Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою

ЗАТВЕРДЖЕНО

на Засіданні Ради Директорів

______________________________

(найменування товариства)

 

Протокол Nо. ____________

від "__"_________ 20___ р.

Голова Ради Директорів

______________\______________\

 

 

Договір позики
(безвідсоткової)

 

м. _____________ "__"_________ 20___ р.

 

Закрите акціонерне товариство ________________________, іменоване надалі  Позикодавець, в особі __________________ (посада, П.І.П), діючого на підставі ___________________________, з однієї сторони і акціонер ____________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Закритого акціонерного товариства  ________________________, іменований(а) надалі  Позичальник, з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1. Предмет договору

 

1.1. Позикодавець, передає Позичальникові (який являється акціонером ЗАТ "_______________________") у власність кошти  в розмірі _____________ (___________________) гривень (далі по тексту Сума позики), а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю Суму позики в строк до "__"___________ 20___ р.

Відсотки за користування позикою не стягуються.

1.2. Сума позики видається Позичальникові з метою _______________________________.

 

2. Забезпечення виконання зобов'язань

2.1. З метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань по поверненню суми позики, Позичальник надає в заставу наступне майно (далі по тексту Майно): _____________________

___________________________ (найменування майна). Забезпечення оформляється у відповідність із чинним законодавством договором застави.

2.2. Заставне Майно, що служить забезпеченням належного виконання Позичальником своїх зобов'язань залишається у Позичальника.

2.3. Сторони визначили, що у випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань по поверненню суми позики Позикодавець задовольняє свої вимоги в повному обсязі, обумовленому до моменту фактичного задоволення, за рахунок Майна, що служить забезпеченням зобов'язань Позичальника шляхом його реалізації у встановленому законом порядку.

2.4. Сторони домовилися, що у випадку недостатньої суми, вирученої при реалізації Майна, Позикодавець одержує відсутню суму з іншого майна Позичальника, на яке може бути звернене стягнення відповідно до  діючого законодавства.

2.5. Якщо сума, виручена при реалізації Майна, перевищить суму наданої суми позики, різниця вертається Позичальникові не пізніше _________ днів з моменту реалізації.

 

3. Передача суми позики

3.1. Даний договір набуває чинності  з моменту підписання його сторонами.

3.2. Сума позики передається Позикодавцем Позичальникові протягом  ______ робочих днів з моменту оформлення у відповідності із чинним законодавством України договору застави на майно, зазначеного в п. 2.1 даного договору.

 

4. Повернення позики

4.1. Позичальник зобов'язується повністю повернути Суму позики в строк до "__"_________ 20___ м. Порядок погашення позики визначається в такий спосіб:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Даний порядок погашення позики також оформляється терміновим зобов'язанням, що є невід'ємною частиною даного договору.

4.2. Позичальник має право повернути Суму позики достроково.

4.3. Сума позики або відповідна частина вважається повернутою Позичальником у момент внесення її в касу Позикодавця або в момент перерахування відповідної суми на банківський рахунок Позикодавця. Списання коштів  з банківського рахунку Позичальника не звільняє його від відповідальності за повернення суми позики, якщо ці засоби не надійшли на рахунок товариства.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку невиконання Позичальником умов п. 1.2 позикодавець вправі вимагати дострокового повернення Суми позики й сплати штрафу в розмірі ____% від Суми позики.

5.2. У випадку не повернення суми позики або його частини в строк, обумовлений п. 4.1 і терміновим зобов'язанням, Позичальник сплачує штраф у розмірі ____% від неповерненої Суми позики за кожний день прострочення.

5.3. Позикодавець вправі без додаткового узгодження з Позичальником звернути стягнення на предмет застави у випадку прострочення повернення суми позики або його частини в строк, обумовлений п. 4.1 і терміновим зобов'язанням Позичальника більш ніж на ________ днів.

5.4. У випадку невиконання Позикодавцем умов п. 3.2, Позикодавець зобов'язаний виплатити Позичальникові штраф у розмірі ____% від Суми позики за кожний день прострочення.

 

6. Вирішення спорів

6.1. Усі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути в результаті порушення сторонами умов даного договору будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

6.2. У випадку не досягнення згоди шляхом переговорів, суперечки й розбіжності підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до  законодавства України.

 

7. Порядок розірвання договору

7.1. Даний договір може бути розірвано:

 • за згодою сторін;
 • Позичальником у випадку не видачі позикодавцем суми позики протягом __ робочих днів з моменту, передбаченого п. 3.2 даного договору по незалежним від Позичальника причинам. При цьому Позикодавець зобов'язаний виплатити Позичальникові пені, зазначені в п. 5.4 даного договору протягом _______ днів після повідомлення Позичальником Позикодавця про розірвання договору.

________________________________________________________________;

________________________________________________________________.

 

8. Форс-мажор

8.1. Жодна із сторін  не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлених обставинами, що виникли незалежно від волі й бажання сторін і які не можна передбачати або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, землетрусу, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

 

9. Заключні положення

9.1. Договір набуває чинності  з моменту підписання сторонами даного договору й закінчує свою дію після виконання сторонами зобов'язань за цим договором.

9.2. Даний договір складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

9.3. Виправлення, зміни й доповнення до даного договору оформляються за згодою сторін винятково в письмовій формі і є невід'ємною частиною даного договору.

 

10. Адреси й реквізити сторін

 

11. Підписи сторін

Скачати документ «Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою»

Статус: Клієнт
08.12.2017 в 14:51:49

ДякуюЗнайдені документи за темою « Суперечка між акціонером і акціонерним товариством підлягає вирішенню:»

 1. Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  Договор займа → Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  ...латити позичальникові штраф у розмірі % від суми позики за кожний день прострочення. 6. вирішення спорів 6.1. усі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути в результаті порушення сторонами умов даного договору будуть, по можливості, вирішуватися ...
 2. Договір довірчого управління майном (пакетом звичайних іменних акцій акціонерного товариства), який укладається на користь вигодонабувача, що не є власником майна
  Договор управления средствами и имуществом → Договір довірчого управління майном (пакетом звичайних іменних акцій акціонерного товариства), який укладається на користь вигодонабувача, що не є власником майна
  ...ов'язків управитель повинен діяти сумлінно й тим способом, що є найкращим з погляду вигодонабувача. відносини, що виникають між сторонами у зв'язку з виконанням даного договору, характеризуються особливою довірою, надаваною установником управління упр...
 3. Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  ...адку скасування дарування обдаровуваний зобов'язаний повернути подаровані акції. 3. вирішення спорів 3.1. всі суперечки й розбіжності, які можуть виникати з даного договору або у зв'язку з ним, сторони будуть намагатися вирішити шляхом перего...
 4. Договір про завдаток (між фізичними особами)
  Соглашение и договор о задатке → Договір про завдаток (між фізичними особами)
  ...о власності, договір купівлі-продажу, що підтверджується підписами під даним договором. документи передаються до . 5. суперечки, які можуть виникнути при виконанні умов даного договору, сторони будуть прагнути вирішити мирним шляхом. при недося...
 5. Договір позики (між фізичними особами)
  Договор займа → Договір позики (між фізичними особами)
  ...uo;язковим складенням відповідного документу. 6.3. всі спори пов’язані з цим договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядке за встановленою підвідомчіст...
 6. Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  трудовий договір між працівником і фізичною особою місто « » 200 р. прізвище ім'я по батькові , рі...
 7. Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  Договор займа → Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  ... угод (протоколів і т.п.) до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню. 6. вирішення спорів 6.1. усі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, що не знайшли свого вирішення в тексті даного договору, будуть вир...
 8. Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
  Договор купли-продажи недвижимости → Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
  примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу м. полтава ""20р. ми, що нижче підписалися (назва та місцезнаходження орган...
 9. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  договір між роботодавцем і творцем про винагороду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої ...
 10. ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  Защита прав собственности → ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  договір між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди ми, які нижче підписалися,, ...
 11. ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди
  Защита прав собственности → ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди
  договір між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди ми, я...
 12. Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  Договор займа → Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  ДОГОВІР позики із заставним забезпеченням м. "" 20 р. (найменування підприємства, що бере позику),
 13. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  ...конання зобов'язань за цим договором, у тому числі й у частині виплати передбачених договором відсотків. 3.2. усі суперечки і розбіжності будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів. у випадку недосягнення згоди суперечки підлягають вирішенню в ...
 14. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  ...від виконання зобов'язань за цим договором, у тому числі й у частині виплати передбачених договором відсотків. 3.2. усі суперечки й розбіжності будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів. у випадку недосягнення згоди суперечки підлягають вирішенню в ...
 15. Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  довіреність місто київ, чотирнадцятого липня дві тисячі одинадцятого року. товариство з обмеженою відповідальністю «товариство», місцезнаходження: м. київ, вул. генерала жмаченка, буд. 15, кв. 5, заре...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх