Договір оренди квартири

Договір
оренди квартири

 

м. Полтава                     "__" ___ 200__р.

Сторони:

Орендодавець ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ), діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та Орендар __ ____________________ в особі _______, діючого на підставі ______ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору.

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом – "об’єкт оренди"):

1.1.1. Адреса: ___ ___________________.

1.1.2. Корисна площа: ________________ кв.м.

1.1.3. Поверх: ___________________.

1.1.4. Кількість кімнат: __________________.

1.1.5. Наявність телефону: тел.№ _________________.

1.1.6. Орендодавець також передає в оренду майно‚ що знаходиться у квартирі : ______.

1.1.7. Об'єкт оренди має такі недоліки на момент передачі , що можуть перешкоджати його ефективному використанню :________________.

1.1.8. Квартира належить Орендодавцю на праві власності згідно _________ .

1.1.9. На Об’єкт оренди встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ____ (підстави встановлення обмежень (обтяжень).

1.1.10. Передача в оренду Об’єкта оренди не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на Об’єкт оренди .

 

2. Мета та у мови використання об'єкту оренди .

2.1. Об’єкт оренди передається в оренду для проживання співробітників останнього .

 

3. Термін оренди.

3.1. Термін оренди складає ___ років з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується.

3.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін .

3.3. Після закінчення строку Договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі, якщо жодна сторона в термін ____ до закінчення Даного Договору письмово не повідомить про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _____.

3.4. Орендар має право відмовитися від Даного Договору‚ попередивши Орендодавця в термін _____ . При цьому сплачена наперед орендна плата Орендареві не повертається .

 

4. Орендна плата...

4.1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає ____грн. за місяць (квартал, рік).

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) готівкою через касу Орендаря (або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок (особовий рахунок в установі Ощадбанку) Орендодавця) не пізніше ____ числа кожного місяця (квартала).

4.3. Орендар зобов’язаний протягом __днів з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за ___ місяця (квартал ) авансом.

4.4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції.

4.5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не частіше ніж один раз протягом року або за згодою сторін у разі:зміни умов господарювання, передбачених договором;

4.5.1. підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції.

4.5.2. погіршення стану Об'єкту оренди не з вини Орендаря, що підтверджено документами.

4.6. Орендна плата за згодою сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі товарами‚ продуктами, послугами.

4.7. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.4.5 Даного Договору не застосовується на оплачений термін.

4.8. Комунальні послуги оплачуються Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

4.9. Усі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно згідно з рахунками телефонної станції.

 

5. Порядок передачі об’єкта в оренду.

5.1. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ____ з моменту укладення Даного Договору. Протягом цього терміну Орендодавець зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її для передачі Орендареві .

5.2. Передача квартири в оренду оформлюється актом здачі-приймання.

5.3. У момент підписання акту приймання Орендодавець передає Орендареві ключі від квартири та від кімнат .

5.4. Об’єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.

 

6. Права та обов’язки сторін.

6.1. Обов'язки Орендаря:

6.1.1. Використовувати майно що орендується за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного .

6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі .

6.1.3. Здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна‚ що орендується .

6.1.4. Д отримуватися протипожежних правил .

6.1.5. Не здійснювати перебудову та перепланування квартири‚ що орендується .

6.1.6. Д отримуватися правил проживання в будинку‚ в якому знаходиться квартира .

6.2. Права Орендаря:

6.2.1. Обладнати та оформити квартиру на власний розсуд .

6.2.2. Міняти замки вхідних дверей та кімнат‚ укріплювати вхідні двері; установлювати сигналізацію та інші системи охорони квартири .

6.2.3. Здавати квартиру в суборенду за згодою Орендодавця (за винятком передачі квартири в користування своїм співробітникам) .

6.2.4. Самостійно визначати порядок‚ умови та терміни проживання в квартирі конкретних осіб із числа своїх співробітників .

6.3. Права Орендодавця:

6.3.1. Орендодавець має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

 

7. Страхування об’єкта оренди.

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини несе Орендар ( Орендодавець) .

7.2. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період оренди.

7.3. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар ( Орендодавець).

7.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

 

8. Порядок повернення квартири Орендодавцю.

8.1. Після закінчення терміну оренди Орендар зобов’язаний передати Орендодавцю квартиру та майно‚ що орендується‚ протягом _____ з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.

8.2. Протягом терміну за п.9.1 Даного Договору Орендар зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її до передачі Орендодавцю .

8.3. Квартира та майно вважаються фактично переданими Орендодавцю з моменту підписання акту здачі-приймання.

8.4. У момент підписання акту приймання Орендар передає Орендодавцю ключі від квартири та кімнат.

8.5. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцю у тому ж стані‚ в якому вони були передані в оренду з урахуванням нормального зносу.

8.6. Невідокремлювані покращення‚ здійснені в квартирі Орендарем‚ переходять до Орендодавця без відшкодування здійснених витрат.

 

9. Відповідальність сторін.

9.1. Орендар несе наступну відповідальність за Даним Договором:

9.1.1. У випадку прострочення у прийнятті квартири в оренду пеня в розмірі _____ грн. за кожен день прострочення .

9.1.2. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ____ від суми боргу за кожен день прострочення.

9.1.3. У випадку нецільового використання квартири штраф у розмірі ______ від суми фактично сплачених орендних платежів.

9.1.4. За передачу квартири або кімнат у суборенду без згоди Орендодавця штраф у розмірі ________ від суми фактично сплачених орендних платежів.

9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за Даним Договором:

9.2.1. У випадку прострочення по передачі квартири Орендареві пеня в розмірі ___ грн. за кожен день прострочення.

10. Інші умови.

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором

10.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України, за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору і свої зобов’язання

10.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

10.5. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

10.6. Орендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

10.7. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

10.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.9. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Скачати документ «Договір оренди квартири» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір оренди квартири», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір оренди квартири»

Лариса П.
22.08.2016 в 14:33:24

Дуже корисний, дякую

Наталія
29.11.2016 в 13:48:30

Дякую!

5
Эрика
23.07.2017 в 21:56:48

Профессионально. Благодарю

Эрика
23.07.2017 в 21:57:21

Профессионально. Благодарю

Ольга
19.10.2017 в 14:30:15

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи під час місцевих виборів для здійснення передвиборчої агітації кандидат на посаду селищного/сільського голови ОТГ повинен відкривати спеціальний рахунок і перераховувати кошти з нього на рахунок ЗМІ, чи він може перерахувати кошти з уже існуючого рахунку (наприклад, із зарплатної картки або розрахункової картки)?

Тетяна
11.01.2018 в 17:38:34

Толковый договор, хорошо и грамотно составленный с учетом всех возможных нюансов. Спасибо большое.

тетяна
14.01.2018 в 17:15:52

Чи може квартирант за таким договором оренди самостійно прописатися в орендованій квартирі?

геркулес
16.01.2018 в 06:07:17

лайно

Катерина
07.02.2018 в 10:07:10

СУПЕР! Дуже повно і не забули про третіх осіб

5
кенк
17.07.2018 в 12:41:31

полезно

людмила
24.07.2018 в 14:15:18

как найти акт здачі-приймання квартири в орнду

5
Владислав
14.09.2018 в 04:00:32

Коллеге срочно понадобился типовой договор, а я в этом ничего не соображаю, Спасибо.

Владимир (E-mail: golovachyovv@yandex.ua)
08.10.2018 в 08:01:34

По- моему ошибка в п..8.2 где указана ссылка на п.9.1 вместо указания на п.8.1

4
Олексій
15.10.2018 в 12:53:21

Дякую, дуже корисний

Олексій
15.10.2018 в 12:53:28

Дякую, дуже корисний

светлана
19.11.2018 в 11:01:31

думаю что будет полезным

5
Тетяна
28.11.2018 в 18:28:39

Відповідає законодавству.

НМ
31.03.2019 в 04:21:43

Чи може батько (власник квартири) здати частку квартири в оренду власній повнолітній дочці ,яка прописана в даній квартирі та проживає разом з чоловіком та двома дітьми. Також чи потрібні дозволи від решти співвласників квартири (дружини, та повнолітнього сина, який зареєстрований за іншою адресою) ? Які документи потрібні для укладення такого договору для обох сторін цього договору?

Наталя
27.08.2019 в 10:48:50

Дякую

Lawyer
29.08.2019 в 13:01:51

супер

5
Наталія
04.09.2019 в 15:56:38

дякую)))))

Андрій
19.09.2019 в 18:39:04

заощаджив час !!!

Андрей
01.10.2019 в 17:00:05

Где найти договор для сдачи жилого дома с участком земли?

Анна
02.10.2019 в 09:15:27

дуже корисно

5
Наталія
08.11.2019 в 15:50:31

дуже дякую за договір

5
Оксана
19.11.2019 в 15:05:58

Корисно! Дякую

Оксана
19.11.2019 в 15:06:09

Корисно! Дякую

Роман
01.12.2019 в 11:55:54

Цікаво

Олександр
05.12.2019 в 08:58:04

Докую

5
Юрий
09.12.2019 в 15:48:17

Спасибо.

олена
12.12.2019 в 13:47:33

дуже допомогло

Микола
17.12.2019 в 00:42:08

Благодарю

Микола
17.12.2019 в 00:42:41

Благодарю

Анна
03.01.2020 в 11:14:19

спасибо большое.

4
Роман.М
19.01.2020 в 13:21:30

cупер

Олена
07.05.2020 в 09:22:24

Дякую!

Ольга
15.05.2020 в 06:28:51

Дякую за зразки договорів.

Наталія
18.05.2020 в 13:48:12

Дякую

5
Наталя
14.07.2020 в 10:58:39

дякуюд

Валерій
17.07.2020 в 08:12:20

Дуже корисний

Сергей
28.07.2020 в 18:04:55

Спасибо

5
Людмила
31.07.2020 в 17:50:50

дуже хороший документ оренди квартири

Роман
30.08.2020 в 15:19:14

корисний акт . велика вдячність

Галл
01.09.2020 в 13:12:20

Этот получше)

5
Онелка
14.09.2020 в 08:40:48

дякую, корисна інформація

олена
21.09.2020 в 12:34:09

дякую

Віка
24.09.2020 в 10:57:29

чудово

Віра
03.10.2020 в 21:11:17

Професійно. Щиро вдячна!

4
Володимир
05.10.2020 в 15:48:17

Дякую !

З двох , один зроблю.

5
Петр
06.10.2020 в 15:31:10

Дуже дякую!!! Все чітко і зрозуміло

Петр
06.10.2020 в 15:31:17

Дуже дякую!!! Все чітко і зрозуміло

пгдрій
25.10.2020 в 10:00:04

дуже грамотно

Михайло
10.11.2020 в 23:10:24

Дуже корисно

Лія Шевчук
25.11.2020 в 07:18:37

Дякую, дуже гарний чіткий договір

5
Наталія
08.12.2020 в 10:19:48

дуже дякую

5
Иван Иванович Газий
12.01.2021 в 13:17:19

Корисний і з коригуванням під свої особливості може застосовуватися

Наталя
21.01.2021 в 10:51:58

корисний

Юлія
21.01.2021 в 13:04:50

Дякую, дуже корисний.

Владимир
23.01.2021 в 20:42:10

Супер очень помогЗнайдені документи за темою «договір оренди квартири»

 1. Договір оренди квартири
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди квартири
  договір оренди квартири м. полтава "" 200р. сторони: орендодавець (повна назва юридичної чи піб фізичної ...
 2. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 3. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 4. Договір міни житла (квартир)
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (квартир)
  договір міни житла (квартир) м. "" 20 р. ми, гр. , паспорт: серія nо. , виданий , гр. , паспорт: серія ...
 5. Договір оренди майна
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди майна
  договір оренди майна м. ""20р. , іменоване надалі орендодавець, в особі , що діє на підставі (статуту, п...
 6. Договір оренди будівлі. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди будівлі. Приклад
  договір оренди будівлі м. "" 20 р. ,(найменування підприємства, що передає будинок) іменоване надалі "ор...
 7. Договір оренди землі
  Договор аренды земли, земельной доли, участка → Договір оренди землі
  договір оренди землі м. полтава "" 200р сторони: орендодавець (повна назва юридичної чи піб ф...
 8. Договір оренди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди
  договір оренди м. полтава "" 200 р. ми, співвласники майна, що належить нам на праві спільної часткової власнос...
 9. Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу м. "" 20 р. громадянин (прізвище, ім'я, по б...
 10. Договір оренди будинку‚ споруди
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди будинку‚ споруди
  договір оренди будинку‚ споруди м. полтава "" 200р. сторони: орендодавець (...
 11. Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  договір на оренду приміщень під офіс м. "" 20 р. (найменування підприємства, організації), іменуємо в ...
 12. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 13. Договір оренди приладів, устаткування й інших технічних засобів
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди приладів, устаткування й інших технічних засобів
  договір оренди приладів, устаткування й інших технічних засобів м. "" 20 р. (найменування підприємства...
 14. Договір міни житла (житлового будинку на квартиру). Зразок
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (житлового будинку на квартиру). Зразок
  договір міни житла (житлового будинку на квартиру) м. "" 20 р. ми, гр. , що проживає за адресою: і гр. ...
 15. Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон
  договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця м. "" 20 р. (наймену...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 5
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх