Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики

Договір
позики (безвідсоткової)

 

м. __________ "___"______ 20__ р.

 

_______________________ (найменування організації), іменоване надалі "Позикодавець", в особі _______________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі _______________________, з одного боку, і ___________________ (найменування організації), іменоване надалі  Позичальник, в особі _______________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі _________________ (Статуту, положення), з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1. Предмет договору 

1.1. За даним договором Позикодавець передає Позичальникові безпроцентну позику на суму ____________________ (сума прописом) гривень, а Позичальник зобов'язується повернути зазначену суму позики в обумовлений строк.

 

2. Права та обов'язки сторін 

2.1. Позикодавець зобов'язаний передати Позичальникові або перерахувати на його банківський рахунок зазначену суму позики в строк до ____________________. 

2.2. Повернення зазначеної в даному договорі суми позики може відбуватися за бажанням Позичальника протягом  ___________________ по частинам  (в розстрочку), але не пізніше _________. Зазначена сума безпроцентної позики може бути повернута Позичальником достроково.

 

3. Відповідальність сторін 

3.1. У випадку неповернення зазначеної в п. 1 суми позики в зазначений у п. 2.2 строк, Позичальник сплачує штраф у розмірі ____% від суми позики за кожний день прострочення до дня її повернення Позикодавцю. Розмір відсотків визначається дисконтною ставкою банківського відсотка на день виконання грошового зобов'язання або його відповідної частини в місці укладання договору. 

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі сторін зобов'язань за цим договором, вона зобов'язана відшкодувати іншій стороні заподіяні таким невиконанням збитки.

3.2. Невиконання однією зі сторін умов даного договору, яке призвело до матеріальних втрат другої сторони, тягне за собою застосування до винної сторони штрафних санкцій у розмірі нанесеного збитку й може служити підставою дострокового припинення договору.

 

4. Форс - мажор 

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання даного договору в результаті обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачати або попередити. 

4.2. При настанні обставин, зазначених у п. 4.1, кожна сторона повинна без зволікання сповістити про них у письмовому вигляді іншу сторону. Повідомлення повинне містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, що дають оцінку їхнього впливу на можливість виконання стороною своїх зобов'язань за даним договором.

4.3. Якщо сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачене в п. 4.2, то вона зобов'язана відшкодувати другій стороні понесені нею збитки.

4.4. У випадках настання обставин, передбачених у п. 4.1, строк виконання стороною зобов'язань за цим договором відтерміновується відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їхні наслідки.

4.5. Якщо, обставини що наступили, перераховані в п. 4.1 і їхні наслідки продовжують діяти більше двох місяців, сторони проводять додаткові переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання даного договору.

 

5. Конфіденційність 

5.1. Умови даного договору й угод ( протоколів і т.п.) до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

5.2. Сторони приймають всі необхідні міри для того, щоб їхні співробітники, агенти, правонаступники без попередньої згоди іншої сторони не інформували третіх осіб про деталі даного договору і додатків до нього.

 

6. Вирішення спорів

6.1. Усі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, що не знайшли свого відображення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

6.2. При відсутності врегулювання у процесі переговорів спірних питань, суперечки вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

7. Припинення договору

7.1. Даний договір припиняється: 

 • за згодою сторін;
 • з інших підстав передбачених чинним законодавством.

 

8. Заключні положення 

8.1. Будь-які зміни й доповнення до даного договору дійсні, за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані належними уповноваженими на те представниками сторін.

8.2. Всі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі.

8.3. Даний договір набуває чинності  з моменту передачі Позикодавцем суми позики, зазначеної в п. 1.1 Позичальникові або перерахування відповідних коштів  на його банківський рахунок.

8.4. Даний договір буде вважатися виконаним при виконанні Сторонами взаємних зобов'язань.

8.5. Даний договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному екземпляру для кожної із сторін.

 

9. Адреси й реквізити сторін 

 

Позикодавець: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

 

Позичальник: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

 

Підписи сторін: 

 

Позикодавець 

____________________ __________________

          М.П.                           (підпис)

 

Позичальник 

____________________ __________________

           М.П.                           (підпис)

Скачати документ «Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики»

Галина
11.01.2017 в 17:46:21

Дуже корисний,дякую

Олександра
22.02.2017 в 02:13:43

корисний договір

2
Вася
20.10.2017 в 11:48:04

сойдет

Вася
20.10.2017 в 11:48:13

сойдет

Нина
28.11.2017 в 12:59:21

Корисна інформація.

Колега
01.12.2017 в 11:57:46

Дякую! Просто і ефективно.

Саме те, що потрібно)

Андрій
13.12.2017 в 12:47:22

Дякую за цей зразок договору, він дуже допоміг.

Людмила
25.12.2017 в 11:24:24

Дякую

Вікторія
30.01.2018 в 14:23:06

Мені дуже сподобався цей документ і сайт в цілому. Дякую.

Валентин
15.03.2018 в 09:48:42

дякую

Іван
17.05.2018 в 14:21:55

Дякую

5
Олена
11.06.2018 в 06:49:57

Шановні позичальники!

Ви в будь-яких фінансових труднощах? Ви хочете розпочати власний бізнес? Ця кредитна компанія була створена правозахисними організаціями у всьому світі з єдиною метою - допомагати бідним та людям у фінансових труднощах життя. Якщо ви хочете подати заявку на отримання кредиту, зв'яжіться з нами за адресою електронної пошти elenanino0007@gmail.com

Ім'я:

Потрібна сума кредиту:

Тривалість кредиту:

Номер мобільного:

Спасибі, і благослови Ти Бог

ДОВІДКА

Олена

Статус: Клієнт
11.06.2018 в 06:50:32

Шановні позичальники!

Ви в будь-яких фінансових труднощах? Ви хочете розпочати власний бізнес? Ця кредитна компанія була створена правозахисними організаціями у всьому світі з єдиною метою - допомагати бідним та людям у фінансових труднощах життя. Якщо ви хочете подати заявку на отримання кредиту, зв'яжіться з нами за адресою електронної пошти elenanino0007@gmail.com

Ім'я:

Потрібна сума кредиту:

Тривалість кредиту:

Номер мобільного:

Спасибі, і благослови Ти Бог

ДОВІДКА

Олена

5
Наталія
09.07.2018 в 11:49:55

дякую за корисний зразок!Знайдені документи за темою «договір позики зразок»

 1. Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  Договор займа → Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  договір позики (між фізичними особами, безпроцентної) м. "" 20 р. громадянин (прізвище, ім'я, по ба...
 2. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 3. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 4. Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  Договор займа → Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  договір позики із заставним забезпеченням м. "" 20 р. (найменування підприємства, що бере позику), іменоване...
 5. Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  Договор займа → Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  ... (найменування товариства) протокол nо. від "" 20 р. голова ради директорів \\ договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. закрите акціонерне товариство , іменоване надалі позикодаве...
 6. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному обсязі і таким, що припинив свою дію. позикодавець (підпис...
 7. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за а...
 8. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...івкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період з по . ...
 9. Договір позики (між фізичними особами)
  Договор займа → Договір позики (між фізичними особами)
  договір позики (безвідсоткової) м. полтава “” 200р. сторони: позикодавець(п.і.п.) з однієї сторони,...
 10. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 11. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 12. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 13. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 14. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 15. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 21
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: 0978266716

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх