Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад

Договір
банківського вкладу

 

м. _______________ "___"_________ 20___ р.

___________________________ (найменування банківської установи), ліцензія НБУ №. ______ від "___"________ 20__ року, іменований надалі  "Банк", в особі ________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада), що діє на підставі _________________________ (Статуту, положення), з одного боку, і громадянин ______________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі "Вкладник", уклали даний договір про нижченаведене:

 

1. Загальні положення

1.1. Банк зобов'язується приймати від Вкладника грошові суми (вклад) і повернути суму вкладу й виплатити відсотки на неї в порядку, передбаченому Договором. 

1.2. Даний Договір укладається на строк ____________________ на умовах видачі вкладу після закінчення зазначеного в даному пункті строку (строковий вклад).

 

1.3. Банк нараховує відсотки на внесок у розмірі ____% річних. Нарахування відсотків починається від дня, що слідує за днем внесення відповідної суми вкладу, по день, що передує її поверненню або списанню з рахунку на інших підставах.

1.4. Відсотки на суму банківського вкладу виплачуються Вкладникові після закінчення строку, зазначеного в п. 1.2 разом із сумою вкладу. Окремо від вкладу відсотки не виплачуються.

1.5. Вкладник вправі одержати вклад і суму відсотків по вкладу до закінчення терміну, зазначеного в п. 1.2. Однак у випадку дострокового витребування вкладу й суми відсотків, відсотки по вкладу виплачуються в розмірі, що відповідає розміру відсотків, виплачуваних Банком по  вкладах на вимогу. На момент укладання договору процентна ставка по вкладах на вимогу становить ____% річних.

1.6. Укладення даного договору і внесення коштів на рахунок Вкладника по внеску засвідчують ощадною книжкою. Вкладник вправі, за своїм вибором, одержати ощадну книжку на своє ім'я (іменну ощадну книжку) або - ощадну книжку на пред'явника. В ощадній книжці повинні вказуватися й засвідчуватися Банком наступні відомості:

- найменування й місце знаходження Банку;

- номер рахунку по вкладу;

- всі суми коштів , зарахованих на рахунок, всі суми коштів , списаних з рахунку, і залишок коштів  на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки в Банк.

1.7. Поповнення вкладу за рахунок внесення Вкладником додаткових грошових сум не здійснюється.

 

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Банк зобов'язаний: 

 • відкрити на ім'я Вкладника депозитний рахунок № ________________;
 • прийняти від Вкладника будь-які грошові суми й зараховувати їх на зазначений депозитний рахунок;
 • видати Вкладникові суму вкладу повністю або частково на його першу вимогу або розпорядитися відповідною сумою іншим способом за вказівкою Вкладника;
 • нараховувати передбачені п. 1.3 Договору відсотки на внесок;
 • за свій рахунок застрахувати вклад на суму _____________ гривень;
 • - засвідчити внесення вкладу ощадною книжкою на ім'я вкладника або, за бажанням Вкладника - ощадною книжкою на пред'явника;
 • відображати в ощадній книжці всі операції по внеску;
 • виконувати інші вимоги, пропоновані законодавством до договорів банківського вкладу, що укладені із громадянами.

2.2. Банк має право в односторонньому порядку змінити розмір відсотків по вкладу. При цьому зменшення розміру відсотків допускається після письмового повідомлення Вкладника або повідомлення про це в пресі або через інші засоби масової інформації. Новий (зменшений) розмір відсотків застосовується до вкладу після закінчення місяця з моменту відповідного повідомлення.

2.3. У випадку зменшення процентної ставки по вкладу Вкладник вправі достроково одержати вклад і відсотки по вкладу в розмірі, установленому п. 1.3 Договору.

2.4. Банк не вправі здійснювати які-небудь операції по вкладу без розпорядження Вкладника, а у випадку видачі ощадної книжки на пред'явника - без розпорядження пред'явника книжки, за винятком випадків, прямо встановлених законом.

2.5. Вкладник розпоряджається вкладом на свій розсуд, у тому числі Вкладник вправі:

 • одержати в будь-який час всю суму вкладу і всю суму відсотків;
 • здійснювати будь-які розрахунки й перекази коштів  зі свого вкладу в межах залишку коштів . При цьому сума перекладних Вкладником коштів  повинна дорівнювати сумі вкладу й сумі відсотків, обчислених на день здійснення зазначеної операції. Переклад коштів  спричиняє   припинення даного Договору. Вкладник має право здійснювати будь-які інші дії за розпорядженням вкладом і сумами відсотків по вкладу, не заборонені чинним законодавством.

 

3. Відповідальність сторін. Вирішення спорів. Заключні положення

3.1. У випадку порушення Банком строків повернення суми вкладу або виплати відсотків, Банк буде зобов'язаний виплатити Вкладникові пеню в розмірі ____% від вчасно невиплачених сум за кожний день прострочення, а також відшкодувати заподіяні збитки, включаючи упущену вигоду. Відшкодування збитків і сплата штрафних санкцій (пені) не звільняють Банк від виконання зобов'язань за цим Договором, у тому числі й у частині виплати передбачених Договором відсотків.

3.2. Усі суперечки й розбіжності будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди суперечки підлягають вирішенню в суді у встановленому законом порядку.

3.3. Договір складений в 2-х екземплярах - по одному для кожної сторони. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

3.4. Адреси, інші дані про сторони:

Банк:__________________________________________ 

_______________________________________________

 

_______________________________________________

 

Вкладник: ______________________________________

_______________________________________________

 

_______________________________________________ 

Підписи сторін:

 

Банк                                     Вкладник

___________________ ____________________

М.П.

Скачати документ «Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад»

Вікторія
10.09.2018 в 20:05:04

чому на договір банківського вкладу фіз.особи і депозит різні варіанти зразків??Знайдені документи за темою «заповнений договір банківського вкладу»

 1. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу №. від ""...
 2. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу від "&q...
 3. ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  Защита прав собственности → ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  договір між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди ми, які нижче підписал...
 4. ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди
  Защита прав собственности → ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди
  договір між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди ...
 5. Договір банківського рахунку
  Договор банковского счёта. Расчетно-кассовое обслуживание → Договір банківського рахунку
  договір банківського рахунку м. "" 20р. ,(найменування банку) іменований надалі "банк", в осо...
 6. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 7. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 8. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 9. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  договір суборенди м. полтава "" 200р. сторони: , в особі , що діє на підставі , названий у по...
 10. Договір доручення
  Договор поручения, представительства → Договір доручення
  договір доручення м. київ “” 200р. сторони: довіритель (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) в ос...
 11. Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  договір комісії м. "" 20 р. (найменування підприємства) надалі іменоване "фірма", в особі (посада) (...
 12. Шлюбний договір (укладений у шлюбі)
  Брачный договор, контракт → Шлюбний договір (укладений у шлюбі)
  шлюбний договір (укладений у шлюбі) м.полтава ""200 року. ми, громадяни україни, (ідентифікаційний номер , паспор...
 13. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 14. Договір про переведення боргу
  Договор долга, кредита → Договір про переведення боргу
  договір про переведення боргу м. київ “” 200р. сторони: первісний боржник (повна назва юрид...
 15. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх