Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення

Примечание к документу

Договір оренди нежитлового приміщення широко використовується в господарської діяльності підприємств, установ і організацій. За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендареві (наймачеві) майно у тимчасове володіння та користування або користування за плату для самостійного здійснення підприємницької діяльності або інших цілей.

Наведений вище договір оренди нежилого приміщення є зразковим, він може і має бути доопрацьований з урахуванням конкретних умов угоди. У першу чергу це відноситься до тих його пунктів, щодо яких можливі варіанти.

Вказівка на призначення майна і мети його використання орендарем необхідно для того, щоб усунути надалі можливі спори між сторонами щодо умов ремонту і користування. Це може бути посилання на виробничі потреби, розміщення службових чи інших (складських, для розміщення виробничих потужностей) приміщень і т.д.

Можливість передачі разом з приміщенням що знаходиться в ньому рухомого майна залежить виключно від угоди сторін. Слід, однак, враховувати, що передача цього майна веде до збільшення орендної плати і покладає на орендаря додаткові обов'язки по належного використання та утримання орендованого майна.

Ставка орендної плати може бути встановлена як за один квадратний метр корисної площі, так і за все приміщення в цілому. Періодичність платежів також залежить від угоди сторін. Пропонований варіант представляється найбільш оптимальним з точки зору простоти і періодичності взаємних розрахунків.

Вказівка на незмінний характер ставки орендної плати протягом усього терміну дії договору може бути замінено положенням про періодичний її перегляд з урахуванням тих чи інших соціально - економічних обставин (наприклад, інфляції).

Внесення до договору положення про можливість викупу орендарем орендованого майна може бути доповнено положенням про залік у такому випадку суми внесеної ним орендної плати в рахунок плати за яку купується майно.

Умова про звільнення однієї зі сторін договору від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок обставин непереборної сили є однією з необхідних умов кожної серйозної угоди учасників господарського обороту.

Сторони мають право передбачити в договорі випадки, коли дострокове одностороннє розірвання договору допускається. Наприклад - ліквідація або реорганізація одного з учасників договору, втрата майном своїх споживчих якостей - наслідок нормального зносу і т.д.

В залежності від складу учасників договору як органу, уповноваженого вирішувати зазначені спори та розбіжності, може виступати суд або арбітраж (арбітражний суд). Сторони вправі також передбачити виняток підвідомчості спору загальним судам з віднесенням його на розгляд третейського суду (незалежного арбітражу).

Термін оренди будівель, споруд та іншого нерухомого майна повинен носити, як правило, довгостроковий, понад 5 років, характер. З огляду на це положення, бажано встановлювати термін оренди приміщення.

Як додатки до цього договору виступають:

характеристика приміщення, що надається орендареві й перелік переданого майна, встановленого або що знаходиться в приміщенні, а також інші документи, що є доповненнями до тексту договору (розрахунок орендної плати, угода про внесення орендної плати в змішаній або натуральній формі і т.д.). 


Договір оренди

 

(майнового найму) нежитлового приміщення

 

м._________________ "___"_______ 20__р.

 

_________________ (найменування організації), надалі Орендодавець, в особі ____________________________________ (Посада, П.І.Б.), що діє на підставі _____________________ (Статуту, довіреності), з однієї сторони, та ________________________________________________

(найменування підприємства, організації), подальшому Орендар, в особі _______________________________ (П.І.Б., посада),що діє на підставі ________________, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець зобов'язується надати за цим договором Орендарю приміщення загальною корисною площею _____________ кв.метрів, розташоване за адресою ___________________________________, для ________________________________________________________ (вказати мету використання приміщення), а також забезпечити Орендарю вільний доступ в зазначене приміщення. Характеристика приміщення, що надається Орендодавцем, наведена в Додатку 1 до цього договору.

1.2. Орендодавець зобов'язується передати Орендарю у користування за цим договором все обладнання, меблі, телефонні лінії, телефонні апарати та інше майно, яке було встановлено та знаходиться в приміщенні. Перелік переданого майна, встановленого і що знаходиться в приміщенні, наводиться в Додатку 2 до цього договору.

1.3. Орендодавець втрачає право розпоряджатися зданими в оренду приміщенням на термін дії цього договору.

1.4. Орендар має право передати зазначене приміщення в суборенду (або інше - за рішенням сторін).

 

2. Порядок передачі приміщення

2.1. Орендодавець у ________ термін після підписання цього договору забезпечує Орендарю видачу ордера на приміщення, зазначене в п.1.1 цього договору і в той же термін передає Орендарю приміщення по акту здачі-приймання, підписують представники Орендодавця і Орендаря.

2.2. Разом з приміщенням в аналогічному порядку здавання-приймання  підлягає майно, яке було встановлено та знаходиться в приміщенні, перераховане у Додатку 2 до цього договору.

2.3. Приміщення повинно бути передано в стані, що відповідає характеристикам, зазначеним у Додатку 1 до цього договору, і призначенням майна. Орендодавець відповідає за недоліки зданого в оренду майна, що перешкоджають користуванню ним, навіть якщо під час укладання договору не знав про ці недоліки.

 

3. Користування приміщенням і його зміст

3.1. Орендар зобов'язаний користуватися приміщенням відповідно до цього договору і призначення майна.

3.2. Орендар має право за погодженням з Орендодавцем та органами державного управління провести за свій рахунок перепланування наданого в оренду приміщення.

3.3. Орендар зобов'язаний підтримувати орендоване приміщення у справному стані, не допускаючи псування майна Орендодавця, і проводити поточний ремонт приміщення.

3.4. Капітальний ремонт орендованих приміщень згідно з цим договором проводиться за рахунок Орендодавця. Проведення капітального ремонту Орендодавцем допускається за згодою Орендаря з попереднім повідомленням останнього за ___________ (термін) до початку ремонту.

3.5. У разі необхідності проведення, на думку Орендаря, капітального ремонту Орендар сповіщає про це Орендодавця в письмовому вигляді за ______________ (строк) до початку такого ремонту.

3.6. У тому випадку, якщо після закінчення ____________ (строк) з дати закінчення терміну, зазначеного в п.3.5, Орендодавець не приступив до проведення капітального ремонту, цей ремонт може бути проведений Орендарем з покладанням витрат на Орендодавця шляхом вирахування відповідних сум із суми орендної плати, що належить Орендодавцю.

3.7. Орендодавець забезпечує за свій рахунок приміщення, що орендується постійним постачанням в необхідній кількості гарячою і холодною водою, електроенергією, опаленням, каналізацією та іншими необхідними комунальними послугами. Ремонт зазначених комунікацій здійснюється за рахунок Орендодавця. Оплата телефонного та телексного зв'язку провадиться за рахунок Орендаря.

3.8. Орендодавець забезпечує страхування приміщення, переданого в оренду, за всіма звичайно прийнятим ризикам.

3.9. Орендар забезпечує страхування свого майна, що знаходиться в орендованому приміщенні, за всіма звичайно прийнятим ризикам.

3.10. Обладнання приміщення, що орендується сучасними засобами від несанкціонованого проникнення сторонніх осіб та протипожежної сигналізації, а також організація, при необхідності, цілодобової охорони приміщення за договором з органами міліції, провадиться за рахунок ____________________________________ (Найменування сторони).

 

4. Орендна плата та порядок розрахунків

4.1. Орендар зобов'язується сплачувати Орендодавцю за користування зазначеним приміщенням протягом встановленого в цьому договорі терміну орендну плату, виходячи з розрахунку __________________ (сума прописом) за один квадратний метр корисної площі на місяць.

4.2. Вказана ставка орендної плати є остаточною, перегляду та зміні не підлягає. Орендар не несе ніяких інших витрат, пов'язаних з орендою зазначеного приміщення і з виплатою будь - яких додаткових винагород, податків і зборів, крім передбачених у цьому договорі.

4.3. У разі зменшення розміру корисної площі орендованого приміщення з причин, не залежних від Орендаря, останній має право на відповідне зменшення суми орендної плати.

4.4. За угодою з Орендодавцем Орендар може вносити орендну плату також в натуральній або змішаній формі у вигляді обладнання, матеріалів, товарів народного споживання, послуг та ін.

4.5. Орендна плата за користування приміщенням вноситься Орендарем в наступному порядку:

 • Перший платіж у розмірі місячної орендної плати вноситься до протягом ____________________ денного терміну від дати підписання акту здачі-приймання орендованого приміщення, передбаченого п.2.1 цього договору;
 • Наступні платежі вносяться один раз кожний поточний місяць не пізніше _______________ числа.

4.6. Орендар має право внести орендну плату за будь-який термін в межах терміну дії цього договору достроково.

4.7. Сплата орендної плати в грошовій формі здійснюється шляхом перерахування Орендарем що підлягає сплаті суми на розрахунковий рахунок Орендодавця в _____________________________ (назва банку) банку міста _________________________. Реквізити рахунку: _______.

4.8. Зміна розмірів орендної плати та порядку її внесення допускається лише за згодою сторін.

4.9. У випадку, якщо Орендодавець за згодою Орендаря виставить орендоване приміщення для продажу, Орендар має першочергове право купити зазначене приміщення за ціною, запропонованою добросовісним покупцем.

4.10. Якщо Орендар відмовиться від придбання приміщення, Орендодавець може продати зазначене приміщення будь-якому добросовісному покупцеві. У такому випадку цей договір зберігає свою юридичну силу, а права і обов'язки Орендодавця за нього переходять на покупця зазначеного приміщення у порядку правонаступництва.

 

5. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору в результаті подій надзвичайного характеру, настання яких сторона, яка не виконала зобов'язання повністю або частково, не могла ні передбачати, ні запобігти розумними методами (форс-мажор).

5.2. При настанні зазначених у п.5.1 обставин сторона, відповідно до умов договору, для якої створилася неможливість виконання її зобов'язань за цим договором, повинна в найкоротший термін повідомити про них письмово іншу сторону з додатком відповідних підтверджень.

 

6. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно до цивільного законодавства.

6.2. У разі невнесення орендної плати у строки, встановлені в п.4.5 цього договору Орендар сплачує Орендодавцю неустойку в розмірі _____% від суми невнесеного платежу за кожний місяць прострочення, але не більше _____% від суми платежу.

6.3. Цей договір достроковому розірванню в односторонньому порядку не підлягає. Сторони несуть відповідальність за дострокове розірвання цього договору у вигляді штрафної неустойки, що не виключає можливості пред'явлення позову про стягнення збитків, у сумі ___________________ грн.

6.4. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цього договору, сторони будуть прагнути вирішувати шляхом переговорів.

6.5. У разі, якщо зазначені спори та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

 

7. Заключні положення

7.1. З дати укладення цього договору вся попередня листування, документи і переговори між сторонами з питань, що є предметом цього договору, втрачають силу.

7.2. Будь-які зміни і доповнення до цього договору, повинні бути здійснені в письмовому вигляді і підписані уповноваженими на те представниками сторін.

7.3. Якщо будь-яке з положень цього договору стає недійсним, це не впливає на дійсність інших його положень. У разі необхідності сторони домовляться про заміну недійсного положення таким, яке дозволяє досягти подібного економічного результату.

7.4. Термін оренди приміщення за цим договором встановлюється в _____________ Років. Якщо жодна із сторін не заявить за один рік до закінчення строку дії цього договору про своє бажання розірвати його, цей договір автоматично продовжується на наступні ________ років.

Перебіг строку оренди приміщення починається з дня складання акта здачі-приймання приміщення відповідно до п.2.1 цього договору.

7.5. Сторони зобов'язані сповіщати один одного про зміну своєї юридичної адреси, номерів телефонів, телефаксів і телексів не пізніше _____________ Днів з дати їх зміни.

7.6. Цей договір укладено в м._____________ у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін, і набуває чинності з дати його підписання. Додатки до цього договору складають його невід'ємну частину.

7.7. У випадках, не передбачених цим договором, застосовується цивільне законодавство України.

 

8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

Орендодавець              Орендар

 

_____________ ______________________

 

_____________ ______________________

 

_____________ ______________________

 

Підписи сторін:

 

Орендодавець             Орендар

 

________________ ___________________

 

М.П.                            М.П.

Скачати документ «Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення»

Руслан
04.03.2016 в 13:36:21

ДЯкую

5
Олена
17.03.2016 в 17:06:39

дякую, велика допомога особливо для початківців

Ольга
24.03.2016 в 19:13:32

Дякую

люда
30.03.2016 в 13:43:35

договор треба номер

Вика
19.04.2016 в 13:55:04

Спасибо. очень пригодился

4
Олександра
07.06.2016 в 16:21:46

Дякую, дуже непоганий варіант!

Олександра
07.06.2016 в 16:21:50

Дякую, дуже непоганий варіант!

Алуся
13.06.2016 в 20:37:01

Спасибо! Подходит.

5
Виктория Кузьмич
04.07.2016 в 11:06:57

спасибо

Виктория Кузьмич
04.07.2016 в 11:07:08

спасибо

людмила
26.09.2016 в 09:57:39

а додатки можна?

5
наталія
05.10.2016 в 16:37:44

Покажіть будь-ласка зразок договору оренди землі для обслуговування магазину-кафе

4
дм
17.10.2016 в 21:08:09

ТАК

Володимир
15.11.2016 в 18:22:06

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Дякую

Irw
25.11.2016 в 12:11:06

Дуже корисно!

5
Ірина
23.12.2016 в 09:30:23

чудовий зразок! дуже дякую!

5
vOviK
26.12.2016 в 20:05:20

Молодці!

Ирина
11.01.2017 в 14:21:42

Большое спасибо.Очень нужная информация.Хороший сайт!

Дмитро Медведєв
23.01.2017 в 13:27:13

Щиро вдячний. Стисло, але й достатньо.

Татьяна
25.01.2017 в 15:36:09

Якщо плата за здачу нежитлових приміщення не беретбоятися чи потрібно договір взагалі

5
Xenia
10.02.2017 в 12:47:45

Дякую, гарний зразок.

5
Віталій
11.02.2017 в 16:34:03

Дякую! Дуже корисно!

Анна
14.02.2017 в 14:41:22

Хороший договір!

Анна
17.02.2017 в 09:11:10

дуже корисна річ!Дякую)

5
Яніна
25.04.2017 в 16:02:36

Добрий день.Я орендую нежитлове приміщення загальною площею 26,5 кв.м,хочу здати частину в субаренду.Мені потібен зразок додатка,який я повинна заключити з субарендарем.Допоможіть будь ласка.Дуже вдячна.

Тетяна
10.05.2017 в 21:22:20

Дуже корисно

Антон
23.05.2017 в 11:39:32

не могу сказать, остановка на 1 сек, и не скачивает

андрій
24.05.2017 в 22:45:32

чи є обов*язковим зазначення суми орендної плати в договорі оренди не житлового приміщення?

Юрий
09.06.2017 в 15:46:22

Большое спасибо

Микола
27.06.2017 в 01:37:17

Дякую! коротко і лаконічно

5
Статус: Клієнт
10.07.2017 в 10:19:06

Дякую.

Статус: Клієнт
10.07.2017 в 10:19:23

Дякую.

5
Галина
14.07.2017 в 12:09:56

Дякую,

Анатоль
14.07.2017 в 18:51:07

Цей документ був дуже корисним для мене. Дуже дякую Вам за можливість використати його в якості зразка для своїх справ!

ОЛег
26.07.2017 в 09:29:56

Чудово, Дякую

Миша
28.07.2017 в 05:38:28

спасибо, а то квартиранты уже все соки из меня высосали (

Віталій
16.08.2017 в 17:46:50

Дякую

5
Наталия
28.08.2017 в 22:49:24

спасибо большое, из всех просмотренных договоров, ваш самый оптимальный и полный

Наталия
28.08.2017 в 22:49:35

спасибо большое, из всех просмотренных договоров, ваш самый оптимальный и полный

ВОЛОДИМИР
30.08.2017 в 21:48:00

ХОРОШИЙ ДОГОВІР. СПАСІБО.

ВОЛОДИМИР
30.08.2017 в 21:49:17

Ваш комментарий 5 ЗІРОЧОК

Руслан
12.10.2017 в 02:46:21

дякую

ВИКТОР
24.10.2017 в 10:56:10

Спасибо, воспользовался редакцией пункта 3.7.

Документ полный, полезный, юридически грамотный.

ВИКТОР
24.10.2017 в 10:57:08

ПЯТЬ ЗВЕЗД

Ігор
11.11.2017 в 11:30:18

Задоволен, дякую!

Дякую.
11.11.2017 в 18:13:34

Дякую. Дуже корисно.

Тетяна
21.11.2017 в 11:53:05

Класно!Дякую!

5
Володимир
22.11.2017 в 13:03:25

Дякую, підійде як зразок

Володимир
22.11.2017 в 13:03:34

Дякую, підійде як зразок

5
Тетяна
29.11.2017 в 14:22:28

Дякую за Зразок Договору оренди. Найкращий з усіх, що я знайшла в неті.

Олег
07.12.2017 в 11:29:44

Дякую за допомогу

5
настя
15.12.2017 в 20:14:44

чудово дякую

5
ЕнДжі
12.01.2018 в 08:52:51

Дякую. Дуже професійний зразок договору.

Радинська с\р
30.01.2018 в 08:53:50

Дякую, дуже непоганий варіант

Олександр
31.01.2018 в 20:39:03

Добре

Олена
10.04.2018 в 20:39:43

Дякую все коротко та ясно

КАЛИНА
03.09.2018 в 11:59:29

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

аня
14.09.2018 в 23:00:37

дякую за корисну сторинку

Олексій
17.09.2018 в 10:07:05

гаоний договір

Алла
18.09.2018 в 14:34:15

Дякую

Ірина
17.10.2018 в 07:33:46

Допоміг.Дякую!!

5
ирина
09.11.2018 в 12:59:08

ок

маша
23.11.2018 в 14:13:46

супер

Валентина
03.12.2018 в 16:38:35

Дуже дякую!!!!!!!!

Дмитро.
21.01.2019 в 18:35:00

Корисний.

5
Яна
03.02.2019 в 17:35:51

ВЫ лучшие, спасибо.

5
Лилия
05.02.2019 в 09:58:50

класс

Лилия
05.02.2019 в 09:59:03

класс

Лилия
05.02.2019 в 09:59:23

класс

5
Олена
11.04.2019 в 13:23:51

Дякую Вам

марія
15.04.2019 в 05:58:09

відмінно

5
Ольга
20.06.2019 в 10:27:13

Дуже крутий договір. Велике дякую))))

НАТАЛЬЯ
19.07.2019 в 10:55:46

спасибо......................

ніна
11.12.2019 в 15:08:49

дякую

сергій луцьк
10.03.2020 в 20:10:34

дякую .

NATALIIA
12.04.2020 в 19:13:37

дякую!!

зоя
05.05.2020 в 13:55:08

Спасибо.

Тетяна
25.05.2020 в 17:09:24

Дякую

Инна
04.06.2020 в 14:53:28

Благодарю СУПЕР!!!

ольга
25.06.2020 в 13:10:45

дякую

Тетяна
29.06.2020 в 18:01:45

де можна побачити Дод 1,2 до даного договору?

4
Яни
09.07.2020 в 16:19:18

Супер

Олег
13.07.2020 в 15:37:52

Дурня

5
Люб
16.07.2020 в 19:10:34

Хороший варіант

5
Наталія Михайлівна
23.07.2020 в 16:10:39

Дякую,дуже важлива інформація

,

Ruslan
24.08.2020 в 16:57:25

Простенько и со вкусом

Ірина
24.08.2020 в 19:04:12

дякую

Юрій
26.08.2020 в 13:36:36

Дякую за шаблон. Треба трохи добавити про відповідальність пожежну та електричну, а так все добре.

Дякую.

5
Валерия
09.09.2020 в 14:56:46

Спасибо!

5
олена
24.09.2020 в 09:09:44

дякую

Оксана
28.09.2020 в 17:01:34

Дякую!!! Дуже корисний зразок документу.

5
Юлія
01.10.2020 в 10:28:24

дякую

Юрий
22.10.2020 в 10:33:31

Дякую, допомогли

Галина
23.10.2020 в 08:46:48

Коротко,чітко,зрозуміло

Тані
23.10.2020 в 12:05:27

Дуже добре

С
06.11.2020 в 01:17:41

дякую! гарно складений, повний, грунтовний договір

5
Анна
18.11.2020 в 18:34:02

Дякую.

Анна
18.11.2020 в 18:34:36

Дякую.

Петро
18.11.2020 в 21:03:34

корисна інформація

5
рустем
22.12.2020 в 17:43:38

дуже добре

5
Роман
13.01.2021 в 13:40:59

нормальний сайт

5
Генадій
21.01.2021 в 09:55:54

Дякую , дуже корисний матеріал.

Генадій
21.01.2021 в 09:56:11

Дякую , дуже корисний матеріал.

Ольга
17.02.2021 в 14:46:44

лаконічний і по суті

5
Наталя
22.02.2021 в 09:40:36

Дякую!

5
Алексей
26.02.2021 в 15:03:44

Спасибо

Михаил
26.02.2021 в 16:19:18

Понравился образец,всё доходчиво и лаконично.

5
Василь
05.03.2021 в 13:45:42

Дякую!

Михайло
19.03.2021 в 09:25:20

Дяукую, велика допомога

5
Наталя
27.03.2021 в 13:01:49

дякую, була корисна інформація

Крокус Ірина
30.03.2021 в 12:18:44

дякую вамЗнайдені документи за темою «договір оренди нежитлового приміщення зразок»

 1. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 2. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  договір оренди (майнового найму) нежитлового приміщення м. "" 20р. (найменування організації),...
 3. Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон
  договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця м. "" 20 р. (наймену...
 4. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 5. Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу м. "" 20 р. громадянин (прізвище, ім'я, по б...
 6. Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  договір на оренду приміщень під офіс м. "" 20 р. (найменування підприємства, організації), іменуємо в ...
 7. Договір оренди майна
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди майна
  договір оренди майна м. ""20р. , іменоване надалі орендодавець, в особі , що діє на підставі (статуту, п...
 8. Договір оренди квартири
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди квартири
  договір оренди квартири м. полтава "" 200р. сторони: орендодавець (повна назва юридичної чи піб фізичної ...
 9. Договір оренди будівлі. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди будівлі. Приклад
  договір оренди будівлі м. "" 20 р. ,(найменування підприємства, що передає будинок) іменоване надалі "ор...
 10. Договір оренди землі
  Договор аренды земли, земельной доли, участка → Договір оренди землі
  договір оренди землі м. полтава "" 200р сторони: орендодавець (повна назва юридичної чи піб ф...
 11. Договір оренди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди
  договір оренди м. полтава "" 200 р. ми, співвласники майна, що належить нам на праві спільної часткової власнос...
 12. Договір оренди будинку‚ споруди
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди будинку‚ споруди
  договір оренди будинку‚ споруди м. полтава "" 200р. сторони: орендодавець (...
 13. Договір оренди приладів, устаткування й інших технічних засобів
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди приладів, устаткування й інших технічних засобів
  договір оренди приладів, устаткування й інших технічних засобів м. "" 20 р. (найменування підприємства...
 14. Договір найму (оренди) торговельного місця на ринку
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір найму (оренди) торговельного місця на ринку
  договір найму (оренди) торговельного місця на ринку м.полтава "" 200 р. ми, що нижче підписалися (наз...
 15. Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  Договор аренды жилого помещения → Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  договір суборенди не житлового приміщення м. "" 20 р. (назва організації), іменуємо надалі "суборендар",...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 5
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх