Зразок договору поставки

Договір поставки

 

м. Полтава                                    "___" __ 200__ р.

 

_________________(найменування підприємства), далі - Постачальник, в особі _____який діє на підставі ______(статут підприємства, свідоцтва про реєстрацію, положення), з однієї сторони, та Державна митна служба України, далі — Замовник, в особі Голови Державної митної служби України_________, який діє на підставі Положення про Державну митну службу України, з другої сторони, уклали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність Замовника товар, відповідно до еталонів-зразків, затверджених Замовником. Замовник зобов’язується прийняти цей товар та оплатити його на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Ціна, кількість, асортимент, терміни виготовлення й поставки товару обумовлюються в додатках до даного Договору, які погоджуються сторонами попередньо, додаються до цього Договору та є його невід’ємною частиною.

 

2. Кількість і якість товару

2.1. Кількість товару, що поставляється за цим Договором, зазначається в додатках до цього договору.

2.2. Товар, що поставляється Постачальником, має відповідати еталонам-зразкам, затвердженим Замовником.

2.3. У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов’язується за свій рахунок у термін 30 днів з дати отримання повідомлення усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості.

2.4. Гарантійний термін на товар становить _____ днів з дати видачі в експлуатацію з урахуванням сезонної носки згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 № 172 “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів”.

 

3. Умови поставки товару

3.1. Постачальник поставляє виготовлений товар партіями в терміни, зазначені в додатках до цього договору.

3.2. Датою поставки є дата отримання Замовником товару на складі Замовника згідно з актом про прийняття-передання, підписаним сторонами.

3.3. Поставка товару здійснюється автотранспортом Постачальника за його рахунок.

3.4. Прийняття товару за кількістю та якістю проводиться Замовником за адресою: с. Лютіж Вишгородського р-ну Київської обл., Постачальне митне господарство Держмитслужби.

3.5. Допускається дострокова поставка товару, про що Постачальник повідомляє Замовника листом або факсом (Постачальне митне господарство, тел./факс (044) — 430-17-28).

 

4. Ціна та загальна вартість договору

4.1. Замовник сплачує за товар, що поставляється за цінами, погодженими сторонами попередньо, які складені на основі калькуляції на одиницю продукції, зазначеними в додатках до даного Договору, додаються до цього Договору та становлять його невід’ємну частину.

4.2. У разі зміни ціни Постачальник погоджує її з Замовником шляхом підписання додатків до цього Договору на підставі поданої калькуляції з обгрунтуванням причин зміни ціни та наданням підтверджуючих документів.

4.3. Загальна вартість Договору обумовлюється сторонами в додатках до цього договору.

 

5. Умови платежів

5.1. На підставі рахунка на оплату Замовник проводить попередню оплату першої партії товару, зазначеної в додатках до Договору, протягом 10 банківських днів з дня його підписання, попередня оплата за наступні партії поставок здійснюється протягом 10 банківських днів з дати надходження коштів з Державного бюджету України на підставі підписаного акта прийняття-передання попередньої партії поставки товару та рахунка на оплату. Підтвердженням надходження коштів з бюджету є довідка Державного казначейства України.

5.2. Оплата проводиться в національній валюті України.

 

6. Умови передання-прийняття товару

6.1. Передання-прийняття товару здійснюється в пункті поставки, зазначеному в п. 3.4 цього Договору.

6.2. Прийняття товару за кількістю та якістю проводиться Постачальним митним господарством згідно з вимогами Інструкцій № П-6, № П-7, затверджених Держарбітражем СРСР відповідно 15.06.65 та 25.04.66.

6.3. Прийняття-передання проводиться за кількістю згідно з товаросупровідними документами, за якістю — згідно із затвердженими еталонами-зразками.

 

7. Пакування та маркування

7.1. Товар має бути упакований таким чином, щоб виключити можливість псування або знищення його під час транспортування.

7.2. Маркування товару має відповідати чинним нормативним документам.

 

8. Обставини непереборної сили

8.1. Перебіг терміну виконання сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем сторін.

8.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох календарних днів повідомити про це другу сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджуються вповноваженим на те органом.

8.3. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється.

8.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 календарних днів поспіль, то сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються. Незабезпечені поставкою грошові кошти повертаються Замовнику протягом 3-х банківських днів з моменту прийняття сторонами рішення про припинення дії Договору.

 

9. Відповідальність сторін

9.1. У разі несвоєчасного передання товару в термін, зазначений у додатках до цього договору, Постачальник сплачує за кожний день прострочення пеню, яка нараховується з вартості недопоставленого товару в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом терміну затримки поставки.

 

10. Розірвання договору

10.1. Договір може бути розірваний в будь-який час по взаємній угоді сторін, в якій визначаються майнові вимоги сторін (якщо такі мали місце) та розрахунки за ними.

10.2. У відповідності з п. 8.4.

10.3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку в наступних випадках: - при невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань; - за бажанням однієї сторони: в цьому випадку сторона-ініціатор зобов’язана письмово повідомити іншу сторону про розірвання Договору, але не менш, ніж за місяць до передбачуваної дати розірвання Договору, за відсутності майнових вимог між сторонами.

 

11. Розв’язання суперечок

11.1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов Договору сторони вирішують їх за взаємною згодою.

11.2. У разі недосягнення взаємної згоди спори за цим Договором розглядаються згідно з чинним законодавством України.

 

12. Термін дії Договору

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2003.

12.2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору за один місяць до закінчення його дії, він вважається продовженим на той самий термін і на тих умовах, які були передбачені цим договором.

 

13. Інші умови

13.1. Усякі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками сторін.

13.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України та Положенням про поставки товарів народного споживання, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 25.07.88 № 888, у частині, що не суперечить чинному законодавству України.

13.3. На кожний наступний рік ціна, обсяги та терміни поставки товару сторонами узгоджуються в додатках, відповідно до суми коштів, виділених з Державного бюджету України.

13.4. Цей договір складено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, перший з яких зберігається в Замовника, другий — у Постачальника.

 

Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін:

Скачати документ «Зразок договору поставки» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок договору поставки», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок договору поставки»

Світлана
25.03.2016 в 12:18:05

Дуже корисний сайт. Користуюсь із великим задоволенням,ажде все практично і корисно

5
Кап
12.04.2016 в 20:32:42

Дякую

Елена
02.06.2016 в 19:00:04

Интересный сайт. Спасибо.

Діна
03.07.2016 в 12:48:24

дякую, дуже корисний сайт!

наталя
07.07.2016 в 10:35:45

відмінно

Катерина
18.08.2016 в 14:41:19

Дякую, дуже корисна інформація.

Олена
06.10.2016 в 13:08:53

Дякую

4
Наталія
07.03.2017 в 06:09:34

Дякую за корисну інформацію

світлана
14.03.2017 в 19:46:45

непогано, де-що використаю

Михайло
16.06.2017 в 12:30:17

Відмінно !

5
Вікторія
27.06.2017 в 09:48:18

Дякую за зразок.

Ольга
18.07.2017 в 08:36:16

Дякую. Дуже корисно

5
Оксана
05.10.2017 в 10:05:37

Дуже корисно ,те що потрібно для роботи бухгалтера підприєжмства на якому в ш таті відсутній юрист

5
Євген
18.10.2017 в 10:35:32

Дякую за чудовий зразок договору )) Але прохання поправити відображення таймеру завантаження, тому що замість секунд після цифр пишеться хвилини. Це може створити незручності відвідувачам сайта.

Євген
18.10.2017 в 10:36:00

Дякую за чудовий зразок договору )) Але прохання поправити відображення таймеру завантаження, тому що замість секунд після цифр пишеться хвилини. Це може створити незручності відвідувачам сайта.

5
Роман
21.11.2017 в 10:18:43

Дякую , спробую частину.

макс
22.11.2017 в 16:34:26

5+

Ігор
27.11.2017 в 13:26:07

Корисно

Юрій
14.12.2017 в 15:14:56

Добре, дякую.

1
Степан
03.01.2018 в 13:54:39

Корисна інформація. Без зайвих клопотів заходиш те, що потрібно.

Марина
26.01.2018 в 10:23:30

Дякую

Вікторія
02.02.2018 в 10:01:05

дуже дякую

Наталія
05.02.2018 в 10:13:38

Скажіть як скласти договір поставки на користь третіх осіб

Олександр
06.02.2018 в 09:36:58

Цей сайт, іноді, рятує... Майже життя..)) Свого роду - невідкладна допомога)))

Наталя
06.02.2018 в 15:39:55

чи можна заповнювати договір в ручну ?Номер договора,дата заключення та реквізити

Саша
15.02.2018 в 15:22:34

Интересный сайт. Спасибо.

Ваня
06.03.2018 в 12:52:20

круто

Сергій
21.03.2018 в 10:50:23

Гарний договір

Борис
05.04.2018 в 19:20:36

Дякую, виявився корисним

Олександр
06.05.2018 в 16:50:50

Корисний зразок, мені допоміг.

Богдан
26.07.2018 в 20:49:25

Дуже допоміг. Дякую.

Влад
17.08.2018 в 05:42:55

Дякую, зразок став у пригоді.

Оксана
25.09.2018 в 16:03:56

Так Дякую

Svitlana Bezpala
09.10.2018 в 09:54:10

Відмінно!

Анастасия
16.10.2018 в 09:19:34

Прикладом що повинно бути написано після ( якій діє на підставі ( назва документу , законодавчого акту ))?

Светлана
24.10.2018 в 09:09:15

договор хороший

Олексій Якуненко
24.10.2018 в 21:04:03

Дякую треба доопрацьовувати

Христина
07.11.2018 в 18:44:23

корисний сайт)

татьяна
23.11.2018 в 17:40:52

Спасибо

Евгенія
23.11.2018 в 18:22:00

дякую! дуже корисна інформація

Марпл
05.12.2018 в 11:41:31

Корисно

Александр
31.01.2019 в 09:06:56

добре

4
Тетяна
31.01.2019 в 11:08:09

Дякую, корисний, але хотілося б мати ще зразки додатків та специфікації

Sujh
29.05.2019 в 15:09:47

Ufhybq if,kjy

5
Иван
18.06.2019 в 16:40:42

Дякую

5
Марія
17.07.2019 в 17:38:02

Дякую !!!

5
Татьяна
03.10.2019 в 11:35:28

спасибо за шаблон!

Оксана
15.11.2019 в 15:59:37

5

Оксана
15.11.2019 в 16:00:10

Ваш комментарий - дякую, було корисно

Odarka Pidmalivsk?
26.11.2019 в 15:48:36

Корисний

Світла
10.12.2019 в 11:31:48

Дякую за допомогу

светла
20.12.2019 в 08:47:42

Дуже дякую за допомогу. Корисний сайт. Обовьязково використою в роботы.

Андрей В.
27.01.2020 в 10:46:35

Спасибо, Как основа пригодился

oleg
07.02.2020 в 10:18:27

SUPPER

Лілія
14.02.2020 в 13:54:36

В РАЗІ СПЛАТИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОПЛАТИ (державна закупівля) ЧИ МОЖНА ПОДОВЖИТИ ТЕРМІН ПОСТАВКИ ТОВАРУ У ЗВ'ЯЗКУ З ДІЄЮ НЕПЕРОБОРНОЇ СИЛИ

4
леся
28.02.2020 в 12:39:29

дуже детальний

4
Олена
02.03.2020 в 19:53:52

Дякую

Лилия
27.04.2020 в 13:36:04

Дякую.Дуже корисний сайт.

І
28.04.2020 в 12:32:02

корисний

5
Алексей
05.05.2020 в 14:33:29

Отличный договор

Алексей
05.05.2020 в 14:33:37

Отличный договор

А
07.05.2020 в 09:28:07

гарний примірник договору, дякую!

никита
09.05.2020 в 20:59:00

добре

Ольга
14.05.2020 в 10:47:56

Дуже корисна інформація

Денис
09.06.2020 в 10:43:17

очень полезный сайт

Віталій
09.06.2020 в 15:37:38

Дуже корисно!!! договір вогонь

юля
10.06.2020 в 14:22:14

супер!

Катерина
23.06.2020 в 10:41:40

Дякую за договір)

Ольга
23.06.2020 в 17:49:10

дякую, мені стало в пригоді

Алла
25.06.2020 в 13:16:04

Дякую за зразок

5
Катерина
26.06.2020 в 15:33:27

Корисно, дякую.

Евгения
10.07.2020 в 11:41:58

Спасибо!

4
Іван
17.07.2020 в 10:17:55

все круто

наталя
29.07.2020 в 13:30:59

Дякую

aleks
12.08.2020 в 12:00:05

cool! thank you

Олена
19.08.2020 в 16:53:52

Щиро дякую

5
Сергій
26.08.2020 в 11:11:57

Дуже добре.

Светлана
18.09.2020 в 10:07:54

Спасибо большое

Надія
18.09.2020 в 10:22:32

Дякую, Зразок не отримала, але текст вивчила. Дякую

5
Тетяна
23.09.2020 в 08:52:38

Дуже добре

Світлана
25.09.2020 в 13:35:35

Чудові зразки документів. Дядкую!

5
ИРИНА
14.10.2020 в 22:25:47

СПАСИБО ВАМ!!!

Давид
27.10.2020 в 22:27:12

Дуже корисна інформація

Валентина
04.11.2020 в 14:09:24

знайшла потрібне формулювання. дякую

ИРИНА ИВАНОВНА
15.11.2020 в 20:13:03

Вы заслуживаете отличный бал .СПАСИБО!!!

Наталія
30.11.2020 в 11:49:38

дякую, Договір відповідає юридичному змісту, добре читається.

Наталія
30.11.2020 в 11:50:37

Ваш комментарий Дякую, договір відповідає юридичному змісту, добре читається

5
Наталія
02.12.2020 в 00:27:00

корисний сайт

Наталія
02.12.2020 в 00:27:09

корисний сайт

тетяна
15.12.2020 в 23:41:42

Дуже корисний сайт. Користуюсь із великим задоволенням

Віталій
12.01.2021 в 09:02:31

Дякую. Корисна інформація.

ТОВ "ВІТАЛ ФУДЗ"
15.01.2021 в 09:52:34

дуже корисно

5
Ірина
17.01.2021 в 19:17:19

Щойно натрапила на Ваш сайт. Дуже сподобався.!!!

5
Надя
23.02.2021 в 21:43:52

Спасибо

5
Владимир
02.03.2021 в 10:23:48

Спасибо

Роман.
03.03.2021 в 18:01:49

Інтересний сайт. Дякую.

Надія
03.03.2021 в 19:52:25

Очень полезный сайт. Пользуюсь с большим удовольствием

Ксюша
10.03.2021 в 08:26:59

Спасибо, удобно и полезно

Діана
18.03.2021 в 10:28:56

дякую

1
Влад
04.04.2021 в 22:18:52

гамно

Влад
04.04.2021 в 22:19:01

гамноЗнайдені документи за темою «договір поставки зразок »

 1. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  договір поставки м. полтава "" 200 р. (найменування підприємства), далі - постачальник, в особі який діє ...
 2. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 3. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  договір бартеру м. ""20р. (найменування підприємства) і (найменування підприємства іншої сторони), імено...
 4. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 5. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 6. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 7. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 8. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 9. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...
 10. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 11. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  договір комерційної концесії (франчайзинг) м. ""20 р. (найменування підприємства - правоволодільця) іменован...
 12. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 13. Зразок. Договір комісії
  Договор комиссии на покупку и продажу → Зразок. Договір комісії
  договір комісії м. ""20 р. (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі комісіонер, в ...
 14. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...
 15. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  договір купівлі-продажу товарів у розстрочку м. полтава "" 200.р. мною, громадянином (прізвище, ім'...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 5
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25


Загрузка
Наверх