Договір на виготовлення й установку зовнішньої реклами

ДОГОВІР
на виготовлення й установку зовнішньої реклами

 

м. _______________ "__"_________ 200__ р.

_____________________________________ (найменування підприємства), іменуємо__ надалі Рекламодавець, в особі __________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі _____________________________ (Статуту, положення), з однієї сторони й _____________________ (найменування підприємства), іменоване надалі Рекламіст, в особі ____________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі __________________________ (Статуту, положення), з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:

 

1. Предмет договору

1.1. Рекламіст бере на себе обов'язки по виготовленню, оренді місця й установці зовнішньої реклами (далі по тексту - Реклами) __________________ в інтересах Рекламодавця.

1.2. Рекламіст розробляє ескізи Реклами (не менш _________ оригінальних ескізів, що не є варіантами одного зображення) і надає їх Рекламодавцеві в строк до ___________________.

1.3. Остаточний ескіз затверджується Рекламодавцем у строк до _____________.

1.4. Реклама повинна бути виконана в строгій відповідності із затвердженим Рекламодавцем ескізом.

1.5. Кольори Реклами повинні відповідати затвердженим Рекламодавцем і додаються до ескізу.

1.6. Несуча конструкція Реклами виготовляється з матеріалів: ______________________________(металу/бетону - указати конкретно), рама виготовляється з __________________________ (металу/бетону - указати конкретно).

1.7. Поверхня Реклами виготовляє з наступних матеріалів: ______________________________________ (метал, пластик, тканина, папір - указати конкретно).

1.8. Нанесення малюнка здійснюється _____________________________________ (фарбою, планкою - указати конкретно склад, марку).

1.9. Висвітлення повинне бути виконане у вигляді _________________________.

1.10. Місце для установки Реклами затверджується Рекламодавцем тільки після візуального ознайомлення на місцевості представником Рекламодавця.

 

2. Обов'язки сторін

2.1. Рекламіст представляє Рекламодавцеві для спостереження за ходом виконання робіт копію затвердженого ескізу зі зразками фарб і інших необхідних матеріалів.

2.2. Рекламіст представляє Рекламодавцеві копії всіх документів по оренді місця, докладний план місця, ізометричне зображення щита на місцевості, тактико-технічні умови на виготовлення несучих конструкцій. При відсутності або неналежному оформленні яких-небудь документів, пов'язаних з орендою місця, розробкою, виготовленням і установкою Реклами, вся повнота відповідальності й відшкодування збитку лягає на Рекламіста, як фахівця в даній області, що взяли на себе виконання робіт, у яких Рекламодавець не є фахівцем.

2.3. Рекламіст виготовляє Рекламу відповідно до  затвердженого Рекламодавця зразками й описом Реклами.

2.4. Рекламодавець оплачує вартість виготовлення Реклами. Оплата здійснюється на умовах ___________________________ протягом  _____________________ днів після _________________________.

2.5. Всі    матеріали, що представляють на розгляд, Рекламодавець   затверджує або відхиляє в _____ - денний строк.

 

3. Права сторін

3.1. Рекламодавець має право в процесі виробництва продукції знайомитися зі станом робіт.

 

4. Термін дії договору

4.1. Даний Договір дійсний з _______________ по __________________.

Погоджуються наступні проміжні етапи:

1. Розробка ескізів _________________________________________.

2. Затвердження ескізів ________________________________________.

3. Установка Реклами __________________________________________.

4.2. Договір може бути розірваний на вимогу Рекламодавця достроково у випадках:

- незадовільного змісту, художнього, естетичного й т.п. якості Реклами. Право оцінки якості Реклами належить Рекламодавцеві, який у випадку дострокового розірвання Договору по названій підставі не буде використати відхилену ним Рекламу;

- порушення Рекламістом проміжних строків, якщо таке порушення ставить під загрозу зриву остаточний строк виконання Договору.

 

5. Особливі умови

5.1. Всі вихідні матеріали по продукції передаються Рекламодавцеві.

5.2. Сторони домовилися, що умови даного Договору є комерційною таємницею і розголошенню не підлягають.

 

6. Оплата робіт

6.1. Оплата робіт здійснюється Рекламодавцем на умовах _______________________________________ у сумі ______________ грн.

 

7. Відповідальність сторін

7.1. При порушенні строків оплати Рекламодавець виплачує Рекламістові ___% від суми Договору за кожний день прострочення.

7.2. При порушенні строків виконання робіт Рекламістові нараховуються штрафні санкції в розмірі _____% від суми даного Договору за кожний день прострочення.

7.3. У випадку дострокового розірвання Даного Договору із причин, зазначеним у п. 4.2, витрати, понесені Рекламістом, відшкодуванню не підлягають.

7.4. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по даному Договору Рекламодавець і Рекламіст несуть відповідальність відповідно до  діючого законодавства.

 

8. Форс-мажор

8.1. До форс-мажорних обставин за даним Договором відносяться: стихійні лиха (блискавки, смерчі, повені, урагани, землетруси).

8.2. До форс-мажорних обставин не відносяться: дорожньо-транспортні пригоди, зсуви, тому що при розробці тактико-технічних умов на конструкцію й установку Реклами такі можливості ушкодження Реклами повинні бути виключені.

 

Юридичні адреси й банківські реквізити сторін:

Рекламодавець: ______________________________________________

 Рекламіст: ___________________________________________________

ПІДПИСИ СТОРІН:

Рекламодавець:                        Рекламіст:

______________________ _____________________

 

            М.П.                                  М.П.

Скачати документ «Договір на виготовлення й установку зовнішньої реклами» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір на виготовлення й установку зовнішньої реклами», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір на виготовлення й установку зовнішньої реклами»

Коментарів поки немає


Знайдені документи за темою «образец Договора підряду на виконання зовнішньої реклами »

 1. Договір на виготовлення й установку зовнішньої реклами
  Договор оказания услуг, работ → Договір на виготовлення й установку зовнішньої реклами
  ...тькові), що діє на підставі (статуту, положення), з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. рекламіст бере на себе обов'язки по виготовленню, оренді місця й установці зовнішньої реклами (далі по тексту - р...
 2. Договір підряду (шаблон)
  Договор оказания услуг, работ → Договір підряду (шаблон)
  ...сторони, та підрядник в особі , діючого на підставі з другої сторони, уклали цей договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. за дорученням замовника, підрядник зобов’язується на власний ризик виконати певну роботу за умов цього договору...
 3. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...держання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодек...
 4. Договор займа
  Договор займа
 5. Договор купли-продажи
  Договір купівлі-продажу майна → Договор купли-продажи
  договор купли-продажи г. львов “” 200г. стороны : , именуемое в дальнейшем «продавец», в лице дир...
 6. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 7. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 8. Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  Ценные бумаги и акции, эмиссия → Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  ...дажу акцій м. полтава ""20р. (назва підприємства, акції якого продаються) (місце укладення договору) (число, місяць, рік - літерами) (назва та місцезнаходження органу приватизації), в особі , (посада, прізвище, ім'я та по ...
 9. Примірний договір на виконання роботи
  Договор оказания услуг, работ → Примірний договір на виконання роботи
  ... що діє на підставі статуту виконавчої дирекції фонду, з іншого боку, уклали цей договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. замовник доручає, а виконавець зобов’язується виконати у відповідності до умов даного договору роботу: (зазнача...
 10. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 11. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 12. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 13. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку м. полтава «» 200 р. (п.і.п) паспорт се...
 14. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 15. Договір про виконання маркетингових досліджень (робіт)
  Договор оказания услуг, работ → Договір про виконання маркетингових досліджень (робіт)
  ... по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. виконавець зобов'язується провести роботу з дослідження ринку збуту/придбання нижченаведеного товару, а замовник ...

Схожі документиТипові договориБланки договорів

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх