Зразок. Договір застави транспортного засобу

Договір застави транспортного засобу

 

м. ______________ «___» _____________ року

Сторона1, паспорт серія ___ № ________, що мешкаю за адресою: _____________, що надалі іменується як “Заставодержатель” з однієї сторони та

Сторона2, паспорт серія ___ № ________, що мешкаю за адресою: _____________ що надалі іменується як “Заставодавець”, з іншої сторони, надалі “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Цей Договір забезпечує вимоги Заставодержателя, що випливають із кредитного договору,  укладеного між Заставодержателем та Заставодавцем, з урахуванням усіх можливих додатків до нього (надалі разом Кредитний договір),  за умовами яких Заставодавець зобов’язується перед Заставодержателем повернути до «__»______ року суму кредиту у розмірі ________ гривень, сплатити проценти за його користування в розмірі ___,00 % річних, в строки і порядку передбачених Кредитним договором.

1.2. В забезпечення виконання зобов’язань вказаних у п.1.1. цього Договору Заставодавець на умовах передбачених цим Договором, передає у заставу належний йому на праві власності на підставі ____________ (правовстановлюючий документ), транспортний засіб __________ (марка), випуск _________ року, двигун ________(об'єм) № __________ (двигуна), шасі № _________, кузов № ________, державний номер.

1.3. Предмет застави оцінюється сторонами в сумі _________ гривень.

1.4. Заставодавець свідчить, що предмет застави є спільною сумісною власністю з його дружиною Особою_3, яка окремою заявою, надала свою згоду на його заставу; вони є  повноважними власниками і мають усі права щодо вільного розпорядження  предметом застави, який не заставлений по інших договорах, не перебуває в податковій заставі, на нього не накладено арешт, він не є предметом судового спору та стосовно предмету застави не укладено угод з третіми особами, що можуть передбачати передачу останнім права володіння, користування або розпорядження предметом застави.

1.5. Представник Заставодержателя свідчить, що цей  факт доведений до його відома.

 

2. Умови договору

 2.1. Право застави виникає з моменту нотаріального посвідчення цього договору.

2.2. Зобов’язання забезпечене заставою, вважається виконаним, якщо кредит погашений, сплачені проценти, та витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань по Кредитному договору.

2.3. Заставодержатель набуває права стягнення заборгованості за рахунок предмету застави у випадку якщо кредит, що забезпечений заставою не буде погашений у встановлені кредитним договором строки.

2.4. При частковому виконанні Заставодавцем забезпечених заставою зобов’язань, застава зберігається у початковому обсязі.

2.5. Заставлене майно залишається на зберіганні у Заставодавця, який зобов’язується створити належні умови для його зберігання та експлуатації. При цьому Сторони встановлюють, що предмет застави за цим договором не може використовуватись Заставодавцем в комерційних цілях.

Під терміном «використання в комерційних цілях» в цьому договорі розуміється використання предмету застави як таксі, в якості кур’єрської машини, передача права керування предметом застави третім особам (за винятком членів родини Заставодавця та близьких родичів), а також будь-яка інтенсивна експлуатація предмету застави внаслідок чого кілометровий пробіг автомобіля, наданого в заставу за цим договором, перевищує 30 000 (тридцять тисяч) кілометрів протягом кожних півроку з дати укладання цього договору.

2.6. Майно зберігається  за місцем проживання  Заставодавця.

2.7. Оцінка предмету застави проведена за угодою сторін.

2.8. У разі, якщо предмет застави, який передано в заставу  Заставодержателю було знищено, пошкоджено,  зіпсовано, або в разі неналежної експлуатації його вартість істотно зменшилась -  Заставодавець повинен в строки вказані Заставодержателем надати йому рівнозначну заміну або зменшити розмір заборгованості за кредитом на суму, що буде прорахована Заставодавцем з урахуванням поточної вартості предмета застави. Зокрема, неналежною експлуатацією є перевищення загального кілометрового пробігу автомобіля, наданого в заставу за цим договором, під час дії цього договору, ніж вказаний в п. 2.5. цього договору розмір.

В разі настання страхового випадку, предметом застави є сума  страхового відшкодування,   а у разі його нестачі – звернути стягнення на  інше майно Заставодавця.

2.9. У випадку ліквідації (реорганізації) Заставодержателя, або смерті Заставодавця зобов’язання по цьому договору переходять до їх правонаступників (спадкоємців).

2.10. Заставодавець не має права розпоряджатись заставленим майном без згоди Заставодержателя.

Відчуження заставленого майна допускається за згодою Заставодержателя при умові переходу до нового Заставодавця боргу, забезпеченого заставою.

2.11. У випадку невиконання чи неналежного виконання Заставодавцем зобов’язань по Кредитному договору Заставодержатель, Заставодавець має право звернути стягнення на предмет застави.  Звернення стягнення на Предмет застави здійснюється Заставодержателем  на підставі рішення суду,  на підставі виконавчого напису нотаріуса, або в позасудовому порядку відповідно до ст.ст. 24, 26, 27 Закону України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”.

Спосіб звернення стягнення на Предмет застави Заставодержатель визначає самостійно в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

Якщо суми отримані від реалізації заставленого майна недостатньо для повного задоволення вимог Заставодержателя, він має право отримати суму яка недостає для повного погашення заборгованості за рахунок звернення стягнення на інше майно Заставодавця в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.12. Інші застави уже заставленого майна допускаються за згодою Заставодержателя.

2.13. Зміна предмету застави допускається лише за згодою Заставодержателя.

2.14. Ризик випадкової загибелі предмету застави несе власник майна.

2.15. Заставодержатель набуває права звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано.

За рахунок заставленого майна задовольняються вимоги Заставодержателя в повному обсязі, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих несвоєчасним виконанням зобов’язання, необхідні витрати на реалізацію  заставленого майна.

2.16. До третьої особи, яка виконала у повному обсязі вимоги Заставодержателя, переходить  разом  з правом вимоги забезпечена нею застава.

2.17. Заставодавець має право у будь-який момент до реалізації заставленого майна припинити стягнення виконанням забезпеченого заставою зобов’язання.

2.18. Застава зберігає силу у випадку уступки Заставодержателем забезпеченої заставою вимоги та при переведенні Заставодавцем боргу, забезпеченого заставою.

 

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Права та обов’язки Заставодавця:

3.1.1. Заставодавець зобов’язаний застрахувати предмет застави в повній сумі кредиту та відсотків по ній на випадок його втрати або загибелі на користь Заставодержателя за власний рахунок на весь строк дії кредитного договору. При цьому вибір страхової компанії та перелік страхових випадків визначається Заставодержателем.

3.1.2. Заставодавець зобов’язується забезпечити цілісність заставленого майна та створити належні умови для його зберігання та експлуатації. Забезпечити вільний доступ представників Заставодержателя для здійснення перевірок стану та умов зберігання заставленого майна, а також у разі письмового звернення останнього надати йому не пізніше трьох робочих днів необхідні документи та предмет застави для огляду з метою підтвердження виконання умов цього договору.

3.2. Права та обов’язки Заставодержателя:

3.2.1. Заставодержатель має право перевіряти цільове використання виданого під заставу кредиту, умови зберігання та експлуатації заставленого майна.

3.2.2. Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги по погашенню заборгованості до настання строку погашення боргу по Кредитному договору за рахунок заставленого майна у випадках:

- порушення Заставодавцем відповідних умов зберігання або експлуатації заставленого майна, в т ч. у випадку його використання в комерційних цілях;

- порушення Заставодавцем інших умов цього договору та або умов кредитного договору;

Про дострокове стягнення заборгованості Заставодержатель зобов’язаний повідомити Заставодавця у десятиденний строк у письмовій формі. Якщо Заставодавець не виконає вимогу про дострокове повернення боргу, Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги за рахунок заставленого майна.

 

4. Строк дії та порядок вирішення спорів

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Заставодавцем своїх зобов’язань по Кредитному договору або при настанні одного із випадків передбачених ст.ст.28,29 Закону України «Про заставу».

4.2. Спори, що виникають в період дії цього договору і не врегульовані їм вирішуються в установленому законом порядку.

4.3. Цей договір складено в трьох примірниках, з яких один призначається для зберігання ____________ (нотаріус, нотаріальний округ), а другий - видається на руки сторонам.

 

Реквізити та підписи сторін

Заставодержатель:

Сторона1

Підпис______________________________________

Заставодавець:

Сторона2

Підпис _________________________________

Посвідчувальний напис нотаріуса

Скачати документ «Зразок. Договір застави транспортного засобу» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок. Договір застави транспортного засобу», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок. Договір застави транспортного засобу»

Сергій
18.04.2017 в 15:04:49

А де інформація відносно нотаріального посвідчення договору застави?

5
Юра
19.12.2017 в 14:42:14

Супер, коротко і ячно

Alexs
27.05.2018 в 23:15:25

Цікава форма договору застави, тільки не визначено принцип оцінки майна.Знайдені документи за темою «договір застави скачати»

 1. Договір застави
  Договор залога и заклада → Договір застави
  договір застави м. київ “” 200р. сторони: заставодавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особ...
 2. Договір застави житлового будинку
  Договор залога и заклада → Договір застави житлового будинку
  договір застави житлового будинку м. київ ""20р. ми, що підписалися нижче: громадянин , яки...
 3. Зразок. Договір застави транспортного засобу
  Договор залога и заклада → Зразок. Договір застави транспортного засобу
  договір застави транспортного засобу м. «» року сторона1, паспорт серія № , що мешкаю за адресою: , що надалі...
 4. Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  Договор займа → Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  договір позики із заставним забезпеченням м. "" 20 р. (найменування підприємства, що бере позику), іменоване...
 5. Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  Договор займа → Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  ... (найменування товариства) протокол nо. від "" 20 р. голова ради директорів \\ договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. закрите акціонерне товариство , іменоване надалі позикодаве...
 6. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 7. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 8. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  договір суборенди м. полтава "" 200р. сторони: , в особі , що діє на підставі , названий у по...
 9. Договір прокату
  Договор бытового проката → Договір прокату
  договір прокату г. "" 2008 р. , іменован надалі "наймодавець", в особі , що діє на підставі , з...
 10. Договір дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір дарування
  договір дарування м. київ “” 200р. сторони: дарувальник (повна назва юридичної чи піб фізичної ос...
 11. Договір пожертви
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір пожертви
  договір пожертви м. полтава "" 200р. сторони: пожертвувач (повна назва юридичної ...
 12. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 13. Зразок. Договір дарування житлового будинку
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування житлового будинку
  ... з вимогами щодо недійсності правочину) перебуваючи при здоровому розумі і ясній пам’яті та діючи добровільно, склали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. за цим договором дарувальник передає у власність обдаровуваного(ної) безоплатн...
 14. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....
 15. Договір відповідального зберігання
  Договор управления средствами и имуществом → Договір відповідального зберігання
  договір відповідального зберігання м. київ “” 200р. сторони: , названий у подальшому депонент, в особі ...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх