Договір про переведення боргу

Договір
про переведення боргу

 

м. Київ                                          “__” ___ 200__р.

 

 

Сторони:

Первісний боржник____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в

особі _______ (посада та ПІБ), діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення) 

з однієї сторони, та Новий боржник____________________ в особі _______ (посада та ПІБ) діючого на підставі ________ (статуту, довіреності, положення), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет договору

1.1. Первісний боржник переводить борг за Договором № __ від “__” ___200_ р., укладений між Первісним Боржником _________________(найменування Кердитора) надалі іменується "Кредитор"), а Новий боржник приймає на себе зобов'язання за названим у цьому пункті договором (надалі іменується "Основний договір")

1.2. Цей Договір укладено Сторонами на підставі письмової згоди Кредитора на переведення боргу, що підтверджується його повідомленням № ___ від "__"___200_ р., яке передане Новому кредитору.

 

2. Оплата та порядок розрахунків

2.1. Первісний боржник сплачує Новому боржнику за переведення боргу винагороду в розмірі ___( ____ ) грн.

 

3. Порядок виконання зобов’язань

3.1. Новий боржник вправі висувати проти вимог Кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між Кредитором і Первісним боржником.

3.2. Новий боржник зобов'язаний протягом __ днів із дня виконання ним зобов'язання перед Кредитором письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, суми і форми виконання та з додаванням завірених Новим боржником копій документів, що підтверджують проведене виконання.

3.3. З моменту набуття чинності цим Договором у Нового боржника виникає право вимоги до Первісного боржника в сумі, зазначеній в статті 2 цього Договору. Первісний боржник зобов'язаний сплатити цю суму Новому боржнику протягом __ банківських днів із дня набуття чинності цим Договором.

3.4. Первісний боржник не вправі змінювати умови Основного договору без письмової згоди на те Нового боржника.

3.5. Розрахунки за цим Договором здійснюються простим векселем (векселями) терміном платежу не пізніше _ днів із дня їхнього виставлення.

3.6. При видачі простого векселя (векселів) зобов'язання за цим Договором припиняються шляхом їх заміни вексельним зобов'язанням у частині рівній вексельній сумі.

 

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Обов’язки Первісного боржника:

4.1.1. Первісний боржник зобов'язується передати Новому боржнику до "__"____200_ р. документи (їхні засвідчені копії), що підтверджують дійсність вимог Кредитора по виконанню зобов'язань:

1. Договір № _ від "__" _____ 200_ р.;

2. Специфікація до Договору № _ від "_"_____ 200_ р.;

3. _____________.

4.2. Обов'язки Нового боржника:

4.2.1. Зобов'язується виконати зобов'язання Первісного боржника перед Кредитором на умовах Основного договору.

4.2.2. Передати поштою або вручити особисто Кредитору один екземпляр цього Договору.

4.3. Права Нового боржника:

4.3.1. Новий боржник вправі відмовитися від виконання своїх обов'язків, якщо Основний договір між Первісним боржником і Кредитором буде визнаний недійсним у встановленому порядку.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань винна Сторона несе відповідальність у вигляді пені в розмірі __ % від суми несплаченого платежу за кожний день прострочення.

5.4. За прострочення у здійсненні будь-якого повідомлення винна Сторона сплачує іншій стороні штраф у розмірі __ ( ___ ) грн. _ коп.

 

6. Строк дії Договору

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

 

7. Зміна умов Договору та інші положення

7.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

7.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.3. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.5. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Скачати документ «Договір про переведення боргу» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір про переведення боргу», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір про переведення боргу»

5
Алла
23.10.2018 в 14:22:15

Спасибо!

5
Алёна
21.11.2018 в 15:09:18

Очень полезній шаблон документа.

Алёна
21.11.2018 в 15:09:37

Очень полезній шаблон документа.

ДЖКП НАНУ
27.11.2018 в 14:59:19

дуже корисні та професійні зразки потрібних доументів

5
Ольга
02.12.2018 в 09:01:21

Відмінний зразок із застосування розрахунку векселем. Спасибі))

5
Людмила
30.10.2019 в 11:44:34

Спасибо!

Шаблон очень пригодился!

5
Mr Raymond James
05.11.2019 в 20:54:42

Хороший день,

Вам потрібен терміновий кредит для вирішення ваших фінансових потреб, ми надаємо кредити як мінімум від $ 2 000,00 до максимум $ 200 000,00 довговічного комфорту, від 1 до 15 років при дуже низькій процентній ставці 3% .we є надійними, ефективними, швидкими та динамічними, 100% гарантований кредит також дає (євро, фунти та долари). Вам потрібен великий капітал, щоб розпочати свій бізнес чи розширення? Ви втратили надію і думаєте, що виходу немає і що фінансові тягарі залишаються? Будь ласка, не соромтеся зв’язатися з нами для можливого комерційного співробітництва: Raymondloan1@gmail.com

* Домогосподарство

* Кредити винахідника

* Кредит на консолідацію боргів

* Кредити для бізнесу

* комерційний кредит?

* особистий кредит?

* купити машину?

* рефінансування?

* застава?

Зверніться до нас сьогодні, і ми раді робити з нами бізнес. Email: Raymondloan1@gmail.com

Mr Raymond James
05.11.2019 в 20:54:46

Хороший день,

Вам потрібен терміновий кредит для вирішення ваших фінансових потреб, ми надаємо кредити як мінімум від $ 2 000,00 до максимум $ 200 000,00 довговічного комфорту, від 1 до 15 років при дуже низькій процентній ставці 3% .we є надійними, ефективними, швидкими та динамічними, 100% гарантований кредит також дає (євро, фунти та долари). Вам потрібен великий капітал, щоб розпочати свій бізнес чи розширення? Ви втратили надію і думаєте, що виходу немає і що фінансові тягарі залишаються? Будь ласка, не соромтеся зв’язатися з нами для можливого комерційного співробітництва: Raymondloan1@gmail.com

* Домогосподарство

* Кредити винахідника

* Кредит на консолідацію боргів

* Кредити для бізнесу

* комерційний кредит?

* особистий кредит?

* купити машину?

* рефінансування?

* застава?

Зверніться до нас сьогодні, і ми раді робити з нами бізнес. Email: Raymondloan1@gmail.com

5
Валентина
13.04.2020 в 10:38:49

Корисний, дякую!

Валентина
13.04.2020 в 10:38:59

Корисний, дякую!

Яна
03.06.2020 в 21:37:55

писала звернення на надання згоди Кредитора на переведення боргу, прикріпила Договір, щоб було зрозуміліше

Виктория
17.06.2020 в 17:43:38

Спасибо!

марія
21.07.2020 в 12:30:10

дуже корисний документ

Андрій
04.08.2020 в 10:14:03

Дякую дуже

5
інна
21.08.2020 в 11:55:14

дякую

5
123
31.08.2020 в 17:43:01

скачаиваю для ознакомления и образования

123
31.08.2020 в 17:43:05

скачаиваю для ознакомления и образования

Ірина
22.09.2020 в 11:47:56

Дякую! взяла собі в роботу!

5
Ольга
30.09.2020 в 18:42:22

Дякую. Ви мене дуже виручили.

Ольга
30.09.2020 в 18:42:35

Дякую. Ви мене дуже виручили.

Анна
06.10.2020 в 12:48:50

Спасибо , пригодился

5
Марина
12.10.2020 в 14:55:58

Дякую. Допомогли з формулюваннями.

Марина
12.10.2020 в 14:56:04

Дякую. Допомогли з формулюваннями.

5
Андрій
19.11.2020 в 17:29:58

Дякую.

Стало в нагоді.

5
Андрій
09.12.2020 в 15:04:29

Гарний примірник

Ірина
11.02.2021 в 16:20:20

Дякую, корисний документ та доступний для розуміння

юрій
06.05.2021 в 15:14:33

спасибо за поміч

Володимир
13.05.2021 в 12:10:08

Чудовий зразокЗнайдені документи за темою «договір про переведення боргу»

 1. Договір про переведення боргу
  Договор долга, кредита → Договір про переведення боргу
  договір про переведення боргу м. київ “” 200р. сторони: первісний боржник (повна назва юрид...
 2. Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  Договор займа → Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  договір про припинення зобов'язання угодою сторін про заміну одного зобов'язання іншим, а також його виконанням м. ...
 3. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  договір про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків ...
 4. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприємства, що ...
 5. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....
 6. Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  трудовий договір про роботу за сумісництвом м. "" 200 р. (вказати найменування сторони) (надалі іменується "...
 7. Договір про надання посередницьких послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання посередницьких послуг
  договір на посередницькі послуги м. ""200р. (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу),...
 8. Договір про завдаток (між фізичними особами)
  Соглашение и договор о задатке → Договір про завдаток (між фізичними особами)
  договір про завдаток (між фізичними особами) м. «» р. , паспорт громадянина україни: серія n , видани...
 9. Договір про дилерські послуги
  Договор оказания услуг, работ → Договір про дилерські послуги
  договір про дилерські послуги м. " " 200 р. , (найменування організації, підприємства, кооперативу) іменоване н...
 10. Договір про надання юридичних послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання юридичних послуг
  договір на надання юридичних послуг м. "" 200 р. (найменування юридичної фірми, консультації, фоп), іменуємо...
 11. Договір про відступлення права вимоги
  Договор об уступке права требования → Договір про відступлення права вимоги
  договір про відступлення права вимоги м. київ “” 200р. сторони: первісний кредитор (повна назва ю...
 12. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...
 13. Договір про виконання маркетингових досліджень (робіт)
  Договор оказания услуг, работ → Договір про виконання маркетингових досліджень (робіт)
  договір про виконання маркетингових досліджень м. "" 200 р. (найменування підприємства), іменуємо в подальшо...
 14. ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  Защита прав собственности → ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  договір між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди ми, які нижче підписал...
 15. Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою
  Договор оказания услуг, работ → Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою
  договір про правове обслуговування підприємства юридичною службою м. ""200р. (найменування підприємств...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх