Договір зберігання

Договір зберігання

 

м. Київ                                 “__” ___ 200__р.

 

Сторони:

 

Поклажодавець ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ) , діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та Зберігач __ _____________________ в особі _______, діючого на підставі ______ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору.  

1.1. Зберігач зобов’язується зберігати та повернути у схоронності майно зазначене в п. 2 цього Договору (дал і Майн о), яке передано Поклажодавцем.

 

2. Відомості про предмет зберігання.

2.1. Найменування___________.

2.2. Кількість майна.

2.2.1. Одиниця виміру кількості майна ______.

2.2.2. Загальна кількість майна ______.

2.2.3. Загальною (оціночною) вартістю______. 

 

3. Порядок передачі та строк зберігання.

3.1. Поклажодавець передає майно зазначене в п. 2 цього Договору, в такому місці___ відповідно до _накладної (акту, за описом) не пізніше від дати зазначеної в п. 3.3.1 цього Договору.

3.2. Зберігач видає на підтвердження приймання майна _ складску квітанцію (просте або подвійне складське свідоцтво).

3.3. Строк зберігання:

3.3.1. Початок зберігання: “__”___200_ р.

3.3.2. Закінчення зберігання: “__”___200_ р.

 

4. Плата за зберігання...

4.1. За зберігання Майна Поклажодавець сплачує зберігачу в такому порядку, розмірах та строки:

4.1.1. Вартість за зберігання за _ добу (місяць) складає ____ грн.

4.1.2. Загальна вартість за період зберігання зазначений в п. 3.3 цього Договору дорівнює ____.

4.2. Оплата повинна бути перерахована Зберігачу по закінченню терміну зберігання.

 

5. Права та обов’язки сторін.

5.1. Обов’язки Зберігача:

5.1.1. Зберігати річ протягом строку зазначеному в п. 3.3 цього Договору.

5.1.2. Вживати всіх заходів, встановлених цим Договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речі.

5.1.3. Виконувати свої обов ’ язки по цьому Договору особисто.

5.1.4. Своєчасно повідомити Поклажодавця про надання речі на зберігання іншій особі, якщо це потрібно зробити в інтересах Поклажодавця.

5.1.5. Негайно повідомити Поклажодавця про необхідність зміни умов зберігання майна і отримати його відповідь.

5.1.6. Змінити спосіб, місце та інші умови зберігання майна, у разі небезпеки його втрати, не чекаючи відповіді Поклажодавця.

5.1.7. Повернути Поклажодавцю майно, що було передано на зберігання. А також на першу вимогу Поклажодавця повернути майно, навіть якщо строк зберігання зазначений в п.3.3 цього Договору не закінчився.

5.1.8. Нести відповідальність за втрату чи пошкодження майна.

5.1.9. Не має право без згоди Поклажодавця користуватися майном, а також передавати його у коритсування іншим особам.

5.2. Обов'язки Поклажодавця:

5.2.1. В разі непередання майна на зберігання відшкодувати Зберігачу збиткі, завдані цим непереданням, якщо Поклажодавець в розумний строк не попередив Зберігача про відмову від цього Договору.

5.2.2. Забрати річ від Зберігача після закінчення строку зберігання згідно п.3.3 цього Договору.

5.2.3. Сплатити послуги Зберігача згідно п. 4.1 цього Договору.

5.2.4. Внести плату за весь фактичний час зберігання майна, якщо він після закінчення строку зберігання не забрав річ.

5.2.5. Відшкодувати Зберігачу збитки, завдані властивостями мана, переданого на зберігання, якщо Зберігач приймаючи його на зберігання, не знав і не міг знати про ці властивості.

5.3. Права Зберігача:

5.3.1. За згодою Поклажодавця змішати мано одного роду та однієї якості, яке передано на зберігання.

5.3.2. Передати на зберігання річ інший особі у разі, якщо Зберігач вимушений це зробити в інтересах Поклажодавця і не має можливості отримати його згоду.

5.3.3. Вимагати плати за зберігання згідно з п.4.1 цього Договору.

5.3.4. Вимагати пропорційної частини оплатиза зберігання, якщо зберігання припинилось достроково через обставини, за які Зберігач не відповідає.

5.3.5. Продати майно або його частину, якщо воно пошкоджено , або виникла реальна загроза його пошкодження чи інші обставини, що не дають змоги забезпечити його схоронність, а вжиття заходів з боку Поклажодавця очікувати неможливо.

5.3.6. Відшкодувати свої витрати з суми виторгу, одержаної від продажу майна, який стався за умов визначених в п. 5.3.5 цього Договору.

5.4. Права Поклажодавця:

5.4.1. Вимагати виконання Зберігачем умов цього Договору.

 

6. Відповідальність сторін.

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

6.4. Збиткі завдані Поклажодавцеві втратою (нестачою) або пошкодженням майна, відшкодовуються Зберігачем:

6.4.1. У разі втрати нестачі майна — у розмірі його вартості.

6.4.2. У разі пошкодження майна — у розмірі суми, на яку знизилась його вартість.

6.5. Якщо внаслідок пошкодження майна його якість змінилась настільки, що воно не може бути використано за первісним призначенням, Поклажодавець має право відмовитися від майна і вимагати від Зберігача відшкодування його вартості.

6.6. Поклажодавець зобов ’ язаний відшкодувати Зберігачеві збитки, завдані властивостіми майна, переданого на зберігання, якщо Зберігач приймаючи його на зберігання, не знав і не міг знати про ці властивості.

6.7. За несвоєчасне або неповне проведення грошових розрахунків, Поклажодавець зобов ’ язаний сплатити Зберігачу пеню у розмірі ___ % від несплаченої суми за кожний день прострочення.

6.8. Зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження Майна після закінчення строка зберігання, тільки при наявності з його боку умислу або грубої необережності.

 

7. Строк дії Договору та інші умови.

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до строку зазначеного в п. 3.3.2 цього Договору.

7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

7.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.4. Зберігач має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

7.5. Поклажодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

7.6. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.7. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.9. Додатки до Договору э його невід’ємною частиною.

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін 

Скачати документ «Договір зберігання» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір зберігання», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір зберігання»

Алла
10.03.2017 в 15:37:06

Дякую

Юлия
21.03.2017 в 19:29:59

так, дякую

Боріс
21.06.2017 в 17:02:25

5 по 5-бальной шкале

5
Анастасія
05.10.2017 в 15:01:28

Дякую все, що треба тільки під себе доробити.

Наталя Богданівна
31.01.2018 в 06:29:06

Чи можна заключити договір зберігання із фізичною особою,Не підприємцем ?

Ольга
26.12.2019 в 17:01:41

Дякую

Евгений
30.04.2020 в 05:09:29

Большое спасибо за предоставленную информацию. Помогла!!!

Юлія
27.05.2020 в 10:17:14

Так! Дуже дякую!

5
Світлана
31.05.2020 в 09:22:59

Корисно.

hrfhv frgtf
30.06.2020 в 17:13:32

Дякую

5
Лариса
30.07.2020 в 19:37:54

Дякую! Корисно

5
Валентина
28.08.2020 в 12:43:40

Дякую, використала для підприємства

Юрій
05.09.2020 в 18:46:03

Дякую!

Мері
01.10.2020 в 13:33:58

Корисна інформація, дякую

5
Максим
11.11.2020 в 09:59:09

Так, дякую

Максим
11.11.2020 в 09:59:23

Так, дякую

Оксана
26.11.2020 в 14:33:35

Дуже дякую.

Оксана
26.11.2020 в 14:36:04

Дуже дякую)

Иван
08.12.2020 в 21:18:55

5 балов спасибо

Лилія
18.12.2020 в 12:12:15

Дякую

5
Любов
24.12.2020 в 11:45:10

відмінно

5
Альона
29.03.2021 в 22:04:33

Дякую

Анастасія
17.05.2021 в 16:59:33

Все просто і ясно, дякуюЗнайдені документи за темою «договір зберігання приклад»

 1. Депозитний договір (приклад)
  Договор банковского и депозитного вклада → Депозитний договір (приклад)
  депозитний договір № м. "" 20р. (повне найменування банку) іменований надалі "банк", в особі (п.і.п., посад...
 2. Договір оренди будівлі. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди будівлі. Приклад
  договір оренди будівлі м. "" 20 р. ,(найменування підприємства, що передає будинок) іменоване надалі "ор...
 3. Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  Договор аренды жилого помещения → Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  договір суборенди не житлового приміщення м. "" 20 р. (назва організації), іменуємо надалі "суборендар",...
 4. Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  договір на оренду приміщень під офіс м. "" 20 р. (найменування підприємства, організації), іменуємо в ...
 5. Договір відповідального зберігання
  Договор управления средствами и имуществом → Договір відповідального зберігання
  договір відповідального зберігання м. київ “” 200р. сторони: , названий у подальшому депонент, в особі ...
 6. Договір зберігання
  Договор управления средствами и имуществом → Договір зберігання
  договір зберігання м. київ “” 200р. сторони: поклажодавець (повна назва юридичної чи піб фізи...
 7. Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  Агентский договор и соглашение → Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  агентський договір про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку ...
 8. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 9. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 10. Договір транспортної експедиції
  Договор транспортного обслуживания и экспедиции → Договір транспортної експедиції
  договір транспортного експедирування м. "" 20 р. (найменування підприємства-експедитора), іменоване надалі "ек...
 11. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  договір суборенди м. полтава "" 200р. сторони: , в особі , що діє на підставі , названий у по...
 12. Договір купівлі-продажу типовий
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу типовий
  договір купівлі-продажу м. "" 200р. (найменування підприємства, кооперативу, організації), іменоване надалі ...
 13. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 14. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....
 15. Договір застави житлового будинку
  Договор залога и заклада → Договір застави житлового будинку
  договір застави житлового будинку м. київ ""20р. ми, що підписалися нижче: громадянин , яки...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 0637323860

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх