Договір банківського рахунку

ДОГОВІР
банківського рахунку

 

м.___________ "__"_________ 20___р.

 

______________________,(найменування банку) іменований надалі "Банк", в особі __________________,(посада, П.І.П.) діючого на підставі ____________________,(Статуту, положення) з одного боку, і ___________________________,(найменування власника рахунку) іменований надалі  "Клієнт", в особі _______________,(посада, П.І.П.) діючого на підставі _____________________________,(Статуту, положення) з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

 

1. Предмет договору. Загальні положення

1.1. За даним договором Банк зобов'язується приймати і зараховувати поступаючі на рахунок, відкритий Клієнтові, кошти, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування й видачу відповідних сум з рахунку й проведенні інших операцій по рахунку.

1.2. Банк вправі використати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право Клієнта безперешкодно розпоряджатися цими засобами.

1.3. Банк не вправі визначати й контролювати напрямки використання коштів  Клієнта й установлювати інші не передбачені законом обмеження його права розпоряджатися коштами за своїм розсудом.

1.4. Банк зобов'язується відкрити ________________ рахунок (указати вид рахунку) Клієнтові на наступних умовах: ________________ не пізніше _________________.

 

2. Посвідчення права розпоряджатися коштами, що перебувають на рахунку

2.1. Права осіб, що здійснюють від імені Клієнта розпорядження про перерахування й видачу засобів з рахунку, засвідчуються Клієнтом шляхом надання Банку наступних документів, передбачених законом, банківськими правилами й даним договором: _____________________.

2.2. Клієнт вправі дати розпорядження Банку про списання коштів з рахунку на вимогу третіх осіб, у тому числі пов'язаному з виконанням Клієнтом своїх зобов'язань перед цими особами. Банк приймає ці розпорядження за умови вказівки в них у письмовій формі необхідних даних, що дозволяють при пред'явленні відповідної вимоги ідентифікувати особу, що має право на її пред'явлення.

2.3. За даним договором дозволяється посвідчення прав розпорядження грошовими сумами, що перебувають на рахунку електронними засобами платежу і інших документів з використанням у них аналогів власноручного підпису, кодів, паролів і інших засобів, що підтверджують, що розпорядження дане уповноваженою особою.

 

3. Обов'язки Банку

Банк зобов'язується:

3.1. Здійснювати для Клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, установленим відповідно до його банківськими правилами й застосовуваними в банківській практиці звичаями ділового обороту;

3.2. Зараховувати грошові засоби, що надійшли на рахунок Клієнта, не  пізніше дня, що слідує за днем надходження в банк відповідного  платіжного документа;

3.3. За розпорядженням Клієнта видавати або перераховувати з рахунку кошти  Клієнта не пізніше дня, що слідує за днем надходження в банк відповідного платіжного документа, якщо інші строки не передбачені законом і виданими відповідно до нього банківськими правилами.

 

4. Кредитування рахунку

4.1. Відповідно до  даного договору Банк може здійснювати платежі з рахунку, незважаючи на відсутність коштів , тобто здійснювати кредитування рахунку. У цьому випадку Банк вважається надавшим Клієнтові кредит на відповідну суму до дня здійснення такого платежу.

4.2. Права та обов'язки сторін, пов'язані із кредитуванням рахунку, регулюються законодавством про позику і кредит.

 

5. Оплата витрат Банку на здійснення операцій по рахунку

5.1. Клієнт оплачує послуги Банку по здійсненню операцій з коштами, які перебувають на рахунку, у наступному розмірі:__________________________________.

5.2. Плата за послуги Банку, передбачена підпунктом 5.1., стягується Банком після закінчення кожного кварталу з коштів Клієнта, що перебувають на рахунку.

 

6. Відсотки за користування Банком коштами, що перебувають на рахунку

6.1. За користування коштами , що перебувають на рахунку Клієнта, Банк сплачує відсотки, сума яких зараховується на рахунок.

Сума відсотків зараховується на рахунок після закінчення ____________.

6.2. Відсотки, зазначені в підпункті 6.1., сплачуються Банком у

Наступному розмірі:________________________________.

 

7. Залік зустрічних вимог Банку і Клієнта по рахунку

7.1. Грошові вимоги Банку до Клієнта, пов'язані із кредитуванням рахунка і оплатою послуг банку, а також вимоги Клієнта до Банку про сплату відсотків за користування коштами припиняються заліком.

7.2. Залік зазначених вимог здійснюється Банком. Банк зобов'язаний інформувати Клієнта про зроблений залік у наступному порядку й у наступний термін _______________________.

 

8. Підстави списання коштів  з рахунку. Черговість списання

8.1. Списання коштів  з рахунку здійснюється Банком на підставі розпорядження Клієнта.

8.2. Без розпорядження Клієнта списання коштів , що перебувають на рахунку, допускається за рішенням суду, у випадках, установлених законом, а також у наступних погоджених сторонами випадках: ____________________.

8.3. При наявності на рахунку коштів , сума яких достатня для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, списання цих засобів з рахунку здійснюється в порядку надходження розпоряджень Клієнта й інших документів на списання (календарна черговість).

8.4. При недостатності коштів  на рахунку для задоволення всіх пред'явлених вимог списання коштів здійснюється в наступній черговості:

 • у першу чергу - списання по виконавчих документах, що передбачає перерахування або видачу коштів  з рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяного життю й здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів;
 • у другу чергу - списання по виконавчих документах, що передбачає перерахування або видачу коштів  для розрахунків по виплаті вихідної допомоги й оплаті праці з особами, що працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, по виплаті винагород за авторським договором;
 • у третю чергу - списання по платіжних документах, що передбачає платежі в бюджет і в поза бюджетні фонди;
 • у четверту чергу - списання по виконавчих документах, що передбачає задоволення інших грошових вимог;
 • у п'яту чергу - здійснюється списання по інших платіжних документах у порядку календарної черги.

Списання засобів з рахунку по вимогах, що ставиться до однієї черги, здійснюється в порядку календарної черговості надходження документів.

 

9. Відповідальність банку за затримку зарахування необґрунтоване списання коштів. Банківська таємниця

9.1. У випадках несвоєчасного зарахування на рахунок, що надійшли Клієнтові коштів  або їхнього необґрунтованого списання Банком з рахунку Банк зобов'язаний на вимогу Клієнта зарахувати відповідну суму на рахунок, а також сплатити на цю суму відсотки й відшкодувати збитки у відповідності із чинним законодавством.

9.2. Банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій по рахунку і відомостей про Клієнта.

9.3. Відомості про операції й рахунки можуть бути надані тільки самому Клієнтові або його представникам, а іншим особам, у тому числі державним органам і їхнім посадовим особам, - винятково у випадках і в порядку, передбачених законом.

9.4. У випадку розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Клієнт, вправі зажадати від Банку повного відшкодування заподіяних збитків, а у випадках, передбачених законом, - також компенсації моральної шкоди.

 

10. Заключні положення

10.1. Обмеження прав Клієнта на розпорядження коштами, що перебувають на рахунку, не допускається, за винятком випадків накладення арешту на рахунок за рішенням суду або призупинення операцій по рахунку у випадках, передбачених законом.

10.2. Даний договір розриває за заявою Клієнта в будь-який час.

10.3. Банк вправі зажадати розірвання даного договору у випадках:

коли сума коштів, що зберігаються на рахунку Клієнта, виявиться нижче наступної суми: __________________ і якщо така сума не буде відновлена протягом  місяця від дня попередження про це Клієнта;

при відсутності операцій по цьому рахунку протягом  року.

10.4. Залишок коштів  на рахунку видається Клієнтові або за його вказівкою перераховується на інший рахунок не пізніше семи днів після одержання відповідної письмової заяви Клієнта.

10.5. Розірвання даного договору є підставою для закриття рахунку Клієнта.

10.6. Даний договір складений в ___-х екземплярах і набуває чинності  з моменту його підписання сторонами договору.

10.7. Адреси й банківські реквізити сторін:

Банк: __________________________________________

Клієнт: _________________________________________

Підписи сторін:

Банк                          Клієнт

______________ ___________

М.П.                             М.П.

Скачати документ «Договір банківського рахунку» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір банківського рахунку», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір банківського рахунку»

5
Вікторія
09.10.2019 в 18:41:17

дякую!

2
Степан
19.10.2020 в 20:06:31

---Знайдені документи за темою «договір банківського рахунку»

 1. Договір банківського рахунку
  Договор банковского счёта. Расчетно-кассовое обслуживание → Договір банківського рахунку
  договір банківського рахунку м. "" 20р. ,(найменування банку) іменований надалі "банк", в осо...
 2. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу від "&q...
 3. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу №. від ""...
 4. Зразок довіреності на розпорядження картковим рахунком
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на розпорядження картковим рахунком
  ... що стосуються користування та розпорядження грошовими коштами на картковому рахунку №1111111111111111, відкритому в зазначеній банківській установі на моє ім’я, з правом проведення будь-яких банківських операцій. для чого уповноваженому представнику нада...
 5. Зразок довіреності на розпорядження рахунком в банку
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на розпорядження рахунком в банку
  ...сіх питань, що стосуються користування та розпорядження грошовими коштами на рахунку №1111111111111111, відкритому в зазначеній банківській установі на моє ім’я, з правом проведення будь-яких банківських операцій. для чого уповноваженому представнику нада...
 6. Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  ...отримання чекової книжки, отримання готівкових коштів за підписаними мною чеками, отримання виписок щодо проведених операцій за рахунком №2226666666666666, відкритим на моє ім’я, подання та отримання будь – яких інших документів, що стосуються провед...
 7. Депозитний договір (приклад)
  Договор банковского и депозитного вклада → Депозитний договір (приклад)
  депозитний договір № м. "" 20р. (повне найменування банку) іменований надалі "банк", в особі (п.і.п., посад...
 8. Договір на брокерське обслуговування
  Договор оказания услуг, работ → Договір на брокерське обслуговування
  договір на брокерське обслуговування м. "" 200р. брокерська контора , іменована надалі "брокер&quo...
 9. Типовий депозитарний договір
  Договор банковского и депозитного вклада → Типовий депозитарний договір
  типовий депозитарний договір м. суми "" 199 р. (далі - зберігач), що здійснює діяльність на підставі дозволу на здійсн...
 10. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 11. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 12. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 13. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  договір суборенди м. полтава "" 200р. сторони: , в особі , що діє на підставі , названий у по...
 14. Договір доручення
  Договор поручения, представительства → Договір доручення
  договір доручення м. київ “” 200р. сторони: довіритель (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) в ос...
 15. Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  договір комісії м. "" 20 р. (найменування підприємства) надалі іменоване "фірма", в особі (посада) (...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх