Договір доручення

Договір доручення

 

м. Київ                “__” ___ 200__р.

Сторони:

Довіритель ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі ____ ___ (посада та ПІБ) ,діючого на підставі _______ (статуту, довіреності, положення) , з однієї сторони, та

Повірений ____________________ (посада та ПІБ) в особі _______, діючого на підставі ___ _____ (статуту, довіреності, положення) з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору.

1.1. За цим Договором Повірений зобов'язується від імені і за рахунок Довірителя здійснити наступні юридичні дії: __________________, на таких умовах ____________ і в наступному порядку __________________.

 

2. Винагорода та порядок розрахунків.

2.1. За здійснення дій, що визначені у п. 1.1 цього Договору, Довіритель зобов'язується виплатити Повіреному винагороду в розмірі _____ грн.

2.2. Довіритель зобов'язується протягом __ банківських днів після надання Довірителеві звіту Повіреного про виконання доручення, перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок Повіреного грошову суму, визначену у п. 2.1 цього Договору.

 

3. Строки виконання доручення.

3.1. Повірений зобов'язаний виконати доручення протягом __ з дня набрання чинності цим Договором .

 

4. Права та обов’язки сторін...

4.1. Обов’язки Повіреного:

4.1.1. Повірений зобов’язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення на умовах, найбільш вигідних для Довірителя.

4.1.2. Повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення.

4.1.3. Після виконання доручення або в разі припинення Договору до його виконання в ___ денний строк повернути Довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправдні документи.

4.1.4. Виконати доручення в строк зазначений в п. 3.1 цього Договору.

4.1.5. В ___ денний строк передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення.

4.2. Обов'язки Довірителя:

4.2.1. Зобов’язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.

4.2.2. Забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення.

4.2.3. Відшкодувати повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення.

4.2.4. Зобов’язаний негайно прийняти від повіреного все одержане ним у зв’язку з виконанням доручення.

4.2.5. Зобов’язаний виплатити Повіреному винагороду в порядку та розмірі зазначеному в п. 2.1-2.2 цього Договору.

4.2.6. Забезпечити при необхідності участь своїх уповноважених представників до виконання Повіреним його зобов’язань згідно цього Договору.

4.3. Права Повіреного:

4.3.1. Вимагати від Довірителя виконання всіх своїх зобов’язань згідно цього Договору.

4.4. Права Довірителя:

4.4.1. Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі Повірений повинен повідомити Довірителя про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим.

4.4.2. Залучати, при необхідності, вповноважених представників Довірителя до виконання доручення.

4.4.3. Вимагати від Повіреного виконання всіх своїх зобов’язань згідно цього Договору.

 

5. Відповідальність сторін.

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5.4. За несвоєчасну виплату винагороди Повіреному Довіритель сплачує пеню в розмірі __ % від суми належної до сплати за кожний день просрочки.

 

6. Припинення Договору.

6.1. Договір припиняється на загальних підставах припинення договору, а також у разі:

6.1.1. Відмови Довірителя або Повіреного від Договору.

6.1.2. Визнання Довірителя або Повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім.

6.1.3. Смерті довірителя або повіреного.

 

7. Строк дії Договору та інші умови.

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє “__” ____ 200__ р.

7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

7.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.5. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін 

Скачати документ «Договір доручення» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір доручення», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір доручення»

людмила
24.05.2016 в 10:48:49

документ складено грамотно

5
Андрій Юрист
05.10.2016 в 22:16:49

Щиро дякую за документ. Зроблено на 5+

5
Татьяна
07.02.2017 в 10:54:15

Очень хороший договор. Спасибо.

Татьяна
07.02.2017 в 10:54:24

Очень хороший договор. Спасибо.

Роман
16.02.2017 в 13:16:11

Добре сформований договір

Тетяна
08.08.2017 в 12:38:19

Дякую! Було дуже корисно!

4
Сергій
12.09.2017 в 11:36:10

Документ відкрив і обробив дуже швидко і вчасно, зекономив час, все добре, нічого зайвого. Вітаю автора.

Наталия
10.01.2018 в 16:05:27

спасибо большое, договор составлен лаконично и в соответствии с законодательством

5
Наталія
30.01.2018 в 15:35:26

Подяка розробникам документа і сайта.

Арухан, бухгалтер
12.02.2018 в 12:46:03

Дуже корисний документ! Дякуємо)))

Марина
25.02.2018 в 13:31:38

Огромное спасибо. Кратко, основное и есть поле для творчества.

Ольга
04.03.2018 в 21:30:11

Дякуємо!

Наталія
28.03.2018 в 08:25:01

А який має бути договір доручення між юридичною особою і працівником для придбання матеріалів(товарів,палива) за власні кошти працівника для здійснення господарської діяльності юридичної особи? Напер вдячна

4
ldinka
12.04.2018 в 01:29:10

Дякую!!!!

ldinka
12.04.2018 в 01:29:54

Дякую!!!!

Саша
12.06.2018 в 09:48:28

да

Олена
12.06.2018 в 11:46:30

Дякую.

Марина
04.07.2018 в 21:27:19

Дякую,став в нагоді.

Сергій
19.07.2018 в 10:35:20

ОК

5
Наталч
21.09.2018 в 07:42:08

Чи можу я офомити генеральне доручення на квартиру і машину для сина

Євгеній
24.10.2018 в 09:53:55

Корисно

Тарас
05.11.2018 в 16:21:18

Супер

4
Asan
17.08.2019 в 04:45:20

Було корисно....

Нуанс з довіреністю залишився нерозкритий

Инна
06.09.2019 в 10:23:32

Спасибо! Очень помогло в работе!

Тетяна
11.11.2019 в 13:20:39

дякую!

5
Ганна
02.12.2019 в 14:31:01

Корисно, Дякую.

Ганна
02.12.2019 в 14:31:13

Корисно, Дякую.

Анна Бочарова
13.12.2019 в 10:48:25

Спасибі, дуже треба зразок , а тут все грамотно!!!! Анна

5
Ілона
16.12.2019 в 12:30:56

Дякую, дуже знадобився

татьяна
29.01.2020 в 13:02:57

спасибо

Oleksandr Naumenko
07.02.2020 в 16:42:25

Дякую. Просто й зрозуміло.

сергій
27.02.2020 в 10:04:21

не знаю ще буду читати

юрій
27.02.2020 в 12:36:16

достатньо професійно

Андрій
05.03.2020 в 10:01:48

Дякую. Цілком зрозумілий документ.

Наталія
21.04.2020 в 22:51:31

Корисна інформація

Наталя
05.05.2020 в 15:36:06

Дякую за договор

5
1
29.05.2020 в 11:39:53

Дякую!

4
Олександр
18.06.2020 в 09:24:06

Гарна основа договору для наповнення власною інформацією.

Юлія
07.08.2020 в 14:58:19

дякую

Анастасія
23.08.2020 в 17:09:20

хороший документ, рекомендую

Вячеслав
09.10.2020 в 12:10:32

Отличный договор

Володимир
06.11.2020 в 13:54:46

добре

5
Єгорова Наталья
25.11.2020 в 11:12:51

дякую

5
Леся
03.12.2020 в 11:00:55

Дякуємо, те що потрібно.

oleksandr
18.12.2020 в 11:10:46

Щиро дякую за документ

Йоханес
23.12.2020 в 17:07:22

щиро дякую

Helen
28.12.2020 в 13:06:38

Спасибо. Помогли.

Аня
21.01.2021 в 13:10:50

спасибо

Аделина
23.01.2021 в 12:04:40

дякую за допомогу

Костянтин
09.03.2021 в 17:27:17

Став у нагоді, дякую

Тетяна
13.03.2021 в 12:21:16

доброго дня, дякую за вашу чудову роботу.

5
Денис
30.03.2021 в 19:45:40

Дякую

Олександр
03.09.2021 в 12:06:58

суперЗнайдені документи за темою «договір доручення зразок»

 1. Договір доручення
  Договор поручения, представительства → Договір доручення
  договір доручення м. київ “” 200р. сторони: довіритель (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) в ос...
 2. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 3. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 4. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 5. Зразок. Договір комісії
  Договор комиссии на покупку и продажу → Зразок. Договір комісії
  договір комісії м. ""20 р. (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі комісіонер, в ...
 6. Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок
  договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності м. ""20р. , організація, іменована надалі «комі...
 7. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...
 8. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 9. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 10. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 11. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...
 12. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 13. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  договір бартеру м. ""20р. (найменування підприємства) і (найменування підприємства іншої сторони), імено...
 14. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  договір комерційної концесії (франчайзинг) м. ""20 р. (найменування підприємства - правоволодільця) іменован...
 15. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх