Договір дарування акцій (між фізичними особами)

ДОГОВІР
дарування акцій 

м. _____________ "__"_________ 20___ р. 

 

_________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі ДАРУВАЛЬНИК, з однієї сторони і ______________________ (прізвище, ім'я, по батькові), надалі іменований   ОБДАРОВУВАНИЙ, з іншого боку, уклали   даний Договір про наступне: 

 

1. Предмет договору

1.1. Дарувальник дарує звичайні іменні акції ____________ (найменування організації) номінальною вартістю _____________ (_______________ (сума прописом)) гривень у кількості _________ (____________(кількість прописом)) штук, що належать Дарувальникові.

1.2. Передача акцій здійснюється після виконання ______ (_____________) років  Обдаровуваному шляхом вручення акцій, зазначених у пункті 1.1. у день народження Обдаровуваного.

1.3. Права Обдаровуваного, котрому за даним договором обіцяний дарунок, не переходять до його спадкоємців.

1.4. Обов'язки Дарувальника, що обіцяв дарування не переходять до його спадкоємців.

 

2. Обов’язки сторін

2.1. ДАРУВАЛЬНИК зобов'язується: 

Вручити Обдаровуваному акції, зазначені в п. 1.1, у момент, зазначений у пункті 1.2.

2.2. Обдаровуваний зобов'язується:

Протягом  _____ (__________) днів з моменту передачі акцій зареєструвати угоду дарування за даним договором у реєстроутримувача.

Примітка: Власником реєстру акціонерів є _____________ (найменування організації)

Емітент - _________________________ (найменування організації) на підставі Закону України «Про акціонерні товариства».

2.3. У випадку скасування дарування Обдаровуваний зобов'язаний повернути подаровані акції.

 

3. Вирішення спорів

3.1. Всі суперечки й розбіжності, які можуть виникати з даного Договору або у зв'язку з ним, сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

3.2. У випадку, якщо сторони не прийдуть до згоди, суперечки вирішуються відповідно до  діючого законодавства України.

 

4. Cтрок дії договору

4.1. Договір набуває чинності  з моменту підписання й діє до моменту передачі акцій і реєстрації акцій у реєстроутримувача. 

4.2. Договір може бути розірваним за взаємною згодою сторін протягом періоду дії. Розірвання договору оформляється письмовою угодою сторін.

4.3. Дарувальник вправі відмовитися від виконання договору, якщо після укладення договору майновий або сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилося на стільки, що виконання договору в нових умовах приведе до значного зниження рівня його життя.

4.4. Дарувальник вправі вимагати скасувати договір дарування в судовому порядку, якщо поводження Обдаровуваного з подарованими акціями, що представляє для Дарувальника більшу немайнову цінність, створює погрозу їхньої безповоротної втрати.

4.5. Обдаровуваний вправі в будь-який час до передачі йому акцій, відмовитися від дарунка. У цьому випадку договір дарування вважається розірваним. Відмова від дарунка повинна бути здійснена у письмовому вигляді.

 

5. Додаткові умови 

5.1. Договір укладений в трьох екземплярах, що мають однакову силу, по одному екземпляру для кожної із сторін і для Емітента.

5.2. Всі зміни й доповнення до даного договору є його невід'ємною частиною і дійсні, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані кожною із сторін.

 

6. Адреси й реквізити сторін 

 

ДАРУВАЛЬНИК: ____________________________________________ 

 

ОБДАРОВУВАНИЙ : _________________________________________ 

 

Підписи сторін: 

 

 

 

          ДАРУВАЛЬНИК                         ОБДАРОВУВАНИЙ

 

     _____________________            _______________________

Скачати документ «Договір дарування акцій (між фізичними особами)» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір дарування акцій (між фізичними особами)», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір дарування акцій (між фізичними особами)»

Юрист
25.10.2016 в 11:15:12

Пункт 1.2. доречно замінити слово "виконання" на "виповнення", адже мова йде про вік обдаровуваного.Знайдені документи за темою «завірення договору дарування між юр.особами»

 1. Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  ...м'я, по батькові), надалі іменований обдаровуваний, з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. дарувальник дарує звичайні іменні акції (найменування організації) номінальною вартістю ( (сума прописом)) гривень у ...
 2. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 3. Договір позики (між фізичними особами)
  Договор займа → Договір позики (між фізичними особами)
  ...п.) з однієї сторони, і позичальник(п.і.п.) з другої сторони, уклали цей договір про наступне: 1. предмет договору. 1.1. позикодавець в прорядку і на умовах, визначених цим договором, надає позичальнику безвідсоткову позику у сумі, а ост...
 4. Договір про завдаток (між фізичними особами)
  Соглашение и договор о задатке → Договір про завдаток (між фізичними особами)
  ...уклали даний договір про нижченаведене: 1. покупець передає продавцеві завдаток у сумі () гривень у рахунок оплати за договором купівлі-продажу земельної ділянки, призначеного для , площею , розташованого за адресою: , з кадастровим номером до "&qu...
 5. Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  ...безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений термін, установлений за погодженням сторін (указати строк дії договору); таким, що укладається на час виконання певної роботи (указати строк виконання роботи). 2. працівник зобов'...
 6. Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  Договор займа → Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  ...ник зобов'язується повернути позикодавцеві зазначену суму позики в обумовлений строк. 2. повернення зазначеної в даному договорі суми позики може мати місце за бажанням позичальника протягом частинами (на виплату), але не пізніше . 3. надавана позикод...
 7. Договір дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір дарування
  ..., діючого на підставі (статуту, довіреності, положення) з другої сторони, уклали цей договір про наступне: 1. предмет договору. 1.1. дарувальник зобов’язується безоплатно передати обдаровуваному майно у власність, склад якого, а також порядок ...
 8. Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  Договор займа → Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  ...по батькові), іменований надалі "позичальник", з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. за даним договором позикодавець передає позичальникові безвідсоткову позику в сумі () (сума прописом) гривень г...
 9. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  ...тири приймаю. 4. подарована () частка зазначеної квартири оцінюється сторонами в () грн. 5. одночасно даним договором установлений порядок користування квартирою: обдаровуваному гр. надходить у користування ізольована(і) кімната(и) розміром і ...
 10. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...держання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодек...
 11. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  ...ується приймати від вкладника грошові суми (вклад) і повернути суму вкладу й виплатити відсотки на неї в порядку, передбаченому договором. 1.2. даний договір укладається на строк на умовах видачі вкладу після закінчення зазначеного в даному пункті строку (ст...
 12. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  ...ується приймати від вкладника грошові суми (вклад) і повернути суму вкладу й виплатити відсотки на неї в порядку, передбаченому договором. 1.2. даний договір полягає на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад до запитання). 1.3. банк нараховує в...
 13. Зразок. Договір дарування житлового будинку
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування житлового будинку
  ... перебуваючи при здоровому розумі і ясній пам’яті та діючи добровільно, склали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. за цим договором дарувальник передає у власність обдаровуваного(ної) безоплатно належний на праві приватної власності...
 14. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 15. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...вно створеного службового об'єкта права інтелектуальної власності (опів), уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. предметом договору є . (найменування об'єкта) 1.2. роботодавець, згідно з законодавством та умовами договору ...

Схожі документиТипові договориБланки договорів

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх