Договір застави

Договір застави

 

м. Київ                                 “__” ___ 200__р.

 

Сторони:

Заставодавець ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ), діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та Заставодержатель ____________________ в особі _______, діючого на підставі ______ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору. 

Заставодержатель має право у випадку невиконання Заставодавцем своїх зобов'язань за Договором, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника .

 

 2. Зобов’язання, забезпечене заставою.

2.1. Підстава появи зобов'язання, забезпеченого заставою за цим Договором є договір № ___ від “__ “ _____ 200_ р. (далі Основний договір).

2.2. Предметом Основного договору є __________.

2.3. Строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою за цим Договором становить ____.

2.4. Розмір забезпеченої заставою вимоги складає ____________ .

 

3. Предмет застави.

3.1. Предметом застави є:

3.1.1. Найменування ___________.

3.1.2. Кількість _____________.

3.1.3. Підтвердженням якості товару є __.(сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок).

3.2. Узгоджена за цим Договором вартість предмета застави складає:_______.

3.3. Право власності на предмет застави належить Заставодавцю на підставі _______ .

3.4. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду (в позасудовому порядку шляхом передачі предмета застави у власність Заставодержателя, інше)

 

4. Порядок передачі предмету застави.

4.1. Предмет застави передається у володіння Заставодержателя в такому порядку:

4.1.1. Строк передачі: ___________.

4.1.2. Місце передачі: ___________.

 

5. Права та обов’язки сторін.

5.1. Обов’язки Заставодавця:

5.1.1. Застрахувати предмет застави визначений цим Договором.

5.2. Обов'язки Заставодержателя :

5.2.1. Зберегти предмет застави, а у разі виникнення загрози втрати або пошкодження предмета застави негайно повідомити про це Заставодавця.

5.2.2. В строк ____ повернути предмет застави після виконання Заставодавцем або третьою особою забезпеченого заставою зобов ’ язання.

5.3. Права Заставодавця:

5.3.1. Заставодавець має наступні права з розпорядження предметом застави _______.

5.3.2. Наступна застава, відчуження та передача в користування іншим особам заставленого майна допускається (допускається за згодою Заставодержателя, не допускається).

5.4. Права Заставодержателя:

5.4.1. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов ’ язання не буде виконано в строк, встановлений в п. 2.3 цього Договору.

 

6. Відповідальність сторін.

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

6.4. За порушення строків зазначених в п. 4.1.1 та п. 5.2.2 цього Договору, винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі ___% від вартості предмета застави.

 

7. Строк дії Договору та інші умови.

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором , але не довще ніж до ___200_р.

7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

7.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.4. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Скачати документ «Договір застави» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір застави», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір застави»

Олег
13.02.2019 в 09:52:13

добре

Роза
26.12.2019 в 14:01:31

ДЯКУЮ!!!

член
25.04.2021 в 02:28:57

яйцяЗнайдені документи за темою «зразок договору застави нерухомого майна»

 1. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...у орендар, в особі (п.і.б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. орендодавець зобов'язується надати за цим договором орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розт...
 2. Зразок. Договір застави транспортного засобу
  Договор залога и заклада → Зразок. Договір застави транспортного засобу
  ...dquo;заставодавець”, з іншої сторони, надалі “сторони”, уклали цей договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. цей договір забезпечує вимоги заставодержателя, що випливають із кредитного договору, укладеного між заставодержателе...
 3. Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  Договор займа → Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  ...ник зобов'язується повернути позикодавцеві зазначену суму позики в обумовлений строк. 2. повернення зазначеної в даному договорі суми позики може мати місце за бажанням позичальника протягом частинами (на виплату), але не пізніше . 3. надавана позикод...
 4. Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  Договор займа → Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  ...іонерного товариства , іменований(а) надалі позичальник, з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. позикодавець, передає позичальникові (який являється акціонером зат "") у власність кошти в розмірі (...
 5. Зразок довіреності на розпорядження всім майном
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на розпорядження всім майном
  ...им поручителем, надання в оренду, позичку тощо; набуття будь-яким чином у власність (придбавати за платними чи безоплатними договорами, іншими правочинами тощо) рухомого та нерухомого майна, в тому числі транспортних засобів, з чого б таке майно не складалось...
 6. Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  Договор управления средствами и имуществом → Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  ...м витрат за рахунок вигоди (доходів, прибутку) від використання майна (зменшеної на розмір винагороди, передбаченого п.5 даного договору). 12. управитель, що не виявив належної дбайливості про інтереси установника управління, відшкодовує установнику управлінн...
 7. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 8. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 9. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 10. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 11. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 12. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...ивень готівкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період ...
 13. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 14. Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  ...обслуговування та ремонту, страхових компаніях тощо з питань технічного обслуговування, ремонту автомобіля, з питання укладення договору страхування автомобіля, страхування цивільної відповідальності третіх осіб тощо, отримання страхового відшкодування, укладення...
 15. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку м. полтава «» 200 р. (п.і.п) паспорт се...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 6
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25


Загрузка
Наверх