує установнику управлінн...
 2. Договір довірчого управління майном (пакетом звичайних іменних акцій акціонерного товариства), який укладається на користь вигодонабувача, що не є власником майна
  Договор управления средствами и имуществом → Договір довірчого управління майном (пакетом звичайних іменних акцій акціонерного товариства), який укладається на користь вигодонабувача, що не є власником майна
  ...ще, ім'я, по батькові), що діє на підставі статуту, з іншої сторони уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. установник управління передає управителю пакет звичайних іменних акцій акціонерного комерційного банку , держав...
 3. Договор займа
  Договор займа
 4. Договор купли-продажи
  Договір купівлі-продажу майна → Договор купли-продажи
  договор купли-продажи г. львов “” 200г. стороны : , именуемое в дальнейшем «продавец», в лице дир...
 5. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 6. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 7. Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  Ценные бумаги и акции, эмиссия → Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  ...дажу акцій м. полтава ""20р. (назва підприємства, акції якого продаються) (місце укладення договору) (число, місяць, рік - літерами) (назва та місцезнаходження органу приватизації), в особі , (посада, прізвище, ім'я та по ...
 8. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 9. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 10. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 11. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...у орендар, в особі (п.і.б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. орендодавець зобов'язується надати за цим договором орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розт...
 12. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 13. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...ивень готівкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період ...
 14. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку м. полтава «» 200 р. (п.і.п) паспорт се...
 15. Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  Трудовой договор, контракт → Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею м. київ "" 201 р. підп...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх