Договір оренди

Договір оренди

 

м. Полтава                                        "____"____ 200 ___ р.

Ми, співвласники майна, що належить нам на праві спільної часткової власності (далі — Майно), які надалі іменуються “Співвласники”, в особі Голови Комітету (Уповноваженого) ____, який діє на підставі довіреності (Договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності, від "__" ____ 200 _ р.), з однієї сторони, і _____, що надалі (назва юридичної особи) іменується "Господарство", в особі _______, (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи) який (яка) діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про таке:

 

1. Предмет договору

1.1. Співвласники передають належні їм на праві спільної часткової власності основні засоби Господарству в оренду строком на _____ років.

1.2. Розмір майнової частки (паю) кожного з Співвласників у спільному майні визначається у вартісному виразі і відсотках (список громадян з зазначенням розміру належних їм часток у спільному майні визначений в Додатку 1).

 

2. Предмет оренди

2.1. Перелік основних засобів, що передаються в оренду за цим договором, визначений в Додатку 2 до цього Договору.

2.2. Основні засоби передаються в оренду за вартістю, яка була визначена комісією з уточнення вартості майна КСП ___ і зазначена у звіті про уточнення вартості майна, затвердженому загальними зборами КСП (Зборами Співвласників) від "__" _____ 200 _ р., протокол № _____.

Загальна вартість основних засобів, які передаються в оренду, становить ______ грн.

2.3. Основні засоби обліковуються Господарством як орендовані.

2.4. Основні засоби передаються в оренду для використання у сільськогосподарському виробництві, переробці сільгосппродукції та для здійснення інших видів діяльності, передбачених Статутом Господарства.

2.5. Після передачі Співвласниками основних засобів в оренду Господарство вживає заходів щодо оформлення права користування земельними ділянками, на яких розташовані будівлі і споруди, як складової частини зазначених засобів, відповідно до чинного законодавства. Плата за використання таких земельних ділянок здійснюється Господарством відповідно до Закону України “Про плату за землю”.

 

3. Права і обов’язки сторін

3.1. Співвласники зобов’язуються:

 • передати основні засоби Господарству в оренду;
 • не втручатись в господарську діяльність Господарства;
 • письмово попереджати Господарство про свої наміри щодо продовження чи припинення оренди основних засобів за місяців до закінчення терміну дії Договору;
 • прийняти основні засоби після припинення дії Договору.

3.2. Співвласники мають право:

 • здійснювати контроль за використанням орендованих основних засобів в порядку, погодженому з Господарством;
 • обирати зі свого складу уповноважених осіб для здійснення такого контролю та для вирішення інших питань, пов’язаних з передачею Господарству основних засобів в оренду;
 • доручати представництво своїх інтересів перед Господарством громадським організаціям на безоплатній основі.

3.3. Господарство зобов’язане:

 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;
 • користуватися основними засобами відповідно до їх призначення;
 • проводити капітальний та поточний ремонт основних засобів за рахунок фонду відтворення майна;
 • утримувати в належному стані і оберігати орендовані основні засоби та відповідати згідно з чинним законодавством за всі можливі пошкодження і (або) інші негативні наслідки, які сталися в результаті використання орендованих основних засобів протягом дії цього Договору;
 • використовувати кошти спеціалізованого цільового фонду відтворення орендованих основних засобів виключно за цільовим призначенням та щорічно подавати Співвласникам звіт про використання таких коштів;
 • повернути Співвласникам основні засоби після закінчення строку дії цього Договору в належному стані з урахуванням зносу.

3.4. Господарство має право:

 • використовувати взяті в оренду основні засоби на свій розсуд відповідно до предмету діяльності, визначеного його Статутом;
 • розпоряджатись продукцією, виробленою з використанням орендованих основних засобів, за винятком тої продукції, що передається Співвласникам в рахунок орендної плати,
 • використовувати матеріали (частини) орендованих основних засобів, що прийшли в непридатний для використання стан в результаті їх нормальної господарської експлуатації, для ремонту інших орендованих основних засобів.
 • відчужувати, за письмовою згодою представників Співвласників (Уповноваженого та Голови Комітету), орендовані засоби (крім об’єктів нерухомості, що входять до їх складу) з метою придбання більш досконалого і ефективного обладнання, техніки, сировини, матеріалів, продуктивної і робочої худоби тощо. Не допускається продаж основних засобів з метою покриття збитків та боргів Господарства. Майно, придбане за кошти, отримані від продажу орендованих основних засобів, є власністю Співвласників і включається до складу орендованих основних засобів;
 • викуповувати частки Співвласників у праві спільної власності на Майно (основні засоби) за цінами домовленості. Викуп частки Господарством тягне за собою виділення його в натурі (відокремлення від інших орендованих основних засобів). Оцінка частки здійснюється з урахуванням зносу і ліквідності основних засобів;
 • викуповувати у Співвласників орендовані основні засоби на умовах, визначених окремим договором;
 • здавати орендовані основні засоби в суборенду.

 

4. Орендна плата за користування основними засобами

4.1. Орендна плата є платежем, який Господарство сплачує Співвласникам Майна безпосередньо за користування основними засобами.

4.2. За користування основними засобами кожному Співвласнику Майна Господарство щорічно сплачує орендну плату в розмірі _____ відсотків вартості основних засобів, яка безпосередньо розподіляється між Співвласниками відповідно до частки кожного з них у спільному Майні і виплачується безпосередньо кожному із співвласників.

4.3. Орендна плата сплачується грошима. Додатковими угодами до цього Договору може бути встановлена оплата у формі сільськогосподарської продукції і продукції її переробки та послуг (транспортних, з механізованої обробки присадибних ділянок та ін.). Перелік і кількість продукції і послуг, які надаються Співвласникам як орендна плата, а також ціни на продукцію і послуги визначаються щорічно уповноваженими особами Співвласників та Господарства. Переліки оформляються додатками до договору оренди.

4.4. Виплату орендної плати Господарство зобов’язується здійснювати не пізніше "__"____.

4.5. Розмір орендної плати, передбачений цим Договором, може бути змінений за письмовою згодою сторін шляхом внесення змін до даного договору.

4.6. Господарство, за згодою Співвласників, може змінювати строки сплати орендної плати.

4.7. Частину орендної плати в розмірі сум амортизаційних відрахувань Господарство акумулює в спеціалізованому цільовому фонді відтворення орендованих основних засобів, який використовується на реконструкцію та модернізацію орендованих основних засобів й розширення виробництва. Здійснені за рахунок зазначених коштів поліпшення орендованих основних засобів є власністю Співвласників.

4.8. Порядок використання фонду відтворення орендованих основних засобів визначається в Положенні про фонд, який є невід’ємною частиною цього Договору.

 

5. Реєстрація будівель, споруд і транспортних засобів, що входять до складу орендованих основних засобів

5.1. Сторони погоджуються, що майно, яке підлягає реєстрації в державних органах (будівлі, споруди, автомобілі, самохідні машини і колісні трактори, сконструйовані на шасі автомобілів, причепи, напівпричепи, трактори, самохідні шасі, самохідні меліоративні та дорожньо-будівні машини і тракторні причепи), буде тимчасово, на період дії цього договору, зареєстроване Господарством на своє ім’я без права відчуження. Реєстрація орендованих основних засобів на своє ім’я не надає Господарству права власності на такі засоби.

 

6. Ризики. Відповідальність сторін

6.1. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єктів, що входять до складу орендованих основних засобів, несе Господарство.

6.2. За несплату Господарством орендної плати за використання основних засобів, нараховується пеня в розмірі ____% від несплаченої вчасно суми. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії нездоланної сили, тобто подій, настання яких ні Господарство, ні Співвласники неспроможні були передбачити і попередити (пожежі, повені, землетруси, інші стихійні явища природи, воєнні дії тощо).

 

7. Дія Договору

7.1. Договір набуває чинності з дня його укладання і діє протягом ___ років.

7.2. Дострокове припинення Договору та внесення в нього змін здійснюється за письмовою згодою сторін.

7.3. Строк дії Договору може бути продовженим за згодою сторін.

 

8. Порядок здійснення Співвласниками контролю за виконанням Договору. Інші умови

8.1. Для здійснення контролю зі сторони Співвласників за виконанням Господарством своїх обов’язків за Договором, а також для підтримання постійних зв’язків з Господарством Співвласники призначають Спостережну раду (уповноважених осіб) з числа громадян-співвласників майна.

8.2. При вирішенні питань про відшкодування витрат на поліпшення орендованих основних засобів при припиненні або розірванні цього договору, а також інших не застережених у договорі питань Сторони керуються ст. 27 Закону України “Про оренду майна державних підприємств та організацій” та Цивільним кодексом УРСР.

8.3. Сторони погоджуються, що Господарство має виключне право на придбання орендованих основних засобів у власність протягом дії цього Договору.

8.4. Спори щодо цього Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — в судовому порядку.

8.5. Договір підписано в двох примірниках:

один — Господарству;

один — Голові Комітету

(Уповноваженому).

Реквізити і підписи сторін:

Від Господарства:

Від Співвласників:

Голова

Комітету

(Уповноважений) ______ _____ (повна назва господарства) (прізвище, ім'я, по батькові)

Юридична адреса: ______ паспорт: ______ (місто, село, селище) (серія та номер) ____

__________(район)

р/р ________

МФО _______(номер)

___________(назва банківської установи) _____ (підпис) (_________)(прізвище, ім'я, по батькові) ________ (посада) ______ (підпис) (________________) (прізвище, ім'я, по батькові)

Скачати документ «Договір оренди» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір оренди», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір оренди»

5
Маша
20.07.2020 в 09:41:34

дякую велике

Виталий
31.07.2020 в 10:14:24

супер

5
Лика
15.08.2020 в 09:24:17

спасибо

Лика
15.08.2020 в 09:24:34

спасибоЗнайдені документи за темою «зразок договору оренди автомобільного причепу»

 1. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...у орендар, в особі (п.і.б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. орендодавець зобов'язується надати за цим договором орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розт...
 2. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  ... оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного договору), (п.і.п), іменований надалі "орендодавець", з одного боку, і (п.і.п), іменований надалі "орендар", з іншо...
 3. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  ... приміщеннями з розрахунку річної оплати грн. за 1 кв. метр. розмір орендної плати залишається незмінним на весь період дії договору. 2.6. надати в користування орендодавця на період дії даного договору майно орендаря (вартістю грн.). 2.7. перелічити ...
 4. Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  ...о батькові), іменований надалі наймодавець (орендодавець) з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. за даним договором наймодавець (орендодавець) надає наймачеві (орендареві) в оренду приналежну йому на праві власност...
 5. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 6. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 7. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 8. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 9. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...ивень готівкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період ...
 10. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 11. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 12. Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  ...обслуговування та ремонту, страхових компаніях тощо з питань технічного обслуговування, ремонту автомобіля, з питання укладення договору страхування автомобіля, страхування цивільної відповідальності третіх осіб тощо, отримання страхового відшкодування, укладення...
 13. Разовий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом
  Договор перевозки грузов и пассажиров → Разовий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом
  ...ик, в особі , (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі , (найменування документа, що дає право на укладення договору) з однієї сторони, та , (повне найменування замовника) надалі - замовник, в особі , (посада, прізвище, ім'я, по батькові) ...
 14. Договір оренди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди
  ... які надалі іменуються “співвласники”, в особі голови комітету (уповноваженого) , який діє на підставі довіреності (договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності, від "" 20...
 15. Договір оренди майна
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди майна
  ... "орендар", в особі , що діє на підставі (статуту, положення) уклали даний договір про наступне. 1. предмет договору 1.1. орендодавець здає орендареві строком на років в оренду відповідно додатку до даного договору (акт прийому-передачі) м...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 5
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх