Типові договориБланки договорів

Відповіді юристівВідповіді юристів

Депозитний договір (приклад)

Депозитний договір

№ __________

 

м.___________ "____"____________ 20___р.

_____________________________________________________(повне найменування банку) іменований надалі  "Банк", в особі _______________________________________ (П.І.П., посада) діючого на підставі Статуту, з одного боку, і ______________________ (повне найменування організації вкладника) в особі ____________________________ (П.І.П., посада) діючого на підставі _________________________ іменований надалі  "Вкладник", з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1. Предмет договору

 1.1. Вкладник зобов'язується передати Банку тимчасово вільні кошти в сумі ________________________(цифрами й прописом) на строк до "___"____________ 20___р.

1.2. Зазначена сума перераховується Вкладником своїм платіжним дорученням з урахуванням необхідного документообігу між банками не пізніше "___"__________ 20___р. Під фактичною датою перерахування засобів варто розуміти дату зарахування засобів на депозитний рахунок N _____________ в Операційному управлінні банка.

1.3. Банк зобов'язується зберігати отримані кошти  на депозитному рахунку й повернути їхньому вкладникові не пізніше 10 календарних днів після строку, вказаного в п.1.1 даного договору. Повернення прийнятих на зберігання сум забезпечене засобами статутного й іншого фондів Банку. Під фактичною датою повернення депозиту варто розуміти дату зарахування засобів на рахунок Вкладника N __________ в ___________________________________(найменування установи банку).

 

2. Плата за депозит.

 2.1. За користування депозитом Банк вносить плату в розмірі ____________ (цифрами й прописом) % річних. При несвоєчасному поверненні депозиту, тобто  після строку, зазначеного в  п.1.3. даного договору, плата за депозит вноситься в розмірі ________________ (цифрами й прописом).

2.2. Відсотки по депозиту нараховуються й перераховуються Банком щомісяця не пізніше ____________ числа місяця, що слідує за звітним. Під фактичною датою перерахування плати за депозит необхідно розуміти дату зарахування засобів на розрахунковий рахунок вкладника.

Відлік строку по нарахуванню відсотків починається з дати зарахування засобів Вкладника на депозитний рахунок в Операційному управлінні банку й закінчується датою списання засобів із цього рахунку.

2.3. У випадку ненадходження плати за депозит у строк, згідно п.2.2 даного договору, що належать із Банку відсотки вважаються як несвоєчасно сплачені. За кожний день прострочення платежу Банк сплачує Вкладникові пеню в розмірі 0,07% від суми простроченого платежу по відсотках.

 

3. Умови депозиту

 3.1. У межах строку депозиту Банк вправі розпоряджатися коштами на свій розсуд, у тому числі шляхом використання їх як кредитні ресурси.

3.2. Інші умови ____________________________.

 

4. Дострокове стягнення й повернення депозиту

 4.1. Вкладник має право на дострокове безперечне стягнення й повернення депозиту у випадках:

 • несвоєчасного перерахування Банком плати за депозит;
 • оголошення Банку неплатоспроможним у загальновстановленому порядку. У зазначених випадках Банк на першу вимогу Вкладника, виражену в письмовому вигляді, повертає суму депозиту протягом  трьох робочих днів з дати одержання даної вимоги.

У всіх інших випадках дострокове повернення депозиту з ініціативи Вкладника здійснюється Банком за умови письмового повідомлення Банку за 30 календарних днів. При цьому Банк вправі при достроковому поверненні депозиту утримати комісію в розмірі 50% від суми виплачених відсотків.

4.2. Банк має право достроково повернути депозит зі своєї ініціативи, якщо він попередить Вкладника про своє рішення в письмовому вигляді за 30 календарних днів. При цьому Банк сплачує "Вкладникові" відсотки за фактичний строк користування депозитом.

 

5. Розгляд споровши

 Розбіжності, що виникають у процесі виконання умов даного договору, попередньо розглядаються сторонами з метою досягнення взаємовигідного рішення з оформленням протоколу розгляду. При неможливості врегулювання спорів і розбіжностей шляхом двосторонньої

угоди вони передаються на розгляд в до суду.

 

6. Зміна умов договору

 Договір може бути змінений за взаємною згодою сторін. Всі зміни й доповнення до даного договору будуть дійсні, якщо вони зроблені в письмовому вигляді і підписані уповноваженими представниками з обох сторін.

 

7. Термін дії договору

 Термін дії договору починається з дати його підписання й закінчується

датою після повного повернення депозиту, що належать відсотків по ньому, а також комісій і неустойок, що випливають із умов договору. Договір складений у двох екземплярах, що мають однакову силу.

 

8. Юридичні адреси сторін

 Банк:                                         Вкладник:

_____________________ _______________________

_____________________ _______________________

_____________________ _______________________

_____________________ _______________________

( підпис )                                       ( підпис )

 М.П.                                                                       М.П.

Скачати документ «Депозитний договір (приклад)» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Депозитний договір (приклад)», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Депозитний договір (приклад)»

Коментарів поки немає


Знайдені документи за темою «зразок депозитного договору»

 1. Депозитний договір (приклад)
  Договор банковского и депозитного вклада → Депозитний договір (приклад)
  депозитний договір № м. "" 20р. (повне найменування банку) іменований надалі "банк", в особі (п.і...
 2. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 3. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 4. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 5. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 6. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...ивень готівкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період ...
 7. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 8. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 9. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...у орендар, в особі (п.і.б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. орендодавець зобов'язується надати за цим договором орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розт...
 10. Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  ...обслуговування та ремонту, страхових компаніях тощо з питань технічного обслуговування, ремонту автомобіля, з питання укладення договору страхування автомобіля, страхування цивільної відповідальності третіх осіб тощо, отримання страхового відшкодування, укладення...
 11. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  ...рони, і , іменований(ая) надалі "клієнт", з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. на підставі даного договору клієнт передає фірмі у кількості номінальною вартістю гривень, на загальну суму () ...
 12. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  ...тири приймаю. 4. подарована () частка зазначеної квартири оцінюється сторонами в () грн. 5. одночасно даним договором установлений порядок користування квартирою: обдаровуваному гр. надходить у користування ізольована(і) кімната(и) розміром і ...
 13. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  ... 2.3. асортимент . 2.4. якість товару, що передається продавцем повинна відповідати (сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок). підтвердженням якості товару, є . 2.5. гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання) з моменту виготовленн...
 14. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  ... приміщеннями з розрахунку річної оплати грн. за 1 кв. метр. розмір орендної плати залишається незмінним на весь період дії договору. 2.6. надати в користування орендодавця на період дії даного договору майно орендаря (вартістю грн.). 2.7. перелічити ...
 15. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  ...ї сторони), іменовані надалі сторони, уклали дійсний товарообмінний (бартерний) договір про нижченаведене. 1. предмет договору сторони взаємно обмінюються товарами без грошової оплати по збалансованій по валютній вартості основі. (найменування ...

Схожі документи

Загрузка
Наверх