Договір про дилерські послуги

Примечание к документу

Дилерство - традиційна для західного бізнесу система збуту  товарів на ринку. Дилер за свій рахунок, на свій страх і ризик купує на пільгових умовах товар у виробника й збуває його кінцевим споживачам.

Даний договір може бути цікавий Вам як з погляду  виробника, що розширює свій збут, так і з погляду  комерсанта, який бажає стати дилером великих підприємств, які випускають конкурентоспроможну продукцію.

2.3. Пункти 2.3, 2.5, 3.7, 6.1, 6.2 характерні для поширення саме такого продукту.

2.4. Якщо права на продукт захищені авторським правом, то необхідно внесення цього пункту й пунктів 6.6 і 7.1.1.

2.6. "Гаряча лінія" - дуже широко практикований у цей час спосіб обслуговування клієнта, надання післяпродажних послуг. Дане поняття містить у собі: оперативні консультації, оперативну допомогу в освоєнні, постійний зв'язок і т.п.


ДОГОВІР
про дилерські послуги

м. ________________     "____ " ______________ 200___ р.

_______________________________________, (найменування організації, підприємства, кооперативу)

іменоване надалі  "Продавець" в особі ____________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), діючи на підставі _____________________________ з одного боку, і ______________________________________ (найменування організації, підприємства, кооперативу) діючого на підставі _____________________ з іншого боку, уклали даний договір, іменований надалі  "Договір" про нижченаведене:

 

1. Предмет Договору

1.1. Продавець доручає, а Дилер бере на себе обов'язку по розповсюдженню _____________________________________ іменованого надалі "Продукт", і забезпеченню після продажу Продукту необхідного його супроводу. Комплектність, що супроводжує документація, а також форма поставки й інших вимог до Продукту перераховані в Додатку _____________________________.

 

2. Обов'язки Дилера

2.1. Забезпечити рекламу Продукту відповідно до  наданих зразків і матеріалів.

2.2. Здійснювати продаж Продукту за цінами, які не перевищують встановлені цим Договором.

2.3. Робити реєстрацію всіх покупців Продукту, які придбали його в Дилера, і раз у три місяці передавати Продавцеві списки зареєстрованих покупців.

2.4. Дотримуватися авторських прав на Продукт, що належать ________________________, вживати всі належні заходи для недопущення їхнього порушення з вини Дилера.

2.5. Інформувати покупців про авторські права на Продукт, який вони придбавають і про протизаконність незаконного використання авторських прав і його наслідки.

2.6. Забезпечувати для зареєстрованих у нього покупців обслуговування Продукту, включаючи так звану "гарячу лінію" (hotlіne).

2.7. Поважати й захищати законні права Продавця, що виникають у зв’язку з даним Договором, зокрема , зберігати комерційні таємниці, які можуть стати відомі Дилерові у зв'язку з виконанням даного Договору.

До комерційної таємниці відноситься будь-яка інформація, що:

1) при повідомленні була явно охарактеризована як така, що представляє комерційну таємницю Продавця;

2) не є загальнодоступною;

3) становить комерційний інтерес або дає конкурентні переваги.

 

3. Обов'язки Продавця

3.1. Надавати Дилерові партію Продукту в необхідній кількості протягом  погодженого з Дилером строку, зазначеного в його заявці.

3.2. Повідомляти Дилера про зміни в складі Продукту або його ціни протягом  __________ днів з моменту прийняття відповідного рішення.

3.3. Надати Дилерові рекламну інформацію про: Продукт, Продавця, а також консультувати про форми організації політики збуту для даного Продукту.

3.4. Передати Дилерові для організації роботи з "гарячої лінії" список відповідей на типові питання.

3.5. Провести за рахунок Продавця навчання (при необхідності) одного представника Дилера на кожні _________ екземплярів продукту, які придбаває Дилер, для роботи в рамках "гарячої лінії". Навчання більшого числа представників Дилера здійснюється за рахунок Дилера.

3.6. Призначити відповідальну особу, з яким Дилер вирішує всі питання, пов'язані з виконанням робіт за дійсним Договором.

3.7. Продавець надає Дилерові для цілей демонстрації (і навчання) по одному безкоштовному екземплярові Продукту на кожні __________  екземплярів, які купуються. При покупці першої партії в обсязі не менш ______ екземплярів, Дилер може придбати для цих цілей один екземпляр Продукту із знижкою в ______% від ціни (для кінцевого покупця).

 

4. Вартість продукту й порядок розрахунків

4.1. Продавець установлює ціну для кінцевого покупця, величина якої наведена в Додатку _______. Дилер має право продажу продукту за будь-якою ціною, що не перевищує ціну для кінцевого користувача. Припустимо в особливих випадках, по письмовому узгодженню із Продавцем, установлення націнок на Продукт для окремих покупців, пов'язане з необхідністю підвищення витрат для здійснення збуту або післяпродажного обслуговування Продукту.

4.2. Дилер викуповує в Продавця Продукт партіями не менш __________ екземплярів.

4.3. Дилер купує партії Продукту в Продавця з дилерською скидкою, величина якої залежить від розміру партії, яка купляється дилером.

4.4. Одержання партії Продукту здійснюється на складі __________ і оформляється актом про приймання готової Продукції.

4.5. Оплата отриманої партії Продукту Дилером здійснюється одночасно в повному обсязі, шляхом: _____________________ (повної або часткової) передоплати, або виставляння Продавцем рахунку інкасо протягом  ____  днів з моменту підписання обома сторонами акта про приймання готової Продукції або в будь-якій іншій формі.

4.6. Дилер має право на додаткові (бонусні) знижки в тому випадку, якщо обсяг продажів по декількох партіях не менш _________ екземплярів. Вирахування бонусної знижки здійснюються наприкінці  кварталу, року або при здійсненні замовлень нової партії Продукту. При цьому знижка на

нову партію Продукту враховує додаткові знижки за попередню партію Продукту, виходячи з того, що  не зважаючи на те,  чи робиться замовлення всієї   сукупної партії Продукту вроздріб або повністю одноразово.

 

5. Порядок здавання-прийняття Продукту

5.1. Продавець передає Дилерові Продукт відповідно до  його замовлення на партію в письмовому виді.

5.2. Передача здійснюється на складі _______________ у місті ___________________.

5.3. Передача оформляється актом про приймання відповідно до  вказаної форми.

5.4. Продукт здається Дилерові у вигляді повністю готових екземплярів і Дилер перевіряє відповідність Продукту специфікації, представленої в Додатку 1.

5.5. При відсутності зауважень до партії Продукту з боку свого представника, Дилер підписує акт про приймання.

5.6. При наявності претензій до партії Продукту, представник Дилера складає перелік претензій і передає його відповідальному за роботу з Дилером представникові Продавця.

5.7. У випадку згоди із претензіями Дилера, Продавець протягом  ___  робочих днів зобов'язаний усунути відзначені перешкоди й представити Дилерові партію Продукту на повторне приймання.

5.8. У випадку незгоди із претензіями Дилера, Продавець протягом ____ робочих днів повинен направити на адресу Дилера вмотивовану відмову в письмовій формі.

 

6. Відповідальність сторін

6.1. Питання, що стосуються якості Продукту, крім відповідності зазначеної у Додатку ______ комплектації, не є предметом обговорення при прийманні продукції.

6.2. Продавець не несе відповідальності за проблеми або збитки, які можуть виникнути у Дилера або кінцевих користувачів у результаті використання Продукту.

6.3. Продавець не несе відповідальності по зобов'язаннях Дилера перед третіми особами.

6.4. У випадку затримки поставки партії Продукту, Продавець сплачує Дилерові пеню в розмірі __________% за кожний день прострочення, починаючи з ________ дня з моменту закінчення строку замовлення. Інформація про пеню включається в акт про приймання й на відповідну суму зменшується платіж Дилера за партію Продукту. Час для з’ясування взаємних претензій при прийманні Продукту не враховується при нарахуванні пені.

6.5. У випадку затримки переведення грошей на рахунок після приймання Продукту, Дилер сплачує пеню продавцеві в розмірі ______% від суми Договору за кожний день прострочення, початок якого починає йти з __________ дня від моменту виставляння рахунку на інкасо (у випадку одержання Продукту по гарантійному листу).

6.6. У випадку порушення Дилером авторських прав на продукт, яке проявляється у

______________________________________________________________

______________________________________________________________ Дилер:

1) виплачує штраф у розмірі _________ гривень;

2) оплачує компенсацію за пошук доказів порушення, судові витрати й т.д.  у розмірі, що становить не менш подвійної величини штрафу, зазначеного вище. Якщо незаконне використання відбувалося без відома адміністрації Дилера, але було обумовлено зневажливим відношенням Дилера до дотримання відповідних прав ____________________________________, то Дилер несе відповідальність відповідно до  даного пункту.

 

7. Підстави для дострокового розірвання Договору

7.1. Продавець може розірвати даний Договір у наступних випадках:

1) при порушенні Дилером авторських прав продавця;

2) при тривалому порушенні вимог, пропонованих до обслуговування Продукту;

3) при порушенні Дилером комерційної таємниці Продавця;

4) при тривалих затримках оплати прийнятого Дилером Продукту (у випадку передачі Продукту по гарантійному листу й виставленні Продавцем рахунку на інкасо);

5) при рішенні про припинення виробництва Продукту.

7.2. Дилер може розірвати договір у наступних випадках:

1) при порушенні Продавцем строків і умов поставки Продукту;

2) при невиконанні Продавцем умов даного Договору в частині, що стосується представлення необхідної інформації й навчання представників Дилера.

 

8. Термін дії Договору

8.1. Даний Договір діє з __________________ по ______________________________________.

 

9. Додаткові умови

9.1. У випадку виникнення спорів і розбіжностей, сторони прикладуть всі зусилля, щоб усунути їх шляхом переговорів. При неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду в порядку передбаченому чинним законодавством.

9.2. Невід'ємною частиною даного Договору є наступні Додатки:

Додаток 1. Специфікація Продукту.

Додаток 2. Прейскурант цін на Продукт для кінцевого покупця.

Додаток 3. Дилерські знижки на ціну Продукту залежно від обсягу замовлення партії Продукту.

Додаток 4. Акт про приймання партії Продукту.

9.3. У випадку зміни юридичної адреси або банківських рахунків, сторони повідомляють про це один одного протягом  _____________ днів.

Юридичні адреси сторін

Продавець ______________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Дилер __________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Підписи й печатки сторін:

Продавець                                Дилер

___________________ ___________________ 

Скачати документ «Договір про дилерські послуги» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір про дилерські послуги», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір про дилерські послуги»

5
Татьяна
18.01.2018 в 17:54:37

здравствуйте!благодарим за ваш полезный сайт,рекомендую всем))))

5
Тетяна
09.02.2018 в 13:58:51

Дуже корисний ресурс. Дякую.

5
Наталі
12.07.2018 в 12:26:50

Гарний проект. Доволі регламентований, але і не переобтяжений.

При цьому добре доопрацьовується в залежності від напряму.

Наталі
12.07.2018 в 12:27:09

Гарний проект. Доволі регламентований, але і не переобтяжений.

При цьому добре доопрацьовується в залежності від напряму.

5
Олексій
05.09.2018 в 12:07:17

договір корисний для тендерів

4
Сергій
22.10.2018 в 10:58:35

гарний шаблон, використаю як основу для свого договору

Ірина
25.03.2020 в 23:27:25

класний шаблон

Андрій
02.06.2020 в 13:49:12

дякую, підійшов

5
Михаил
19.06.2020 в 18:45:29

Здравствуйте! спасибо за полезную информацию

Олег
20.01.2021 в 13:43:51

Дякую за договір

4
Андрій
15.03.2021 в 13:41:49

Дякую...Знайдені документи за темою «дилерські дистрибюторські договори»

 1. Договір про дилерські послуги
  Договор оказания услуг, работ → Договір про дилерські послуги
  договір про дилерські послуги м. " " 200 р. , (найменування організації, підприємства, кооперативу) іменоване надалі "прод...
 2. Договор займа
  Договор займа
 3. Договор купли-продажи
  Договір купівлі-продажу майна → Договор купли-продажи
  договор купли-продажи г. львов “” 200г. стороны : , именуемое в дальнейшем «продавец», в лице дир...
 4. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 5. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 6. Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  Ценные бумаги и акции, эмиссия → Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  ...дажу акцій м. полтава ""20р. (назва підприємства, акції якого продаються) (місце укладення договору) (число, місяць, рік - літерами) (назва та місцезнаходження органу приватизації), в особі , (посада, прізвище, ім'я та по ...
 7. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 8. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 9. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 10. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 11. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...ивень готівкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період ...
 12. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...у орендар, в особі (п.і.б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. орендодавець зобов'язується надати за цим договором орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розт...
 13. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку м. полтава «» 200 р. (п.і.п) паспорт се...
 14. Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  Трудовой договор, контракт → Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею м. київ "" 201 р. підп...
 15. Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  ...обслуговування та ремонту, страхових компаніях тощо з питань технічного обслуговування, ремонту автомобіля, з питання укладення договору страхування автомобіля, страхування цивільної відповідальності третіх осіб тощо, отримання страхового відшкодування, укладення...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх