Типові договориБланки договорів

Відповіді юристівВідповіді юристів

Договір про переведення боргу

Договір
про переведення боргу

 

м. Київ                                          “__” ___ 200__р.

 

 

Сторони:

Первісний боржник____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в

особі _______ (посада та ПІБ), діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення) 

з однієї сторони, та Новий боржник____________________ в особі _______ (посада та ПІБ) діючого на підставі ________ (статуту, довіреності, положення), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет договору

1.1. Первісний боржник переводить борг за Договором № __ від “__” ___200_ р., укладений між Первісним Боржником _________________(найменування Кердитора) надалі іменується "Кредитор"), а Новий боржник приймає на себе зобов'язання за названим у цьому пункті договором (надалі іменується "Основний договір")

1.2. Цей Договір укладено Сторонами на підставі письмової згоди Кредитора на переведення боргу, що підтверджується його повідомленням № ___ від "__"___200_ р., яке передане Новому кредитору.

 

2. Оплата та порядок розрахунків

2.1. Первісний боржник сплачує Новому боржнику за переведення боргу винагороду в розмірі ___( ____ ) грн.

 

3. Порядок виконання зобов’язань

3.1. Новий боржник вправі висувати проти вимог Кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між Кредитором і Первісним боржником.

3.2. Новий боржник зобов'язаний протягом __ днів із дня виконання ним зобов'язання перед Кредитором письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, суми і форми виконання та з додаванням завірених Новим боржником копій документів, що підтверджують проведене виконання.

3.3. З моменту набуття чинності цим Договором у Нового боржника виникає право вимоги до Первісного боржника в сумі, зазначеній в статті 2 цього Договору. Первісний боржник зобов'язаний сплатити цю суму Новому боржнику протягом __ банківських днів із дня набуття чинності цим Договором.

3.4. Первісний боржник не вправі змінювати умови Основного договору без письмової згоди на те Нового боржника.

3.5. Розрахунки за цим Договором здійснюються простим векселем (векселями) терміном платежу не пізніше _ днів із дня їхнього виставлення.

3.6. При видачі простого векселя (векселів) зобов'язання за цим Договором припиняються шляхом їх заміни вексельним зобов'язанням у частині рівній вексельній сумі.

 

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Обов’язки Первісного боржника:

4.1.1. Первісний боржник зобов'язується передати Новому боржнику до "__"____200_ р. документи (їхні засвідчені копії), що підтверджують дійсність вимог Кредитора по виконанню зобов'язань:

1. Договір № _ від "__" _____ 200_ р.;

2. Специфікація до Договору № _ від "_"_____ 200_ р.;

3. _____________.

4.2. Обов'язки Нового боржника:

4.2.1. Зобов'язується виконати зобов'язання Первісного боржника перед Кредитором на умовах Основного договору.

4.2.2. Передати поштою або вручити особисто Кредитору один екземпляр цього Договору.

4.3. Права Нового боржника:

4.3.1. Новий боржник вправі відмовитися від виконання своїх обов'язків, якщо Основний договір між Первісним боржником і Кредитором буде визнаний недійсним у встановленому порядку.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань винна Сторона несе відповідальність у вигляді пені в розмірі __ % від суми несплаченого платежу за кожний день прострочення.

5.4. За прострочення у здійсненні будь-якого повідомлення винна Сторона сплачує іншій стороні штраф у розмірі __ ( ___ ) грн. _ коп.

 

6. Строк дії Договору

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

 

7. Зміна умов Договору та інші положення

7.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

7.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.3. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.5. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Скачати документ «Договір про переведення боргу» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір про переведення боргу», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір про переведення боргу»

Коментарів поки немає


Знайдені документи за темою «переведення боргу за та проти»

 1. Договір про переведення боргу
  Договор долга, кредита → Договір про переведення боргу
  договір про переведення боргу м. київ “” 200р. сторони: первісний боржник (повна назва юридичної чи піб фіз...
 2. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприємства, що надає житлово-комунальні пос...
 3. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ..." 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , у борг суму в розмірі ()(сума прописом) гривень, і зобов'язуюся повернути її в строк, зазначений у договорі. ...
 4. Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  Договор займа → Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  ...нами договір позики від "" 20 р., за яким гр. зобов'язаний був повернути до "" 20 р. гр. отримані ним у борг гривень, припиняє свою дію, і набуває чинності даний договір, в силу якого гр. зобов'язується передати гр. насту...
 5. Кредитний договір з банком (по довгостроковому кредитуванню населення на споживчі цілі)
  Договор долга, кредита → Кредитний договір з банком (по довгостроковому кредитуванню населення на споживчі цілі)
  ...за користування позикою проценти із розрахунку процентів річних в такому порядку: (одноразово, одночасно з погашенням основного боргу відповідно до строкового зобов'язання) 2.5. у випадку несвоєчасного повертання сум в погашення кредиту сплачувати банк...
 6. Договір (факторингу) фінансування під відступлення права грошової вимоги
  Договор об уступке права требования → Договір (факторингу) фінансування під відступлення права грошової вимоги
  ...ву або про можливості появи утруднень із платниками. 2.2. клієнт зобов'язується: вчасно сповістити боржника(ів) про переведення права вимоги й необхідності внесення платежу на рахунок фактора; надавати факторові всю документацію про поставку товарів...
 7. Зразок. Договір застави транспортного засобу
  Договор залога и заклада → Зразок. Договір застави транспортного засобу
  ...вою зобов’язання. 2.18. застава зберігає силу у випадку уступки заставодержателем забезпеченої заставою вимоги та при переведенні заставодавцем боргу, забезпеченого заставою. 3. права та обов’язки сторін 3.1. права та обов’язки з...
 8. Договір застави житлового будинку
  Договор залога и заклада → Договір застави житлового будинку
  ...будинку гривень. 4. житловий будинок залишається в користуванні громадянина 5. у випадку несплати у встановлений строк боргу він погашається за рахунок коштів, отриманих від продажу будинку. 6. витрати по здійсненню дійсного договору сплачує грома...
 9. Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  ...очення. 4.2. фірма: у випадку розірвання договору, укладеного між клієнтом і контрагентом, зобов'язується повернути переведену на її рахунок винагороду протягом трьох банківських днів з моменту одержання від клієнта документа, що підтверджує факт розірв...
 10. Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  Договор управления средствами и имуществом → Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  ...за заподіяні збитки, якщо не доведе, що ці збитки відбулися внаслідок непереборної сили або дій установника управління. 14. борги по зобов'язаннях, що виникло у зв'язку з довірчим управлінням майном, погашаються за рахунок цього майна. у випадку не...
 11. Договір консигнації (реалізації товарів)
  Договор поставки товаров, продукции → Договір консигнації (реалізації товарів)
  ...о проінформувавши консигнатора за допомогою факсимільного зв’язку або поштою. 3.4. відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим договором однією із сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою ст...
 12. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  ...ми ходу виконання зобов'язань. 5. повідомлення про відвантаження сторона, що поставляє товар, зобов'язана протягом днів сповістити сторону, що одержує товар, про зроблене відвантаження товару. у повідомленні вказується: ...
 13. Шлюбний договір
  Брачный договор, контракт → Шлюбний договір
  ...йснення іншим із подружжя правочинів зі спільним майном вважається правомірними, якщо інший із подружжя не висловить заперечень проти угоди до її здійснення. для здійснення угод з нерухомим майном (у тому числі із квартирами, житловими й нежитловими приміщення...
 14. Договір про дилерські послуги
  Договор оказания услуг, работ → Договір про дилерські послуги
  ...ля з’ясування взаємних претензій при прийманні продукту не враховується при нарахуванні пені. 6.5. у випадку затримки переведення грошей на рахунок після приймання продукту, дилер сплачує пеню продавцеві в розмірі % від суми договору за кожний день простр...
 15. Договір оренди квартири
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди квартири
  ...розмірі грн. за кожен день прострочення . 9.1.2. у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі від суми боргу за кожен день прострочення. 9.1.3. у випадку нецільового використання квартири штраф у розмірі від суми фактично сплачених...

Схожі документи

Загрузка
Наверх