Договір підряду (шаблон)

Договір підряду

м. Київ                                “__” ___ 200__р.

Сторони:  

Замовник ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ) діючого на підставі ________ (статуту, довіреності, положення) з однієї сторони, та

Підрядник ___________________ в особі _______, діючого на підставі ______ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. За дорученням Замовника, Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати певну роботу за умов цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити її.

 

2. Відомості про роботу, що виконується Підрядником

2.1. _______________________ (вказати точне найменування роботи)

 

3. Вимоги Замовника до предмету підряду

3.1. Предметом підряду (результатом виконаних робіт за Даним Договором) є ______.

3.2. Кількісні характеристики предмету підряду: ____________ .

3.3. Якість предмету підряду повинна відповідати наступним вимогам: _________.

 

4. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт...

4.1. Роботи виконуються із матеріалів Замовника за винятком тих матеріалів, які за умовами цього Договору надав Підрядник.

4.2. Робота виконується із наступних матеріалів Підрядника:

________ в кількості ____ ціна ________.

________ в кількості ____ ціна ________.,

стоимость яких (не) врахована у загальній сумі Договору.

4.3. Якість матеріалів Підрядника повинна відповідати _________.

4.4. Ризик випадкової втрати або псування матеріалів Підрядника з моменту передачі несе _ Замовник (Підрядник).

4.5. Замовник на термін дії договору надає Підряднику наступний інструмент та обладнання для виконання робіт:

4.5.1. ________ в кількості ____ ціна ________.

4.5.2. ________ в кількості ____ ціна ________.

4.5.3. ________ в кількості ____ ціна ________.

4.6. Замовник протягом ____ з моменту підписання цього Договору надає Підряднику необхідну проектну документацію:__________(креслення, зразки), а також інші необхідні документи для виконання робіт:__________.

4.7. Замовник зобов’язується забезпечити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, а самє: _______________.

4.8. Матеріал, інструмент, обладнання та необхідні умови за п.п. 4.5–4.7 повинні бути надані Підряднику для виконання робіт за актом протягом _____ з моменту підписання цього Договору.

 

5. Термін виконання робіт та гарантійні строки

5.1. Підрядник зобов’язується розпочати виконання робіт протягом ____ з моменту надання матеріалів, інструменту та необхідної документації.

5.2. Підрядник зобов’язується виконувати роботу протягом _____ з правом дострокового виконання.

5.3. Проміжні терміни:__________________.

5.4. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов’язаний письмово повідомити Замовника про готовність предмету до здачі протягом _______________ .

5.5. Гарантійний термін за Даним Договором складає ___ з моменту передачі пред мету підряду.

 

6. Ціна та умови оплати роботи

6.1. Вартість та витрати по виконанню робіт визначаються згідно з приблизним кошторисом (Додаток № 1 до Даного Договору).

6.2. У випадку необхідності перевищити приблизний кошторис Підрядник зобов’язаний письмово повідомити про це Замовника протягом ___ днів. До повідомлення повинні бути додані документи, що обґрунтовують підвищення кошторису.

6.3. Замовник зобов’язаний протягом ____ днів після повідомлення дати Підряднику певну відповідь про підтвердження замовлення або про відмову від договору.

6.4. Значним вважається перевищення приблизного кошторису більше ніж на ___ від загальної суми приблизного кошторису.

6.5. Витрати Підрядника відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується Замовником.

6.6. Вартість робіт за Даним Договором вказана без урахування ПДВ (з урахуванням ПДВ).

6.7. За дострокове виконання робіт більше ніж на ____ днів Замовник здійснює Підряднику доплату в розмірі ___________ від вартості робіт.

6.8. Терміни оплати:

6.8.1. Протягом ___ з моменту підписання цього Договору — аванс у розмірі _____ грн.

6.8.2. Протягом ___ з моменту підписання акту здачі-приймання робіт — остаточний розраху нок.

6.9. Вид розрахунків _ готівковий (безготівковий, змішаний).

6.10. Доплата за п.6.7 цього Договору виплачується в тому самому порядку, що й основна сума платежу.

 

7. Контроль Замовника за перебігом виконання робіт

7.1. Підрядник зобов’язується в термін ____ інформувати про перебіг виконан ня робіт.

7.2. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Підрядника для пере вірки перебігу та якості робіт, що виконуються.

 

8. Порядок здачі приймання робіт предмету підряду

8.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом протягом _____ з моменту повідомлення Замовника про готовність предмету підряду до приймання.

8.2. Пункт здачі-приймання ____________.

8.3. Предмет підряду повинен бути наданий Замовнику у вигляді _____.

8.4. Доставка предмету підряду здійснюється _________ за рахунок ______ у наступному порядку ____________.

8.5. У термін _______ після підписання акту здачі-приймання Підрядник зобов’язаний надати Замовнику залишки матеріалів, звіт про використання матеріалу, а також передати останньому всю документацію та креслення, надані за п.4.6 цього Договору.

 

9. Права та обов’язки сторін

9.1. Обов’язки Підрядника:

9.1.1. Виконати роботу зазначену в п. 2.1. цього Договору.

9.1.2. Підрядник зобов’язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання роботи.

9.1.3. Підрядник зобов’язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує придатності або міцності роботи, що виконується.

9.1.4. Вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником, та відповідати за втрату або пошкодження цього майна.

9.1.5. Виконати роботу в строк зазначений в п. 5 цього Договору.

9.1.6. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв’язку з цим істотного перевищення визначеного приблизного кошторису, зобов’язаний своєчасно попередити про це Замовника.

9.1.7. Своєчасно попередити замовника:

9.1.7.1. Про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника;

9.1.7.2. Про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи;

9.1.7.3. Про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи.

9.1.8. Якщо використання недоброякісного або непридатного матеріалу чи додержання вказівок Замовника загрожує життю та здоров’ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, Підрядник зобов’язаний відмовитися від Договору, маючи право на відшкодування збитків.

9.1.9. Передати Замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених цим Договором, є неможливим.

9.2. Обов'язки Замовника:

9.2.1. Прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до Договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них Підрядникові.

9.2.2. Сприяти Підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим Договором.

9.2.3. У випадку недоброякісності наданого матеріалу Замовник зобов’язаний зробити заміну матеріалу в термін ___ з моменту повідомлення його Підрядником.

9.3. Права Підрядника:

9.3.1. Підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості.

9.3.2. Якщо Замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку Підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності результату роботи, Підрядник має право відмовитися від договору підряду та право на відшкодування збитків.

9.3.3. У разі невиконання Замовником обов’язку вкзаного в п. 9.2.2 цього Договору, Підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи.

9.3.4. Якщо виконання роботи за цим Договором стало неможливим внаслідок дій або недогляду Замовника, Підрядник має право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які Підрядник одержав або міг одержати у зв’язку з невиконанням Замовником цього Договору.

9.3.5. Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо Замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання цього Договору Підрядником.

9.3.6. Якщо Замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної Підрядникові у зв’язку з виконанням цього Договору, Підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у Підрядника.

 

9.4. Права Замовника:

9.4.1. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків.

9.4.2. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги — відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника.

9.4.3. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від цього Договору, виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

9.4.4. Якщо Підрядник відступив від умов цього Договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, Замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором.

9.4.5. За наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків Замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

 

10. Відповідальність сторін

10.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

10.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

10.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

10.4. За порушення умов цього Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

10.5. Підрядник за цим Договором несе наступну відповідальність: ________.

10.6. Замовник за цим Договором несе наступну відповідальність: ________.

10.7. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протя гом дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі ________.

10.8. За порушення інших умов Даного Договору винна сторона несе наступну відпо відальність: ______________________ .

 

11. Строк дії Договору та інші умови

11.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його остаточного виконання Сторонами, але в будь-якому випадку до “__” ___ 200_ р.

11.2. Даний Договір може бути пролонговано за згодою Сторін.

11.3. Забезпеченням зобов’язанням за цим Договором є __________.

11.4. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

11.5. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

11.6. Продавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

11.7. Покупець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

11.8. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

11.9. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

11.10. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 

12. Додатки до даного Договору

12.1. Додаток № 1 “Приблизний кошторис” на ____ стор.

12.2. Додаток до Даного Договору складає його невід’ємну частину.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Скачати документ «Договір підряду (шаблон)» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір підряду (шаблон)», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір підряду (шаблон)»

Алекс
23.06.2016 в 20:08:51

Ок!

5
Victor
06.07.2016 в 16:19:19

Может ли ЧП взять автомобили на фирму по договору подряда?

Віктор
22.08.2016 в 09:45:02

Ок

5
Наталка
24.08.2016 в 22:07:47

супер , дякую !

5
Марія
13.10.2016 в 08:16:54

Хороший зразок

Дмитро
13.10.2016 в 13:15:38

Супер.

5
Ольга
16.10.2016 в 18:26:47

Дякую!

5
Олексій
18.10.2016 в 14:15:46

Дякую

Тетяна
30.11.2016 в 08:42:35

Чи можна даний договір використовувати в сільському господарстві, між ДП та ПП?

Тарас
12.12.2016 в 18:57:07

ок!

Мария
10.01.2017 в 13:35:21

ок

5
Оксана
11.01.2017 в 12:27:49

добрий договір!

5
Сергей
13.01.2017 в 15:16:17

Очень подходящий договор .Спасибо .

4
Роман
26.01.2017 в 09:06:29

Пригодилось!

Віталій
30.01.2017 в 15:34:04

Чи можно такий договір укладать з мийником на автомийці ?

Наталяі
31.01.2017 в 10:23:41

чи проходить нарахування через зарплату

Ксения
23.02.2017 в 13:32:32

корисний) дякую!

Гість
27.03.2017 в 08:27:20

корисний

4
Ри
02.04.2017 в 22:31:32

Супер!

Татьяна
06.04.2017 в 15:39:44

Хороший

Олена
20.05.2017 в 18:26:46

дякую

Зоя
01.09.2017 в 14:06:53

Можно ли заключать гражданско-правовой договор с медработниками (медсестры,доктора) ?

Юля
07.09.2017 в 15:30:53

Договор как шаблон вполне устраивает в применении

Андрій
26.09.2017 в 14:21:10

Помилка -11.6, 11.7 Продавець, Покупець

5
Наташа
28.09.2017 в 13:10:51

Дякую !!! Дуже корисна інформація

Наташа
28.09.2017 в 13:10:59

Дякую !!! Дуже корисна інформація

Лідія
03.10.2017 в 13:49:04

Дякую! Думаю пригодиться.

5
Світлана
10.10.2017 в 16:31:40

Непогано. Дякую

Людмила
18.10.2017 в 17:45:41

Красненько дякую1

оленка
23.10.2017 в 16:21:52

ок

Биков Святослав
24.10.2017 в 11:16:25

як і за якими нормами проводиться оплата за послуги генпідряду

5
Михайло
06.11.2017 в 19:55:43

Супер!!

Вика
07.11.2017 в 10:26:25

Супер

Сергій
11.12.2017 в 16:18:10

Норм

Dim
17.12.2017 в 17:17:58

добрий договір.

Ірина
18.01.2018 в 14:02:12

спасибі!

инга
31.01.2018 в 08:14:20

класс

арон
31.01.2018 в 13:01:06

Більш менш

5
Ольга
09.02.2018 в 15:07:26

Так, шаблон документу дуже корисний. Супер!

Ольга
09.02.2018 в 15:08:34

Так, шаблон документу дуже корисний. Супер!

5
Галина
19.02.2018 в 15:26:37

Щиро вдячна!

5
Наталя
16.03.2018 в 12:35:45

Дуже дякую !!!

5
Леонід
25.04.2018 в 09:57:50

Щіро дякую!

Віталіна
29.05.2018 в 09:06:20

!

Кєйт
07.06.2018 в 12:15:21

супер

Ольга
08.06.2018 в 15:52:05

Класно!

Любов
29.07.2018 в 21:09:57

Большое спасибо

5
Альона
10.09.2018 в 14:01:17

Відмінно

Андрей
21.09.2018 в 15:51:47

отличный договор

5
Вікторія
25.09.2018 в 11:30:22

Дякую велике.

Вікторія
25.09.2018 в 11:30:25

Дякую велике.

5
Вуги
26.09.2018 в 14:43:10

подходит

5
Надія
01.10.2018 в 17:06:48

Дякую

всім
08.10.2018 в 07:03:43

дяку. допомогло

Людмила
08.10.2018 в 15:48:35

дякую

Наталя
28.11.2018 в 14:29:39

спасибі ,за гарний зразок

5
Людмила
16.01.2019 в 15:35:26

Договір дуже корисной. Дякую.

5
Вікторія
31.01.2019 в 13:06:45

Дякую!

Сергій
25.04.2019 в 09:05:39

Дякую

віктор
03.07.2019 в 11:03:17

супер

иВАН
04.07.2019 в 10:18:34

НОРМ

5
Олена
09.07.2019 в 22:21:27

дуже корисний зразок!

Олена
09.07.2019 в 22:21:36

дуже корисний зразок!

4
Міша
31.07.2019 в 01:00:35

Те що треба

5
Дара
19.08.2019 в 14:34:44

Дякую

5
дмитрий
20.08.2019 в 12:50:45

Прекрасно

сергій
23.08.2019 в 17:12:22

корисна інформація

4
Виктория
29.08.2019 в 13:17:54

Чудово що в договорі передбачено ,що материали можуть бути як Замовника так і Підрядника

Тарас
31.08.2019 в 17:04:22

все добре

Олег
18.09.2019 в 06:01:21

гарний примірник

Олег
18.09.2019 в 06:03:07

Грамотний договір. Дякую

Оксана
04.10.2019 в 07:32:15

хороший детальний договір....дуже потрібен

яна
16.10.2019 в 12:21:49

дякую.все чудово

Олена
17.10.2019 в 13:02:13

Дякую!!!

Олена
17.10.2019 в 13:02:41

Дякую!!!

5
Ольга
18.10.2019 в 10:38:14

Спасибо!

5
Василь
31.10.2019 в 13:01:13

Чудовий зразок!

ирина
10.11.2019 в 22:19:01

не совсем то

ола
12.11.2019 в 12:22:18

ок

5
Олег
12.11.2019 в 20:25:34

Професійно написаний!

Олег
12.11.2019 в 20:25:48

Професійно написаний!

Ірина
22.11.2019 в 15:36:27

корисний та зрозумілий

Світлана
23.11.2019 в 20:15:20

Прийнятний договір, але трошки треба доробити для ФОПа

4
Олег
27.11.2019 в 11:34:22

ок!

мари
05.12.2019 в 14:19:48

супер

Ліля
19.12.2019 в 17:37:39

Дякую!

Мария
17.01.2020 в 15:18:32

було дуже корисно

5
Євдокія
22.01.2020 в 13:37:15

Дуже вдячна! Дуже допомогли!

Євдокія
22.01.2020 в 13:39:44

Дуже вдячна! Дуже допомогли!

Ірина
27.01.2020 в 14:45:00

Так, дякую

Лилия
31.01.2020 в 15:00:09

Не знаю использую ли я его полностью но как шаблон пригодится для создания нового. Спасибо

5
Григорий
12.02.2020 в 12:03:00

спасибо

Григорий
12.02.2020 в 12:06:44

спасибо

Вікторія
14.02.2020 в 16:31:39

дякую

5
Михайло
21.02.2020 в 11:29:03

Дуже дякую

5
Юри1
23.02.2020 в 14:14:34

Очнь полезно и информативно. Спасибо.

Юри1
23.02.2020 в 14:14:53

Очень полезно и информативно. Спасибо.

Борис
04.03.2020 в 15:06:55

хороший сайт

5
Ольга
23.03.2020 в 11:21:17

Дякую.

Ольга
23.03.2020 в 11:21:32

Дякую.

олена
27.03.2020 в 17:58:42

Бракує в розділі 3 - місце виконання робіт, (чи в замовника чи в підрядника або взагалі конкретна адреса) тверда 4

Олег
30.03.2020 в 14:58:03

Підкорегую трохи, а так, наче підходить

Серж
01.04.2020 в 21:32:39

НОРМ

5
Антоніна
14.04.2020 в 14:04:03

Щиро дякую за допомогу.

5
шикардос
17.04.2020 в 15:22:14

шикардос

для решений задачи пойдет

шикардос
17.04.2020 в 15:22:21

шикардос

для решений задачи пойдет

5
Марія
29.04.2020 в 02:51:00

дякую!

Марія
29.04.2020 в 02:51:07

дякую!

5
Василь
08.05.2020 в 10:10:16

Дуже об'ємний та змістовний договір

Василь
08.05.2020 в 10:10:32

Дуже об'ємний та змістовний договір

Назарій
13.05.2020 в 15:37:16

чудовий договір

Геннадій
15.05.2020 в 11:01:46

Дякую автору!

4
Роман
03.06.2020 в 20:30:02

спробуємо

Михайло
04.06.2020 в 08:31:39

Дякую

Валерия
19.06.2020 в 14:57:29

Очень нужный документ

Лола
02.07.2020 в 12:10:55

Добре

Вася
10.07.2020 в 11:45:37

Корисно!

Юлия
16.07.2020 в 10:41:11

Спасибо огромное!

5
Владислав
16.07.2020 в 13:49:49

Хороший договір.

Ольга
28.07.2020 в 22:22:58

Спасибо

Одрі
31.07.2020 в 12:29:01

Дякую

Будівельник
05.08.2020 в 15:56:51

5

виктория
10.08.2020 в 15:16:56

ок

Статус: Клієнт
11.08.2020 в 12:45:17

Шаблон дуже допоміг в роботі, дякую. Але у мене таке запитання : чим відрізняється Договір підряду і Цивільно-правовий договір?Реквізит Сторони (підрядника) з id-паспортом? Дуже дякую за відповідь

ОКСАНА
12.08.2020 в 10:23:38

ок ГАРНИЙ ЗРАЗОК

Оксана
14.08.2020 в 10:01:27

дуже стисло і якісно зроблений договір

5
Юля
20.08.2020 в 14:20:37

Отлично

Юля
20.08.2020 в 14:20:46

Отлично

5
Наталья
22.08.2020 в 11:31:20

Корисно, дякую

Світлана
26.08.2020 в 14:25:20

дякую

Андрій
31.08.2020 в 10:58:06

дякую

Лада
11.09.2020 в 12:17:31

5+

dasha
28.09.2020 в 11:08:15

хороший зразок,корисний сайт

Артем
06.10.2020 в 15:40:25

Дуже корисний.

5
Олександр
17.11.2020 в 19:21:36

Дуже якісно

5
Олександр
21.11.2020 в 18:17:31

Дуже дякую за договір!

5
анжела
07.12.2020 в 09:32:11

супер

оксана
07.12.2020 в 17:11:48

хороший бланк

юстя
20.12.2020 в 18:52:06

ок

Ольга
22.01.2021 в 14:23:29

Зразок стався у нагоді! Дякую!

Регіна
22.01.2021 в 14:35:01

гарний договір

Олег
15.02.2021 в 13:35:20

Вдячний за зразок!

ттяна
03.03.2021 в 08:37:37

прекрасно

катя
04.03.2021 в 07:57:03

клас

Ольга
11.03.2021 в 10:16:32

Дякую

5
Анна Бузовска
15.03.2021 в 14:38:39

Чудово!

Віталій Доценко
22.03.2021 в 11:01:38

Корисний шаблон, ще й державною мовою!

5
АЛЕНА
13.05.2021 в 10:10:10

ДЯКУЮ

Анатолій
19.05.2021 в 20:11:55

Дякуємо.Знайдені документи за темою « договір підряду 2017рік»

 1. Договір підряду (шаблон)
  Договор оказания услуг, работ → Договір підряду (шаблон)
  договір підряду м. київ “” 200р. сторони: замовник (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) в особі (поса...
 2. Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  Договор аренды жилого помещения → Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  договір суборенди не житлового приміщення м. "" 20 р. (назва організації), іменуємо надалі "суборендар",...
 3. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 4. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 5. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  договір суборенди м. полтава "" 200р. сторони: , в особі , що діє на підставі , названий у по...
 6. Договір прокату
  Договор бытового проката → Договір прокату
  договір прокату г. "" 2008 р. , іменован надалі "наймодавець", в особі , що діє на підставі , з...
 7. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 8. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....
 9. Договір застави житлового будинку
  Договор залога и заклада → Договір застави житлового будинку
  договір застави житлового будинку м. київ ""20р. ми, що підписалися нижче: громадянин , яки...
 10. Договір відповідального зберігання
  Договор управления средствами и имуществом → Договір відповідального зберігання
  договір відповідального зберігання м. київ “” 200р. сторони: , названий у подальшому депонент, в особі ...
 11. Договір поруки
  Договор поручительства → Договір поруки
  договір поруки м. київ “” 200р. сторони: поручитель (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 12. Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  договір купівлі-продажу земельної ділянки м. київ ""20 р. ми, що нижче підписалися, , іменований в пода...
 13. Договір міни житла (квартир)
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (квартир)
  договір міни житла (квартир) м. "" 20 р. ми, гр. , паспорт: серія nо. , виданий , гр. , паспорт: серія ...
 14. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 15. Разовий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом
  Договор перевозки грузов и пассажиров → Разовий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом
  разовий договір № на перевезення вантажів автомобільним транспортом (місто, село, селище) "" 200 р. ...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх