ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця

Договір
про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця

 

м. Полтава                       "__" ____ 20__р.

 

 Керуючись нормами Четвертої книги Цивільного кодексу України (ЦКУ) та положеннями п. 1 ст. 9 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, п. 1 ст. 7 Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”, громадянин _____________ (далі - ПРАЦІВНИК) і ______________ (прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування особи, у якої або де працює працівник) в особі _______________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові), яка діє на підставі ______, (Статут, Положення тощо) (далі - РОБОТОДАВЕЦЬ), іменовані далі Сторонами, уклали Договір про наступне.

 

1. Предмет Договору

1.1. Предметом Договору є розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що їх ПРАЦІВНИК створить чи ймовірно створить при виконанні трудового договору (контракту) у рамках виконання службових обов’язків чи окремого письмового доручення РОБОТОДАВЦЯ.

1.2. Сторони домовилися, що майнові права, визначені ст. 422 ЦКУ та п. 2 ст. 429, на такі об’єкти права інтелектуальної власності: __________________________________________, в межах, визначених законодавством, за цим Договором належать РОБОТОДАВЦЮ.

 

2. Права Сторін

2.1. Відповідно до законодавства РОБОТОДАВЕЦЬ має право на:

 • подання заявки на отримання охоронного документа (патент — винахід, корисна модель, промисловий зразок; свідоцтво — топографія ІМС);
 • прийняття рішення про збереження об’єкта як конфіденційної інформації (винахід, корисна модель, топографія ІМС);
 • прийняття рішення про передачу права на одержання охоронного документа іншій особі (винахід, корисна модель);
 • використання об’єкта у власному виробництві на умовах права попереднього користувача;
 • перешкоджання протиправному використанню об’єкта іншою особою;
 • сприяння, на окремих умовах з боку ПРАЦІВНИКА, у впровадженні об’єкта у виробництво.

2.2. ПРАЦІВНИК має право:

на подання заявки на одержання охоронного документа, якщо РОБОТОДАВЕЦЬ:

 • своєчасно не подав такої заявки чи не прийняв іншого рішення щодо об’єкта протягом встановленого законодавством строку; — у письмовому вигляді не повідомив ПРАЦІВНИКА про прийняте рішення щодо його повідомлення про створення об’єкта права інтелектуальної власності;- протягом встановленого законодавством строку не уклав з ПРАЦІВНИКОМ договору про розмір і умови виплати винагороди;
 • на винагороду відповідно до економічної вигоди, яку отримує або ймовірно може отримати РОБОТОДАВЕЦЬ;
 • на укладання протягом встановленого законодавством строку договору про розмір і умови виплати винагороди;
 • на додаткову оплату своєї участі у впровадженні створеного ним об’єкта у виробництво;
 • на інші, крім грошового, види заохочення;
 • на збереження за собою права на охоронний документ у тому разі, коли РОБОТОДАВЕЦЬ вирішив достроково припинити чинність охоронного документа;
 • запрошувати для участі в переговорах щодо захисту своїх прав представників трудового колективу, Товариства винахідників і раціоналізаторів України, інших професійних і громадських організацій.

 

3. Обов’язки Сторін

3.1. ПРАЦІВНИК зобов’язаний:

 • своєчасно і в необхідному для подання заявки обсязі повідомляти РОБОТОДАВЦЯ про створення охороноздатного об’єкта права інтелектуальної власності;
 • надавати разом з повідомленням інформацію щодо створеного об’єкта в обсязі, необхідному і достатньому для подання заявки чи прийняття РОБОТОДАВЦЕМ іншого рішення щодо його повідомлення;
 • сприяти РОБОТОДАВЦЮ в поданні заявки на отримання охоронного документа і (за окрему плату) впровадженню у виробництво створеного ним об’єкта;
 • зберігати як конфіденційну будь-яку інформацію щодо створеного ним об’єкта.

3.2. РОБОТОДАВЕЦЬ зобов’язаний:

створювати ПРАЦІВНИКОВІ сприятливі для творчої діяльності умови праці;

надавати наявну в нього патентну і науково-технічну інформацію;

протягом двох місяців від дати надходження повідомлення ПРАЦІВНИКА про створення об’єкта права інтелектуальної власності виносити рішення щодо:

 • подання заявки;
 • передання права на подання заявки іншій особі (винахід, корисна модель);
 • зберігання інформації щодо створеного об’єкта як конфіденційної інформації;
 • відмови від права на подання заявки на користь ПРАЦІВНИКА;
 • письмово повідомити ПРАЦІВНИКА про прийняте рішення;
 • в установлений законодавством строк подати до компетентного органу заявку на одержання охоронного документа;
 • укласти з ПРАЦІВНИКОМ договір про розмір та умови виплати винагороди.

 

4. Відповідальність Сторін

4.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

5. Вирішення спорів

5.1. Всі спори щодо застосування і тлумачення цього Договору Сторони вирішуватимуть шляхом переговорів або в судовому порядку.

 

6. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір укладено “__"____20_ року.

6.2. ДОГОВІР зберігає чинність протягом (підкреслити один з варіантів)

(варіант 1) строку чинності трудового договору

(варіант 2) протягом строку виконання доручення щодо_________ (вказати назву окремого доручення Роботодавця)________.

Цей Договір укладено у двох примірниках, один з яких зберігається у працівника, а другий — роботодавця як додаток до трудового договору (контракту). Обидва примірники є ідентичними і мають однакову силу.

ПРАЦІВНИК

Від РОБОТОДАВЦЯ

Скачати документ «ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця»

Татьяна
01.12.2018 в 17:18:37

посмотрю позже

Галина
01.12.2019 в 19:10:16

Дякую за допомогу. Шукала зразки таких договорів відносно

програмного забезпечення, яке розроблене співробітниками фірми з метою виплати роялти авторам.

Ще раз дякую!

Олена
29.11.2020 в 15:13:47

Дякую за інформаціюЗнайдені документи за темою «Договір про передачу прав та обовязків»

 1. Авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір
  Защита прав собственности → Авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір
  авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір м. київ “” 20р. сторони: автор...
 2. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  договір про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків ...
 3. Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  Договор займа → Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  договір про припинення зобов'язання угодою сторін про заміну одного зобов'язання іншим, а також його виконанням м. ...
 4. Договір про завдаток (між фізичними особами)
  Соглашение и договор о задатке → Договір про завдаток (між фізичними особами)
  договір про завдаток (між фізичними особами) м. «» р. , паспорт громадянина україни: серія n , видани...
 5. Договір про дилерські послуги
  Договор оказания услуг, работ → Договір про дилерські послуги
  договір про дилерські послуги м. " " 200 р. , (найменування організації, підприємства, кооперативу) іменоване н...
 6. Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  трудовий договір про роботу за сумісництвом м. "" 200 р. (вказати найменування сторони) (надалі іменується "...
 7. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....
 8. Договір про надання посередницьких послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання посередницьких послуг
  договір на посередницькі послуги м. ""200р. (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу),...
 9. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  договір між роботодавцем і творцем про винагороду м. полтава ""200р. керуючись нормами четв...
 10. Договір про переведення боргу
  Договор долга, кредита → Договір про переведення боргу
  договір про переведення боргу м. київ “” 200р. сторони: первісний боржник (повна назва юрид...
 11. Договір про надання юридичних послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання юридичних послуг
  договір на надання юридичних послуг м. "" 200 р. (найменування юридичної фірми, консультації, фоп), іменуємо...
 12. Договір про відступлення права вимоги
  Договор об уступке права требования → Договір про відступлення права вимоги
  договір про відступлення права вимоги м. київ “” 200р. сторони: первісний кредитор (повна назва ю...
 13. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...
 14. Договір про виконання маркетингових досліджень (робіт)
  Договор оказания услуг, работ → Договір про виконання маркетингових досліджень (робіт)
  договір про виконання маркетингових досліджень м. "" 200 р. (найменування підприємства), іменуємо в подальшо...
 15. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприємства, що ...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0637323860


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх