Договір купівлі-продажу. Зразок

Договір
купівлі-продажу

м. Полтава                “__” ___ 200__р.

Сторони:

Продавець ____________________(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______(посада та ПІБ), діючого на підставі________(статуту, довіреності, положення),

з однієї сторони, та

Покупець ____________________,в особі _______, діючого на підставі ______

з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору.

1.1. Продавець зобов’язується передати належащий йому товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.

 

2. Відомості про товар.

2.1. Найменування___________.

2.2. Кількість товару.

2.2.1. Одиниця виміру кількості товару _____.

2.2.2. Загальна кількість товару ________.

2.3. Асортимент ___________.

2.4. Якість товару, що передається Продавцем повинна відповідати _ ____ _ (сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок).

Підтвердженням якості товару, є ________.

2.5. Гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання) з моменту __виготовлення (отримання товару покупцем/ експлуатації) становить _____.

2.6. Комплектність товару, що передається Покупцю_______, визначається за __ (технічні умови та ін)

2.7. Тара та пакування.

2.7.1. Товар повинен бути затарений та упакований Продавцем, таким чином, щоб виключити псування або знищення його, на період від передачі до прийняття товару Покупцем.

 

3. Порядок передачі товару

3.1. Продавець зобов’язаний:

- передати товар Покупцю у повному обсязі протягом __ днів з моменту _ оплати (укладання договору ____(місце передачи товару).

- забезпечити покупця такими документами щодо товару ____________.

3.2. Перехід права власності відбувається в момент передачі товару /оплати /, що оформляється видатковою накладною /актом прийому-здачі/.

 

4. Ціна та умови оплати.

4.1. Ціна за одиницю товару________.

4.2. Загальна ціна товару, що продається за цим Договором ______, у тому числі ПДВ.

4.3. Попередня оплата в розмірі __ % від ціни договору має бути перерахована Продавцю протягом ____ з моменту ___. Остаточний термін оплати складає ___ з моменту _____.

4.4. Покупець здійснює оплату на умовах_______________.

 

5. Права та обов’язки сторін.

5.1. Обов’язки Продавця:

5.1.1. Передати Покупцеві товар, визначений цим Договором.

5.1.2. Попередити Покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається.

5.1.3. Зберігати товар, якщо право власності переходить до Покупця раніше від передання товару.

5.1.4. Замінити товар неналежної якості, протягом ___ днів з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця, або повернути вартість товару неналежної якості, згідно з цінами зазначеними в п. 4.1. Договора.

5.2. Обов'язки Покупця:

5.2.1. Прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору.

5.2.2. Оплатити товар згідно з умовами визначеними в п.4 Договору.

5.3. Права Продавця:

5.3.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, що відповідає умовам визначеним в п. 2 Договора.

5.4. Права Покупця:

5.4.1. Вимагати від Продавця передачі товару, що відповідає умовам визначеним в п. 2 Договора.

5.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших зобов’язань згідно з Договором.

 

6. Відповідальність сторін.

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

6.4. Якщо якість виробу не відповідає умовам зазначеним в п. __ Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі ___ % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в __ денний строк з моменту отримання обгрунтованої претензії від Покупця.

6.5. За порушення строків передачі товару Продавець сплачує штраф у розмірі __ грн. за кожен день прострочення передачі.

6.6. За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у розмірі __ % від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення.

6.7. За односторінню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов ’ язань, що випливають з цього Договору, винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі __ % від ціни товара зазначеной в п.4.2. цього Договору.

 

7. Строк дії Договору та інші положення.

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами .

7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

7.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України.

7.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.5. Продавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

7.6. Покупець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

7.7. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

7.8. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Скачати документ «Договір купівлі-продажу. Зразок» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір купівлі-продажу. Зразок», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір купівлі-продажу. Зразок»

5
Валентина
30.11.2016 в 22:37:19

дякую

5
А
28.03.2017 в 14:30:08

цікавій сайт

Андрій
07.06.2017 в 22:32:16

Дякую

5
леся
15.06.2017 в 14:47:58

дякую

5
леся
15.06.2017 в 14:47:58

дякую

Тетяна
29.06.2017 в 22:19:42

цікавій сайт

Михайло
01.07.2017 в 20:06:06

Дякую!

Олег Леонидович
28.07.2017 в 09:08:03

Правильный договор.

Саша
16.09.2017 в 12:41:48

Скажите пожалуйста а где можно скачать цветной договор купли продажи квартиры?Или такое не реально?

Олег
18.09.2017 в 15:49:14

Дякую, за цей зразок.

Але мені потрібен договір купівлі продажу мафу.

Олександр
19.09.2017 в 09:48:55

дякую

Статус: Клієнт
14.10.2017 в 16:25:04

5

5
Антон
10.11.2017 в 09:47:44

Дякую, дуже корисно користуватися

Лада
17.11.2017 в 09:18:33

Мені подобається, простий й зрозумілий, містить усе, потрібне

андрій
09.01.2018 в 22:10:51

Мені потрібно зразок купівлі продажу мотоцикла до польщі

Богдана
02.02.2018 в 08:43:25

Дякую

иван
12.02.2018 в 12:00:13

спасибо

5
Ігор
28.02.2018 в 13:42:54

Дякую

елена
17.03.2018 в 06:23:38

можно ли фамилию инициалы писать на русском при подписи договора , если в договоре напечатано на украинском

лера
20.04.2018 в 14:10:37

відмінний договір

оксана
03.05.2018 в 15:15:37

корыстный

Коля
03.05.2018 в 17:02:27

дякую

5
Юлия
22.05.2018 в 10:37:03

благодарю

Юлия
22.05.2018 в 10:37:20

благодарю

5
Володимир
11.06.2018 в 00:44:31

Все добре, гарний сайт, рекомендую всім!

4
Руслан
21.07.2018 в 06:01:45

Так

5
Сергій
13.09.2018 в 06:13:55

Ви мене виручили дякую

5
Орловська
20.09.2018 в 15:26:43

Дякую

Марго
29.09.2018 в 19:01:03

дякую

Олег
24.10.2018 в 12:43:08

корисно дякую

5
ОЛЕКСАНДР
30.11.2018 в 19:19:08

щиро вдячний ВАМ!

Ольга
04.12.2018 в 18:32:40

очень помог!

Ірина
12.04.2019 в 16:21:49

Дякую

Київ-вікна
29.05.2019 в 14:42:46

Супер! Допоміг цей сайт - не одноразово! Дякую!

3
Статус: Клієнт
18.06.2019 в 08:30:28

не прописані антикорупційні умови

Статус: Клієнт
18.06.2019 в 08:30:59

не прописані антикорупційні умови

СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА ПОВХ
15.07.2019 в 14:22:40

супер

Виктор
01.08.2019 в 09:41:19

ОК!

Ольга
13.08.2019 в 14:51:04

Дякую

Анастасія
26.09.2019 в 21:14:43

ДЯКУЮ

Татьяна
21.10.2019 в 16:35:23

Дякую

5
олег
11.11.2019 в 13:32:33

супер

джон
20.11.2019 в 10:33:53

непогано

Олеся
11.12.2019 в 08:39:28

Дякую!

тетяна
09.01.2020 в 11:59:55

дякую

анн
17.01.2020 в 16:51:07

дякую

Віталій
03.02.2020 в 12:27:40

Корисний сайт.

5
Юлія
22.02.2020 в 20:49:06

Щиро дякую. Нічого лишнього, стисло і по темі))

Юлія
22.02.2020 в 20:49:08

Щиро дякую. Нічого лишнього, стисло і по темі))

4
вадим
27.02.2020 в 12:40:56

корисно

5
Ирина
04.03.2020 в 10:00:31

Дякую

Ірина
10.03.2020 в 19:26:45

Дякую! Дуже доступно і зручно.

5
Володимир
23.03.2020 в 11:21:30

Дякую

5
Євген
25.03.2020 в 18:34:50

Дякуємо.Лаконічний,грамотний.

5
СВ
14.04.2020 в 12:13:31

ДЯКУЮ

СВ
14.04.2020 в 12:17:51

ДЯКУЮ

Богдан Сулковський
08.05.2020 в 11:14:30

дуже дякую

5
Наталія
18.05.2020 в 11:23:51

Корисна інформація

Лариса
29.05.2020 в 10:08:45

супер

3
Яна
04.06.2020 в 18:00:53

Багато граматичних помилок, але дякую.

Тарас
24.06.2020 в 15:29:45

Клас

Інна
26.06.2020 в 18:18:10

дякую

5
василь
02.07.2020 в 12:23:42

клас

5
про
02.07.2020 в 16:01:02

круто

5
Julia
03.07.2020 в 14:06:17

супер

Валентина
15.07.2020 в 17:31:05

5Дякую цікава інформація

олександр
26.07.2020 в 14:21:50

да.дякую

світлана
06.08.2020 в 13:09:42

клас

Оксана
10.08.2020 в 13:21:05

Дякую, скористалась

4
Галина
30.08.2020 в 17:32:11

Дякую

Олександр
09.09.2020 в 18:50:58

5 дякую

Настя
23.09.2020 в 22:24:46

дякую

5
Артем
06.10.2020 в 11:15:10

Отлично

Жанна Колосовська
06.10.2020 в 12:55:31

Зразок дуже зручний для використання, дозволяє зекономити багато робочого часу.

Дякую

Галина
15.10.2020 в 11:57:15

Дякуємо !

Марина
22.10.2020 в 15:46:03

дякую

Наталія
02.11.2020 в 12:07:14

Профі сайт, дуже корисний

5
Катерина
04.11.2020 в 12:43:21

Зручний договір. Дякую

5
Volodymyr
05.11.2020 в 13:03:03

Дякую!

Корисний Ваш сайт.

Volodymyr
05.11.2020 в 13:03:36

Дякую!

Корисний Ваш сайт.

Таня
17.11.2020 в 14:38:17

хороший зразок

Ната
19.11.2020 в 11:30:56

Дякую

Ната
19.11.2020 в 11:31:13

Дякую

Аптека №1
20.11.2020 в 12:01:45

Супер

Дмитро
25.11.2020 в 10:27:36

Дуже дякую! Інформація була корисна!

Наталія
08.12.2020 в 12:53:59

Дякую

4
GREG ROGERS
16.12.2020 в 07:19:23 відповідь для Аптека №1

Мы быстрые и прямые частные кредиторы. Мы предлагаем все виды кредитов по

2% свяжитесь с нами по адресу: info.wiretransferloans@gmail.com или через Whatsapp

Телефон +13177490147 для получения дополнительной информации.

GREG ROGERS
16.12.2020 в 07:19:29 відповідь для Аптека №1

Мы быстрые и прямые частные кредиторы. Мы предлагаем все виды кредитов по

2% свяжитесь с нами по адресу: info.wiretransferloans@gmail.com или через Whatsapp

Телефон +13177490147 для получения дополнительной информации.

GREG ROGERS
16.12.2020 в 07:21:42 відповідь для Аптека №1

Мы быстрые и прямые частные кредиторы. Мы предлагаем все виды кредитов по

2% свяжитесь с нами по адресу: info.wiretransferloans@gmail.com или через Whatsapp

Телефон +13177490147 для получения дополнительной информации.

4
Владислав
14.02.2021 в 14:51:40

Непоганий зразок. Але не містить суттєвих подробиць

5
Украинец
23.02.2021 в 15:26:42

добре

Королевич
08.03.2021 в 19:54:21

дякую

Наталія
09.03.2021 в 17:08:26

допомогли, дякую

Андрей
15.03.2021 в 11:30:50

дякую

В'ячеслав
18.03.2021 в 22:17:16

Дякую

5
Ігор
30.03.2021 в 07:07:02

гарний шаблон

Твой господин
30.03.2021 в 12:09:42 відповідь для Антон

Иди нашей хуйня!!!!!!

5
Вадим
02.04.2021 в 19:41:17

Дякую за змістовний документЗнайдені документи за темою «договір купівлі-продажу»

 1. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 2. Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
  Договор купли-продажи недвижимости → Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
  примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу м. полтава ""2...
 3. Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  договір купівлі-продажу земельної ділянки м. київ ""20 р. ми, що нижче підписалися, , іменований в пода...
 4. Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  договір купівлі-продажу майнового паю с.маківці, пнівського району, львівської області "" 200 р. власни...
 5. Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  договір купівлі-продажу транспортного засобу м. полтава "" 20р. власник транспортного засобу (номерного...
 6. Договір купівлі-продажу типовий
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу типовий
  договір купівлі-продажу м. "" 200р. (найменування підприємства, кооперативу, організації), іменоване надалі ...
 7. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 8. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  договір купівлі-продажу товарів у розстрочку м. полтава "" 200.р. мною, громадянином (прізвище, ім'...
 9. Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом м. львів ""20р. ми, що ниж...
 10. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку м. полтава «» 200 р. ...
 11. Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  Ценные бумаги и акции, эмиссия → Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  договір купівлі-продажу акцій м. полтава ""20р. (назва підприємства, акції якого продаються) (мі...
 12. Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  договір комісії м. "" 20 р. (найменування підприємства) надалі іменоване "фірма", в особі (посада) (...
 13. Зразок довіреності на продаж квартири
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на продаж квартири
  ...ро належність майна на праві особистої приватної власності тощо; підписувати відповідні договори, в тому числі попередній договір купівлі-продажу квартири, договір купівлі-продажу квартири, інші необхідні документи, правочини, вносити зміни та доповнення у ...
 14. Договір про завдаток (між фізичними особами)
  Соглашение и договор о задатке → Договір про завдаток (між фізичними особами)
  договір про завдаток (між фізичними особами) м. «» р. , паспорт громадянина україни: серія n , видани...
 15. Договор купли-продажи
  Договір купівлі-продажу майна → Договор купли-продажи
  Договор купли-продажи г. Львов “” 200г. Стороны : , именуемое в дальнейшем «Продавец»,

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх