Зразок довіреності з одночасним перекладом нотаріуса

Довіреність

 

Місто  Київ, двадцять восьмого січня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Марчула Микола Павлович, проживаю в м. Києві, вул. Тимошенка, буд. 25, кв. 55, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111112, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, ознайомлений  з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уповноважую

Карпова Бориса Михайловича, що проживає в м. Києві, пр-т Оболонський, буд. 1, кв. 25,

ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ в усіх установах, підприємствах, організаціях, товариствах незалежно від підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами, в тому числі в органах нотаріату, ЯК УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОВАРИСТВО-5”, надалі – Товариство, з усіма правами та обов‘язками, наданими мені установчими документами та чинним законодавством.

Для чого уповноваженому представнику надається  право: підписувати та подавати від мого імені заяви у відповідні установи та організації, в тому числі заяви про належність майна на праві особистої приватної власності, заяву про вихід зі складу учасників (засновників) тощо;

 • подавати та отримувати необхідні довідки та документи, розписуватися за мене, укладати всі дозволені чинним законодавством договори, правочини, отримувати грошові кошти чи майнові цінності за укладеними договорами, правочинами, вносити зміни та доповнення, розривати укладені договори, правочини,
 • приймати участь у загальних зборах учасників (засновників) з правом голосування по всім питанням порядку денного;
 • розпоряджатися за розсудом представника часткою в статутному капіталі Товариства, виходити з Товариства;
 • вести справи в судових органах усіх інстанцій, з питання захисту моїх прав та інтересів, з правом вчинення усіх процесуальних дій, наданих мені чинним законодавством;
 • проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.

Нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 Цивільного кодексу України, ст. 44 Цивільного процесуального кодексу України.

Довіреність видана без права передоручення, з правом виїзду за кордон, строком на п’ять років і дійсна до двадцять восьмого січня дві тисячі шістнадцятого року.

Довіритель свідчить, що дана довіреність видається ним відповідно до його вільного волевиявлення, що відповідає його внутрішній волі, без будь – якого застосування фізичного чи психічного тиску і не носить характеру фіктивного або удаваного правочину.

 

ПІДПИС: ПІДПИС (Марчула М.П.)

 

Доверенность

 

Город Киев, двадцать восьмого января две тысячи одиннадцатого года.

Я, Марчула Николай Павлович, проживаю в г. Киеве, ул. Тимошенко,

д. 25, кв. 55, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 1111111112, действуя добровольно и находясь при здравом уме и ясной памяти, понимая значение своих действий, ознакомлен с требованиями действующего законодательства относительно недействительности сделок, уполномочиваю

Карпова Бориса Михайловича, проживающего в г. Киеве, пр-т Оболонский, д. 1, кв. 25,

ПРЕДСТАВЛЯТЬ МОИ ИНТЕРЕСЫ во всех учреждениях, предприятиях, организациях, обществах независимо от подчиненности и формы собственности, перед всеми физическими и юридическими лицами, в том числе в органах нотариата, КАК УЧРЕДИТЕЛЯ (ОСНОВАТЕЛЯ) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ “ТОВАРИСТВО-5”, в дальнейшем – Общество, со всеми правами и обязанностями, предоставленными мне учредительными документами и действующим законодательством.

Для чего уполномоченному представителю предоставляется право: подписывать и подавать от моего имени заявления в соответствующие учреждения и организации, в том числе заявления о принадлежности имущества на праве личной частной собственности, заявление о выходе из состава учредителей (основателей) и тому подобное;

 • подавать и получать необходимые справки и документы, расписываться за меня, заключать все разрешенные действующим законодательством договоры, сделки, получать денежные средства или имущественные ценности по заключенным договорам, сделкам, вносить изменения и дополнения, расторгать заключенные договоры, сделки;
 • принимать участие в общих собраниях учредителей (основателей) с правом голосования по всем вопросам повестки дня;
 • распоряжаться по усмотрению представителя долей в уставном капитале Общества, выходить из Общества;
 • вести дела в судебных органах всех инстанций, по вопросу защиты моих прав и интересов, с правом совершения всех процессуальных действий, предоставленных мне действующим законодательством;
 • проводить платежи, а также выполнять все необходимые действия, связанные с выполнением данной доверенности.

Нотариусом разъяснено содержание статей 237 – 241, 247-250 Гражданского кодекса Украины, ст. 44 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Доверенность выдана без права передоверия, с правом выезда за границу, сроком на пять лет  и действительна по двадцать восьмое января две тысячи шестнадцатого года.

Доверитель свидетельствует, что данная доверенность выдается им в соответствии с его свободным волеизъявлением, которое отвечает его внутренней воле, без какого - либо применения физического или психического давления и не носит характер фиктивной или мнимой сделки.

 

ПОДПИСЬ: ПОДПИСЬ (Марчула Н.П.)

 

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

Скачати документ «Зразок довіреності з одночасним перекладом нотаріуса» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок довіреності з одночасним перекладом нотаріуса», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок довіреності з одночасним перекладом нотаріуса»

Статус: Клієнт
23.07.2019 в 13:25:21

добрий день,

мене цікавить зразок доручення вивозу неповнолітньої дитини за кордон одним із родичів на короткий період.

Батько у Франції і хоче щоб жінка із дитиною приїхали до нього на короткий період

Статус: Клієнт
23.07.2019 в 13:45:26

Ваш кдобрий день,

мене цікавить зразок доручення вивозу неповнолітньої дитини за кордон одним із родичів на короткий період.

Батько у Франції і хоче щоб жінка із дитиною приїхали до нього на короткий періодомментарийЗнайдені документи за темою «зразок оформлення перекладу нотаріального документу »

 1. Зразок довіреності з одночасним перекладом нотаріуса
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності з одночасним перекладом нотаріуса
  ...альністю “товариство-5”, надалі – товариство, з усіма правами та обов‘язками, наданими мені установчими документами та чинним законодавством. для чого уповноваженому представнику надається право: підписувати та подавати від мого...
 2. Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  ...or imaginary transaction. signature: signature (ivanenko o.o.) переклад тексту цієї довіреності з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем іваненко мариною анатоліївною. ...
 3. Зразок довіреності на оформлення спадкових прав
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на оформлення спадкових прав
  ...есурсів, органах державного земельного кадастру, установах банку, органах реєстрації актів цивільного стану тощо, з питання оформлення моїх спадкових прав на майно, що залишилось після смерті хоменка володимира петровича, померлого 20 квітня 2011 року, ...
 4. Зразок довіреності на приватизацію квартири
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на приватизацію квартири
  ...трації права власності на об‘єкти нерухомого майна тощо, з будь-яких питань, пов’язаних з набуттям у власність, оформленням права власності, приватизацією квартири №1 (один) в будинку №1 (один), розташованому по вулиці тимофіївській в місті киє...
 5. Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  ...світи і науки україни, міністерстві закордонних справ україни, посольствах (консульствах) іноземних держав в україні, з питання оформлення та отримання документів, необхідних для виїзду за кордон, з питань проставлення апостиля на документах, здійснення консульськ...
 6. Зразок довіреності на отримання пенсії
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання пенсії
  ...ами, в тому числі у відділенні №844 відкритого акціонерного товариства «ощадний банк україни» · з питань оформлення та отримання належної мені пенсії, отримання доплат до пенсії, · з питань здійснення перерахунку пенсії в разі нео...
 7. Зразок довіреності на реєстрацію права власності
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на реєстрацію права власності
  ... києві, придбану мною за договором купівлі – продажу, посвідченим івановим о.о., приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу, 01.01.2011 року, реєстровий номер 14, отримання витягу про реєстрацію права власності. для чого уповноважено...
 8. Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  ...одавством україни. для чого уповноваженому представнику надається право: · підписувати та подавати заяви та інші документи; · одержувати необхідні довідки та документи, а також виконувати всі інші дії, пов’язані з виконанням цієї до...
 9. Зразок довіреності на ведення справ в суді
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді
  ...ених повноважень уповноваженому представнику надається право: · підписувати та подавати від мого імені заяви та інші документи; · отримувати необхідні довідки та документи, а також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням ці...
 10. Зразок довіреності на продаж квартири
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на продаж квартири
  ...відповідні договори, в тому числі попередній договір купівлі-продажу квартири, договір купівлі-продажу квартири, інші необхідні документи, правочини, вносити зміни та доповнення у вищезазначені договори, правочини; подавати та отримувати необхідні довідки та...
 11. Зразок довіреності на здачу звітності фізичної особи-підприємця
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на здачу звітності фізичної особи-підприємця
  ...я, органах статистики, центрі зайнятості, банківських установах, перед будь-якими юридичними та фізичними особами з питань: оформлення та здачі звітності щодо моєї діяльності як суб’єкта підприємницької діяльності-фізичної особи (фізичної особи-підприємц...
 12. Зразок довіреності, складеної особою, Яка не може власноручно розписатись
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності, складеної особою, Яка не може власноручно розписатись
  ... юридичними особами, в тому числі у відділах соціального захисту населення, поштових відділеннях, установах банку, з питань оформлення та отримання належної мені пенсії, грошових доплат до пенсії, з питання здійснення перерахунку пенсії в разі необхідності. ...
 13. Зразок довіреності, складеної особою, яка не може власноручно розписатись
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності, складеної особою, яка не може власноручно розписатись
  ... юридичними особами, в тому числі у відділах соціального захисту населення, поштових відділеннях, установах банку, з питань оформлення та отримання належної мені пенсії, грошових доплат до пенсії, з питання здійснення перерахунку пенсії в разі необхідності. ...
 14. Зразок довіреності на розпорядження картковим рахунком
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на розпорядження картковим рахунком
  ...ься право: подавати та підписувати від мого імені заяви; подавати, підписувати та отримувати необхідні довідки та документи, в тому числі цінні документи, чекову книжку, картки тощо; отримувати платіжну картку та пін код до неї; отримуват...
 15. Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  ...важеному представнику надається право: підписувати та подавати заяви; подавати та отримувати необхідні довідки та документи; підписувати відповідні документи, договори, інші правочини; проводити платежі, а також виконувати всі необхідні д...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 3
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 0637323860

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх