Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок

Договір
найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу

 

м. _______________ "__"________ 20___ р.

Громадянин __________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі  Наймач (Орендар), з однієї сторони і громадянин __________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі Наймодавець (Орендодавець) з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. За даним договором Наймодавець (Орендодавець) надає Наймачеві (Орендареві) в оренду приналежну йому на праві власності квартиру, що перебуває за адресою: ________________________.

1.2. Зазначена квартира має наступні характеристики:

 • Загальна корисна площа - ____________________ кв.м.;
 • Житлова площа - _____________________________ кв.м.;
 • Кількість кімнат _______________________________;
 • Оцінна вартість надаваної квартири згідно документів БТІ ___________________ гривень.

1.3. Право власності Орендодавця на зазначену квартиру

підтверджується наступними документами: _____________________________________ .

1.4. Орендодавець гарантує, що на момент укладання даного договору квартира не закладена, під арештом не перебуває і не обтяжена ніякими іншими зобов'язаннями.

1.5. Наймач використає орендоване майно протягом усього строку оренди відповідно до  його цільового призначення (для проживання).

1.6. Після закінчення строку оренди або в інший погоджений з Орендодавцем строк Наймач має право викупити в Орендодавця найману квартиру за ціною ____________________ гривень.

Відмова Орендодавця від укладання договору купівлі-продажу квартири з Наймачем не допускається.

 

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Наймач (Орендар) зобов'язаний:

 • вносити орендну плату Орендодавцеві у строки й у порядку, встановленому даним договором;
 • у період дії даного договору вчасно здійснювати всі необхідні комунальні платежі (за електроенергію, користування водою, телефоном і інші) у встановленому в порядку. Оплата комунальних послуг в орендну плату не входить;
 • користуватися квартирою винятково з метою проживання;
 • належним чином ставиться до орендованого майна, використовувати його відповідно його призначення й технічним особливостям;
 • дотримуватися правил користування житловим приміщенням, у тому числі правил безпеки, вживати необхідних заходів до схоронності квартири й установленого в ній устаткування;
 • утримувати квартиру в належному стані, у тому числі за свій рахунок здійснювати поточний ремонт квартири й установленого в ній сантехнічного й іншого устаткування;
 • відшкодовувати збиток, заподіяний квартирі і установленому в ній майну з його провини;
 • у випадку відмови від укладання договору купівлі-продажу повернути Орендареві квартиру в справному стані з урахуванням нормального зношування;
 • нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством для наймачів житлових приміщень.

 2.2. Наймач приймає на себе всі ризики, пов'язані із псуванням або втратою, крадіжкою або передчасним зношуванням установленого у квартирі устаткування, що виникли під час дії даного договору. У випадку втрати або ушкодження устаткування Наймач зобов'язаний за свій рахунок відремонтувати або замінити відповідне майно на будь-яке інше майно, прийнятне для Орендодавця.

2.3. Орендар зобов'язаний інформувати Орендодавця із всіх питань і обставин, що мають відношення до орендованого майна. Повідомлення повинні бути своєчасними й повними.

2.4. Орендар має право:

 • повернути орендовану квартиру Орендодавцеві до закінчення терміну оренди, письмово попередивши Орендодавця про це за __________;
 • переважне стосовно   інших осіб право на укладання договору оренди на новий строк;
 • переважне стосовно   інших осіб право на придбання квартири у власність із усім установленим у ній на момент укладання даного договору встаткуванням;
 • допускати проживання у квартирі будь-яких осіб за своїм вибором без передачі квартири в піднайм (суборенду);
 • придбати орендоване майно у власність шляхом купівлі або за іншими підставами, передбаченим законом; про свій вибір Орендар повинен повідомити Орендодавцеві за _____________ до закінчення терміну даного договору;
 • здійснювати інші права, надані наймачам житлових приміщень чинним законодавством і звичаями ділового обороту.

2.5. Орендар може надати в суборенду (піднайм) надану йому в оренду квартиру тільки з письмової згоди Орендодавця. Подібна згода може зазначатися в листі, телексі, телеграмі й т.п.. Право передавати орендоване майно в суборенду може бути також надано Орендареві на підставі додаткової угоди, що буде  невід'ємною частиною даного Договору.

2.6. Орендодавець зобов'язаний:

 • передати Орендареві квартиру і встановлене у квартирі устаткування й інше майно в справному стані протягом _________ днів після укладання даного договору;
 • здійснювати за свій рахунок капітальний ремонт квартири й заміну зношеного устаткування;
 • не чинити перешкод Наймачеві (Орендареві) у правомірному користуванні орендованою квартирою;
 • укласти з Наймачем новий договір найму (оренди) квартири на той же строк і на тих же умовах після закінчення терміну дії даного договору у випадку відмови Орендаря від купівлі квартири відповідно до  п. 1.6 даного договору;
 • протягом  __________ днів після витікання терміну дії даного договору укласти договір купівлі-продажу квартири з Наймачем на умовах, зазначених у п. 1.6 даного договору. Сторони вправі укласти інший договір відчуження квартири на користь Наймача (Орендаря).

2.7. У період дії даного договору Орендодавець не вправі продавати, дарувати або відчужувати іншим способом квартиру третім особам.

2.8. У період дії даного договору Орендодавець також не вправі передавати квартиру в заставу або обтяжувати її якими-небудь іншими зобов'язаннями, не пов'язаними з виконанням даного договору.

 

3. Розрахунки за договором

3.1. Орендар зобов'язується регулярно вносити Орендодавцеві орендну плату за користування квартирою.

3.2. Орендна вноситься _____________ і становить ______________ гривень на місяць.

3.3. На підставі додаткової угоди, що буде невід'ємною частиною даного Договору, розрахунки по орендній платі можуть здійснюватися послугами, роботами і в інших формах, які не заборонені законом.

 

4. Відповідальність сторін за договором

4.1 Орендодавець відповідає за  всі недоліки майна, зданого в оренду, якщо ці недоліки перешкоджають нормальному використанню його за призначенням, за умови, що ці недоліки існували при укладанні договору і не були і не могли бути відомі Орендареві.

4.2. Орендодавець відповідає перед Орендарем за всі претензії, які можуть виникнути із прав третіх осіб, які обмежують або перешкоджають користуванню орендованою квартирою й іншим майном, що   перебуває в ній, за умови, що Орендар не знав і не   міг знати про існування прав третіх осіб при укладанні договору.

4.3. Орендар відшкодовує Орендодавцеві всі збитки, пов'язані із втратою, ушкодженням орендованого майна в порядку, встановленому законодавством.

4.4. У випадку відмови Орендодавця добровільно укласти договір купівлі-продажу квартири на умовах, зазначених у п. 1.6 даного договору, Орендар вправі стягнути з Орендодавця штраф у розмірі ____% від суми угоди, зазначеної в п. 1.6, а також стягнути з Орендодавця всі заподіяні невиконанням договору збитки.

4.5. У випадку несвоєчасного внесення сум орендної плати Орендар сплачує пеню в розмірі ______% від вчасно невиплаченої суми за кожний день прострочення.

4.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від відшкодування заподіяних невиконанням або неналежним виконанням збитків у повному обсязі.

 

5. Термін дії договору й права сторін після закінчення терміну дії договору

5.1. Даний договір укладений строком на ___________________. Договір набуває чинності  з моменту його укледення.

5.2. Після закінчення терміну дії даного договору договірні сторони зобов'язалися визначитися на вибір однієї із трьох можливостей, передбачених у даному пункті:

- договірні сторони зобов'язуються укласти договір купівлі-продажу орендованого майна на умовах, зазначених у п. 1.6, або інший договір відчуження квартири на користь Орендаря;

- припинять свої договірні відносини й Орендар передасть квартиру й інше орендоване майно Орендодавцеві;

- сторони укладуть новий договір оренди (наймання) квартири на тих же умовах на новий строк.

6. Особливі умови

6.1. Орендна плата, фактично виплачена Наймачем, не входить у суму угоди, зазначену в п. 1.6.

 

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ні передбачати, ні запобігти розумними мірами. До обставин непереборної сили ставляться події, на які учасник не може зробити впливу й за виникнення яких він не несе відповідальності, наприклад, землетрус, повінь, пожежа, а також страйк, урядові постанови або розпорядження державних органів.

 

8. Урегулювання спорів

8.1. Всі можливі суперечки, що випливають із даного договору або із приводу даного договору, сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.

8.2. У випадку недосягнення згоди спірні питання вирішуються в судовому порядку.

 

9. Відомості про сторін

9.1. Орендодавець: _____________________________________________

9.2. Орендар: ________________________________________________

Підписи сторін:

Орендодавець: __________________________

       Орендар: __________________________

Скачати документ «Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок»

5
Андрій
27.12.2016 в 11:33:10

Як базовий шаблон дуже корисний

Юрій
25.08.2020 в 21:05:42

А як бути з положеннями частини другої статті 810-1 Цивільного кодексу України, згідно якої сторонами договору оренди житла (а не житлового приміщення) з правом викупу є лише підприємство-орендодавець та фізична особа ?

Не заводьте людей в юридичний "блуд" !!!

ирина
22.09.2020 в 09:23:15

5

Олена
28.09.2020 в 21:52:15

Щиро дякую, корисно

5
Volodymyr
29.12.2020 в 16:00:07

Стисло і зрозуміли

Volodymyr
29.12.2020 в 16:00:19

Стисло і зрозумілоЗнайдені документи за темою «договір найму житлового приміщення зразок для органів місцевого самоврядування»

 1. Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу м. "" 20 р. громадянин (прізвище, ім'я, по б...
 2. Договір найму житлового приміщення
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму житлового приміщення
  договір найму житлового приміщення м. "" 20 р. (найменування (п.і.п.) власника житлового приміщення або упов...
 3. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 4. Договір міни житла (житлового будинку на квартиру). Зразок
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (житлового будинку на квартиру). Зразок
  договір міни житла (житлового будинку на квартиру) м. "" 20 р. ми, гр. , що проживає за адресою: і гр. ...
 5. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  договір оренди (майнового найму) нежитлового приміщення м. "" 20р. (найменування організації),...
 6. Зразок. Договір дарування житлового будинку
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування житлового будинку
  ... з вимогами щодо недійсності правочину) перебуваючи при здоровому розумі і ясній пам’яті та діючи добровільно, склали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. за цим договором дарувальник передає у власність обдаровуваного(ної) безоплатн...
 7. Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  Договор аренды жилого помещения → Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  договір суборенди не житлового приміщення м. "" 20 р. (назва організації), іменуємо надалі "суборендар",...
 8. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 9. Договір застави житлового будинку
  Договор залога и заклада → Договір застави житлового будинку
  договір застави житлового будинку м. київ ""20р. ми, що підписалися нижче: громадянин , яки...
 10. Договір міни житла (квартир)
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (квартир)
  договір міни житла (квартир) м. "" 20 р. ми, гр. , паспорт: серія nо. , виданий , гр. , паспорт: серія ...
 11. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 12. Договір найму (оренди) торговельного місця на ринку
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір найму (оренди) торговельного місця на ринку
  договір найму (оренди) торговельного місця на ринку м.полтава "" 200 р. ми, що нижче підписалися (наз...
 13. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 14. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 15. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх