Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад

Договір
банківського вкладу

 

м. _______________ "___"_________ 20___ р.

___________________________ (найменування банківської установи), ліцензія НБУ №. ______ від "___"________ 20__ року, іменований надалі  "Банк", в особі ________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада), що діє на підставі _________________________ (Статуту, положення), з одного боку, і громадянин ______________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі "Вкладник", уклали даний договір про нижченаведене:

 

1. Загальні положення

1.1. Банк зобов'язується приймати від Вкладника грошові суми (вклад) і повернути суму вкладу й виплатити відсотки на неї в порядку, передбаченому Договором. 

1.2. Даний Договір укладається на строк ____________________ на умовах видачі вкладу після закінчення зазначеного в даному пункті строку (строковий вклад).

 

1.3. Банк нараховує відсотки на внесок у розмірі ____% річних. Нарахування відсотків починається від дня, що слідує за днем внесення відповідної суми вкладу, по день, що передує її поверненню або списанню з рахунку на інших підставах.

1.4. Відсотки на суму банківського вкладу виплачуються Вкладникові після закінчення строку, зазначеного в п. 1.2 разом із сумою вкладу. Окремо від вкладу відсотки не виплачуються.

1.5. Вкладник вправі одержати вклад і суму відсотків по вкладу до закінчення терміну, зазначеного в п. 1.2. Однак у випадку дострокового витребування вкладу й суми відсотків, відсотки по вкладу виплачуються в розмірі, що відповідає розміру відсотків, виплачуваних Банком по  вкладах на вимогу. На момент укладання договору процентна ставка по вкладах на вимогу становить ____% річних.

1.6. Укладення даного договору і внесення коштів на рахунок Вкладника по внеску засвідчують ощадною книжкою. Вкладник вправі, за своїм вибором, одержати ощадну книжку на своє ім'я (іменну ощадну книжку) або - ощадну книжку на пред'явника. В ощадній книжці повинні вказуватися й засвідчуватися Банком наступні відомості:

- найменування й місце знаходження Банку;

- номер рахунку по вкладу;

- всі суми коштів , зарахованих на рахунок, всі суми коштів , списаних з рахунку, і залишок коштів  на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки в Банк.

1.7. Поповнення вкладу за рахунок внесення Вкладником додаткових грошових сум не здійснюється.

 

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Банк зобов'язаний: 

 • відкрити на ім'я Вкладника депозитний рахунок № ________________;
 • прийняти від Вкладника будь-які грошові суми й зараховувати їх на зазначений депозитний рахунок;
 • видати Вкладникові суму вкладу повністю або частково на його першу вимогу або розпорядитися відповідною сумою іншим способом за вказівкою Вкладника;
 • нараховувати передбачені п. 1.3 Договору відсотки на внесок;
 • за свій рахунок застрахувати вклад на суму _____________ гривень;
 • - засвідчити внесення вкладу ощадною книжкою на ім'я вкладника або, за бажанням Вкладника - ощадною книжкою на пред'явника;
 • відображати в ощадній книжці всі операції по внеску;
 • виконувати інші вимоги, пропоновані законодавством до договорів банківського вкладу, що укладені із громадянами.

2.2. Банк має право в односторонньому порядку змінити розмір відсотків по вкладу. При цьому зменшення розміру відсотків допускається після письмового повідомлення Вкладника або повідомлення про це в пресі або через інші засоби масової інформації. Новий (зменшений) розмір відсотків застосовується до вкладу після закінчення місяця з моменту відповідного повідомлення.

2.3. У випадку зменшення процентної ставки по вкладу Вкладник вправі достроково одержати вклад і відсотки по вкладу в розмірі, установленому п. 1.3 Договору.

2.4. Банк не вправі здійснювати які-небудь операції по вкладу без розпорядження Вкладника, а у випадку видачі ощадної книжки на пред'явника - без розпорядження пред'явника книжки, за винятком випадків, прямо встановлених законом.

2.5. Вкладник розпоряджається вкладом на свій розсуд, у тому числі Вкладник вправі:

 • одержати в будь-який час всю суму вкладу і всю суму відсотків;
 • здійснювати будь-які розрахунки й перекази коштів  зі свого вкладу в межах залишку коштів . При цьому сума перекладних Вкладником коштів  повинна дорівнювати сумі вкладу й сумі відсотків, обчислених на день здійснення зазначеної операції. Переклад коштів  спричиняє   припинення даного Договору. Вкладник має право здійснювати будь-які інші дії за розпорядженням вкладом і сумами відсотків по вкладу, не заборонені чинним законодавством.

 

3. Відповідальність сторін. Вирішення спорів. Заключні положення

3.1. У випадку порушення Банком строків повернення суми вкладу або виплати відсотків, Банк буде зобов'язаний виплатити Вкладникові пеню в розмірі ____% від вчасно невиплачених сум за кожний день прострочення, а також відшкодувати заподіяні збитки, включаючи упущену вигоду. Відшкодування збитків і сплата штрафних санкцій (пені) не звільняють Банк від виконання зобов'язань за цим Договором, у тому числі й у частині виплати передбачених Договором відсотків.

3.2. Усі суперечки й розбіжності будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди суперечки підлягають вирішенню в суді у встановленому законом порядку.

3.3. Договір складений в 2-х екземплярах - по одному для кожної сторони. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

3.4. Адреси, інші дані про сторони:

Банк:__________________________________________ 

_______________________________________________

 

_______________________________________________

 

Вкладник: ______________________________________

_______________________________________________

 

_______________________________________________ 

Підписи сторін:

 

Банк                                     Вкладник

___________________ ____________________

М.П.

Скачати документ «Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад»

Коментарів поки немає


Знайдені документи за темою «договір банківського вкладу заповнений приклад»

 1. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу №. від ""...
 2. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу від "&q...
 3. Депозитний договір (приклад)
  Договор банковского и депозитного вклада → Депозитний договір (приклад)
  депозитний договір № м. "" 20р. (повне найменування банку) іменований надалі "банк", в особі (п.і.п., посад...
 4. Договір оренди будівлі. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди будівлі. Приклад
  договір оренди будівлі м. "" 20 р. ,(найменування підприємства, що передає будинок) іменоване надалі "ор...
 5. Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  Договор аренды жилого помещения → Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  договір суборенди не житлового приміщення м. "" 20 р. (назва організації), іменуємо надалі "суборендар",...
 6. Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  договір на оренду приміщень під офіс м. "" 20 р. (найменування підприємства, організації), іменуємо в ...
 7. ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  Защита прав собственности → ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  договір між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди ми, які нижче підписал...
 8. ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди
  Защита прав собственности → ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди
  договір між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди ...
 9. Договір банківського рахунку
  Договор банковского счёта. Расчетно-кассовое обслуживание → Договір банківського рахунку
  договір банківського рахунку м. "" 20р. ,(найменування банку) іменований надалі "банк", в осо...
 10. Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  Агентский договор и соглашение → Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  агентський договір про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку ...
 11. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 12. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 13. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 14. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  договір суборенди м. полтава "" 200р. сторони: , в особі , що діє на підставі , названий у по...
 15. Договір доручення
  Договор поручения, представительства → Договір доручення
  договір доручення м. київ “” 200р. сторони: довіритель (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) в ос...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 40
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: 0661580876
Телефон: 093 785 54 58


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх