Договір оренди землі

Договір
оренди землі

 

м. Полтава              "__" ___ 200__р

 

Сторони:

 

Орендодавець _________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі ______, діючого на  підставі_______________ , з однієї сторони, та Орендар _______ (посада та ПІБ) в особі _______, діючого на підставі ________ (статуту, довіреності, положення) , з другої сторони, уклали цей Договор оренди (далі по тексту - Договір) про наступне:

 

Предмет Договору

1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку _____ (цільове призначення) , яка знаходиться _____ .

 

Об'єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею____гектарів, у тому числі ____(площа та якісні характеристики земель окремих категорій за їх складом та видами угідь - рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо).

3. На земельній ділянці знаходяться об’єкти нерухомого майна:_____(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів), а також інші об'єкти інфраструктури _______ (перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям тощо).

4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ___ (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів) .

 

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить____ гривень .

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню : _ _____ .

7. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини : ____.

 

Строк дії Договору

8. Договір укладено на ___ років. Після закінчення строку Договору Орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за __ днів до закінчення строку дії Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію...

 

Орендна плата

9. Орендна плата вноситься Орендарем у формі та розмірі____ ___.

(розмір орендної плати: грошової — у гривнях із зазначенням способів внесення;

натуральної — перелік, кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки поставки;

відробіткової — види, обсяги, строки і місце надання послуг,види, обсяги, строки і місце виконання робіт).

 

10. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції.

11. Орендна плата вноситься у такі строки ______ _______.

12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

13. Розмір орендної плати переглядається _______ (періодичність) у разі:

 • зміни умов господарювання, передбачених Договором;
 • зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції; -
 • погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами;
 • в інших випадках, передбачених законом.

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, справляється пеня у розмірі __% несплаченої суми за кожний день прострочення.

 

Умови використання земельної ділянки

15. Земельна ділянка передається в оренду для___ (мета використання)

16. Цільове призначення земельної ділянки ______ ___.

17. Умови збереження стану об’єкта оренди ______ ___.

 

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з розробленням) проекту її відведення.

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є:___ ___ __.

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов’язані з цим, покладаються на Орендодавця (Орендаря).

19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду _____ ________.

20. Передача земельної ділянки Орендарю здійснюється у ___срок після державної реєстрації цього Договору за актом її приймання-передачі.

 

Умови повернення земельної ділянки

21. Після припинення дії Договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

22. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавц я витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендар ем за письмовою згодою з Орендодавцем землі, підлягають (не підлягають) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування Орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

 

24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим Договором.

Збитками вважаються:

 • фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;
 • доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов Договору.

25. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

 

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

26. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб__________________ (підстави встановлення обмежень (обтяжень)

27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

 

Інші права та обов’язки сторін визначаються відповідно до Закону України “Про оренду землі”

28. Права Орендодавця: _______________ __

29. Обов’язки Орендодавця: _____________

30. Права Орендаря: _______________ _____

31. Обов’язки Орендаря: ______________ __

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини

32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе Орендар (орендодавець).

 

Страхування об'єкта оренди

33. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період дії цього

34. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар (орендодавець).

35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим Договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

 

Зміна умов Договору і припинення його дії

36. Зміна умов Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов Договору спір розв’язується у судовому порядку.

 

37. Дія Договору припиняється у разі:

 

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • придбання Орендарем земельної ділянки у власність;
 • викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
 • ліквідації юридичної особи-Орендаря.

 

38. Дія Договору припиняється шляхом його розірвання за:

 • - взаємною згодою сторін;
 • - рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених Договором,
 • - внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

39. Розірвання Договору оренди землі в односторонньому порядку допускається (не допускається).

Умовами розірвання Договору в односторонньому порядку є _______________________

40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-Орендаря є (не є) підставою для зміни умов або розірвання Договору.

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи — Орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить (не переходить) до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з Орендарем.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання Договору

 

41. За невиконання або неналежне виконання Договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього Договору.

42. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

Прикінцеві положення

43. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий — в Орендаря, третій — в органі, який провів його державну реєстрацію.

Невід’ємними частинами Договору є:

 • план або схема земельної ділянки;
 • кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
 • акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • акт приймання-передачі об’єкта оренди;
 • проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом.

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Скачати документ «Договір оренди землі» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір оренди землі», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір оренди землі»

Ігор
02.02.2016 в 11:22:05

5+

Костя
13.06.2016 в 21:38:36

як на мій погляд крисний

Віктор
11.07.2016 в 15:44:55

Якого року та місяця ця редакція?

4
Ольга
25.07.2016 в 12:41:55

мені договір цей зразок допоміг створити власний договір

Олена
26.07.2016 в 23:45:51

Гарний договір, допоміг.

настя
16.09.2016 в 15:03:23

спасибо

Дмитро
18.10.2016 в 21:36:13

дякую , знадобіться

татьяна
07.11.2016 в 21:27:56

Як зрозуміти поняття -Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для

припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб

на цю земельну ділянку. І саме поняття права третіх осіб? Дякую.

Віктор
14.11.2016 в 20:52:12

договір оренди землі дійсний з моменту підписання орендодавцем і орендарем чи з моменту його реєстрації.

Катя
15.11.2016 в 10:53:31

зразок вдалий та чимсь допомиг

4
Василь
18.11.2016 в 17:37:08

4

Володимир
19.12.2016 в 23:36:42

Дякую за зразок. Бо арендатори дають такі договори , повний маразм.

Наталія
21.12.2016 в 11:22:24

Чи внесені зміни до типового договору оренди, які прийняти ПКМУ у листопаді 2016 року?

1
Микола
30.12.2016 в 15:55:37

застарілий договір.

договір не реєструється, а реєструється право оренди в ЄРРП. невідємних частин договору непотрібно і так далі.

Микола
30.12.2016 в 15:57:52

постанова кабінету міністрів від 23 листопада 2016 № 843

Вова
17.01.2017 в 16:27:30

На який термін укладається договір оренди землі

Ольга
19.01.2017 в 18:12:06 відповідь для Вова

За новими "правилами" не менше ніж 10 років - це стосується паїв

3
olga_klitka@mail/ru
26.01.2017 в 13:13:38

договір корисний булоб добре мати зразок додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки зі змінами умов

Виктор
27.01.2017 в 17:04:20

мені в оренду надана земельна ділянка, межі якої встановлена в натурі на місцевості без змін її призначення. Питання: чи необхідно розробляти проект її відведення?

Юрій
30.01.2017 в 10:31:29

Хорошо

Статус: Клієнт
02.02.2017 в 14:03:12 відповідь для Ольга

Забудьте Ви слово "паї". Є землі сільськогосподарськог призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (або для ведення особистого селянського господарства). Буду їх називати с/г землі. Так от - мінімальний срок аренди таких земель 7років. А максимальний - 49 років.

Статус: Клієнт
02.02.2017 в 23:34:12

Ну вот я и составил для себя (орендодателя) более-менее нормальный Договор на 2017г для сдачи в аренду земли с\х назначения строком на 10 лет.

Не знаю - подпишет ли Орендар этот договор.

У нотариуса обязательно будем его "посвідчувати".

Кому интересен текст - могу скинуть на личную почту - бесплатно. Там есть интересные нюансы - хотелось бы с

умными людьми обсудить.

2
Статус: Клієнт
09.02.2017 в 18:15:23

При аналізі цього договору видно, що написано без урахування Постанови КМУ від 23листопада 2016р №843.

І ще одне суттєве доповнення - дату підписання договору необхідно також ставити на останній сторінці, там де написані реквізити сторін і ставляться підписи.

Це обовязково. Бо були такі випадки, що Орендар самовільно змінював текст договору без попередження Орендодавця і прикріплював сторінку з реквізитами в підписами Орендодавця, взяту зі старого тексту договору. І ніс на державну реєстрацію. І потвм ніякий суд не прийме доказів, що це підробка документу.

Вже були суди по цьому питанню.

Саша
11.03.2017 в 10:00:13

Хороший договор

лілія
22.03.2017 в 17:15:05 відповідь для Ольга

".....які є земельними ділянками

меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна

меліорація, строк дії договору оренди землі визначається за згодою

сторін, але не може бути меншим як 10 років."

Частина 4 статті 19 ЗК

На скільки розумію я, то мова ведеться про земельні ділянки МЕЛІОРАТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ. А так, мінімальний

строк дії договору оренди

землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.(частина 3 статті 19 ЗК).

5
ірина
23.04.2017 в 12:43:35

дякую

Ольга
25.05.2017 в 18:40:52

дуже корисний для мене! Спасибі.

Світлана
01.06.2017 в 10:10:20

Дуже вдячна.

Наталія
05.06.2017 в 20:11:19

досить корисний

5
Ігор-2
20.07.2017 в 14:29:21

Дуже корисний. Спасибі!!!!

5
Марина
11.09.2017 в 09:42:29

Дуже дякую за допомогу колегам.

наталія
12.09.2017 в 15:28:18

5

Наталя
28.09.2017 в 11:26:05 відповідь для Ольга

не менш як на 7 років для паїв

Світлана
04.10.2017 в 17:02:30

дякую за поміч

5
Олексій
30.10.2017 в 21:35:52

Відмінно,подякував,ідеально підійшов

Тетяна
12.11.2017 в 17:23:45

5

4
Наталія
13.11.2017 в 18:23:09

Дякую скористаюсь як зразком для власного договору

тарас
14.12.2017 в 23:34:00

дуже допоміг у роботі, особливо тоді коли часу катастрофічно не вистачає

Нелля
30.01.2018 в 12:34:44

Запитання по договору оренди таке:Чи є різниця в типовому договорі якщо він заключається між двома фізичними особами,один із яких володіє землею на правах приватної власності?

Олександр
01.02.2018 в 23:14:09

Договор оренди землі (пай) є публічним, якщо орендар, орендує близько 500 ділянок?

Олександр
01.02.2018 в 23:17:01

Ваш комментарий Дякую за допомогу.

Ірина
12.02.2018 в 16:12:37

цей зразок договору мені став корисним

Ігор
15.02.2018 в 22:54:04

Напевно потрібно керуватися чинним законодавством України та вчасно вносити до вищеназваного договору ЗМІНИ! :)

Виталий
16.02.2018 в 15:27:24

сойдет

4
VVV
15.03.2018 в 01:10:10

Дякую за нормальний договір

5
Віра
20.03.2018 в 14:55:27

5+

5
Коля
22.03.2018 в 20:12:10 відповідь для Репей

Доброго вечора, мене цікавить договір оренди земельного паю, скиньте будь ласка на мою почту kolapedosenko2002@gmail.com

Статус: Клієнт
22.03.2018 в 20:14:13 відповідь для Репей

Доброго вечора, мене цікавить договір оренди земельного паю, скиньте будь ласка на мою почту kolapedosenko2002@gmail.com

Олег
25.03.2018 в 20:07:22

Спасибо! почерпнул для себя многое

Олена.
27.03.2018 в 20:51:17

Дякую. Адаптую до держземлі.

Ігор
10.04.2018 в 07:20:31

Скажіть будь ласка ! Сусід хоче взяти частину мого городу під пасовисько своеї корови,перед цим виорати город та засфяти злаками на корм скоту! Яку приблизну орендну плату мені брати з нього в рік?

Ділянка приблизно 60 соток!!

Дякую!

юрій
24.04.2018 в 10:51:00

у типовому договорі відсутній (у переліку) агрохімічний паспорт поля.

м
24.04.2018 в 13:18:10

5

Анонім
02.05.2018 в 11:57:13

5

5
Василь
19.07.2018 в 06:51:22

Нормальний

Любов
29.07.2018 в 20:50:09

спасибо за договор оренди на землю

5
Галина
08.08.2018 в 15:06:02

щира вдячність

Світлана
14.08.2018 в 13:01:24

Дякуємо за корисну пораду

Петр
21.08.2018 в 15:50:20

Как болванка вполне приличный. Нужно дополнить

Іван
06.09.2018 в 15:49:43

Дякую

5
woilf
10.09.2018 в 20:22:01

супер

woilf
10.09.2018 в 20:22:24

супер

Валентина
27.09.2018 в 12:56:56 відповідь для Репей

Скиньте будь ласка зразок договору оренди на адресу: tytovichi@ukr.net

Олександр
08.10.2018 в 11:02:36

Доброго дня. Підскажіть будь-ласка. Хочу укласти додадкову угоду до договору оренди зем.ділянки на 1 рік так як попередній був уладений на 10 років, потім ще 5 років. У дод.угоді підприємство у пункті 1 пише - продовжити термін дії до на 1(один) рік (до 31.12.2019 року). Але у пункті 8. Термін дії договору 10 років. Де підвох????Будь-ласка підскажіть!)

Карина
09.10.2018 в 10:01:07

Гарний договір. Поміг створити свій з добавками передбаченими зі зміною в законодавстві про землю

Віталій Олександрович
13.10.2018 в 18:59:42

Договір не віповідає вимогам чинного закондавства... років на 6 відстав ))))))))))))))))))))

Віталій Олександрович
13.10.2018 в 19:29:09 відповідь для Олександр

Ваш комментарий:

Якщо це СГ - то враховуйте період ротації сільгоспкультур - термін дії не менше 7 років і продовження може бути на період ротації, але аж ніяк не на рік. Ну якщо вже припекло зовсім по СГ на рік, то пишіть тоді вже "НА 1/7 або 1/10 періоду ротаці СГ, встановлного договором №__ від _____2008 р. тобто це і буде потрібний 1 рік.Якщо не СХ - новий договір краще. Всі доповнення і зміни можуть привести до абсурдної ситуації

наталя
28.10.2018 в 20:03:31

А на оренду пая такий же договір? Дякую!

Алла
30.10.2018 в 12:52:09

я запитую розрахунок до договору оренди

3
Сергій І.
03.11.2018 в 21:22:35

Скажіть пожалоста яким чином можна розірвати договір оренди землі, якщо він підписаний на 20 років у 2014 році? Буду вдячний.

Любов
07.11.2018 в 22:57:47

Договір підписаний у серпні 2015 році, а зареєстрований у березні 2016 ,,, сім місяців проходив реєстр ,це правильно -- пай ,с/х

ЛАРИСА
20.11.2018 в 21:12:32 відповідь для Репей

БУЛА Б ДУЖЕ ВДЯЧНА

NAUMAL@UKR.NET

ЛАРИСА
20.11.2018 в 21:13:32 відповідь для Репей

Ваш комментарийДУЖЕ КОРИСНІ ПОРАДИ

Михайло
28.11.2018 в 11:04:11

Добрий договір тільки дуже довгий.

валентин
11.03.2019 в 14:07:46

555

5
Віталій
04.04.2019 в 10:25:31

5+

Віталій
04.04.2019 в 10:25:40

5+

Наталя
24.05.2019 в 09:56:43

5+

Зінаїда
24.06.2019 в 12:53:24

Користна інформація. Зміни 2017 року потрібно внести

Ніна
08.07.2019 в 13:38:07 відповідь для Репей

Скиньте, будь ласка, зразок на почту nina02021959@ukr.net.

Ілона
11.07.2019 в 13:21:08

загальна частина добре підходить, дякую за інформацію!!!

Юрий
02.08.2019 в 13:42:36

дякую

марина
19.08.2019 в 10:53:41

дякую

Олена
28.10.2019 в 10:21:13

Дякую за допомогу

5
Громадянин
28.11.2019 в 16:47:03

!!!!!!!!

сергій
10.12.2019 в 16:09:48

договір супер

сергй
16.12.2019 в 09:38:43 відповідь для Віталій Олександрович

за яку ротацію ви говорите не про ту соняшник ............кукурудза.....соняшник......кукурудза

5
Тетяна
16.12.2019 в 13:00:36

Доброго дня. Можете скинути бланк договору оренди землі в межах населеного пункту, на адресу denisenko25s@ukr.net Дякую!

Нат
16.12.2019 в 15:21:30

спробуємо. чи скопіюється

Galla
02.03.2020 в 17:06:44

5

Світлана
03.03.2020 в 10:38:26

5+

5
Даня
01.04.2020 в 11:07:15

плотно

Юрій
23.04.2020 в 18:31:15

супер

Руслана
27.05.2020 в 11:10:27

Дуже прошу скиньте будь ласка договір по оренді землі для комерційної діяльності дуже буду вам вдячна Руслана

Татьяна
07.08.2020 в 13:28:22

Добрый день! Какой порядок оформления договора аренды земли?

галина
20.08.2020 в 09:11:11

Для мене корисний, але наскільки - ще не готова сказати. Хоча, в принципі, це те, що шукаю. Дякую.

ЮЛИЯ
06.10.2020 в 14:45:34

100 БАЛОВ

5
Іван
09.11.2020 в 13:31:33

Супер

5
Ігор
11.11.2020 в 22:42:53

Корисний

Дана
16.12.2020 в 13:53:04

супер

валентина
27.12.2020 в 10:41:32

розплющили очі буду требувать скласти договір на земл. ю бо у нас землю здають як нерухомість зокрема павіл ьйон власний.

Аліна
22.03.2021 в 12:04:15

5+

Юлія
07.04.2021 в 15:37:11

5+

Наталя
25.04.2021 в 14:22:56

Гарний Договір.Знайдені документи за темою «типовий договір оренди землі 2016»

 1. Договір оренди землі
  Договор аренды земли, земельной доли, участка → Договір оренди землі
  договір оренди землі м. полтава "" 200р сторони: орендодавець (повна назва юридичної чи піб ф...
 2. Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  договір купівлі-продажу земельної ділянки м. київ ""20 р. ми, що нижче підписалися, , іменований в пода...
 3. Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  договір купівлі-продажу майнового паю с.маківці, пнівського району, львівської області "" 200 р. власни...
 4. Типовий депозитарний договір
  Договор банковского и депозитного вклада → Типовий депозитарний договір
  типовий депозитарний договір м. суми "" 199 р. (далі - зберігач), що здійснює діяльність на під...
 5. Договір купівлі-продажу типовий
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу типовий
  договір купівлі-продажу м. "" 200р. (найменування підприємства, кооперативу, організації), іменоване надалі ...
 6. Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  договір купівлі-продажу транспортного засобу м. полтава "" 20р. власник транспортного засобу (номерного...
 7. Договір оренди майна
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди майна
  договір оренди майна м. ""20р. , іменоване надалі орендодавець, в особі , що діє на підставі (статуту, п...
 8. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 9. Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  Договор управления средствами и имуществом → Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  договір довірчого управління майном м. ""20р. підприємство, іменоване надалі "установник управлінн...
 10. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприє...
 11. Договір оренди квартири
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди квартири
  договір оренди квартири м. полтава "" 200р. сторони: орендодавець (повна назва юридичної чи піб фізичної ...
 12. Договір оренди будівлі. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди будівлі. Приклад
  договір оренди будівлі м. "" 20 р. ,(найменування підприємства, що передає будинок) іменоване надалі "ор...
 13. Договір оренди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди
  договір оренди м. полтава "" 200 р. ми, співвласники майна, що належить нам на праві спільної часткової власнос...
 14. Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  договір на оренду приміщень під офіс м. "" 20 р. (найменування підприємства, організації), іменуємо в ...
 15. Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом м. львів ""20р. ми, що ниж...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
онлайн
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (097) 410 44 00


Загрузка
Наверх