Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу

Договір
банківського вкладу

 

м. _______________ "___"__________ 20___ р.

 

__________________________ (найменування банківської установи), ліцензія НБУ _________ від "___"_________ 20__ року, іменований надалі "Банк", в особі _________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада), діючого на підставі _________________________ (Статуту, положення), з одного боку, і громадянин ________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі  "Вкладник", уклали даний договір про наступне:

 

1. Загальні положення

1.1. Банк зобов'язується приймати від Вкладника грошові суми (вклад) і повернути суму вкладу й виплатити відсотки на неї в порядку, передбаченому Договором.

 

1.2. Даний Договір полягає на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад до запитання).

1.3. Банк нараховує відсотки на внесок у розмірі ____% річних. Нарахування відсотків починається від дня, що слідує за днем внесення відповідної суми вкладу, по день, що передує його поверненню або списанню з рахунку на інших підставах.

1.4. Відсотки на суму банківського вкладу виплачуються Вкладникові на його вимогу після закінчення кожного кварталу окремо від суми вкладу, тобто 1 квітня, 1 липня 1 жовтня й 3 січня. Незатребувані в цей строк відсотки збільшують суму вкладу, на яку нараховуються відсотки.

1.5. Укладання даного договору і внесення коштів на рахунок Вкладника по внеску засвідчуються ощадною книжкою. Вкладник вправі, за своїм вибором, одержати ощадну книжку на своє ім'я (іменну ощадну книжку) або - ощадну книжку на пред'явника. В ощадній книжці повинні вказуватися й засвідчуватися Банком наступні відомості:

- найменування й місце знаходження Банку;

- номер рахунку по вкладу;

- всі суми коштів , зарахованих на рахунок, всі суми коштів , списаних з рахунку, і залишок коштів  на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки в Банк.

 

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Банк зобов'язаний:

 • відкрити на ім'я Вкладника депозитний рахунок № ________________;
 • у будь-який час приймати від Вкладника будь-які грошові суми й зараховувати їх на зазначений депозитний рахунок;
 • видати Вкладникові суму вкладу повністю або частково по його першій вимозі або розпорядитися відповідною сумою іншим способом за вказівкою Вкладника;
 • нараховувати передбачені п. 1.3 Договору відсотки на вклад;
 • за свій рахунок застрахувати вклад на суму _____________ гривень;
 • засвідчити внесення вкладу ощадною книжкою на ім'я вкладника або, за бажанням Вкладника - ощадною книжкою на пред'явника;
 • відображати в ощадній книжці всі операції по вкладу;
 • виконувати інші вимоги, пропоновані законодавством до договорів банківського вкладу, що укладаються із громадянами.

2.2. Банк має право в односторонньому порядку змінити розмір відсотків по внеску. При цьому зменшення розміру відсотків допускається після письмового повідомлення Вкладника або повідомлення про це в пресі або через інші засоби масової інформації. Новий (зменшений) розмір відсотків застосовується до вкладу після закінчення місяця з моменту відповідного повідомлення.

2.3. Банк не вправі здійснювати які-небудь операції по вкладу без розпорядження Вкладника, а у випадку видачі ощадної книжки на пред'явника - без розпорядження пред'явника книжки, за винятком випадків, прямо встановлених законом.

2.4. Вкладник розпоряджається вкладом на свій розсуд, у тому числі Вкладник вправі:

 • одержати в будь-який час суму вкладу повністю або частково;
 • одержувати після закінчення кожного кварталу суми відсотків, що належать йому до дня обігу, окремо від вкладу;
 • при одержанні повної суми внеску одержувати повністю суму відсотків, нараховану до дня одержання суми вкладу;
 • здійснювати будь-які розрахунки й переклади коштів зі свого внеску в межах залишку коштів . Вкладник має право здійснювати будь-які інші дії для розпорядженням вкладом і сумами відсотків по вкладу, не заборонені чинним законодавством.

 

3. Відповідальність сторін. Вирішення спорів. Заключні положення

3.1. У випадку порушення Банком строків повернення суми вкладу або виплати відсотків, Банк буде зобов'язаний виплатити Вкладникові пеню в розмірі ____% від вчасно невиплачених сум за кожний день прострочення., а також відшкодувати заподіяні збитки, включаючи упущену вигоду. Відшкодування збитків і сплата штрафних санкцій (пені) не звільняють Банк від виконання зобов'язань за цим Договором, у тому числі й у частині виплати передбачених Договором відсотків.

 

3.2. Усі суперечки і розбіжності будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди суперечки підлягають вирішенню в суді у встановленому порядку.

3.3. Договір складений в 2-х екземплярах - по одному для кожної сторони. Обидва екземпляри мають однакову юридичну чинність.

3.4. Адреси, інші дані про сторін:

Банк: ________________________________________________

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Вкладник: ____________________________________________

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

Підписи сторін:

Банк                                      Вкладник

___________________ ____________________

                 М.П.

Скачати документ «Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу»

5
Ольга
28.10.2017 в 13:12:46

Сайт ААгонь))))

5
Юлія
24.03.2018 в 19:27:04

Дякую!!!

Юлія
24.03.2018 в 19:27:11

Дякую!!!

Настя
20.09.2018 в 17:35:44

Чим відрізнається Договір банківського вкладу між банківською установою і фізичною особою від Договором банківського вкладу між банківською установою і юридичною особою?

5
вікторія
09.10.2019 в 18:43:25

дякую!

5
Ольга
14.10.2020 в 22:06:10

Дякую!Знайдені документи за темою «договір банківського вкладу зразок»

 1. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу від "&q...
 2. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу №. від ""...
 3. ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  Защита прав собственности → ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  договір між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди ми, які нижче підписал...
 4. ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди
  Защита прав собственности → ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди
  договір між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди ...
 5. Договір банківського рахунку
  Договор банковского счёта. Расчетно-кассовое обслуживание → Договір банківського рахунку
  договір банківського рахунку м. "" 20р. ,(найменування банку) іменований надалі "банк", в осо...
 6. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 7. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 8. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 9. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 10. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 11. Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  Договор управления средствами и имуществом → Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  договір довірчого управління майном м. ""20р. підприємство, іменоване надалі "установник управлінн...
 12. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 13. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 14. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...
 15. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх