Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах

Примечание к документу

За договором  позики одна сторона (Позикодавець) передає у власність іншій стороні (Позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих ним речей того ж роду і якості.

Договір позики між громадянами повинен бути укладений у письмовій формі, якщо його сума перевищує не менш як у десять разів встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках коли позикодавцем є юридична особа – незалежно від суми.

На підтвердження договору позики і його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, що засвідчують передачу йому позикодавцем певної грошової суми.

Договір позики передбачається безпроцентним, якщо в ньому прямо не передбачене інше, у випадках коли:

 • договір укладений між громадянами на суму, що не перевищує пятидесятикратного встановленого законом мінімального розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і не пов'язаний зі здійсненням підприємницької діяльності хоча б однієї зі сторін;
 • за договором  позичальникові передаються не гроші, а інші речі, визначені родовими ознаками.

Договір
позики (між фізичними особами, безпроцентної)

 

м. _________________ "___"_________ 20__ р.

 

Громадянин ________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі "Позикодавець", з одного боку, і громадянин _________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі  "Позичальник", з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1. Предмет договору

 

1.1. За даним договором Позикодавець передає Позичальникові безвідсоткову позику в сумі _____________ (_________________) (сума прописом) гривень готівкою , а Позичальник зобов'язується повернути отриману суму в строки і у порядку, зазначені в даному Договорі.

 

2. Права та обов'язки сторін

 

2.1. Позикодавець зобов'язаний передати Позичальникові зазначену в п.1.1 суму в строк до _____________.

2.2. Факт передачі Поизкодавцем зазначеної суми засвідчується розпискою Позичальника.

2.3. Повернення отриманих сум здійснюється Позичальником рівними частками - по ____________ (_______________) гривень щомісяця - протягом  ________________________, починаючи з ____________________

відповідно до наступного графіка:

 

Виплати:

не пізніше:

сума:

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3. Відповідальність сторін

 

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі сторін зобов'язань за цим договором, несумлінна сторона зобов'язана відшкодувати іншій стороні заподіяні таким невиконанням збитки.

3.2. Крім відшкодування збитків несумлінна сторона зобов'язана сплатити іншій стороні штраф у розмірі заподіяного прямого дійсного збитку.

3.3. У випадку порушення Позичальником графіка повернення отриманих сум, зазначених у п. 2.3 даного Договору, Позичальник буде зобов'язаний сплатити Позикодавцю пеню з розрахунку ___% від вчасно неповернених сум позики за кожний день прострочення.

3.4. Невиконання однією зі сторін умов даного договору яке призвело до матеріальних втрат другої сторони, має наслідком застосування до винної сторони штрафних санкцій у розмірі нанесеного збитку й може служити підставою дострокового припинення договору.

 

4. Форс - мажор

 

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання з’явилося як наслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладання даного договору в результаті обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачати або запобігти.

4.2. Віднесення тих або інших обставин до непереборної сили здійснюється на підставі звичаїв ділового обороту.

 

5. Конфіденційність

 

5.1. Умови даного договору й додаткових угод (протоколів і т.п.) до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

 

6. Вирішення спорів

 

6.1. Усі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, що не знайшли свого вирішення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства й звичаїв ділового обороту.

6.2. При відсутності урегульованості в процесі переговорів зі спірних питань, суперечки вирішуються в суді у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

7. Термін дії й припинення договору

 

7.1. Термін дії даного договору починається з моменту передачі Позикодавцем Позичальникові суми позики й закінчується після виконання прийнятих на себе зобов'язань сторонами відповідно до  умов договору.

7.2. Даний договір припиняється:

 • за згодою сторін;
 • достроковим поверненням Позичальником суми позики;
 • при порушенні Позичальником графіка повернення чергової частини суми позики. У цьому випадку Позикодавець вправі вимагати дострокового повернення всієї неповерненої суми позики;
 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

 

8. Заключні положення

8.1. Будь-які зміни й доповнення до даного договору дійсні, за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані сторонами або належно уповноваженими на те представниками сторін.

8.2. Всі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі.

8.3. Сума позики вважається повернутою в момент передачі Позикодавцю готівки.

8.4. Даний договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із сторін.

8.5. Місце проживання й паспортні дані Позикодавця: _____________________ _____________________.

8.6. Місце проживання й паспортні дані Позичальника ____________________ ______________________________________________.

 

Підписи сторін:

Позикодавець _________________________

(підпис)

 

Позичальник _________________________

(підпис)

Скачати документ «Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах»

5
Володимир
11.04.2017 в 21:48:12

як на мене вдалий варіант, не досить детальний, але нічого зайвого!!!

Олександр
12.07.2017 в 11:10:21

Дякую!

Антон
10.09.2017 в 15:19:35

Дякую дуже гарна основа

Микола
27.03.2018 в 17:28:51

Даний документ корисний і лаконічно складений.Дякую!

5
Олександр
29.03.2018 в 17:50:52

Такий як мені потрібен

Олег
18.09.2019 в 15:00:21

дякую

5
Роман
04.12.2019 в 12:27:14

дякую

Роман
04.12.2019 в 12:27:18

дякую

Олександр
05.12.2019 в 11:17:23

можно использовать

Наталія
16.05.2020 в 21:12:31

Прекрасний шаблон. Щиро дякую!

Ольга
01.10.2020 в 13:19:44

5+

у
21.01.2021 в 11:44:32

Клас

5
Алекс
19.03.2021 в 12:23:12

Лайу

5
Володимир
19.04.2021 в 13:15:02

добре та зрозуміло

5
Геннадій Дьяков
03.09.2021 в 12:29:27

Все сподобалось, дякую!Знайдені документи за темою «договір безпроцентної позики заповнений зразок»

 1. Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  Договор займа → Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  договір позики (між фізичними особами, безпроцентної) м. "" 20 р. громадянин (прізвище, ім'я, по ба...
 2. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 3. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 4. Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  Договор займа → Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  договір позики із заставним забезпеченням м. "" 20 р. (найменування підприємства, що бере позику), іменоване...
 5. Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  Договор займа → Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  ... (найменування товариства) протокол nо. від "" 20 р. голова ради директорів \\ договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. закрите акціонерне товариство , іменоване надалі позикодаве...
 6. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному обсязі і таким, що припинив свою дію. позикодавець (підпис...
 7. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за а...
 8. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...івкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період з по . ...
 9. Договір позики (між фізичними особами)
  Договор займа → Договір позики (між фізичними особами)
  договір позики (безвідсоткової) м. полтава “” 200р. сторони: позикодавець(п.і.п.) з однієї сторони,...
 10. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 11. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 12. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 13. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 14. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 15. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0637323860
Телефон: +380684623468


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх