Договір консигнації (реалізації товарів)

Договір
консигнації (реалізації товарів)

 

м. Полтава                                           "__"________20__ р.

 

Сторони:

" Консигнант" : Товариство з обмеженою відповідальністю __ в особі ___., що діє на підставі статуту ( Довіреності №_), з одного боку, та

" Консигнатор " : ТОВ ____, в особі директора ____, що діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей Договір (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. Загальні положення

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Консигнант зобов’язується поставляти товари, визначені в п.2 цього договору (далі- товари), Консигнатору для їх продажу, а Консигнатор зобов’язується приймати товари на реалізацію та від свого імені і за обумовлену цим Договором винагороду продавати ці товари третім особам (надалі -"покупці" ).

 

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього договору є такі товари___________ .

2.2. Найменування, кількість, часткове співвідношення за номенклатурою, ціна Консигнанта на товари та інші характеристики товарів, що поставляються на консигнацію за цим Договором, визначаються у бухгалтерських документах (накладних) на передачу певної партії товару ( або у Специфікаціях), які є невід’ємною його частиною.

2.3. Консигнант гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченим чинним законодавством України.

2.4. Товари повинні відповідати загальним критеріям якості для цього типу товарів.

2.5. Товари повинні бути затарені й упаковані Консигнантом таким чином, щоб не допустити пошкодження (псування) та (або) знищення його під час поставки до прийняття товару Консигнатором. Вартість тари та пакування входить до ціни товарів, визначеної Консигнантом у Специфікації.

 

 

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Консигнатор зобов'язується:

вжити всіх необхідних заходів для безперешкодної поставки товарів покупцям відповідно діючим правилам торгівлі;

здійснювати приймання товарів Консигнанта та забезпечити повне збереження товарів та їх якості на своєму складі;

щомісячно до 30 числа надавати Консигнанту повну інформацію про хід реалізації товарів, про їх запас на складі;

на вимогу Консигнанта безперешкодно допускати представника Консигнанта на склад для перевірки фактичної наявності переданого на консигнацію товару, та пред’являти йому бухгалтерську та іншу документацію для підтвердження наданої інформації не пізніше 5 календарних днів з моменту пред’явлення Консигнантом вимоги про надання такої документації;

вчасно сплачувати за реалізований товар.

3.2. Консигнант зобов'язується:

вчасно поставляти товари Консигнаторові;

надати Консигнаторові необхідні документи (ліцензійні свідоцтва ,сертифікати) на право поширення товарів шляхом продажу;

надавати Консигнатору консультаційну підтримку; рекламні та методичні матеріали;

вносити телефони Консигнатора у рекламу Консигнанта, що передбачає публікацію телефонів партнерів за умови виконання Консигнатором планових закупівель (не менш як __грн. на місяць)

3.3. Консигнант має право:

змінювати рекомендовані ціни для кінцевого покупця;

у разі випуску оновлених версій товару переглядати умови поставок та ціни, попередньо проінформувавши Консигнатора за допомогою факсимільного зв’язку або поштою.

3.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

3.5. Сторони можуть надавати один одному усі види фінансової, технічної та організаційної допомоги на взаємо погоджених умовах

 

4. Право власності на товари

4.1. Товари, передані Консигнатору, є власністю Консигнанта до моменту їх продажу покупцю.

4.2. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) товару лежить на Консигнаторі з моменту прийому товарів Консигнатором на консигнацію.

 

5. Ціни на товари

5.1. Ціна Консигнанта на товари вказується в накладних (Специфікаціях), які є невід’ємною частиною цього Договору.

5.2. Консигнатор має право самостійно визначати ціни на товари для покупців з бажаним урахуванням рекомендованих цін Консигнатора , але не нижче цін Консигнанта, встановлених у накладніх (Специфікаціях).

 

6. Винагорода Консигнатора

6.1. Винагорода Консигнатора визначається як різниця між ціною реалізації товару Консигнатором і ціною Консигнанта.

6.2. Право на винагороду Консигнатор отримує з моменту реалізації переданих на консигнацію за цим Договором товарів.

 

7. Порядок розрахунків

7.1. Консигнатор отримує плату шляхом утримання належних йому сум із коштів, отриманих після продажу товару, поставленого на консигнацію.

7.2. Консигнатор зобов'язаний перерахувати грошові кошти Консигнанту протягом __банківських днів з дня продажу товарів покупцям.

 

8. Умови та порядок поставки товарів на консигнацію

8.1. Кожна наступна поставка товарів на консигнацію здійснюється Консигнантом на підставі замовлення, яке передається Консигнатором за допомогою телефонного зв’язку, факсом або поштою.

8.2. У замовленні Консигнатор вказує бажану кількість товарів, їх асортимент та час поставки.

8.3. Консигнант на підставі отриманого замовлення та з урахуванням наявного у нього товару складає Специфікацію на поставку.

8.4. Консигнант поставляє товари Консигнатору не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підписання Сторонами Специфікації на цю поставку.

8.5. Поставка здійснюється на умовах DDU – м. __________________________*

  у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

8.6 Консигнант в день відправлення партії товарів повідомляє Консигнатора телеграмою, телефонограмою або за допомогою факсимільного зв’язку про конкретну адресу, час та дату отримання товару у місті призначення.

8.7 Консигнатор зобов’язується прийняти товар у день та час та в місці, що вказані Консигнантом.

 

9.Відповідальність сторін

9.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

9.2 Якщо якість виробу (робіт, товару) не відповідає умовам зазначеним в п. __ Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі ___ % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в __ денний строк з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця.

9.3 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

9.4 Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин: стихійні природні явища, військові дії, зміни у законодавстві, дії державних органів та таке інше ). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. Якщо ці обставини діють в продовж більше ніж 3-х місяців, кожна з Сторін має право анулювати цей Догорів без права вимоги відшкодування можливих збитків іншою стороною.

9.5 За порушення Консигнатором строків перерахування коштів від продажу товару (або строків повернення товару, у випадках передбачених договором), Консигнатор сплачує Консигнантові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на день прострочення, від суми, яку належить перерахувати Консигнантові відповідно до умов цього договору за кожен календарний день прострочення.

 

9.6 Сплата пені, встановленої п.11.5 не позбавляє Консигнатора від обов’язку перерахувати кошти.

9.7 За порушення строку поставки товарів, встановленого п.8.4. цього Договору Консигнант сплачує Консигнатору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на день прострочення, від суми товарів, поставка яких прострочена, за кожен календарний день прострочення поставки.

9.8 У випадку невиконання Консигнатором обов’язків, встановлених п. 3.1 цього договору та у випадку, якщо має місце прострочення перерахування коштів Консигнантові на строк понад два місяці, Консигнант має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, про що він письмово або факсом повідомляє Консигнатора.

9.9 У випадку невиконання Консигнантом обов’язку щодо постачання товарів у строки, передбачені п.8.4. цього договору, Консигнатор має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово або за допомогою факсимільного зв’язку повідомивши про це Консигнанта

9.10 У випадку розірвання договору, Консигнатор зобов’язується перерахувати Консигнантові вартість всього отриманого та ще не оплаченого за цим договором товару в строк не пізніше трьох календарних днів з моменту отримання повідомлення Консигнанта про розірвання договору або повернути непроданий товар у ті ж строки

 

10. Дія договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та (або) його скріплення печатками Сторін та діє протягом одного року.

10. 2 . Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10. 3 . Цей Договір (крім випадків ним передбачених) може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.4. У разі, якщо строк дії договору не буде продовжено Сторонами, Консигнатор зобов’язується в _ денний строк з дня закінчення строку дії цього договору повернути Консигнантові вартість усього отриманого, але неоплаченого за цим договором товару (або повернути нереалізований товар Консигнантові у той же строк у належному стані.)

  

11. Прикінцеві положення

11.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

11.5. Додаткові угоди та Специфікації до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та (або) скріплені їх печатками.

11.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

11.7. Сторони заявляють, що на момент укладення цього Договору:

__ має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

__ має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Скачати документ «Договір консигнації (реалізації товарів)» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір консигнації (реалізації товарів)», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір консигнації (реалізації товарів)»

максим
15.03.2017 в 12:12:18

так

Snig
17.02.2018 в 04:00:45

Необхідність у такому договорі виникла вперше. Ваш варіант допоміг як приклад. Дякую.

павло
05.03.2018 в 18:15:42

дуже гарний зразок

Саша
05.03.2018 в 18:17:51

+++++

5
Саша
18.03.2018 в 18:22:17

Найкращий варіант

5
Інна
07.05.2018 в 23:34:22

Дякую!

Інна
07.05.2018 в 23:34:38

Дякую!

Андрій
11.05.2018 в 10:41:15

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи є актуальним на сьогодення даний договір "Договір консигнації"? Бо я чув, що наче відбулися якісь зміни і договори старого зразку не є дійсними.

роман
17.08.2018 в 13:49:56

як шаблон дуже гарний

5
Татьяна
26.09.2018 в 19:18:52

Спасибо! Вы классные!

Людмила
20.11.2018 в 16:31:10

Дякую

игорь
04.02.2019 в 13:01:42

очень хорошая шайба

Юлия
09.10.2019 в 17:46:51

Спасибо, хороший образец:))))

Виктория
14.01.2020 в 09:41:33

Очень хороший образец!! Спасибо

Тетяна
17.01.2020 в 13:02:35

Допоміг. Дякую

виталий
19.05.2020 в 19:39:53

спасибо было полезно

Євгенія
10.06.2020 в 15:37:33

дуже гарний зразок

4
Вадька
10.06.2020 в 17:26:33

Дякую

5
галина
30.06.2020 в 16:39:50

дуже чітки і гарний зразок

5
Володимир
17.07.2020 в 11:39:37

вища

Олексій
22.07.2020 в 13:52:01

Дуже толково

5
Марія
04.08.2020 в 14:41:54

Документ корисний

Олена
07.10.2020 в 11:18:45

Дякую за зразок!

Дмитро
04.12.2020 в 14:35:58

Дякую, варіант допоміг як приклад

5
Наталія
10.02.2021 в 23:05:52

Так.

Юлія
09.03.2021 в 15:22:17

хороший зразокЗнайдені документи за темою «договір реалізації»

 1. Договір консигнації (реалізації товарів)
  Договор поставки товаров, продукции → Договір консигнації (реалізації товарів)
  договір консигнації (реалізації товарів) м. полтава ""20 р. сторони: " консигнант" : това...
 2. Договір про надання посередницьких послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання посередницьких послуг
  договір на посередницькі послуги м. ""200р. (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу),...
 3. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 4. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 5. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  договір суборенди м. полтава "" 200р. сторони: , в особі , що діє на підставі , названий у по...
 6. Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  Договор займа → Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  договір позики із заставним забезпеченням м. "" 20 р. (найменування підприємства, що бере позику), іменоване...
 7. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 8. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....
 9. Договір застави житлового будинку
  Договор залога и заклада → Договір застави житлового будинку
  договір застави житлового будинку м. київ ""20р. ми, що підписалися нижче: громадянин , яки...
 10. Договір відповідального зберігання
  Договор управления средствами и имуществом → Договір відповідального зберігання
  договір відповідального зберігання м. київ “” 200р. сторони: , названий у подальшому депонент, в особі ...
 11. Договір поруки
  Договор поручительства → Договір поруки
  договір поруки м. київ “” 200р. сторони: поручитель (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 12. Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  договір купівлі-продажу земельної ділянки м. київ ""20 р. ми, що нижче підписалися, , іменований в пода...
 13. Договір міни житла (квартир)
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (квартир)
  договір міни житла (квартир) м. "" 20 р. ми, гр. , паспорт: серія nо. , виданий , гр. , паспорт: серія ...
 14. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 15. Разовий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом
  Договор перевозки грузов и пассажиров → Разовий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом
  разовий договір № на перевезення вантажів автомобільним транспортом (місто, село, селище) "" 200 р. ...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх