Зразок. Договір комісії

Примечание к документу

Особливістю договору комісії є те, що одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Причому по угоді, зробленої комісіонером із третьою особою, здобуває права й стає зобов'язаним сам комісіонер, хоча комітент і був названий в угоді. Діючи в інтересах і за рахунок комітента, комісіонер зобов'язаний строго виконувати його вказівки. Незалежно від суми договір комісії укладається в письмовій формі.

Договори комісії широко використаються при реалізації громадянами товарів через комісійні магазини (у цьому випадку договір має деякі особливості), а також у господарському обороті - при реалізації через посередницькі й збутові організації товарів і продукції з доручення підприємств, при реалізації сільськогосподарської продукції, при придбанні товарів за кордоном через зовнішньоторговельні організації й т.і. Основним законодавчими актами, що регулюють відносини сторін у договорі комісії, є Основи цивільного законодавства й цивільний кодекс.

Варто найбільше ретельно погодити питання, що стосуються конкретних умов правочинів, зокрема, ціни покупки або продажу, строки виконання доручень, при необхідності обумовити можливість поточного контролю комітентом за ходом виконання доручення, або проміжні звіти комісіонера.

Порука комісіонера за виконання третьою особою угоди, зробленої з ним для комітента (делькредере), передбачає одержання комісіонером від комітента особливої винагороди, крім комісійного, розмір якої визначається угодою сторін. Комісійна винагорода може становити тверду суму, або становити певний відсоток від суми укладеної угоди.

Перелік витрат, понесених комісіонером і підметів, які підлягають відшкодуванню з боку комітента, варто визначити в угоді сторін або встановити їхню максимальну суму, перевищення якого відноситься на рахунок комісіонера.

Строки й порядок розрахунків за договором  комісії, пов'язані з реалізацією майна комітента, визначаються угодою сторін.

Сторони договору комісії вправі передбачити інші умови, при яких комісіонер вправі відмовитися від виконання доручення комітента.


Договір комісії

 

м.________________ "___"_______20___ р.

______________________ (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі Комісіонер, в особі ________________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі ______________ (Статуту, доручення), з однієї сторони, і ____________ (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі  Комітент, в особі ______________ (посада, П.І.Б), з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене.

 

1. Предмет договору

1.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за винагороду вчинити від свого імені за рахунок Комітента наступні правочини ____________________________ (перелік правочинів, які зобов'язується зробити комісіонер).

1.2. Конкретні умови здійснення правочинів, мінімальні (максимальні) ціни продажу (покупки), а також інші вказівки комітента щодо угод, згаданих у п.1.1 даного договору, приводяться в Додатку 1 до даного договору.

 

2. Обов'язки Комісіонера

2.1. Прийняте на себе доручення Комісіонер зобов'язаний виконати відповідно до  вказівок Комітента на найбільш вигідних для останнього умовах. Комісіонер вправі відступити від цих вказівок, якщо по обставинах справи це необхідно в інтересах Комітента, і Комісіонер не міг попередньо запитати Комітента або не одержав своєчасної відповіді на свій запит.

2.2. Комісіонер повинен виконати всі обов'язки й здійснити усі права, що випливають із угоди, укладеної ним із третьою особою. Комісіонер не відповідає перед Комітентом за виконання третьою особою угоди, вчиненої з ним за рахунок Комітента, крім випадків, коли Комісіонер не виявив необхідної обачності у виборі цієї особи або прийняв на себе поручительство за виконання угоди (делькредере).

2.3. Приймаючи майно на комісію або здобуваючи його для Комітента, Комісіонер зобов'язаний перевірити якість і комплектність товару, стан тари й упакування й упевнитися в його придатності для продажу, придбання, завантаження, транспортування. Якщо при прийманні Комісіонером майна, присланого Комітентом або яке поступило до Комісіонера для Комітента, у цьому майні виявляться ушкодження або недостачі, які можуть бути виявлені при зовнішньому огляді, а також у випадку заподіяння ким-небудь збитку майну Комітента, що перебуває в Комісіонера, Комісіонер зобов'язаний вжити заходів для охорони прав Комітента, зібрати необхідні докази і без зволікання сповістити про це Комітента.

2.4. Комісіонер зобов'язаний берегти товар, переданий на комісію, і охороняти його від втрати, недостачі або ушкодження. Комісіонер зобов'язаний застрахувати майно Комітента, що перебуває в нього по всім звичайно прийнятим ризикам.

2.5. По виконанню доручення Комісіонер зобов'язаний протягом  ____ днів надати Комітенту звіт і передати йому все отримане по виконаному дорученню майно, а також передати Комітенту на його вимогу усі права відносно третьої особи, що випливають із правочину, вчиненого Комісіонером із цією третьою особою. Якщо Комітент має заперечення по розрахунку, він зобов'язаний сповістити про них Комісіонерові протягом  трьох місяців від дня одержання звіту. В іншому випадку звіт вважається прийнятим.

 

3. Обов'язки Комітента

3.1. Комітент зобов'язаний вчасно повідомити Комісіонера про характер і умови здійснення правочинів, згаданих у п.1.1.

3.2. Комітент зобов'язаний прийняти від Комісіонера все виконане за дорученням, оглянути майно, придбане для нього Комісіонером, сповістити останнього без зволікання про виявлені в цьому майні недоліки, звільнити Комісіонера від зобов'язань, прийнятих ним на себе по виконанню доручення перед третьою особою.

3.3. По виконанні доручення Комітент зобов'язаний сплатити Комісіонерові комісійну винагороду в розмірі, передбаченому п.4.1 і 4.2 даного договору.

3.4. Комітент зобов'язаний відшкодувати Комісіонерові, крім сплати комісійної винагороди, витрачені останнім по виконанню доручення суми, передбачені п.п.4.2 і 4.3 даного договору.

 

4. Комісійна винагорода й витрати, пов'язані з виконанням доручення Комітента

4.1. Комісійна винагорода, що повинна бути виплачена Комісіонерові, становить ___________ гривень. Комісіонерові за його бажанням може бути виплачений аванс у розмірі ________ гривень, зараховуваний при остаточних розрахунках між сторонами.

4.2. Якщо Комітент скасує дане ним Комісіонерові доручення в цілому або в частині до укладення Комісіонером відповідних угод із третіми особами, то він зобов'язаний сплатити Комісіонерові комісійну винагороду за зроблені ним до скасування доручення правочини, а також відшкодувати Комісіонерові понесені ним до скасування доручення витрати згідно п.4.3 даного договору.

4.3. У суму витрат Комісіонера по виконанню доручення Комітента входять підтверджені відповідними документами наступні витрати: _____________________ (транспортні витрати, витрати по завантаженню, розвантаженню, зберіганню майна Комітента, суми страхових платежів, інші витрати, обговорені сторонами).

4.4. Комісійна винагорода й суми, витрачені Комісіонером по виконанню доручення Комітента, повинні бути виплачені Комісіонерові в _______ строк від дня подання ним Комітенту письмового звіту про виконання доручення.

 

5. Ціни, порядок виконання й розрахунки

5.1. Комісіонер зобов'язаний реалізувати (придбати) майно за цінами, зазначеними Комітентом у Додатку 1 до даного договору. Якщо Комісіонер здійснить операцію на умовах, більш вигідних, чим ті, які були зазначені Комітентом, отримана вигода розподіляється між сторонами в такий спосіб: _______________________.

5.2. Комісіонер, що продав майно за ціною нижче призначеної йому Комітентом, зобов'язаний відшкодувати останньому різницю, якщо не доведе, що не було можливості продати майно за призначеною ціною й продаж за нижчою ціною попередив ще більші збитки. Якщо Комісіонер купить майно за ціною вище призначеної йому Комітентом, комітент, що не бажає прийняти таку покупку, зобов'язаний заявити про це Комісіонерові в _______ строк після одержання повідомлення про укладення правочину із третьою особою. В іншому випадку покупка визнається прийнятою Комітентом. Якщо Комісіонер повідомить, що приймає різницю в ціні на свій рахунок, Комітент не вправі відмовитися від укладеної для нього угоди.

5.3. Сума, отримана Комісіонером від реалізації майна Комітента, за винятком виданого авансу, установленого комісійної винагороди й витрат, зроблених Комісіонером за рахунок

Комітента, повинна бути виплачена в _____________ строк від дня подання звіту Комітенту про виконане доручення.

5.4. Комісіонер вправі утримати належні йому за даним договором суми із всіх сум, що надійшли до нього за рахунок Комітента.

5.5. Комісіонер не вправі відмовитися від виконання прийнятого доручення, за винятком випадків, коли це викликано неможливістю виконання доручення або порушенням Комітентом умов даного договору. Комісіонер зобов'язаний письмово повідомити Комітента про свою відмову. Даний договір зберігає свою силу протягом  двох тижнів від дня одержання Комітентом повідомлення Комісіонера про відмову від виконання доручення.

5.6. Комітент вправі в будь-який час скасувати дане ним Комісіонерові доручення в цілому або в частині з дотриманням умов, передбачених у п.4.2 даного договору.

5.7. У випадку припинення юридичної особи, що виступає як Комітент, Комісіонер зобов'язаний продовжувати виконання даного йому доручення доти, поки від представників Комітента не надійдуть належні вказівки.

 

6. Майно, що є предметом договору комісії

6.1. Майно, що надійшло до Комісіонера від Комітента або придбане Комісіонером за рахунок Комітента, є власністю останнього.

6.2. Комісіонер відповідає перед Комітентом за втрату, недостачу або ушкодження    майна, що перебуває в нього, Комітента, якщо не доведе,   що втрата, недостача або ушкодження відбулися не з його провини.

6.3. Для забезпечення вимог про сплату Комісіонерові платежів, що випливають   із комісійних доручень, йому належить заставне право на речі, що становлять предмет комісії.

6.4. Комітент, поставлений до відома про відмову Комісіонера виконати доручення, зобов'язаний протягом  місяця від дня одержання відмови розпорядиться    майном, що перебуває в Комісіонера. Той же обов'язок лежить на Комітентові й у випадку скасування ним даного Комісіонерові доручення. Якщо Комітент у зазначений строк не розпорядиться майном, яке перебуває в Комісіонера, Комісіонер вправі здати це майно на зберігання за рахунок Комітента або з метою покриття своїх вимог до Комітента продати це майно по можливо більше вигідній для Комітента ціні.

 

7. Відповідальність сторін

7.1. У випадку порушення Комісіонером строків виплати суми, передбаченої п.5.3 даного договору, він сплачує Комітенту штрафну неустойку в розмірі _____% від суми платежу за кожний день прострочення.

7.2. _____________________________________________________

7.3. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за даним договором сторони несуть відповідальність, передбачену цивільним законодавством.

 

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання договору в результаті подій надзвичайного характеру, які учасник не міг ні передбачати, ні запобігти розумними мірами - форс-мажор. До таких подій надзвичайного характеру відносяться: повінь, пожежа, землетрус, вибух, шторм, осідання ґрунту, епідемія й інші явища природи, а також війна або воєнні дії.

 

9. Вирішення спорів

9.1. Сторони будуть прагнути вирішити всі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути з даного договору, шляхом переговорів і консультацій.

9.2. Якщо зазначені суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до  діючого законодавства в судовому порядку відповідно до  встановленої підвідомчості.

 

10. Заключні положення

10.1. Будь-які зміни й доповнення до даного договору дійсні лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані належно уповноваженими на те представниками сторін.

10.2. Даний договір укладений в 2-х екземплярах, по одному для кожної із сторін і набуває чинності  з дати його підписання. Всі додатки до даного договору становлять його невід'ємну частину.

10.3. У всьому іншому, що не передбачено даним договором, сторони будуть керуватися діючим цивільним законодавством.

 

9. Юридичні адреси й банківські реквізити сторін

Комісіонер:__________________________________

Телефон: __________________

Телекс: ___________________

Телефакс:__________________

Розрахунковий рахунок N __________________

в _________________________ банку міста ___________________

МФО _______________

Комітент: _____________________________________

Телефон: __________________

Телекс: ___________________

Телефакс:__________________

Розрахунковий рахунок N _________________________

в _________________________ банку міста ___________________

МФО _______________

Підписи сторін:

Комісіонер                        Комітент

________________ _____________________

М.П.                                    М.П.

Скачати документ «Зразок. Договір комісії» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок. Договір комісії», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок. Договір комісії»

олена
21.09.2016 в 09:32:16

дуже гарна база

Валерия
17.10.2016 в 12:54:46

Спасибо большое, долго искала

Олександр
26.04.2017 в 18:21:07

дякую, корисно

5
Денис
09.05.2017 в 18:49:41

Дякую, відміний договір

5
ната
24.08.2017 в 11:10:32

дуже дякую

Анастасія
07.02.2018 в 14:31:53

Дякую, корисна інформація

Павло
05.03.2018 в 17:50:46

дуже добри договір

Алла
23.04.2018 в 10:22:13

Дякую, корисно

5
Оксана
07.05.2018 в 16:26:21

Спасибо!

Михайло
21.05.2018 в 10:47:53

Дякую за зразок договору ! Дуже допомогли !

Алла
21.05.2018 в 17:10:59

Дякую. Добрий документ.

Анна
11.07.2018 в 11:43:46

спасибо за договор. помогли

Ольга
20.07.2018 в 13:47:56

дякую, дуже корисно!

таня
26.07.2018 в 11:36:25

дякую

5
Павлишин Юрий Николаевич
11.09.2018 в 20:09:43

ок

5
Валерій
22.11.2018 в 10:40:09

Супер

Алевтина
29.11.2018 в 10:39:59

отличный договор

5
Алена
22.01.2019 в 17:19:51

чудово. дякую!

Статус: Юрист
рейтинг 1633
13.03.2019 в 08:49:18

Спасибо

Ольга
19.04.2019 в 19:04:49

+++

Танушка
01.05.2019 в 21:10:14

дякую, дуже виручив сайт, коли багато роботи і немає часу довго міркувать.

сергій
21.05.2019 в 15:38:26

хороший

сергій
21.05.2019 в 15:39:09

файний зразок

Никита
24.07.2019 в 19:41:31

Дуже стався в нагоді зразок договору!

Ліана
09.10.2019 в 18:20:07

ок

Геннадій
29.10.2019 в 10:28:56

+++++

юра
31.10.2019 в 16:11:23

супер

Лариса
09.01.2020 в 13:04:15

Дякую, договір сайт необхідний, грамотні договора корисні в роботі

ден
10.01.2020 в 17:31:55

спасибо

Марина
20.01.2020 в 22:19:27

Дякую за зразок договору, він став мені корисним.

Надежда
12.02.2020 в 15:03:00

Дякую.дуже корисна база

Роман
20.02.2020 в 07:09:18

Дякую, дуже корисно.

казван
02.03.2020 в 10:59:48

пг

5
Денис
07.04.2020 в 10:35:32

Дякую, дуже корисний

сергый
29.04.2020 в 16:30:57

дуже гарна база

Катерина
11.05.2020 в 16:08:09

Благодарю.

Оксана
15.05.2020 в 15:26:37

дякую, допоміг в роботі)

5
Наталья
16.06.2020 в 18:11:44

спасибо. отличный договор

5
Галка
13.07.2020 в 09:09:05

ок

4
Павло
15.07.2020 в 19:55:56

Хороша основа.

Павло
15.07.2020 в 19:56:01

Хороша основа.

Олександр
20.07.2020 в 14:52:59

Спасибо за договор комиссии

алена
18.08.2020 в 23:00:56

спасибо большое

galina
19.08.2020 в 08:25:00

чи може профспілка закл такі договори та проплачувати за послуги підприємства???

5
Ольга
06.09.2020 в 20:47:36

Оцінка ВІДМІННО! Добру справу робите. Щіро дякую за документ!

Ольга
06.09.2020 в 20:47:57

Оцінка ВІДМІННО! Добру справу робите. Щіро дякую за документ!

4
Віктор
29.09.2020 в 11:01:45

Дякую, базові положення гарно прописано

Віктор
29.09.2020 в 11:01:52

Дякую, базові положення гарно прописано

Марина
12.10.2020 в 14:40:03

Дякую, стаття є корисною.

Максим
01.11.2020 в 18:05:05

Корисний зразок

Олексій
21.11.2020 в 16:00:19

Дякую !

5
Наталя
23.11.2020 в 17:40:05

Щиро вдячна за такі корисні зразки договорів. Для мене,як початківця, це порятунок!

Наталя
23.11.2020 в 17:40:18

Щиро вдячна за такі корисні зразки договорів. Для мене,як початківця, це порятунок!

5
Олена
04.12.2020 в 14:41:39

Супер, ребята! Спасибо большое!!!Очень помогли)

Олена
04.12.2020 в 14:41:48

Супер, ребята! Спасибо большое!!!Очень помогли)

Іван
28.12.2020 в 17:50:12

хороший договір!

Олена
06.01.2021 в 15:57:23

дякую

Юрій
19.01.2021 в 12:29:39

корисний договір

Геннадій
03.03.2021 в 18:07:21

Дякую, за розміщення корисної інформації на вашому сайті

5
Катерина
30.03.2021 в 16:19:10

саме те, що я шукала

5
Игорь
08.04.2021 в 16:13:14

хороший договор

Олекса
13.04.2021 в 08:49:12

дуже дякую, крутий темлейт!Знайдені документи за темою «договір комісії зразок»

 1. Зразок. Договір комісії
  Договор комиссии на покупку и продажу → Зразок. Договір комісії
  договір комісії м. ""20 р. (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі комісіонер, в ...
 2. Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок
  договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності м. ""20р. , організація, іменована надалі «комі...
 3. Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  договір комісії м. "" 20 р. (найменування підприємства) надалі іменоване "фірма", в особі (посада) (...
 4. Договір комісії
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії
  договір комісії м. полтава “” 200р. сторони: комітент (повна назва юридичної чи піб фізично...
 5. Договір комісії на купівлю цінних паперів
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії на купівлю цінних паперів
  договір комісії на купівлю цінних паперів м. "" 20 р. (найменування організації), надалі іменована «фі...
 6. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 7. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 8. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 9. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 10. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 11. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 12. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...
 13. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 14. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  договір бартеру м. ""20р. (найменування підприємства) і (найменування підприємства іншої сторони), імено...
 15. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  договір комерційної концесії (франчайзинг) м. ""20 р. (найменування підприємства - правоволодільця) іменован...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 16
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 0677467012
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх