Договір про спільну діяльність. Зразок

Договір
про спільну діяльність підприємств

 

м. __________               "___"___________ 20__ р.

_________________________ (найменування підприємства), іменоване надалі ПіприємствоІ, в особі ___________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі _______________, з однієї сторони й ___________ (найменування підприємства) іменоване надалі ПідприємствоІІ, в особі ________ (посада,П.І.П.), що діє на підставі _____________________, з іншого боку, уклали даний договір про    нижченаведене:

 

1. Загальні умови

1.1. ПідприємствоІ і ПідприємствоІІ уклали даний договір про спільну  господарську  діяльність  із  метою __________________, для  досягнення  яких  зобов'язуються спільно й погоджено робити    необхідні фактичні і юридичні дії.

1.2. Учасники договору зобов'язуються робити необхідні дії за спільною згодою для досягнення поставленої мети протягом  ______________ (або аж до ухвалення рішення про припинення спільної діяльності).

 

2. Обов'язки учасників договору

2.1. Кожна зі сторін договору зобов'язана в строк до __________ зробити внесок: _________________________ (найменування учасника договору й характер внеску).

2.2. Майно,  створене за рахунок внесків учасників  договору, перебуває на балансі _______________.

2.3.  Всі  необхідні  витрати  учасники  договору   зобов'язуються покривати за рахунок внесених внесків, а при їхній недостатності: _____________________________________ (указати порядок: порівну або пропорційно внескам).

2.4.  Інші  обов'язки  можуть  бути  передбачені  угодою сторін.

 

3. Права учасників договору

3.1. Учасники договору вправі рівною мірою,  незалежно  від внеску брати участь у керуванні справами для досягнення спільної мети.

3.2. Учасники договору вправі самостійно укладати угоди в інтересах  спільної  діяльності  в  межах внеску з негайним наступним повідомленням сторін. Такі угоди будуть  тягти  наслідки для учасників договору після їхнього схвалення.

3.3.  Майно, створене або придбане за рахунок внесків або в процесі спільної виробничої  діяльності,  належить учасникам  договору на праві спільної часткової власності.  Кожна зі сторін  вправі  розпорядитися  своєю часткою (продати  або  іншим  шляхом розпорядитися) тільки за згодою інших учасників договору.

3.4.  Доходи,  отримані  за  рахунок  або в результаті спільної діяльності,  надходять  на  рахунок  кожної  зі   сторін   за   підсумками фінансового року ________________ (пропорційно внеску, порівну  або інший порядок розподілу).

3.5. За згодою  учасників  договору  ведення  справ  з  метою спільної господарської діяльності доручається ___________________.

3.6. ____________________ вправі здійснювати всі необхідні угоди  і укладати договори з метою   спільної господарської діяльності на підставі доручення.

3.7. _________________ вправі розпоряджатися майном, що надійшло  на  його  рахунок  тільки  з  метою спільної господарської діяльності. У випадку недостатності майна для  здійснення  тих або  інших угод ця сторона договору вправі повідомити всім учасникам договору про необхідність  додаткових  витрат.  У  такому  випадку рішення приймається за згодою всіх сторін.

3.8. _________________ інформує учасників договору про хід його реалізації не рідше чим раз в (півріччя) ________________.

3.9.   Інші   права   учасників  договору   (наприклад,  порядок користування об'єктами невиробничої сфери): ____________________________.

 

4. Відповідальність учасників договору

4.1.  У випадку неможливості виконання стороною договору взятих на себе зобов'язань у встановлений договором строк  вона  зобов'язана  не пізніше, ніж (за 10 днів до строку виконання) _____________  попередити всіх учасників договору про неможливість виконання.

4.2.  Невиконання  умов  договору з вини учасника договору тягне за собою відповідальність згідно чинного  законодавства.

4.3. У  випадку  невиконання  зобов'язань  учасником  договору інші учасники або сторона, якій доручене ведення справ, вправі пред'явити позов у суд з вимогою виконання зобов'язань у натурі й стягнення штрафних санкцій.

 

5. Форс-мажор

5.1. Учасники звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за  цим  Договором,  якщо  це невиконання  з'явилося  наслідком  обставин  непереборної сили, що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Учасник не міг ні передбачати, ні запобігти розумними мірами.

5.2. До обставин непереборної сили відносяться події,  на які  Учасник  не  може  впливати й  за виникнення яких   не   несе   відповідальності,   наприклад,    землетрус, повінь, пожежа, а також страйк, урядові постанови  або  розпорядження  державних  органів,   воєнні дії будь-якого характеру, що перешкоджають виконанню предмета даного Договору.

5.3.  Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана негайно інформувати іншого Учасника про настання подібних обставин  у  письмовій  формі,  причому  на  вимогу будь-якого  Учасника  повинен  бути наданий  документ, що засвідчує форс-мажор, виданий торговельно-промисловою палатою.

5.4. Якщо стан  невиконання  зобов'язань, що  випливають  із Договору,  триває  більше  шести  місяців  і  немає  можливості зробити обов'язкової заяви про дату припинення обставин протягом   не більше  шести  місяців,  то  кожний  Учасник  має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, сповістивши про  це  інших Учасників.

 

6. Припинення дії договору

6.1. Договір укладений на строк ____________________, після закінчення якого   спільна діяльність  припиняється  з  розподілом доходів і витрат (порівну, пропорційно)______________.

6.2.  Підведення  підсумків  спільної  діяльності  здійснюється стороною, якій  доручено ведення справ, з наступним обговоренням і схваленням всіма учасниками договору.

 

7. Адреси й реквізити сторін

7.1. _________________________________

    __________________________________

    __________________________________

    __________________________________

7.2. Договір складений в _____ екземплярах, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін:

____________                    __________

Скачати документ «Договір про спільну діяльність. Зразок» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір про спільну діяльність. Зразок», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір про спільну діяльність. Зразок»

Статус: Клієнт
14.03.2016 в 21:01:13

Спасибо, очень понравились шаблоны и удобство пользования сайтом.

Юлія
29.08.2016 в 15:53:24

Дуже корисний

4
назар
31.08.2016 в 15:52:31

дякую корисно!

Ірен
27.10.2016 в 12:48:18

дякую

5
Андрій
31.10.2016 в 23:51:37

Отлично !

5
Анна
23.03.2017 в 08:51:06

чудовий зразок

Надія
06.04.2017 в 09:09:18

Дякую

5
Петро
06.04.2017 в 17:34:21

Дякую за представлені зразки документів.

Ваша робота є дуже корисною.

Петро
06.04.2017 в 17:34:36

Дякую за представлені зразки документів.

Ваша робота є дуже корисною.

Євгеній
20.04.2017 в 16:40:35

Супер!

5
Понтій Пілат
12.05.2017 в 17:06:47

Щиро дякую. Все ємко, просто і конкретно.

Славік
16.05.2017 в 10:59:43

Корисний.

Сергій
24.05.2017 в 11:03:13

Дякую, допомогли!

Елена
25.05.2017 в 09:11:23

Спасибо, очень своевременно

5
Настя
02.06.2017 в 10:55:53

корисно. дякую

яна
17.07.2017 в 16:10:54

добре

Олександр
10.08.2017 в 14:05:48

супер

Роман
11.09.2017 в 17:15:55

Дякую, корисно і зручно.

ирина
16.09.2017 в 07:07:02

як скласти договир про спильну дияльнисть миж двома фоп у сфери торгивли

5
Олександр
18.09.2017 в 15:09:23

Дякую за шаблон - значно економить час на загальних формулюваннях

Олександр
19.09.2017 в 15:20:48

Супер, те що треба

4
Марта
04.10.2017 в 13:05:22

Супер!!!! Дякую

Игор
05.10.2017 в 16:17:21

дуже гарний зразок

Віктор
22.11.2017 в 12:01:55

Так виявився корисним дякую за вашу послугу. Щасти Вам

норм
27.11.2017 в 13:09:06

гуд

иван
11.12.2017 в 10:09:56

нормальный пример договора

5
Татьяна
18.12.2017 в 22:29:28

Дякую

Клієнт
24.01.2018 в 15:53:23

Дякую, договір сподобався.

олег
30.01.2018 в 15:57:58

дуже корисно

Василь
01.02.2018 в 12:27:34

йєй!

сергій
15.02.2018 в 15:02:54

дуже користно

Юлия
17.02.2018 в 12:47:04

Може бути оформлений договір на спільну діяльність між двома ФОП 3групи?

5
Андрій
19.02.2018 в 11:18:17

Корисно

5
Роман Ауз
20.02.2018 в 18:10:50

Дякую, проект договору знадобився, а, отже, він складений досконало й професійно!!!

4
Андрій
24.02.2018 в 15:15:24

дякую. Договір не дуже конкретний, але дає розуміння щодо того, що має бути в документі такому

Наталі
12.03.2018 в 17:24:13

дякую

5
Віктор
13.03.2018 в 12:10:55

дуже корисно

Наталія
27.04.2018 в 11:18:25

Спасибо! Можно использовать в работе

юрій
10.05.2018 в 10:51:29

ОК.

5
Светлана Дог
02.06.2018 в 19:32:20

дякую

Pavlo
18.06.2018 в 01:09:05

Корисний для ознайомлення. Дякую

5
Роман
16.07.2018 в 15:12:58

Отлично

Статус: Клієнт
14.08.2018 в 15:46:51

Дуже корисна інформація.Добре, що можна скористатися зразком договору.Дякую.

4
Дмитро
26.08.2018 в 14:24:56

гарно

4
Вікторія
20.09.2018 в 13:37:18

стало корисним

5
Ксеня
20.09.2018 в 14:20:29

дякую, корисно

Статус: Клієнт
10.10.2018 в 20:07:52

дуже і дуже корисний договір

4
Любов
16.10.2018 в 09:17:24

Дякую. Зразок сподобався

Олексій
19.10.2018 в 13:37:28

Дякую за інформаційний матеріал! Успіхів і здоров'я!!!

Статус: Клієнт
05.11.2018 в 12:41:36

Дякуємо за доступ до договору спільної діяльності. Спробуємо використати у своїй роботі.

Олександр
15.11.2018 в 15:37:10

Дякую за договір

5
Олександр
11.12.2018 в 21:20:40

Зразок був корисним

Тетяна
16.01.2019 в 10:39:45

5

5
Максим
28.02.2019 в 14:58:54

Дякую

Сергій
25.03.2019 в 07:57:41

Дякую.

АННА
02.04.2019 в 16:53:57

Чи можна скласти Договір про спільну діяльність між Двома юридичними особами із спільним засновником, про надання фіндопомоги по окремому платежу ,як передоплату ,що не потягне податкові зобовязання( ПДВ і ін.)?.Дякую!

5
Денис
04.06.2019 в 22:16:54

Супер

Олег
07.06.2019 в 20:02:01

все ОК

Віра
11.06.2019 в 10:14:19

Корисний, знадобився в роботі

4
Статус: Клієнт
15.08.2019 в 15:39:03

Запитання: Чи можливий аналогічний договір фізичних осіб без створення фонду фінансування будівництва

Статус: Клієнт
15.08.2019 в 15:40:34

Запитання: Чи можливий аналогічний договір фізичних осіб без створення фонду фінансування будівництва

Михайло
18.08.2019 в 19:59:36

допомога прекрасна

Михайло
18.08.2019 в 20:00:37

Допомогло.

Михайло
18.08.2019 в 20:01:21

Дуже корисний сайт

Галина
08.09.2019 в 15:33:43

дякую.дуже корисно.

Валерій
23.09.2019 в 10:08:54

дякую корисно

Валерій
23.09.2019 в 10:09:30

Чудовий зразок

Александр
07.10.2019 в 15:38:51

Супер образец!

Євгеній З.
10.10.2019 в 14:54:21

Колеги, дякую!

Корисно й актуально.

Гараздів!Знайдені документи за темою «договір про спільну діяльність зразок»

 1. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...
 2. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 3. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 4. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 5. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 6. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 7. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 8. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...
 9. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  договір бартеру м. ""20р. (найменування підприємства) і (найменування підприємства іншої сторони), імено...
 10. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 11. Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  Договор управления средствами и имуществом → Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  договір довірчого управління майном м. ""20р. підприємство, іменоване надалі "установник управлінн...
 12. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  договір комерційної концесії (франчайзинг) м. ""20 р. (найменування підприємства - правоволодільця) іменован...
 13. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 14. Зразок. Договір комісії
  Договор комиссии на покупку и продажу → Зразок. Договір комісії
  договір комісії м. ""20 р. (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі комісіонер, в ...
 15. Зразок. Договір застави транспортного засобу
  Договор залога и заклада → Зразок. Договір застави транспортного засобу
  договір застави транспортного засобу м. «» року сторона1, паспорт серія № , що мешкаю за адресою: , що надалі...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 42
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
онлайн
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 13
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию

Загрузка
Наверх